Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 95,2001-02: Ot.prp. nr. 95 (2001-2002) Om lov om endring i lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.06.2002

Av i alt 459 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494687normeringsutviklinga4
1494689normeringsverksemda3
1494688nynorsknære2
1494686rettskrivingskomitear1
1494685tilnærmingsføresegna1
1494691tilnærmingsmålet1
1494684tilnærmingsparagrafen6
1494690tilnærmingsvennleg1