Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 24,2001-02: St.prp. nr. 24 (2001-2002) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2001 m.m. under Olje- og energidepartementet og utbygging, anlegg og drift av Kristin-feltet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 4336 ordformer var 527 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499203administrasjons­departe­mentet1
1499293adsorpsjonsprosess1
1499328ankerbelte1
1499329ankerbeltet1
1499314avdampa1
1499056avskriv­inger1
1499016av­gjerast1
1499200balansepris6
1499354barytt2
1499432basemiljø1
1499264behandlings­kapasiteten1
1499427boreavfall1
1499484boreframdrift3
1499454boreinnretning1
1499482borekostnader1
1499463boreopera­sjonane1
1499310boreperioden2
1499470boreproblem1
1499352boreprogramma1
1499368bore­slammet1
1499465brønnoperasjon1
1499396brønnoppreinsking1
1499398brønnoppreinskinga1
1499222brønnrammene5
1499379brønnstraumen9
1499219brønnstraumover­føring1
1499494brønnstraumsrøyr1
1499186brønnstraum­overføring1
1499357brønntesting3
1499456brønntrykk1
1499220brønn­rammene1
1499092budsjett­konsekvensar1
1499053budsjett­vedtak1
1499024børstidspunktet1
1499258craier1
1498998delvprivatisert1
1499399designkravet1
1499390detaljkartleggingar1
1499309diesel­motorar3
1499141distriktbidrag1
1499263doggpunktsanlegg1
1499253doggpunkts­anlegg1
1499004eigar­delane1
1499308eksportgasskompressor2
1499344eksportgassturbinen1
1499237eksporttrykk1
1499254ekstraksjonsanlegg6
1499381elektrisitetskabel2
1499369elektrisitets­kabel1
1499129endesløyfa1
1499098energideparte­mentet1
1499181energi­departementet4
1499174energi­direktorat5
1499057enkeltpostane1
1499008estimere9
1499358eta­blering1
1499260ethane1
1499359fakkelsystem1
1499400fakkelsystemet1
1499414fastkøyring3
1499278feltinstallasjon1
1499305feltinstallasjonar6
1499206feltinterne6
1499297feltspesifikke4
1499384fiskeriaktivi­teten1
1499166fjerningstilskott2
1499164fjerningstilskottet1
1499162fjerningstilskottslova1
1499163fjerningsutgiftene2
1499058fjernings­utgifter1
1499179flaskehals­inntekter1
1499366fluid3
1499444foput3
1499249forankringssystemet1
1499140forbygningsarbeider3
1499175forbygningsvirksomhet2
1499466foringsrøyrprogram1
1499509forretningstilhøve3
1499273forventingsestimat1
1499374fram­tidig1
1499207funnlokalisering1
1499155fylkes­kommune1
1499389førehands­kart­leggingar1
1499326garnfelt1
1499194gassalskontraktar2
1499256gassbehandlings­anlegget1
1499271gassbehandlings­tenester1
1499239gasseksportrøyret4
1499265gasseksport­kompressor1
1499085gasskondensat2
1499392gassmotordrift2
1499511gasstransportsystemet20
1499510gasstransport­systema1
1499128gass­eksport2
1499110granegruppa4
1499296greinrøyrleidning1
1499144grunnkraftpris1
1499240grusdumping3
1499234grøftedjupn1
1499241grøftedjupna1
1499121gullfaksgruppa1
1499223halten­banken2
1499391havforskings­instituttet2
1499106heimdalgruppa15
1499083heimdalplattforma5
1499108heimdalplattformen2
1499105heimdalsgruppa1
1499102heimdal­gruppa1
1499445helikopterfunksjon2
1499301hovudverknadene1
1499101huldragruppa4
1499315hydraulikkvæske4
1499401høgtrykksfakkel2
1499403høgtrykksfakkelen2
1499332høyrings­uttalene1
1499355ilmenitt9
1499161industri­bedrifter1
1499317injeksjonskjemikaliar1
