Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 31,2001-02: St.prp. nr. 31 (2001-2002) Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 6. oktober 1999 til FN-konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner av 18. desember 1979

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.11.2001

Av i alt 807 ordformer var 27 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499599egnete1
1499595forhandlingstemaa2
1499606forståingserklæringar1
1499598handlingsplikter4
1499604individklagerett2
1499605individklagesaker2
1499584klageprosedyre2
1499581konvensjonspliktene2
1499579kvinnekonvensjonen36
1499602kvinnekonvensjonens1
1499586menneskerettsinstrumenta4
1499585menneskerettsplikter2
1499592møteføresegner1
1499589opprettingstiltaket1
1499596overvakingskomitear1
1499583overvakingsmekanismen2
1499600prøvbare1
1499588påstådde1
1499582rapporthandsaminga1
1499597statsparts1
1499594tiltredingar1
1499593tiltredingsdokumentet2
1499587uforlikeleg1
1499591undersøkingskompetansen5
1499590undersøkingsprosedyren1
1499601uttømast1
1499603utviklingsgraden3