Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 20,2001-02: St.meld. nr. 20 (2001-2002) Om Noregs deltaking i den 56. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 55. generalforsamling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.04.2002

Av i alt 3899 ordformer var 195 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494905aidsmedisinar2
1494863antiterrorismekoalisjonen1
1494925arbeidsløysesprosent1
1494883arbeidsstandardar3
1494931avgjerdsapparatet1
1494843avvæpningsarbeid1
1494855balkanvart1
1494834biologivåpenkonvensjonen3
1494865brahimis2
1494866britiskleidd1
1494849bujumbura3
1494917busetjingskommisjon1
1494799busetjingskommisjonen1
1494798busetjingssenter1
1494796busetjingsspørsmål4
1494819canz2
1494763ctbt10
1494754dagsordenspunktet23
1494786deployeringstida1
1494924detaljgjennomgangen1
1494845diamantrike1
1494944domskammera1
1494814domstolsvedtektene1
1494851eksilleiarar1
1494946etterforskingsplanane1
1494833etterlevingsmekanismane1
1494821fageiningar3
1494825fagtenestemenn1
1494790fattigdomsnedkjemping23
1494902femårsstrategien2
1494788ffd13
1494871finansforvalting3
1494770fiskeriforvaltingsorganisasjonar3
1494938fiskesetnader1
1494896flyktningbøra1
1494853fredsavtaleverket1
1494875førebuingsprosessane1
1494840førebuingsstadiet1
1494755generalforsamlingsdebatt1
1494920generalssekretæren2
1494769gjaldtsærleg1
1494830gjestesenter1
1494852guatemalaførte1
1494779handvåpenresolusjonane4
1494767havrettsresolusjonen13
1494910helsefond1
1494911helsefondet1
1494898hjelpesituasjonane1
1494886hovudfinansieringsmekanisme1
1494936hrks1
1494897høgkommissærens9
1494942høyringskapasiteten1
1494895idp1
1494879idépapir1
1494784interimsregjeringa5
1494841interkongolesiske3
1494826iscs1
1494893juscanz4
1494761koalisjonsbygginga1
1494802konfrontatorisk3
1494805konsensusresolusjonar3
1494878kystlause2
1494801landresolusjonen3
1494937langtmigrerande6
1494916leigetryggleik1
1494928mandatdiskusjonar1
1494815masseovergrep2
1494891medframleggsstillarane4
1494847meklingsinnsatsen1
1494806menneskerettsagendaen2
1494922menneskerettssektoren2
1494885miljøfasiliteten5
1494854minuguas1
1494842monucs1
1494793mottakarstyring3
1494907multisektorielle1
1494807naturkatastrofehjelp3
1494901naudhjelpsfondet3
1494768omnibusresolusjonen10
1494877oppfølgingsmekanisme4
1494860osseoppnådde1
1494930oversentraliserte1
1494827personellorganisasjonane1
1494921personellsektoren1
1494756plenumsdebattar1
1494887prejudiserer1
1494846presidentfråsegna1
1494919programlevering1
1494835prosedyreresolusjon6
1494777prosedyrevedtak4
1494778prosedyrevedtaket3
1494949referansedokument8
1494766reformformel1
1494903resolusjonstekst10
1494927revisorråd2
1494906rundebordsdebatten1
1494760rådslåingane1
1494838røysteforklaringane2
1494881samordningsarbeidet4
1494792samordningsmekanismar6
1494934samrådsprosess2
1494935samrådsprosessen11
1494909sektorprogram8
1494864sjølvforsvarstiltak1
1494795solidaritetsfond3
1494943soningsavtale1
1494889spesialsesjonar4
1494926stillingsnivået1
1494813straffedomstolane11
1494876substansforhandle1
1494787substanshandsame1
1494757terrorismedebattar1
1494758terrorismedebatten3
1494947terrorismeresolusjonen1
1494894torturresolusjonen1
1494939tovekerssesjonar1
1494764toårsbudsjett6
1494948traktatforhandlingar1
1494785troppebidragsytar1
1494874troppebidragsytarane6
1494873troppebidragsytarar9
1494839tryggingsbehov1
1494867tryggingsrådsmedlem1
1494771tryggingsrådsmedlemmer1
1494822tryggingssamordnar2
1494823tryggingssamordnaren1
1494791tusenårserklæring4
1494904ungass1
1494824unsecoord1
1494884utviklingsmålsetjingane1
1494908utviklingsplanlegging4
1494789utviklingssida8
1494820varetaking12
1494912verdskonferansane1
1494850vernestyrken1
1494800visegeneralsekretærnivå1