1499449innfasingar1
1499026inntektsreduksjonen2
1499134inntekts­auke1
1499376installa­sjonar1
1499508interessentskapen1
1499492investeringsestimatet5
1499501investerings­kostnader1
1499115investering­ane1
1499233isskuringsstriper1
1499421kaldtvasskorallar6
1499423kaldt­vasskorallar1
1499156kalkulasjonane1
1499472kalkulasjons­rente1
1499424kart­leggje1
1499286kjerneteamleiaren1
1499137kommunikasjonsutgifter1
1499486kompletteringsaktivitetar1
1499485kompletteringskostnadene4
1499089kondensatfunn5
1499081kondensatfunnet1
1499238kondensatrøyret2
1499191kondensatrøyrleidning2
1499204kondensatrøyrleidningen5
1499246kondensattransport1
1499516kondensat­røyrleidningen1
1499435konkurranse­dyktige2
1499298konsekvens­utgreiinga2
1499327konsumtrålfisket1
1499027kontantrabatten1
1499043kontantvederlaget8
1499045kontant­vederlaget1
1499013kon­tant­rabatt1
1499426korall­førekomstar1
1499350korrosjonshemmarar1
1499475kostnadsestimata2
1499288kraftgenerering10
1499370kraft­produksjon2
1499248kristinreservoaret1
1499080kronprinsregentens23
1499495kvalifiseringsaktivitetar1
1499459kvalifi­seringsprogrammet1
1499267kvikksølvfjernings­anlegg1
1499272kårstøterminalen1
1499192lagerskip9
1499313lagerskipet2
1499311lagertankskipet1
1499441landorganisasjonen7
1499244leggjefartøyet1
1499086lettflyktig1
1499429litteraturgjennomgang2
1499430litteraturgjennomgangen1
1499245logistikkløysingar5
1499446luftkorridoren1
1499404lågtrykks­fakkel1
1499011mark­nadsføring3
1499490mark­nadsnivå1
1499158med­eigarskap1
1499407meterologiske1
1499090mikkelprosjektet1
1499334miljøkriteria5
1499252miljøvis1
1499500miljø­gevinst1
1499147miljø­komiteen1
1499292miljø­skade2
1499111modifika­sjons­arbeidet1
1499224morvin10
1499078myndigheitshandsaming1
1499387nedføringsrøyr1
1499125ngts5
1499312nmvoc13
1499325norske­havet1
1499290noxfrå1
1499442offshorebemanninga1
1499431offshoretilsette4
1499443oljepolitisk4
1499225olje­direktoratet3
1499138omsynteken1
1499452operasjonsprosedyrar1
1499514operatøroppgåvene3
1499515operatøroverføringa1
1499331opera­sjonelle1
1499513opera­tør1
1499178oppgjersordninga24
1499176oppgjørsordningen1
1499283oppsidepotensial1
1499337opp­lyser1
1499428overvakings­program1
1499425overvakings­programmet1
1499099over­føringa1
1499300petroleums­aktivitetane1
1499002petroleums­engasjement2
1498993petroleums­verksemda7
1499504petro­leumslova1
1499405pilotflamme1
1499363planleggings­prosessen1
1499434plan­prosessar1
1499231posisjonerings­system1
1499243posisjo­nering1
1499189produksjonsplattforma13
1499287produksjonsrøyrleidningane1
1499493produksjonsstasjonar1
1499304produksjonsverknadene1
1499303produksjons­utstyr1
1499193produksjonsåra1
1499187produk­sjonsplattform1
1499221produsjonsplattforma1
1499014prosessrevisor2
1499012prospektarbeid4
1499410prøvetakingsutstyr2
1499165pålaupt1
1499279regularitetsstøttetenester1
1499351reinjeksjon15
1499380reinjisere4
1499259removal1
1499152rente­justert1
1499284reservesida1
1499507reservoarstyring1
1499217reservoartrykket5
1498994revisjonsfaglig1
1499464rigginnretning1
1499483riggratar1
1499489riggraten1
1499205rikgass27
1499190rikgassen8
1499299rku5
1499019rådgjevarutgifter2
1499420røyrleggingsarbeidet1
1499419røyrleggingsfartøyet1
1499242røyrleggingskonseptet1
