Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 75,2001-02: Ot.prp. nr. 75 (2001-2002) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.05.2002

Av i alt 1485 ordformer var 90 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494632aksjelovane1
1494626aksjelovgjevinga5
1494606ankomsttidspunkt2
1494573arveavgiftsfritak1
1494556arveavgiftslov1
1494571arveavgiftsretten1
1494568arveavgiftsutvalet5
1494583arveavgiftsvedtaket1
1494580arvegangsklasser1
1494584arvemelding1
1494563avgiftsklassa1
1494552avgiftslovgivinga14
1494559avgiftsplikta27
1494628avsetningsordninger1
1494619bevertningsstader2
1494618bevertningssteder3
1494555dekningslova36
1494635dekningsloven21
1494642dekningsrett13
1494612denaturering4
1494593fondsemisjon27
1494641fordringshaverens6
1494621forsørgjarkompensasjon1
1494590friinntekt2
1494565hustandsfellesskapslova1
1494597ikrafttreding11
1494601innlåsningseffekt1
1494578inntektsnytar1
1494622kodifikasjon3
1494586korreksjonsinntekt26
1494587korreksjonsinntekta5
1494620likningspraksis6
1494610meirverdiavgiftsmanntallet2
1494604meirverdiavgiftsplikt8
1494607meirverdiavgiftsplikta11
1494605merverdiavgiftsplikta1
1494602minstekapital30
1494553oppskrivingsfond1
1494596oppskrivning2
1494591oppskrivningsbeløp1
1494595oppskrivningsbeløpet1
1494592oppskrivningsfond5
1494598oppskrivningsfondet5
1494630overgangsføresegn9
1494599overkursfondet7
1494589petroleumsskattelova93
1494581provenyverknaden4
1494608ruteopplysningstenesten1
1494611ruteopplysningstenester1
1494574sambuaromgrep1
1494572sambuaromgrepet2
1494570sambuarutvalet5
1494562satsstrukturen2
1494623selskapsdeltakere1
1494594selskapsskattelova3
1494624selskapsskatteloven1
1494603skatteformål6
1494637skattelovgivinga4
1494575skiftereglane1
1494585skifterettar1
1494613spritforskrifta1
1494614spritkontrollen1
1494617spritkontrollørane1
1494554spritlova13
1494640spritloven1
1494615spritregelverket1
1494577særkullsbarnet1
1494600særskattepliktig17
1494588særskattepliktige30
1494564testamentretten1
1494561testamentsarvingar1
1494625tilbakeføringsfond2
1494631tilbakeføringsfondet5
1494566trygderettsleg1
1494629utbyttegrunnlag1
1494639utrykkelege1
1494569utvalsutreiinga1
1494582verknadstidspunktet5
1494579viljeerklæring1