Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2001-02: St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapittel: 1400-1471, 2422 og 2465 Inntektskapittel: 4400-4471, 5322 og 5621

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.09.2001

Av i alt 15656 ordformer var 1135 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1498182acia23
1497859administrasjons­departementet7
1498467aeps7
1497669aggregere3
1497955ajourhaldet8
1498670aksept­abelt1
1497916aktivitetsmønsteret8
1497743alkylfenol2
1498578allemanns­retten1
1498685analyseverdiar1
1497718ansvarsoverføringa6
1498678ansvars­område1
1498789antarktissamarbeidet4
1497848antibiotikaresistente5
1497825arbeidsmålet15
1498220arbeidsprogramma6
1497804arealbruksendringar2
1498337arealdata10
1498367arealdokumentasjonsprogrammet4
1498368arealinformasjon3
1498746arealinformasjonssystemet2
1497943arealis11
1497800arealisprogrammet1
1497884arealplanprosessar2
1498276areal­bruken1
1498278areal­planlegging2
1498256atomflot2
1498251atomproblema4
1498265atomtryggleikstiltak4
1498092avfallsbasert7
1498062avfallsbehandlinga1
1498038avfallsfasen1
1498084avfallsfeltet10
1498097avfallsfyllingar4
1498425avfallsgenerering1
1498248avfallslager5
1498063avfallsomgrepet5
1498086avfallsområdet8
1498067avfallsreduserande2
1498194avfallstransportar1
1498712avfeitting5
1498093avgiftsdifferensiering1
1498106avgiftsproposisjon5
1498083avgiftsrefusjon7
1498338avgjerdsstøtte2
1497730avgjerdsunderlag5
1498094avgrensningsproblem1
1497984avløpssektor8
1497796avløpstiltak7
1498219avløpsverk1
1498029azofargestoff1
1498031bakgrunnsnivået6
1498779barentsregions­amarbeidet1
1498591barskogplanane2
1498589bar­skogs­område1
1498449baselkonvensjonen2
1497698basisbehovet1
1498760basisdata2
1498336basisinformasjon10
1498495basis­løyvinga1
1498471bebuarorganisasjonar4
1498529behandlingsføremål3
1497902beitedyret1
1498138belastningsgrenser10
1498694beltemotorsyklar8
1497993beredskapsanalyse3
1498725beredskapsavtaler1
1498731beredskapsmateriell5
1497998beredskapsressursane1
1498279berekraftperspektivet4
1497737bestandsdata22
1497897bestandsforvaltninga1
1497851bestandsnivået27
1498539bestandsoversikter4
1497890bestandsvurderingar9
1498386bestillarkompetanse4
1498752bestillingsfullmakta13
1498509bibliotekfunksjonar9
1498332bidrags­ytar1
1498080bilnæring1
1498692biloppsamlingssystemet5
1498076bilvraksystemet3
1498036bioakkumulerast1
1497857biokonvensjonen5
1498044blyutsleppa1
1497999boardale3
1498002boiky1
1498443bonnavtalen1
1497871bonnkonvensjonen6
1498180botnskraping4
1498671brann­sikring1
1498459bransjeutvikling1
1497836brukarare1
1498497brukar­finansiering1
1497937bruksressursar7
1497972bruksverdiar1
1498590bruttolista2
1498440budsjettbindingar6
1498598budsjettendringane4
1497663budsjettkapitla3
1498166budsjettmiddel1
1498161budsjettmidla10
1497765budsjettproposisjonar11
1497678budsjettsatsingane5
1498461budsjett­proposisjon1
1498460bumiljøtiltak16
1498358bustadinformasjon3
1498359bustadteljinga10
1498285byggje­verksemda1
1498377bygningsdata9
1498329bygnings­lova1
1498473bypolitiske4
1497707byspreiinga1
1498156bøyelasteskipa1
1498349centiposprosjektet2
1498612chasse5
1498613cic5
