Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 40,2001-02: St.meld. nr. 40 (2001-2002) Om barne- og ungdomsvernet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.07.2002

Av i alt 16944 ordformer var 922 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1496888adferdsproblem2
1496523adopsjonsfeltet2
1496928adopsjonsforhold1
1496504adopsjonsformidlingsorganisasjonane2
1496937adopsjonsinstituttet1
1496927adopsjonsløyve1
1496932adopsjonssamtykke7
1496929adopsjonsstatistikken2
1496518adopsjonsstatusen1
1496353adoptivfamiliar1
1496506adoptivfamilien2
1496520adoptivførebuande1
1496226adoptivsøkjarane3
1496507adoptivsøkjarar4
1496330aktivitetsvanar2
1496913akuttplasseringar1
1496703akuttsakene4
1496718akuttsaker5
1496716akuttsituasjonane1
1496234akuttvedtak4
1496584andrelinjeansvaret2
1496586andrelinjetenestene5
1496726ankeinstansar3
1496637ansvarsdelingsmodellen2
1496390ansvarsgruppemøta1
1496392ansvarsgruppene2
1496661ansvarskjeda1
1496137ansvarsnormer1
1496815arbeidsgodtgjering3
1496833arbeidsgodtgjeringa3
1496869arbeidskollektiva1
1496993autorisasjonsordningar2
1497000autorisasjonsprosedyre1
1496666avgiverorganets1
1496698avgjerdsopplegg1
1496307avgjerdsresultat1
1496709avgjerdssprosessen1
1496667avgjevarorganet4
1496526avlastningsheim1
1496315barenvernlova1
1496403barneavdelingar2
1496401barnedødsårsaksprosjektet1
1496176barnekriminaliteten1
1496495barnepolitiske5
1496421barnesexturisme1
1496334barnetrygdlov2
1496233barnevernadministrasjon1
1496663barnevernadministrasjonen3
1496154barnevernarbeid2
1496497barnevernarbeidar1
1496155barnevernarbeidarar4
1496528barnevernarbeidaren4
1496345barnevernbarn4
1496347barnevernbarna5
1496592barneverndistrikt5
1496589barneverndistrikta1
1496499barnevernfagleg3
1496538barnevernfaglege1
1496644barnevernfeltet2
1496156barnevernforskarar1
1497010barnevernforsking2
1496127barnevernforskinga2
1496151barnevernhistorikaren1
1496282barneverninstitusjonsstatistikken2
1496772barnevernkarrierar1
1496300barnevernklientar2
1496166barnevernklinikkar1
1496177barnevernlov14
1496162barnevernlovene2
1496163barnevernlovgjeving2
1496587barnevernoppgåvene3
1496680barnevernoppgåver1
1496962barnevernpersonell4
1496119barnevernsak5
1496622barnevernsaka4
1496444barnevernsklientar3
1496597barnevernsnemdene2
1497031barnevernsnemder1
1496182barnevernsnemnder2
1496969barnevernspedagogutdanning1
1496302barnevernstatistikk1
1496246barnevernstatistikken24
1496492barneverntjenestelova1
1496670barneverntjenestens2
1496400barnevernvaktene1
1496604barnevernvedtak1
1496787barne­vernet2
1496344barne­verntenesta1
1496496befolkningsamansetning1
1496116befringutvalet60
1496560befringutvalget1
1496904behandlingsforsking1
1496578behandlingsideologi1
1496801behandlingskarakter1
1496903behandlingsperioden4
1496573behandlingssida2
1496368behandlingssituasjonen5
1496909behandlingsstøtte1
1496941behovstilpassa3
1496895beredskapsheimar4
1496544besøksfamilie1
1496580bevisttgjering1
1496306bortleggingsprosentar1
1496303bortleggingsprosenten1
1496745brukarmedverking1
1496959brukarperspektivet8
1496746brukarpåverknad1
1496688brukarroller1
1496326brukartiltak1
