Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 42,2001-02: St.prp. nr. 42 (2001-2002) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 123/2001 om innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarknadsdirektivet) i vedlegg IV til EØS-avtala (Energi)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.02.2002

Av i alt 1477 ordformer var 107 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499645behandlingsterminal1
1499636betalingsplikter2
1499675distribusjonsrøyrleidning2
1499671distribusjonsrøyrleidningar10
1499674distribusjonssektoren1
1499701distribusjonssysstema1
1499707ekplisitt1
1499650elektrisitetsdirektiv9
1499656elektrisitetsdirektivet4
1499676engrosbasis1
1499719forhandlingspartar3
1499683forsyningsføretak1
1499672forsyningskjeldene1
1499663franpipe1
1499727gassalskontrakten1
1499673gassforsyninga6
1499702gassforsyningane7
1499690gassforsyningskontraktar1
1499713gassføretak2
1499635gasskjøparar4
1499642gassmarknad7
1499651gassmarknadsdirektiv41
1499644gassproduksjonsprosjekt1
1499736gassprodusentar4
1499643gassrørledningsnett1
1499734gassrøyrleidningane1
1499696gassvarmekraftverk1
1499728gjennomføringsplikta2
1499665handsamingsanlegga1
1499668høgtrykksrøyrleidningsnett1
1499649ilandføringsrøyrleidningane3
1499646ilandføringsterminal1
1499666ilandføringsterminalane1
1499678informasjonsprosedyre1
1499697kjøperan1
1499652konsesjonsdirektiv1
1499653konsesjonsdirektivet2
1499681lagringsføretak1
1499687lagringsverksemd1
1499640naturgassføretak37
1499658naturgassføretaka6
1499691naturgassføretaket1
1499730nedstraumsføresegnene1
1499661nedstraumsgassverksemd1
1499739nedstraumsreglane1
1499731nedstraumsrøyrleidningar1
1499718nedstraumssektoren6
1499700nedstraumssystemet1
1499733nedstraumsverksemda2
1499662norpipe3
1499641oppstraumsgassrøyrleidningsnett4
1499664oppstraumsreglane3
1499648oppstraumsrøyrleidningane6
1499660oppstraumsrøyrleidningar6
1499721oppstraumsrøyrleidningen1
1499689oppstraumsrøyrleidningsnett9
1499647oppstraumsrøyrleidningsnetta1
1499686overførings1
1499680overføringsføretak2
1499682overføringsføretaket2
1499688overføringsrøyrleidningar1
1499659petroleumsforskrifta20
1499708produksjonsinnretningar2
1499669regassifisering1
1499715røyreigaren3
1499698røyrledningseigaren1
1499714røyrleidningskapasitet1
1499695røyrleidningssystem4
1499633røyrleidningssystema1
1499738sekundærlovgjeving2
1499737sekundærlovgjevinga1
1499732selskapane1
1499712tariffnivå2
1499709tilgangsordning1
1499706tilgangsordninga1
1499710transportavtalene1
1499735tredjepartane2
1499699tredjepartsgass3
1499723tredjepartsgassen1
1499634tredjepartstilgang37
1499711tredjepartstilgangen1
1499716tvisteløysingsordning3
1499717tvisteløysingsordninga5
1499720tvisteløysingsordningane1
1499684tvisteløysingsorgana3
1499704tvisteløysingsorganet6
1499703tvisteløysingsprosedyre1
1499639tvisteløysingsstyresmakt1