Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 32,2001-02: St.meld. nr. 32 (2001-2002) Om situasjonen i den norske mobilmarknaden

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2002

Av i alt 6098 ordformer var 491 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1496017absorpsjonsraten1
1496018absorption3
1495788aktørtypar1
1495907allokeringsmetode1
1495835anmodaren2
1495743antitrust1
1495683attværande1
1495942auksjonsresultat2
1495937auksjonsvinst2
1495837balanseras1
1495712bedriftssegmentet3
1495547broadband12
1495763brukaridentitetskort1
1495990brukarterminaler1
1495897cept2
1495966combinere1
1495973controllers1
1495827dataforeninga1
1495638dcs4
1495716dekningskrav4
1495970dekningspliktene1
1495604dekningsplikter2
1495606dekningsvilkår2
1496001dekningsvilkåra1
1495687dominerenda1
1495676duopol5
1495677duopolet8
1495682duopolistane1
1495680duopolistisk1
1495681duopolmarknad1
1495561duopolsituasjon1
1495655duopoltendensane1
1495717duopoltendensar2
1495746duplisera1
1495714effektivitetsnivå1
1495689effektivitetstilhøva1
1495570eigendynamikk4
1495935eingongsavgiftene1
1496019energiabsorpsjon1
1495665enkelttenesta1
1495560etableringsbarrierane4
1495563etableringsbarrierar5
1495735etableringsbarriere3
1495779etableringsformar1
1495696etableringshindring5
1495715etableringshindringane4
1495699etableringshindringar7
1495707etableringskostnadar3
1495695etableringsterskel1
1495692etableringsterskelen3
1495693etableringstersklar1
1495675etableringstilhøva2
1495713etableringstilhøve1
1495858etterspurnadsforholda1
1495862etterspurnadsprisa1
1495670fakstenestar1
1495863fastnettenester1
1495839felleskostnadar1
1496023ferdigarbeida1
1496026fjernfeltseksponering1
1495710forbrukarmarknad1
1495909fordelingsmetode3
1495875foregrip1
1495888forretningshøva1
1495727forretningsmodellar33
1495783forretningsstrategiar5
1495581fortilgangsplikt1
1495750forvalg1
1495902forvaltningsskjønnet1
1495649frekvensband5
1495545frekvensbruk3
1495899frekvensløyve8
1495898frekvensplanlegging1
1495910frekvensressursane5
1495998frekvensressursen1
1495565frekvensrettane4
1495590frekvensrettar9
1495840fullmaktar3
1495567førespørnad1
1495651gprs3
1495694grossistdelen1
1495981hovudkostnadene1
1495652hscsd1
1495555høyringsinvitasjon1
1495988incitamentet2
1495834infrastruktureigar1
1495580infrastrukturkonkurranse7
1495571infrastrukturkonkurransen2
1495602infrastruktursida6
1495658innhaldsleverendørar2
1495885innhaldstenestene2
1495711innkjøpsmakt1
1495704innovasjonsrate1
1495724inntektsdeling1
1496002internordia1
1495785investeringsmotiv2
1495708investeringstung1
1495685kapitalrasjonalisering1
1495627konkurransedynamikken1
1495557konkurransenivået2
1495766konkurransereguleringa3
1495566konkurranserett6
1495738konkurranserettsleg17
1495747konkurranserettslege13
1495983konkurranseskapande1
1495578konkurransestimulerande3
1495733konkurransestimulerende1
1495653konkurransesvikt10
1495876konkurranseverkemiddel1
1495869konkurransevirkninga1
1495654konkurransevurderinga3
1495806konkurransmarknad1
1495596konsesjonsfristen1
1495634konsesjonslengda2
1495959konsesjonsoppfylling1