1496543buordning1
1496551busetjingen1
1496545busetjingsfarten2
1496534busetjingsmodellar4
1496546busetjingsordningar1
1496258butiltaka1
1496430commitment«1
1496114delforskingsprogram3
1496126delforskingsprogrammet1
1496733domstolarbeid1
1496728domstolssystemet7
1496886dreiingsprosess1
1496505eignefødde4
1496465eineforsørgjarar6
1496341eingongsstønaden4
1496639einspesiell1
1496986ekspertkompetanse1
1497002ekspertorgan8
1496201empowermenttenkinga1
1496747empowerment«1
1496556enslege2
1496501erfaringsformidling5
1496399eteproblem3
1496332etterb1
1496982etterutdanningane1
1496996etterutdanningsbehov1
1496270etterverntiltak2
1496272etterverntiltaka1
1496583familedepartementet2
1496939familidepartementet1
1496863familieavdelingar1
1496897familiebevaring1
1496373familiedepartemetnet2
1496491familiedepartmentet1
1496876familieevaluering1
1496130familiefokus2
1496139familiefokuset1
1496509familieforvaltninga9
1496450familiefungering1
1496905familieintensive1
1496451familieklima1
1496547familieliknande2
1496317familieomsorga3
1496779familieorientert2
1496561familieorienterte2
1496841familieplasseringar1
1496445familieprosessar1
1496382familieretta3
1496794familierettleiing1
1496571familierådslag3
1496314familiesentralar3
1496563familiestøtteprogram1
1496774familieutvikling2
1496776familieutvkling1
1496634familievernområdet5
1496453familievilkår1
1497034familie­politikken1
1496369famlievernet1
1496188fasetenkinga1
1497015fellesseminar1
1496125fleirdepartemental1
1496217flytteforbodet2
1496469forbrukarundervisning3
1496489foregyggje1
1496924foreldreautoritet1
1496407foreldredugleik1
1496408foreldredugleiken1
1496743foreldreevne1
1496802foreldrefunksjonane1
1496454foreldrefunksjonar1
1496521foreldreførebuande2
1496179foreldrekompetanse4
1496352foreldrekompetansen3
1496164foreldremakt1
1496799foreldremyndigheten1
1496572foreldreressursar1
1496200foreldrerettleiingsprogram3
1496533foreldrerettleiingstenkinga1
1496357foreldrerettleingsprogrammet1
1496900foreldrestøtte1
1496710foreldrevern1
1496975forhandlingsevner1
1496720forhøyrsrettsmodell3
1496519formidlingsorganisasjonane1
1496336formålsformulering1
1497009forskingsbehov6
1496893forskingseining1
1496917forskingsgjennomgang2
1496410forskingsmetodiske1
1496883forskningslitteraturen1
1497003forskningsradet2
1496842forskriftsfestast2
1496838forskriftsfesting5
1496843forskriftstekst1
1496619forsterkingsbehov1
1496628forsterkingsbehovet1
1496630forsterkingstiltak2
1496816forsterkingstiltaka1
1497032forsterkningstiltak1
1496687forsøkslova5
1496327forvaltningsløysingar3
1496361forvaltningsstyresmakta4
1496602forvaltningstilsyn2
1496610forvaltningstilsynet4
1496803forældreskabet«1
1496384fosterdød3
1496831fosterforelderen2
1496343fosterforholda1
1496820fosterheimsarbeidet2
1496629fosterheimsavtalen7
1496826fosterheimsforening1
1496832fosterheimsforholdet1
1496808fosterheimsomgrepet1
1496213fosterheimsomsorga1
1496825fosterheimsordninga1
1496823fosterheimsplanar1
1496146fosterheimsplassering3
1496759fosterheimsplasseringane1
1496550fosterheimsplasseringar3
1496621fosterheimsplasserte1
1496631fosterheimssavtalen1
1496636fosterheimsverksemda1
