Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 62,2001-02: Ot.prp. nr. 62 (2001-2002) Om lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.04.2002

Av i alt 2927 ordformer var 216 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494047aksjeeigarboka1
1494048aksjeeigarregisteret4
1494046aksjeeigarskiftet1
1493922aksjeerverv1
1494061aksjeoppkjøp3
1494062aksjeoppkjøpa1
1494044aksjeoverdragingar3
1493883aksjespareforeningen1
1494049aksjonærrettar2
1494042allmennaksjelova328
1494063arbeidslivslovutvalet9
1494059arbeidstakarettane1
1493933avgrensingsproblem6
1493950avgrensingsspørsmål13
1493930bedriftsoverdragelser1
1493927bedriftsovertakelse1
1493890bedriftsovertakingar2
1494013beredskapsaspektet2
1494012beredskapsformåla1
1494016beredskapslovverket1
1494024beredskapsregelverket1
1494011beredskapsvilkår1
1494014bransjekompetanse2
1493918bransjereguleringane2
1493984cime1
1494023departementetat1
1493931departementeter2
1493937departementetforstår1
1494083departementetheld1
1493938departementetsette1
1494035departementettil2
1493947departementetvil1
1494077dialogmoglegheita1
1494071distriktslov3
1494073distriktsområda7
1493917dobbeltbehandling3
1494069dokumentasjonskrava12
1493896eigarfullmakter1
1493878eigarskifta3
1493989eigarskiftekontroll3
1494076eigarskiftelov1
1494028eigenkapitalfinansiering5
1494084eingongsvilkår1
1493983eksaminasjonar1
1493902ervervsbehandlinga2
1494072ervervslov3
1493924ervervsloven3
1494032ervervsmelding3
1493892ervervsmeldinga5
1493879ervervsmeldingane4
1494088ervervsmeldingar3
1493901ervervsregisteret1
1493903ervervssakene1
1493900ervervssaker3
1493996ervervstidspunktet1
1493975etableringsreglane3
1493970fellesskapsdimensjon1
1493884finansanalytikeres7
1494043fisjonar12
1493942forretningsforbindelsen1
1494015forsyningsberedskapen3
1494004forsyningsdepartementa1
1494007forsyningstiltak3
1494039fråsegnsrett1
1494006førehandsplanlagde2
1493971føretakssamanslutning19
1493968føretakssamanslutningar41
1494027gjeldsfinansiering1
1494075informasjonspliktlov1
1493954inngrepsheimel5
1494033investeringsbeslutningar1
1493985investeringshinder2
1493910investeringsprofilen3
1493907kapitalmobilitet5
1493956konkurranseavgrensande12
1493913konkurranselovgivinga32
1493958konkurranselovutvalet4
1493960konkurransemyndigheitenes1
1493959konkurransemyndigheiter4
1493945konsernfagleg2
1493929konsesjonskontrollen1
1493925konsesjonslovens2
1493916konsesjonslovgivinga1
1493941konsesjonstidspunktet1
1494009krisehandelsavtale1
1494008lageravtale1
1493935landbruksdepartementetuttaler2
1494057medarbeiderinnflytelse1
1494068meldepliktsgrensene1
1493895meldepliktsperioden14
1493955meldingsrutinar4
1493888mineralførekomstar9
1494066myndigheitsgodkjenning2
1493963myndigheitskontroll6
1493990myndigheitsoppgåve1
1493904målselskap1
1493891målselskapet1
1493882nitohar1
1493926næringseiendommens1
1494005næringslivssektorane1
1493928omgåelser1
1493979opningsbrev3
1493992oppkjøpskontrollordning1
1493921oppkjøpssaker2
1493976ordforklaringa1
1493978overførsler1
1494029produktmarknader7
1493998påhefta5
1494001påverkarrolla1
1493875regelforenkling9
1493981restriksjonsforbod4
1493932rettstilsand1
1493936rettsubjekter1
1493905salsvilkåret8
1493943sanksjonsvilkår1
1493948sanksjonsvilkåra1
1493915sektorlovgiving5
1493912sektorlovgivinga6
1494041selskapslovgivinga49
1493881sikkerhetsstaben2
1494019skjermingsverdig7
1494021skjermingsverdige1
1493994slaktekjøp1
1493993slakteoppkjøp2
1493940standardvilkår13
1493887statsborgarrettslova2
1494055statutt1
1494050tariffbestemte9
1493949tilleggsvilkåra2
1493944tilleggsvilkåret2
1493909transaksjonstal1
1494022tryggingslova10
1493939utanlandskkontrollerte1
1493953velferdsmaksimering1
1493995verksemdsovertakinga1
1493965verksemdssamanslutningar2
1493999vilkårsfastsetjing2
1493951vilkårsfastsetjinga1
1493946vurderingstemaet14