1499232røyrleggingsoperasjonane1
1499127røyrleidningsystemet1
1499132røyrsløyfa1
1499227røyrtransport12
1499130røyr­leidningssystemet1
1499261salsgassen1
1499010sals­kommisjon2
1499173samarbeidsvirksomhet13
1499517samfunnomsyn1
1499412samtykkjesøknad1
1499373satellittfelt1
1499448satellitt­utbyggingar1
1499468sensitivitets­analysar1
1499109skirnegruppa4
1499157skrin­legging1
1499393skytteltankar1
1499395skytteltankarane3
1499025småinve­storar2
1499230spolefartøy2
1499409spreiingsutrekningane1
1499037stabiliseringsperioden1
1499034stabiliserings­perioden1
1499118statpipegruppa1
1499339stat­ens1
1499385steindumpinga2
1499418steindumpingsfartøyet1
1499413steinfyllingar7
1499250stigerøyra1
1499461stigerøyret1
1499455stige­røyra1
1499436sysselsetjingstala1
1499439sysselsetjingsverknad3
1499438sysselsetjingsverknadene1
1499437sysselsetjingsverknader4
1499458syste­met1
1499340talmaterial1
1499479teknologikvalifisering4
1499462teknologikvalifiseringa3
1499505tekno­logien1
1499518terminalytingar1
1499397tilbakestrøyming1
1499032tilføras1
1499123tilknytningsmanifold1
1499235tilkoplingspunkta2
1499031tilleggs­løyving1
1499126til­knyting2
1499122til­knytinga1
1499349transportrøyrleidningane3
1499447transport­kapasiteten1
1499417tryggings­sona1
1499451trygg­leiken1
1499460trykkavlasting11
1499457trykkvern2
1499330trålaraktiviteten1
1499236trålast7
1499169underpostar10
1499082undervassutbygging15
1499335utbyggingsløysingane2
1499336utbyggings­alternativ1
1499302utbyggings­løysinga1
1499450utbyggings­planane1
1499177utenlandshandelen1
1499139utgiftsreduksjonen6
1499030utgifts­postane1
1499295utgreiings­program2
1499269utgreiings­prosessar1
1499333utredningsplikta1
1499356utsleppsreduserande11
1499170utstyrsanskaffelser3
1499184utvinningsløyva21
1499009ut­giftene1
1499474uvisseanalysar1
1499478uvisseanalysen2
1499477uvissemodell1
1499473uvissevurdering1
1499481uvisse­modell1
1499084valefeltet1
1499046valutagevinsten1
1499408varslings­modell1
1499360vassøyleovervaking3
1499365vektmaterialet1
1499353vektstoff2
1499114vesterledgruppa2
1499251vidarebehandling2
1499307vidaretransport2
1499388v­urdere1
1499375v­urdering1
1499506væskeutvinning1
1499183­bindingstid1
1499148­bjøllåga1
1499172­budsjettert1
1499262­dersom1
1499017­emisjon1
1499411­feltet1
1499066­forventast1
1499153­fylkeskommune1
1499150­fylkeskommunen1
1498999­første4
1499382­gassen2
1499061­gjennomført1
1499322­haltenbanken1
1499124­heidrun2
1499001­inkludert1
1499076­isolert1
1499282­kalkulasjonsrente1
1499228­konvensjonelt1
1499054­kroner16
1499306­lagring1
1499068­lisensar1
1499281­lønsamt1
1499088­mikkelfeltet1
1499406­norske3
1499453­operasjonar1
1499480­operatøren6
1499052­petroleums­virksomheten1
1499093­planen1
1499149­prosjekta1
1499499­prosjektet3
1499100­rapportere1
1499377­reduserte1
1499154­renter1
1499208­ressursar2
1499471­ressursoverslaget1
1499020­rådgjevarane1
1499021­rådgjevarar1
1499007­selskap1
1498995­staten3
1499077­statens2
1498996­statoil6
1499440­stipulert1
1499212­tildelt1
1499270­tilknyting2
1499364­tiltaka1
1499131­transport2
1499018­utgiftene1
1499041­vederlag1
1499103­vederlagsfritt1
1499519­vedlagt1
1499160­vurdert1
1499345­­reinjeksjon1
1499247­økonomi1
1499051­økonomiske1
1499116åsgardgruppa1