1496821fosterhjemsarbeidet1
1496827fosterhjemsforening1
1496617fosterhjemsforeningen1
1496765framgangsutsiktene2
1496792framgangsutsikter1
1496764framtidsvurdering1
1496938framtidsvurderingar1
1496930fratakelse3
1496515frigjeringsproblem1
1496142fritidsarenaene1
1496124fritidsetat1
1496979fritidsetatane1
1496331fritidsområdet3
1496329fritidsorganisasjonane2
1496147fråtaking34
1496616fullmaktsområde1
1496446fungering3
1496620funksjonsfriskt1
1496760fylkenemnda1
1496224fylkeskommuneplanen6
1496115fylkesnemnder9
1496245fylkesnemndsaka1
1496696fylkesnemndsbehandling4
1496736fylkesnemndsbehandlinga1
1496702fylkesnemndsleiar1
1496714fylkesnemndsleiarane4
1496734fylkesnemndsleiarar1
1496719fylkesnemndsleiaren1
1496697fylkesnemndsordninga2
1496848fylkesnemndspraksis1
1496704fylkesnemndssak3
1496738fylkesnemndssaker1
1496730fylkesnemndsvedtak1
1496339fødselspengeperioden2
1496654førebyggingsinnsatsen3
1496739førebyggingsoppgåvene1
1496136førebyggingsperspektivet3
1496175førebyggingstanken2
1496184førebyggingstenking1
1496409førekomstundersøkingane2
1496981generaliserbare1
1496417generalistprega1
1496991generalistteam1
1496590generalistteneste1
1496878godkjeningsordning1
1496211godkjenningsmakt2
1496481grenseutprøvande2
1497018grunnforskingsmiljø4
1497019grunnoppgåver1
1497023grunnutdanningsbehova1
1496394habiliteringsarbeid1
1496391habiliteringsplan1
1496393habiliteringsplanen2
1496247halvårsrapporteringane1
1497011handlingsrelevant1
1496215heiltidsplasseringar2
1496946heimekonsulentar1
1496775heimesituasjon1
1496953helsepersonellgruppene1
1496835helsesepartementet1
1496600helsespesialisttenesta1
1496676hjelpefunksjonane1
1496149hjelpeinstansane2
1496678hjelpeoppgåvene1
1496761hjelpetiltaksplasseringane1
1496174hovudføringane1
1496658hovudmålgrupper1
1496173hovudtilrådinga2
1496657hovud­sakleg2
1496459hushaldsinntektene3
1496363høgrisikosaker1
1496379identitetsvanskar1
1496437implementeringsansvar1
1496925inngreps1
1496413inngrepsgrunnlag1
1496120inngrepskriteria6
1496412inngrepskriteriet2
1496193inngrepskriterium4
1496462inntektsbetringa1
1496442inntektsregisteret1
1496274innvandringskategoriar1
1496873insitusjonstilbodet1
1496640institusjonsomsorga1
1496877institusjonsopphold2
1496770institusjonsplasseringar1
1496203institusjonssegmentet1
1496952institusjonsstatistikken1
1496205institusjonstilboda1
1496192institusjonstilbodet6
1496238institusjonstilsette2
1496918institusjonstiltak3
1496635institusjonsverksemda2
1496915institusjontiltak1
1496144integreringstankegangen1
1496171in­stitusjonane1
1496319jamalderfellesskapet1
1496318jamaldergruppa1
1496898jamaldringsmiljøet1
1496433justisministrane15
1496756kapitttel1
1496291karrieremønstra2
1496189kjerneprosessen2
1496290klientkarrierane1
1496288klientkarrierar1
1496525klientrate1
1496650klientretta1
1496542kommunalkomite1
1496566kommunikasjonsbasert1
1496974kompetansegapet5
1496994kompetansekriteria1
1496498kompetanseoversikt1
1496500kompetanseoversikta2
1496522kompetanseplanen2
1497024kompetansestyrkinga1
1496122konfliktrådsordninga4
1496493konfliktsrådsmekling1
1496180konsekvensplanet2
1496989konsultasjonsteam1