1498601databaseverktøy1
1498756dataformidling3
1498755dataforvaltar3
1498378dataforvaltning9
1498759datainnsamlingsprosjekt2
1498398dataproduksjon5
1497855datasetta2
1497826delegasjonsbrev2
1498309delinnstillingar1
1498223departementsrådsnivå5
1497791departementstilknytting1
1498091deponeringsdirektiv1
1498370digitalfoto4
1498701distriktstollstad6
1497904dokumentasjonsprosenten1
1498646driftspost1
1497801driftsutgiftspostane1
1498004dumpefeltet5
1497922dunholmen1
1498765effektivitetsgevinstane5
1498651eigaransvar6
1498357eigedomskartverk26
1498381eigedomsregistrering146
1498787ekspedisjonsverksemd5
1498777ekspedisjonsverksemda4
1498448emep2
1498179energispareprosjekt1
1498103energistyres­maktene1
1497761enkeltsektorane1
1498426enkeltutslepp4
1498224eprg4
1498273erfaringsutvikling2
1497906erstatningsforskrift2
1498300etableringsstoppen2
1498379etatsorganisering4
1498052etoksilat1
1497981eutrofipåverknad1
1498405fagkapitlet1
1498781fagmiljøspørsmål1
1498214fagsentra8
1498549fallviltarbeidet1
1498656fartøyvernsentra25
1497918favorittaktivitet3
1498780fellesgruppa3
1498523fellingsavgiften5
1497914fellingsgrad1
1497899fellingsslag1
1498557feltpersonale2
1498564feltvise5
1497927ferdselshinder1
1498510finansieringstilskot6
1498437finan­siering1
1498513fiskeformål15
1498551fiskeforvaltningstiltak1
1498530fiskefremjande9
1498597fiskeføremål9
1498519fisketiltaka1
1498553fiskeåret1
1498371flykamera2
1498169flystøysoner4
1498317fnece2
1498611fnnpe3
1498059folkesenter1
1498056forbrukarstyresmakt2
1497705forbruksmengder1
1498321foredrags­verksemd1
1498201forhandlingsprosessar10
1497719fornyingsprogram2
1497803forsikringsfond2
1498504forskarsamlingane2
1498776forskingsplattforma3
1497935forskingsprogramma6
1498775forskingsstasjonar4
1497756forsuringssituasjonen6
1498142forsuringsskadar5
1498609forsøksnemnder3
1497685forureiningsloven1
1498772forureiningsproblematikk6
1498686forureiningsrekneskap2
1497670forureiningssaker1
1498406forureiningsspørsmål1
1498284forvaltningsforsøk2
1498635forvaltningsmusea10
1498389forvaltningspolitisk10
1497885forvaltningsrelatert2
1498534forvaltningsrelaterte1
1497936forvaltningsrelevant2
1498778forvaltningsrådgiving7
1497688forvaltningssystem30
1498302forvaltnings­nivå2
1498500forvaltnings­oppgåver1
1498266forvalt­ning­snivå1
1498738for­valt­­nings­­oppgåvene1
1498700fragmenteringsverka5
1497747framforhandlingane1
1498665fram­drift1
1497961fredingsarbeidet1
1497720fredrikstaderklæringa3
1497682friluftlivsområdet1
1497919friluftslivsvanar5
1497921friluftsrådas33
1497934fritidsfiskeprosjekt2
1498028ftalat22
1497877fugleverndirektivet1
1498335fylkesetatar4
1498422fylkesmannsnivå3
1498292fylkesplanene1
1498290fylkesplanprosessen2
1498301fylkesplansamanheng1
1497790fylkes­kartkontora1
1498299fylkes­kommunane2
1498684fylkes­mannen2
1498293fylkes­planar1
1498604følgeskader10
1498585førehandstakstar2
1498709førehandstilsegna5
1498606føreslaget2
1498354førstegongsetableringa2
1498483garantifullmakt14
1497814gauldalsvidda1
1498630gebyr­inntektene2
1498035generasjonsmålet13
1498064genereringa4
1497740genteknologiområdet5
1497883geodataforvaltning4
1498380geodataforvaltninga1
1498382geodatainfrastrukturen3