1495964konsesjonspliktene4
1495949konsesjonstildelingane1
1495961konsesjonsår1
1495930konsesjonsåra1
1495593konsesjonsåret9
1495616kontantkortabonnentane1
1496013kontantkortabonnenter2
1495830kostnadsbasert6
1495841kostnadsorientering6
1495842kostnadsorienteringskravet1
1495855kostnadsorienteringsomgrepet1
1495860kostnadsrelaterte2
1495982kostnadssparing2
1495721kundeakkvisisjon1
1495890kundebasar1
1495978landsdekning3
1496034langtidseffektar14
1495725leverendørane1
1495718leverendørar1
1495916lisensdirektivet1
1495908lotterimetoden1
1496006løysingsalternativet1
1495619maksimalgrensene3
1495768maksimumpliktar1
1495838marginalkostpris1
1495814markandsmessig1
1495585marknadsdefinisjonane5
1495880marknadsdefinisjonar3
1495877marknadsdefinitorisk1
1495847marknadsdeltakarene1
1495859marknadsdynamisk1
1495709marknadsmotvekt3
1495856marknadsobservatørane1
1495562marknadsstrukturen8
1495804marknadstilling1
1495723meldingsoverføring1
1495762meldingssentral2
1495777minimumsavhengigheta1
1496004minimumsdekning2
1495609minimumsvederlag2
1495610minsteutbygging3
1495607minstevilkåra5
1496000minstevilkåret1
1495886minuttseljarar1
1495813mobilinfrastruktur1
1495550mobilkommunikasjon57
1495759mobilkommunikasjonsnett3
1495640mobilkommunikasjonssystem1
1495629mobilkommunikasjonssystema1
1495625mobilkonkurransen2
1495913mobilkonsesjon1
1495623mobilmarknad5
1495730mobilmarknadene1
1495775mobilnettverket2
1495548mobilområdet12
1495568mobiloperatørar7
1495686mobilprisane2
1495626mobilsida2
1495630mobilsystema4
1495546mobilsystemet5
1495622mobilteknologi5
1495613mobiltelefonitenester3
1495951mobilterminalar6
1495559mobiltettleik2
1495621mobiltettleiken3
1496012mobiltilbydarane4
1495615mobiltilbyderne1
1495684monopoloverskotet2
1495989mvno1
1495603nettdeling2
1495760nettermineringspunkter1
1495751nettilknytning12
1495764nettkode1
1495722nettoperatør9
1495577nettoperatøren15
1495748nettressurser1
1495600nettverksdeling52
1495852nettverkshistoria1
1495971nettverkskontrollere1
1495688nettverkskostnader1
1495698nettverksmarknaden2
1495829nettverksoperatørar1
1495705nettverksprosjektar1
1495995nettverksressursar1
1495952nettverksutstyret3
1495706nettverksøkonomi3
1495850nettverksøkonomiar1
1495564nisjeaktørar2
1495824nisjeaktører1
1495969nodene1
1495828nortib4
1495945notifiserte6
1495659nyhendetenestar1
1495790offentlignettforskrifta5
1495588operatørmodellen1
1495776originere1
1495851originering1
1495662originert1
1495914overdragning2
1495672overføringshastighetar1
1495679prisplanane1
1495728prisvilkåra4
1495848produksjonskostnadar2
1495805pålegde1
1495833påleggom1
1495778radioaksessen1
1495822radioaksessnett5
1495977radioaksessnettet2
1495818radiobasestasjonar2
1495894radiofrekvensane2
1495968radiogrensesnittet2
1495821radionett5
1495994radionetta1
1495974radioressursane1
1495774radiosegmentet1
1495940radiosignalet1
1496015radioverksemd1
1495915rammedirektivet29
1495943regelstyresmaktene1
1495912regelverksgjennomgangen1
1495791regulatøren7
1495853regulatører1
1495792reguleringsnivået1
1495703residualprofitt1
1495661ringeplan1
1495660ringeplanane2
1495702risikojustert2