1496887konsultasjonstenesta3
1497033konsultasjonstenester1
1496121konsultasjonstilbod2
1496990konsultasjonsverksemda3
1496221kontaktbehovet1
1496582kontaktfora3
1496425kontaktkanalar1
1496388kontaktpersonordninga1
1496348kontantstøttemottakarane2
1496346kontantstøttemottakarar20
1496595kontorpersonell1
1496717kontradiktorisk2
1496140kontrollfaktorane1
1496690kontrollmakt1
1496830kontrollretten2
1496655koordinatoransvar1
1496656koordinatorrolle2
1496298kortidsklientane1
1496297kortidsklientar1
1496296korttidsklientar1
1496475kriminalitetsfrekvensen2
1496414kriminalitetsofra1
1496443kriminalitetsregisteret1
1496554krisebehandling2
1496880kroppsvisitere2
1496161kulturkomitear2
1496980kursrekkjer3
1496463kvadratrotskalaen1
1496957kvalitetsutviklingsarbeid1
1496299langtidsklientane1
1496159levekårskomitear2
1496310levekårsskilnader2
1496135likeverdsprinsippet3
1496477lovbrotsmønsteret1
1496943lovendringsframlegga1
1496335lovrevidering1
1496461låginnteksgrense1
1496362lågterskelteneste2
1496350læringstilbodet1
1496771løvetannbarna1
1496681løysingsmodell1
1496312mappebarn1
1496254mappebarna«1
1496358materiellproduksjon1
1496356materiellproduksjonen1
1496712medhaldsprosent1
1496711medhaldsprosenten2
1496458medianinntekta4
1496178meistringsevnene1
1496377meistringsstil1
1496371meklingsoppgåva1
1496365meklingssakene1
1496641meldingsfasenmottek1
1496185metodetilvekst1
1496791metodeutviklinga1
1496167miljøterapeutisk2
1496857miljøterapi3
1496532minoritetsfamiliar4
1496549mottaksmodellar1
1496210multisystemic2
1496202myndiggjeringstenkinga1
1496683myndighetsbarnevern3
1496672myndighetsbarnevernet3
1496150mystifiserast1
1496187målstyrte1
1496750mødreheim1
1496859mødreheimane2
1496281mødreheimar3
1496476narkotikatala1
1496378nattevæting1
1496558nekelte1
1496708nemndsforhandlingane1
1496721nemndsleiarane2
1496852normalordninga12
1496659normaltilboda2
1496769normalvariasjonen1
1496228normløs1
1497008nouen2
1496133nærmiljøbaserte14
1496906nærmiljøretta1
1496132nærmiljøsatsing1
1497029nærmiljøstudiar1
1496236nødrettsgrunnlag2
1496935ogsamtykke1
1496396omfangsundersøking3
1496885omgreper1
1496598omsorgsavtale1
1496153omsorgsevna13
1496923omsorgsevnene1
1496406omsorgsevner2
1496625omsorgskommunen3
1496375omsorgsmiljø3
1496244omsorgsovertakinga10
1496440omsorgsovertakingar13
1496844omsorgsovertakingssakene1
1496479omsorgspersonane24
1496304omsorgsplasseringar3
1496834omsorgspoeng4
1496767omsorgspraksisen1
1496564omsorgssituasjonar2
1496222omsorgssvikten5
1496964omsorgssviktsaker1
1496527omsorgstiltaka1
1496742omsorgsutsikter1
1496240omsorgs­overtaking1
1496829oppdragstakarar20
1496810oppfostringsoppgåvene2
1496942oppfølgingsframlegga1
1496624opphaldskommunen5
1496665opplysningsrett16
1496537opplæringslovgjevinga1
1496732opplæringssamanheng5
1496901oppsedarpraksisen1
1496143oppvekstansvaret1
1496141oppvekstarenaene2
1496172oppvekstarenaer3
1496778oppvekstbase1
1496198oppvekstetatar1
1496866oppvekstheimar2
1496145oppvekstinstansar1
1496311oppvekstkåra3
1496675oppvekstlov4
1496677oppvekstlova1
1496131oppvekstperspektiv1
1496674oppveksttenesta2
1496673oppvekstteneste1
