Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 30,2001-02: Ot.prp. nr. 30 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.12.2001

Av i alt 1513 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493708administrasjonsnivå1
1493688barnenevrologisk2
1493692behandlingsheimane1
1493714behandlingsteam4
1493698eigarinstansen2
1493704fylkeslegar6
1493687gjesteelevoppgjer8
1493694habiliteringsteama1
1493705hedmarkforeslår1
1493715heimeskolane2
1493675helseforetaksloven2
1493696helseføretakslova9
1493677høringsfråsegner20
1493682høringsinstansane533
1493678høringslista2
1493703institusjonsopphalda2
1493716institusjonsskolane1
1493713institusjonsundervisning1
1493689kompetansesenteroppgåver1
1493712oppgjersordningane3
1493676opplæringsansvaret103
1493700opplæringseiningane1
1493699opplæringsnivåa2
1493717opplæringsrettane16
1493697opplæringstiltaka11
1493681realitetsfråsegner16
1493693rehabiliteringsavdelingane1
1493695rehabiliteringspoliklinikkane1
1493679rådssekretariat1
1493707sjukehuseigarane2
1493686sjukehusundervisninga1
1493690sjukestuene1
1493685skoleavdelinga3
1493684skoleavdelingar4
1493680skolefaglege5
1493691spesialsjukeheimane1
1493711styringspotensial1
1493719talfestinga1