1495648roaming30
1495918samfunnskontrollen3
1495558samtaleprisane6
1495678samtaleprisen2
1495749samtrafikk14
1495753samtrafikkdirektivet1
1495843samtrafikkmarknaden1
1495732samtrafikkprisar1
1495854samtrafikktenester1
1495720segmenterer1
1496010sektorlovgjevinga5
1495656sektorspesifikk23
1496027signalnivået1
1495904skjønnhetskonkurranse1
1495844sluttbrukarnivå4
1495845sluttbrukarprisane5
1495734sluttbrukarpriser1
1495729sluttbrukerprisane1
1495816sluttbrukerprisen1
1495736sluttbrukerpriser2
1495809songnetworks1
1495761standardtilboda1
1496011straffeprosesslovgjevinga1
1495618strålemyndigheit1
1496036strålevernlova2
1496033strålingsnivåa2
1495976svitsjingsentra1
1495831takstnivåa1
1495668talepost1
1495861taletenester6
1495873teknologiavhengig1
1495874teknologinøytralitet2
1495752teleforskrifta10
1495628telekompakka1
1495896telekonferanse1
1495900telelov1
1495624telelova21
1495631telemyndigheitene3
1495611teleregulering6
1495617telereguleringa5
1495737teleretten1
1495589telestyresmaktene23
1495612teleteneste6
1495895teleunionen1
1495849tenesteelement1
1495866tenestekonkurranse2
1495575tenesteleverandører2
1495787tenesteleverandørkonkurranse2
1495664tenesteleverendørane10
1495657tenesteleverendørar3
1495719tenesteleverendører3
1495789tenestelevering1
1495726tenesteplattformer1
1495690tenesteprisane1
1495691tenesteprisar1
1495614tenestetilbyder1
1495808tenestetilbydere1
1495825tenesteutvalg1
1495986terminalsituasjonen1
1495864termineringsinntekter1
1495939testnett1
1496030tettbygga1
1495941tildelingskonkurranse1
1495924tildelingskonkurransen1
1495592tildelingsmetodar2
1495591tildelingsmetode9
1495936tildelingsmetoden1
1495911tildelingsmåtar1
1495901tildelingsmåte4
1495905tildelingsmåten4
1495889tilgangløysingar1
1495587tilgangsform1
1495573tilgangsforma4
1495769tilgangsformar4
1495574tilgangsformer2
1495773tilgangshierarkiet1
1495892tilgangsløysingar1
1495782tilgangsplikt6
1495868tilgangsplikta1
1495697tilgangspris1
1495799tilgangsprisane3
1495846tilgangsprisen3
1495758tilgangsreglane1
1495569tilgangsreglar2
1495836tilgangsreguleringa2
1495872tilgangsrett3
1495757tilgangsretten10
1495572tilgangsspørsmålet5
1495582tilgangsvilkåra3
1495740tilsynsstyresmaktane1
1495823tjenestespekter1
1496007tjenestetilbyder1
1496008tjenestetilbyderen1
1495975transmisjonsoverføring1
1496016transmitterer1
1495786undergrove1
1495601utbyggingsfrist1
1495925utbyggingskrav7
1495595utbyggingskrava9
1495594utbyggingsløfta5
1495956utbyggingsløfte1
1495950utbyggingsløfter1
1495934utbyggingsløftet1
1495920utbyggingsomfang3
1495960utbyggingsplikt1
1495605utbyggingsplikta6
1495962utbyggingspliktene3
1495963utbyggingstilbod1
1495958utbyggingstilboda1
1495919utbyggingsvilkår2
1495599utbyggingsvilkåra9
1496028utgangseffekt1
1496024utgangseffekten2
1495923utlysingskrava1
1495636utlysingstidspunktet2
1495947utstyrsprodusentane2
1496014utstyrsprodusentar2
1495944vegleding1
1495667verdiaukande14
1495673verksamder1
1495669vidarekopling1
1495810vidaresalsavtaler1
1495770vidareseljar6
1495576vidareseljarane10
1495579vidareseljarar9
1495807vidareseljarene1
1495865vinstene1
1495765vurderingsomgrep1