1496253overhald2
1496731partssida1
1496455patologiorienterte1
1496415pediatrien1
1496955personalgjennomtrekken1
1496196personalkapasitet1
1496148personaltal1
1496190personaltalet1
1496669personfølsame4
1496575perspektivdreiinga1
1496693planleggingsverksemd1
1496647planleggingsverksemda1
1496807plasseringsalternativet1
1496605plasseringsgrunnlag1
1496618plasseringskommunen1
1496758plasseringsperioden1
1496763plasseringstid1
1496754plasseringstida1
1496809plasseringstilbod1
1496478plasseringstiltak1
1496762plasseringstypen1
1496487politidiskrikta1
1497012praksisrettleiing1
1496436primærdelen1
1496740primærførebygging1
1496788problemfokusering1
1496910problemnivået1
1496279problemoppfatningar2
1496209problemsituasjon1
1496134problemskapande4
1496529problemstillinganr1
1496152problemutsette3
1496191problemutvikling8
1496966problemutviklinga1
1496706prosjektrapportane2
1496890prososial1
1496456psykolegalistiske1
1496553psykologbehandling1
1496557psykologibehandling2
1496627refusjonstilgangen1
1496416regionprosjektet2
1496503reisande«1
1496380relasjonsvanskar1
1497036ressursauke7
1496579ressursorientert2
1496751ressursser1
1496638restoppgåve1
1496603rettleiingsfunksjonen3
1496995rettleiingskontrakt1
1496567rettleiingsmetode1
1496214rettleiingsnettverk1
1497001rettleiingsordningar1
1496896rettleiingsprogram2
1496783rettleiingstelefon1
1496785rettleiingstelefonar2
1497025rettleiingstilboda1
1497026rettleiingsverksemda1
1496713rettseinskap8
1496482rettsstyresmaktene3
1496705rettsteoretisk1
1496194rettstrygdsreforma1
1496725rettstryggingsgaranti1
1496715rettstryggleiksforhold1
1496483rusavvenningsprogram1
1496376rusbehandlingstiltak1
1496381rusfamiliar1
1496257rusmiddelinstitusjonar3
1496386rusmiddelmisbrukaren2
1496374rusmønster2
1496781rådjevinga1
1496699saksanlegg11
1497027samarbeidsansvar1
1496577samarbeidsansvaret1
1496370samarbeidserfaringar1
1496960samarbeidskompetanse5
1496961samarbeidskompetansen2
1496313samarbeidsrolle3
1496181samfunnsvern1
1497013samhandlingskompetanse1
1496372samlivssenteret2
1496615samordningstiltak12
1496570samspelssituasjonar1
1496609samtykkeerklæringar1
1496846samværsfastsetjinga1
1496854samværsforelderen11
1496851samværsområdet1
1496849samværsordninga7
1496695samværsordningar4
1496845samværsspørsmålet1
1496227seksualbrotsverk11
1496653sektorfokusering2
1496652sektorprosjekt2
1496649sekundærførebygging2
1496398sengevæting4
1496448skjevutvikling1
1496447skoleerfaringar1
1496169skoleheimane2
1496648skolehelsetenester3
1496512skolekompetanse2
1496902skoleprestasjonane2
1496882skoleskulk1
1496651skyvt2
1496581slektninga1
1496535slektsplasseringar1
1496337småinnkjøp3
1496467sommarskolar1
1496998sosialarbeidarstudia2
1496970sosialarbeidarutdanningar1
1496999sosialfagutdanningane2
1496160sosialkomitear2
1496186sosiallovutvalet2
1496797sosialom­sorga1
1496735sosialrettslege1
1497030sosialstyra1
1496972sosionomutdanningane1
1496397soveproblem1
1496385spedbarnsenter1
1496219spesialinstitusjon1
1496679spesialiseringsfordelar1
1496601spesialistshelsetenester1
1496404spesiallegar1
1496170spesialskolane5
1496359spesialtjeneste1
1496768spissformulerast1
