Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 74,2001-02: Ot.prp. nr. 74 (2001-2002) Om lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.05.2002

Av i alt 4340 ordformer var 299 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494498administrasjonsselskapet3
1494444aksjonærsida2
1494335anbodsomfaget1
1494320antallsregulert1
1494345arbeidstakarvernet1
1494271arbeidtakarvern1
1494511avgiftsregelverket8
1494337avgiftsrestansar1
1494473avstigingsstaden2
1494368avtaleperioder1
1494400barneombodetstiller2
1494268behovsprød1
1494264behovsprøvinga28
1494443behovsprøvingsprosessen1
1494528beltebiltransport1
1494424billettkontrollørar1
1494356biltransportruter1
1494370bruttokontrakter1
1494376busjettet1
1494401bæreprinsippa1
1494270delemner1
1494272delhøyringane1
1494526drosjekjøring3
1494314drosjekundane3
1494542drosjeløyvehavar1
1494457drosjeløyveordninga1
1494313drosjemarknad1
1494306drosjemarknaden6
1494308drosjereguleringa1
1494338drosjetalet1
1494305drosjeverksemd2
1494517eigentransporterklæring15
1494518eigentransportomgrepet1
1494360einkildsamband1
1494484einskildhøve4
1494359einskildsamband2
1494275endringsdirektiv11
1494476endringsdirektivet19
1494285endringsforordning2
1494464endringsforordninga2
1494374enkeltsamband1
1494281fellesskapsløyve1
1494514fellesskapstillatingar1
1494380ferjeanbod1
1494347finansdepartementetdeler1
1494404forbrukarrådetgår1
1494399forevist1
1494415forholdsmessigheten1
1494394forskriftform1
1494354forvaltningsmyndigheita1
1494322framhevd2
1494350fylkeskommunanesom2
1494331fylkeskommuneframhevar1
1494328fylkeskommunemeiner2
1494501fylkesvegsamband4
1494450førarkortføresegnen1
1494499godstransportmarknaden8
1494282godtransporten1
1494419harpga1
1494262hotellvogn1
1494472inklusivturar2
1494297innanlandstransport2
1494431inndrivast3
1494540innløysingsordninga1
1494546jernbantrafikkselskap1
1494280kabotasje21
1494478kabotasjeforordninga19
1494260kapasitetsregulering1
1494543klageordningar17
1494364konkuransemiddel1
1494310konkurransefremjande5
1494316konkurransetilsynetog4
1494483konstateres2
1494548kontrolldokument5
1494549kontrollmakta5
1494420kontrollmogelegheiter2
1494385kontrollsituasjonane1
1494348kostnadsdisiplinerande1
1494349kostnadsforhold3
1494315kostnadsparande1
1494323kundvänligare1
1494319kvalifikasjonsbasert3
1494265kvalitetsprøvd1
1494261kvalitetsprøvde1
1494512kvalitetsprøvinga1
1494311kvantumsregulering1
1494312kvantumsregulert1
1494307kvantumsrigiditet1
1494299landtransporten1
1494414legemskrenking1
1494418lovheimle4
1494267lovstrukturen4
1494254luftputefartøy15
1494458luftputefartøyer2
1494461luftputefartøylova1
1494303løyvedistriktet2
1494495løyveformene1
1494551løyvegjennomgang1
1494491løyvehavere1
1494533løyvehaverne2
1494535løyvehavernes1
1494256løyvekravet2
1494352løyvemyndigheit8
1494357løyveområder1
1494295løyveordninga6
1494269løyveordningane3
1494488løyveordninger1
1494440løyveoverdraging1
1494486løyveplikten1
1494258løyveregulerer1
1494377løyvespørsmåla2
1494504løyvestyremakt1
1494379løyvestyremakta2
1494253løyvestyresmakt6
1494446løyvestyresmakta7
1494336løyvestyringa1
1494527løyvesystemet1
1494283løyvetalet4
1494502løyvetida3