1497665geodatapolitikken9
1498741geodataprosjekt5
1498747geodataverksemda5
1498352geovekst7
1498366geovekstkonseptet3
1498365geovekstsamarbeidet5
1498351geo­grafiske2
1498480gjelds­forhandlingar1
1498119gjennomføring«1
1498672gjennom­førde1
1498795gjennom­føringa8
1498717gjenvinningsverksemda5
1497810gjessåsjøen2
1498294godkjenningsbehandlinga2
1498719grenlandområdet2
1498586grensemerking17
1498140grense­kryssande1
1498316grense­overskridande2
1498507grunnlags­informasjon1
1497755gøteborgprotokollen«1
1497876habitatdirektivet2
1498770habitatvern5
1498125halon8
1497713handelsregelverket5
1498652handverksteknikk5
1497822hartkjølen5
1498531haustingspolitikk2
1497702havforureining3
1497982havmiljøarbeid6
1498217helcom2
1497816helgelandsøyane3
1498548hjorteviltjegerane8
1498123hkfk22
1498049hormonhermar1
1498376hovudkartseriane4
1497708hovudtilnærmingar2
1497732hovudverkemidlet6
1498007husdyr­gjødsel1
1498122hydroklorfluorkarbon5
1498343høgdegrunnlaget5
1497997høgrisikobedrifter5
1498447iccrom3
1498229iclei1
1498043ifcs1
1498441iho2
1498505iiasa5
1498274ikkjefysiske1
1497664iljøvernproblema1
1498181impace1
1498189industrikombinata5
1498163industristøy4
1498721industri­park1
1498396informasjonsløysingar7
1498423informasjonstidskrift1
1497722informasjonstidsskrift1
1498623informa­sjon1
1498737infrastrukturleverandør3
1498350infra­struktur2
1497795innanlandsfiske2
1498414inngangsside4
1497880inn­arbeide1
1497860inn­verknad1
1497887instituttforsking1
1498574instruksjons­mynde1
1498287interesse­organisasjonar1
1497741interimsarbeidet1
1498444interimsekretariat2
1498391internadministrasjon8
1498191introduksjonsseminar2
1498785isavsetjingane1
1498782iskantsona6
1498643istandsetjingsarbeid5
1498537jakttilhøva5
1498525jegerregister5
1498526jegerservice6
1497900jervenemnd2
1498582jervenemnder3
1497891jerveskadane3
1498688jærvassdraga5
1497905kadaverdokumentasjonen1
1498599kalkingsverksemda10
1497941kartbasert5
1498797kartleggingsutgifter1
1498384kartorgan1
1498764kartreproduksjon1
1498739kartteknologi5
1498740kart­bransje1
1498360kart­seriar2
1498193kjemikaliefeltet3
1498055kjemikalieområdet26
1497745kjemikaliepolitikk6
1497792kjemikalieregister2
1498728kjemikaliesanering1
1498039kjemikaliestatistikk1
1497896kjerneområdeforvaltninga1
1498118klimaeffektive5
1497686klimahandlingsplanar9
1498771klimaovervaking5
1498115klimavitskaplege7
1497933kommersiali­sering1
1498533kommuneovergripande5
1497956kommunesatsinga4
1498277kommune­planen1
1497797kompetanseformidling10
1498627kompetanse­nettverket1
1498676kompetanse­nett­verket1
1498333kompetan­sesenter1
1498638kom­munane3
1498605konfliktreduserande4
1498318konsekvens­utgreiing3
1498653konserveringsoppgåver5
1498068konsesjonspraksis5
1498313konsesjonsstyresmakta4
1497696konsultasjonsordninga30
1498616kontingentutgifter4
1498428kontordrifta1
1498345kontrollteneste6
1498198konvensjonsarbeid2
1498045kopparimpregnert1
1498046kopparutslepp1
1498154kost­nads­effektiv1
1497700kretsløpa1
1497879kulturlandskapsdata1
1498176kulturmiljøarbeid2
1497954kulturminnearven1
1497942kulturminnebasen14
1497727kulturminnedata6
1498647kulturminnedatabase2
1498634kulturminnefaglege10
1497759kulturminnefeltet24