1496418spisskompetansemiljø2
1496818statistikkbaserte1
1496278statistikkskjemaa1
1496309stillingsratane3
1496951stillingsraten2
1496431stockholmkongressen1
1496423straffelovkapitlet1
1496488strafferettsapparatet6
1496395støttekontaktordningar1
1496325støttekontakttenesta2
1496800støttepersonen7
1496805støttepersonordninga2
1496798støtte­person1
1496320systemarbeidet1
1496729særdomstolar1
1496664særlovsorgan12
1496494særvilkår7
1496737talspersonordninga2
1496671teiebundne1
1496668teiepliktreglane22
1496608telefonkontroll2
1496517tenåringsproblem1
1496364terapisituasjonen1
1496741tertiærførebygging1
1496804tidsforbruket1
1496611tidsoverskridingar1
1496293tilbakeføringsprosenten1
1496242tilbakeføringsregelen1
1496243tilbakeføringsspørsmålet2
1496208tilbakehald5
1496118tilstandsvurderinger3
1496606tilsynsbesøka7
1496662tilsynsdata1
1496945tilsynsførarane3
1496813tilsynsførarar5
1496338tilsynsføraren9
1496944tilsynsførarfunksjonen1
1496814tilsynsførarrolla1
1496613tilsynsmetodikk17
1496612tilsynsmodell5
1496614tilsynspersonane3
1496643tiltaksfasen1
1497020tiltaksforsking1
1496269tiltakskapitlet2
1496199tiltakskatalogar1
1496324tiltakskjeder2
1496322tiltaksmodellar1
1496165tiltaksspekteret1
1497005tiltakstypane2
1496471tiltaksutvikling5
1496559tjenestetilbodet2
1496422trafficking«1
1496435tvangsekteskapssaker3
1496684tvangsetaten1
1496484tvangsplasserast1
1496916tvangsplasseringar1
1496875tvangsplasserte1
1496607tvangsprotokoll1
1496682tvangssakene3
1496692tversektorielt1
1496727tvistemålsutvalget2
1496349uaka1
1496328ulykkesførebygging3
1496922underkommunisering1
1496439understimulering2
1496934undersøkingsdelen1
1496252undersøkingssakene3
1496195undersøkingssaker15
1497017undervisningsprosjekt2
1496555undervisningsverksemder1
1496292ungdomsdebutantar1
1496204ungdomsheimane4
1496123ungdomskontraktar4
1496333ungdomsområdet24
1496424ungdomsprostitusjon2
1496599ungdomstenestene1
1496486ungdsomskriminalitet1
1496752uoppgjeven2
1496510utanlandsadopsjon10
1496514utanlandsadoptert1
1496967utdanningsbehova1
1496947utdanningskategoriane1
1496434utdanningsmateriell2
1496441utdanningsregisteret1
1496511utenlandsadopterte1
1496366utetterretta1
1496686utgreiarsida1
1496642utgreiingsfasenhentar1
1496286utgreiingsinstitusjon1
1496865utgreiingsinstitusjonane2
1496864utgreiingsopphald1
1496795utgreiingssaker3
1496992utprøvingstiltak1
1496790utryggleiksskapande1
1496129utvalsperioden1
1497016utviklingseiningane1
1496449utviklingsforstyrringar1
1496576utviklingssentra8
1496568utviklingsstøttande1
1496884vagabondering1
1497006vaksentilvære1
1496588vedtaksmakta4
1496383vekstforstyrring1
1496128velferdslovene4
1496138verdifunksjonane1
1496536verjeordning2
1496183verneskolar2
1496977vidareutdanningskatologen1
1496940vridingseffekten1
1496466yrkesinntektene1
1496987yrkessituasjonar1
1497035­førebyggjande1
1496889ådferdsvanskelege1
1496855årkeg1
1496275åtferdskriteriet1
1496881åtferdsparagrafane4
1496259åtferdsplasseringar1
1496276åtferdsproblema4
1496689åtferdssaker1
1496230åtferdstiltak10
1496229åtferdstiltaka1
1496585åtferdsvanskeleg2
1496168åtferdsvanskelege5
1496921åtferds­vanskar1