1494492løyvevilkår1
1494459løyvevilkåra4
1494341maksimalprisordninga2
1494372marknadsklarering1
1494371marknadskontakta1
1494365maskinistforbundtek1
1494487materiellstørrelsen1
1494462motorvognomgrepet1
1494524myndigheiten2
1494369nettokontrakter1
1494321nlu3
1494437normtalsmodellar1
1494304næringslovutvalet10
1494355områdeløyver2
1494539oppattnyingsrutinar1
1494398oppgjeving3
1494503overgangsføresegna9
1494296passasjerfartøy2
1494290passasjerkretsen1
1494471pendelserie1
1494469pendeltransport12
1494477pendeltransportomgrepet2
1494500personruteløyve1
1494294personrutetransport4
1494358persontransportruter1
1494550persontransportør1
1494497politattest2
1494507prøvingsrett1
1494366prøvordninga1
1494411pågripingsrett1
1494417påtalejuristar1
1494373rammetilskotsordninga3
1494536rdir5
1494520realitetsendingar1
1494510registreringsland1
1494508reguleringsform13
1494318reguleringsmetoden1
1494522reguleringsordning2
1494479reisekonseptet1
1494257rettsubjekt4
1494441rettsubjektet1
1494277rfo24
1494346riksvegferjesambanda6
1494326rtv8
1494481rutedefinisjonen3
1494378ruteforskriftene1
1494255rutekarakter1
1494289ruteomgrepet4
1494529ruteplaner1
1494521rutesamanhang1
1494293rådsforordninga22
1494427samferdselmeiner1
1494327samferdselslovgjevinga1
1494407samferdselssjefane1
1494406samferdselssjefenes1
1494317samfunnseffektiv1
1494367samfunnøkonomiske1
1494263samlasting2
1494408sammanhengen2
1494509selskapsvogn4
1494494selskapsvognløyve2
1494480serieturar1
1494362sjøfartsdirekoratet1
1494300sjøfartslovgivinga1
1494363sjømannsforbunder1
1494361sjøoffisersforbundhevdar1
1494292sjøtransporttenester39
1494541skjeringsdato5
1494395skjønsprega1
1494467skolebarntransport1
1494466skolebarntransporten1
1494465skoletransport3
1494343småbussar1
1494409snikprobemet1
1494425sperreordningar2
1494460sporvei5
1494422sporveistilsette1
1494430sporvognsetaten1
1494432straffeprl1
1494390straffesanksjonere5
1494387strprl2
1494505styresmakten2
1494545søksmålsfrist3
1494325taxinæring1
1494324taxitenester1
1494455taxitilbod1
1494333taxiyrket1
1494454tenesteforholdet3
1494532tidsavgrensast1
1494534tidsbegrensingen1
1494391tilbakeholdsrett1
1494421tilbakeholdsretten1
1494530tilskotsansvaret2
1494438tilskotskontrakter1
1494445tilskotsstyresmakt2
1494470tomkøyring3
1494506torghattensaka1
1494426tranportarbeiderforbund2
1494381transportavtala1
1494547transportberedskap9
1494259transportfordelinga1
1494339transportkjøparar1
1494273transportmarknad1
1494334transportnæringar2
1494329transportslag2
1494384transportvedtektene5
1494383transportvedtekter3
1494266transportyrket2
1494490transportørens1
1494375transportøysingar1
1494332turvognløyver1
1494342turvognoperatørar1
1494448turvognverksemd1
1494405tvangsmyndighet1
1494412uforholdsmessigheten1
1494493undertransportørar1
1494403ungdomsaspektet1
1494516utanlandstransport3
1494447utleigeforbodet3
1494449utleigeparagrafen1
1494392utøvingssrett1
1494496vandelsvurdering2
1494544varsamme2
1494482vederlagsomgrepet3
1494351vegdirektoratetoppfattar1
1494353vegstyresmakt3
1494515vegtransportavtaler1
1494463yrkestrafikklova1
1494489»begrepet1
1494442»delen1
1494252»lov2
1494519»oppdraget1
1494538økonomikravet1