1497693kulturminneføremål3
1497953kulturminneomsyn2
1497758kulturminnepolitikk5
1498648kulturminneregister5
1497940kulturminneregistra3
1497968kulturminnestyresmaktene6
1498645kulturminnetiltak15
1498633kultur­miljø1
1498244kultur­miljøet1
1498661kultur­minne1
1498650kultur­minnefeltet1
1498498kunnskapsbasis5
1498493kunnskapsstrategisk5
1498499kunnskapsunderlag8
1497687kunnskaps­basert1
1498730kvalkadaver2
1498503kvinnerekrutteringa2
1497733kyotomekanismane6
1497760kystsonenettverk4
1497809kystverneplan4
1497817kystverneplanen3
1497853lakseforskinga2
1498446laksekonvensjonen1
1498615laksevernorganisasjon1
1498206landbruksgenetiske1
1498729landdriven1
1498263landmiljøet1
1497780landressursar1
1497833landskapsfeltet2
1497979landskapssatsinga1
1497977landskapsspørsmål4
1497978landskapsstrategi1
1497975landsskapsspørsmål1
1497754land­område1
1498404legalkontroll2
1498394leiarevaluering6
1497865lokal­samfunna1
1498249londonkonvensjonen5
1498306lovinnhald1
1497787lovkontroll1
1497749luftforureiningane2
1498767luftmiljø3
1498718luftovervakingsordninga2
1497798låneløyvinga4
1498304læringsbehov3
1498048lærprodukt1
1498520løyvingsforslaga8
1498254majak6
1498594makeskiftast3
1498592makeskifteareal9
1497789markedsorienteringa1
1498013marpol7
1498326master­utdanninga1
1498624medverk1
1498517meirverdiavgiftsreforma10
1497742merkjereglar2
1498124metylbromid24
1498136metylkloroform6
1498230miljøavtalene11
1497695miljøbelasta7
1497724miljøbelastningane4
1497704miljøbelastningar15
1498228miljøbyar1
1498145miljødifferensiering2
1498773miljødirektorata10
1497703miljøeffektivitet7
1497706miljøeffektiviteten4
1497767miljøelementet1
1498213miljøfagsenter3
1498238miljøfagsentra5
1498450miljøfinansieringsselskap1
1498489miljøforskingsinstitutta27
1498494miljøforskings­institutta1
1498242miljøforsvarleg7
1498233miljøgiftavtala3
1498030miljøgiftprotokollar5
1498037miljøgiftstrategi2
1497714miljøhandlingsprogrammet24
1497729miljøinformasjonsutvalet2
1497970miljøinstitutta14
1498236miljøintegrasjonen3
1498436miljøinteressa1
1498183miljøkommisjonen10
1497725miljøleiingssystem9
1497726miljøleiingssystemet2
1497710miljølovgiving10
1497777miljølåneordninga2
1498120miljøministrane8
1498241miljøprosessar4
1498210miljøprosjekta5
1498748miljøreferansedatabasen2
1497771miljørelevant2
1498239miljørådgivarar3
1497764miljøsatsingar10
1497701miljøtruslane7
1498679miljøulempe4
1497773miljøutgifter1
1498215miljøutviklingsfond6
1498674miljøvernavtala6
1498237miljøvernavtalene6
1498171miljøvernavtaler12
1498451miljøvernbyrået3
1498211miljøverndepartementa5
1498632miljøverndeparte­mentet1
1498492miljøvernforskinga17
1497728miljøvernforvaltningen2
1498453miljøvernkompetansen9
1498408miljøvernlederstillinger1
1497753miljøvernlov3
1498475miljøvernlån11
1498478miljøvernlåna4
1498222miljøvernministermøta5
1498204miljøvernministermøtet1
1497785miljøvernmynde1
1498226miljøvernområde1
1498696miljøvernoperasjonane4
1497666miljøvernpolitisk2
1498200miljøvernproblem1
1498199miljøvernprosjekt3
1498462miljøvernreforma1
1497667miljøvernsamarbeid54
1497711miljøvernsamarbeidet67
1497679miljøvernsatsingar1
1497716miljøvernstrategi5
1498196miljøvernstrategien8
1497782miljøvern­arbeid1
