Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 94,2001-02: Ot.prp. nr. 94 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Om gratisprinsippet i grunnskolen

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.06.2002

Av i alt 1350 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494679dugnadsinnsatsar1
1494664enkeltfamiliar2
1494667enkeltforeldre1
1494681foreldrebetalte1
1494663foreldrebidrag2
1494672formålsføresegna78
1494654grunnskoletida2
1494676høringsintansar1
1494660klasseaktivitetar1
1494669klassefrukost1
1494661klassekasser17
1494674kostnadskomponentane2
1494675leirskolane1
1494677leirskolar2
1494673leirskoleelev1
1494644leirskoleforening2
1494655leirskoleopphalda1
1494646leirskoleopphaldet2
1494649leirskoletilbodet2
1494651leirskoleverksemd1
1494665nyborgutvalet4
1494666omgådd1
1494643realitetsfråsegn4
1494670regelfeste5
1494652skoleformål1
1494671sosialytingar1
1494682spesialproduserte2
1494645teiknemateriell1
1494668trivselsturar1
1494657utgiftsfrie1
1494662vedhefta1
1494658venneforeiningar3
1494647»klassekasser1
1494648øremerkjast2
1494659øremerkjer3