Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 72,2001-02: Ot.prp. nr. 72 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Om skolemiljøet til elevane)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.05.2002

Av i alt 2684 ordformer var 152 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494147anställda1
1494101arbeidsmiljølovgivinga3
1494133arbetsmiljölagen1
1494142beteenden2
1494238brannvernlovgivinga1
1494185brukarinnverknad1
1494227byggfaglege2
1494106byggforskrifta4
1494229byggjemyndigheitane1
1494231byggjemyndigheitene1
1494100bygningslovgivinga2
1494156bør«1
1494211delkrava1
1494174detaljlovgiving1
1494210dispensasjonsheimelen3
1494161dobbeltrolleproblem1
1494243elevdeltaking4
1494126elevrepresentasjon2
1494134elevskyddsombud1
1494148elevskyddsombuden1
1494165elevskyss1
1494187elevverneombod1
1494188elevverneomboda1
1494169elevverneombodet1
1494222enkeltskadar1
1494215enkelttilhøve1
1494226fagstyremaktene2
1494179fagstyremakter1
1494125foreldrerepresentasjon2
1494251forskriftsheimelen61
1494181funksjonshemmande3
1494209funksjonskrava5
1494168fylkeskommuneog4
1494146förebygga1
1494144genomföra1
1494117godkjenningsansvar1
1494118godkjenningsmyndigheita6
1494223helseforskrifter1
1494239helselovgivninga1
1494208hovudintensjon4
1494176høringsframlegget47
1494151høringssvara7
1494149høringsutkastet114
1494115internkontrollplikta5
1494233klagefristane3
1494230klageføresegnene2
1494167klageprosedyrar1
1494123klasseråd6
1494124klasserådet4
1494112kontraktsrettslege26
1494139kränkande2
1494224kvaliteteten1
1494170lovplassering1
1494154lovplasseringa1
1494184medføresetnad1
1494216miljøfarar2
1494195miljømedisinsk3
1494173minstenivåa1
1494140mobbning2
1494155nfbib3
1494236omsorgsplikta1
1494221overfølsemd2
1494171partstilhøva1
1494232passivitetstilfella1
1494207pliktføresegn6
1494159primærtilsyn3
1494193primærtilsynet1
1494213proposiosjonen1
1494203påleggsføresegna1
1494120påleggskompetansen1
1494166påstigingsstadene1
1494141rasistiska2
1494175rettleiingsmateriellet7
1494206rettsfesting1
1494136rimligt1
1494116sanksjonskompetanse2
1494103skoleanlegga3
1494111skoleeigaren96
1494114skoleleiaren4
1494099skolelovgivinga2
1494241skolemiljøarbeid1
1494240skolemiljøarbeidet5
1494192skolemiljørepresentant1
1494190skolemiljørepresentantane8
1494189skolemiljørepresentantar3
1494186skolemiljøutval36
1494104skolepatruljar1
1494182skolereglement1
1494122skoleutvalet25
1494143skollagen3
1494191stansingsmynde1
1494153stansingsrett7
1494205straffsanksjonering1
1494113straffsanksjonert1
1494204strafføresegn2
1494219strålemiljø1
1494129sundhedsmæssigt1
1494245temperaturreguleringa1
1494234tilhør30
1494158tilsynsinstans2
1494162tilsynsinstansar2
1494196tilsynsmetode5
1494246tilsynsmyndigheitene17
1494237tilsynsmyndigheiter14
1494198tilsynsnivåa1
1494163tilsynsnivået1
1494160tilsynsrollene1
1494180tryggleiksfaktorar1
1494131tryggleiksgruppa1
1494183tryggleikslovgiving2
1494200tvangsfullbyrdast1
1494201tvangsfullbyrdingslova16
1494130undervisningsmiljørepresentanter1
1494132undervisningsmiljøvurdering1
1494137utbildningens1
1494138utbildningsperiodens1
1494145utvärdera1
1494172vaksenpremissar1
1494199verkaden1