1498575miljøvern­avdelingane1
1497676miljøvern­departementet6
1498403miljøvern­området1
1497799miljøvern­samarbeid2
1498466miljøvern­strategien1
1498246miljøvise3
1498424miljø­ansvar1
1498491miljø­forskingsinstitutta2
1498174miljø­samarbeidet1
1498177miljø­situasjonen1
1498476miljø­teknologi2
1498479miljø­verndepartementet2
1497783miljø­vern­avdelinga1
1498501miljø­vern­samarbeid1
1498026ministererklæring13
1498203ministergruppa1
1498202ministergruppe2
1498221minorities1
1497842mjølketest3
1497843mjølketesten3
1498127montrealprotokollen56
1498690morsaprosjektet1
1498774mosj5
1498281motsegnsaker8
1497788myndefordelinga1
1498089målekostnadene1
1498257målenettverk4
1498363målesesongen5
1498508møtegodtgjersler2
1498559nasjonalparkprodukt4
1498562nasjonal­parkane1
1498622nasjonal­parksentra1
1498556natur­forvaltning2
1498298natur­ressursar1
1498726naudlossing3
1498727naudreparasjonar1
1498576na­tur­­forvaltning1
1498691nedbørfeltdistrikta1
1497980nedslamming13
1498178nefco34
1497793nikkelverka13
1498614nkv4
1498032nonylfenoletoksilat2
1498025nordsjøkonferansar1
1498457nord­områda2
1498012nordøstlege1
1498722noretyl2
1498792norskleia6
1498047notverkstader1
1497959nwho5
1498783næringsproduksjonen6
1498095næringsvise1
1498114nærvarmesystem1
1498628obligator­iske1
1497987offshorekjemikaliar4
1498033oktylfenol2
1498034oktylfenoletoksilat2
1497995oljeverndepota4
1498015olje­forureining1
1497668områdeovergripande41
1498387område­overgripande1
1497960om­rådet1
1498009operatør­selskap1
1498796oppdragsinntektene12
1498662oppfølgingskriteria2
1497786oppgåvemeldinga1
1498680oppryddingsprosjekt7
1498693oppsamlingssystemet10
1498699oppsamlings­ordninga1
1498698oppsamlings­plassane2
1498570oppsynsaktivitetar3
1498555oppsynsinnsats5
1498569oppsynsoppgåver3
1498571oppsynsrelevante1
1497852oppvandring8
1498625opp­trapping2
1498621organisa­sjonane2
1497751ospar39
1497675overføast1
1497673oversiktstabellar9
1497909oversysselsetjing1
1498490overvakingsdata8
1498024overvakingsinnsatsen3
1498543overvakingsoppgåver6
1497913overvakingsopplegga1
1498544overvakingsprosjekta5
1497689over­vaking1
1498121ozonreduserande76
1498784paleoklimatiske3
1498695pantevrak4
1498477pantstillingserklæring4
1498442pariskonvensjonane2
1497866partslanda6
1497768persontransporttenestar1
1498577pers­onal­saker1
1498192petroleumstransport3
1498109pfk32
1498327planbistand5
1498328planeksempel1
1498334planinformasjon16
1498325planjuss7
1497969planleggingsmetodikk2
1497967planleggingsverktøyet2
1498307planlovutval3
1498319planlov­utval1
1498297planministrane4
1498324plannytt6
1498320planpraksisen2
1498312planstyresmakta1
1498268planvegleiing1
1498308plan­leggings­føresegnene1
1498790polarforskingsfartøyet5
1498768polarforvaltning2
1498786polarsaker4
1497672polarspørsmål6
1497715policyrapport1
1498303politikkformidling8
1498720pors­grunn1
1498547postomtalen10
1498744primærdatabasar4
1498085produksjonsavfallet2
1497907produksjonssvikten3
1498053produktinformasjonsbank2
1498057produktregistergruppe1
1498058produktregistra3
1497746produktstraumar2
1498079produsentansvaret4
1498269prosesskompetanse3
1498218prosjektområde1
1498618prosjektrapportar9
1498579pro­duk­sjons­evna1
1497841pseudorabies3
1498514rammeforskrift5
1497869ramsarkonvensjonen12
1497923randvika1
1497819rebbenesøy3
1498155reduksjonskravet4
1498133reduksjonsresultata5
1498397referansesystemet5
1498749refsys2
1498708refusjonsmottakar5
1498714refusjonssats2
1498707refusjonssatsen7
1498715refusjonsutbetalingane5
1498331regional­departementet3
1498762reguleringsfondet40
1497908reindriftsavtala3
1498528reindriftslovgivinga5
1497911reindriftsåra1
1498486reinseprosjekt2
1498794rekneskapsoversikt8
1498435rekneskapsrapport6
1498455rekneskapsrapportar15
1498669rekne­skap2
1498482renteakkumulering1
1498481rente­fritak1
1498262reprosessering2
1497752reprosesseringsanlegg8
1497952ressursrekneskap6
1498060ressursvise2
1498682restfinansierte2
1497717resultatdokumentasjon10
1498065resultatmålet11
1498496resultatom­råde1
1498639resultat­område2
1497948rettleiingsmateriale6
1498322rettskjelderegisteret5
1498082returdel4
1497850revirmarkerande12
1497882revirområde1
1498683revisorstadfest3
1498619revisorstadfesta12
1498323re§pons2
1498664riksanti­kvaren1
1497769riksvegmiddel1
1498637riks­antikvaren1
1497862riks­politiske1
1498074rivningsbransjen1
1497736rovdyrartene4
1498550rovviltartene8
1497881rovviltkommunar1
1497895rovviltstamme1
1498584rovviltutval7
1498608rovviltutvala3
1498255rtp2
1498419samarbeidsaktørar2
1498758samfinansieringa7
1498742samfinansieringsprosjekt9
1498342samfinansierte13
1498116samfunnsvise12
1498439sannsynskontroll137
1498474sannsyns­kontroll1
1498340satellittbaserte19
1498743satellittposisjonering4
1498344satellittsystemet3
1498339satellitt­basert2
1498346satref2
1498361seglingsruter6
1497901sekretariatsansvaret3
1497873sektorintegrering3
1498470sektormåla1
1498267sektoromsyn3
1497965sektorovegripande1
1498724sft´s1
1497840sikorisalat3
1498010sjødugleikslova5
1497691sjøkartlegging11
1497681sjøkartlegginga5
1498750sjømålingane1
1498362sjømålingsekspedisjon5
1498751sjømålingstenester1
1498259sjøruta5
1497994skipshavaria1
1498001skipsvraka5
1498587skjønnsføresetnadene9
1497925skjøtselsnivå8
1497874skogforum5
1497735skognatur1
1498003skogsøya1
1498663skriftlegg1
1498369skråfoto3
1498687slammengd1
1498535sluttrapportar23
1498070slutt­behandling1
1498704smørjeoljeavgift5
1498703smørjeoljeavgifta6
1497898snos8
1498583songli7
1498716spesialavfallsmottaket3
1498673spesialkomitear2
1497818stabbursdalen3
1497947stadsanalysar2
1497946stadskvalitet2
1497944stads­forminga1
1498736stad­festa1
1497671statsinstitusjonen12
1498735statsoppdraget26
1497806statusbeskriving191
1498626stikkprøve­kontroll1
1497721stimuleringsprogrammet6
1498602stipulere10
1498452stockholmkonvensjonen4
1498472storbykommunane5
1497694storbyutvikling11
1497776strålevernprogram1
1498134styringseffektivt4
1498563styrings­dokument1
1498168støymodell1
1498167støyutslepp4
1498165støyutsleppa5
1498788svalbardkurset4
1498243svalbardrein7
1498798svalbardsamfunnet2
1497815svellingsflaket3
1497757svovelplikter1
1498636syssel­mannen1
1497762tabelloversyn3
1497766talvise1
1498763terminforskyvingar4
1498348testbasis2
1498135tetraklormetan4
1497929tilgjengeprosjektet1
1498050tilgroingshindrande1
1498231tilleggskostnadene6
1498565tilrette­legging1
1498112tilskotsmiddel3
1498454tilskotsmottakarar23
1498456tilskotsmottakaren50
1498521tilskotspostane25
1498644tilskots­mottakar1
1498600tilskots­mottakarar1
1497834tilstandsovervåking1
1498081tilsynsstyresmakt6
1498153tiltaksanalyse4
1497903totaltapa1
1498247traktatpartar3
1498697transportoperatørane7
1498675trekurset2
1498152trevegs6
1498710trikloreten10
1498162trivselseffektar5
1497867trondheimkonferansen2
1498008tryggleiksstyresmaktene4
1497962tåkeklokker1
1498000tømmeoperasjonane1
1498253ulykkesscenarium3
1498105underområda18
1498264underområdet19
1498761underpostane6
1498540underposten51
1497875unff2
1498706utbetalingsgrunnlaget3
1498681utbetalingsprofilen5
1497674utbetalingsår5
1498566uteinformasjonstiltak5
1498640utform­inga1
1498315utgreiingsinstruksen30
1498159utrekningsmodellar10
1497845utsetjingsdirektiv2
1498088utsleppsavgift5
1498137utsleppskjeldene9
1498090utsleppskoeffisientar1
1497744utsleppskonsesjonar1
1497683utsleppsplikter2
1497990utsleppsrapportar2
1498102utsleppsveksten8
1498240utvekslingsordninga5
1498271utviklingsarbeida4
1498286utviklings­program1
1497709utvik­last4
1498016ut­slepp1
1498596vannmiljø2
1498689vassdragsforvaltninga1
1498580vassdragsplanlegging5
1498023vassførekomstar26
1497802vasshushald1
1498020vassmiljøet9
1498232vasspørsmål4
1498745vegdatabase5
1498280vegleiingsplikt4
1498164vegtrafikkstøy8
1498506verdiklassifisering3
1497958verdsarvkontoret6
1497957verdsarvkonvensjon13
1498595verneplanutkast2
1497938vernestrategi1
1497939vernestrategien1
1498588vernetempo4
1497861ver­nearbeidet1
1497926vestkystparken9
1498417vidareformidlarar2
1497794villaksforskinga1
1498515villreinnemnder3
1498522viltarbeidet5
1498536viltformål9
1498524viltforsking9
1498542viltovervaking5
1498532viltressursane5
1498518vilttiltaka1
1498207visjonskonkurransen1
1497856vitskapsmøte1
1498702vrakpantkvittering4
1497870washingtonkonvensjonen3
1498445wienkonvensjonen5
1498427yrkesbygningar2
1498054yrkesvise1
1497991­akseptabelt1
1497920­bandlegging1
1497863­biologisk1
1498310­bygningslova2
1497945­byutviklingspolitikk1
1498388­fellesoppgåver1
1498195­forhandlingane1
1498187­forvaltning2
1497831­forvaltningsmåtar1
1497949­forvaltningsnivå2
1497951­framfor1
1498401­fremjar1
1498208­følgje3
1498061­gjenvinning1
1497932­grøntstruktur1
1498288­kommunane1
1498311­konsekvensar1
1498139­konvensjonen1
1498289­kulturelle1
1497832­kulturlandskap1
1498099­kyotoprotokollen1
1497824­kysten1
1497830­leggje3
1497985­løysingar2
1498209­mellom6
1498027­miljøfarlege1
1498072­miljøomsyn1
1497915­miljøvennleg1
1497731­miljøvernpolitikken2
1498073­nasjonal2
1498573­oppgåver1
1498186­petsjenga1
1497976­private1
1498069­rammevilkår1
1498188­redusert2
1498392­resultatindikatorar1
1498399­samferdsledepartementet1
1497690­sediment1
1498071­spesialavfall2
1497805­statusbeskriving3
1498173­strategien1
1497781­strukturendringar1
1498245­svalbard1
1498364­tilgjengelege1
1497837­tilpassa1
1497838­tilsikta1
1497699­trugar1
1497950­verdien1
1497811­verneplanar1
1498098­vidareutvikle1
1497844­økosystem1
1498409»frå1
1497820ånderdalen3
1498415århuskonvensjonen5
1497854årskvelpar1
1498620årsrekneskapar21
1498458økobygg2
1498270økonomiplanlegginga2