Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 24,2001-02: Ot.prp. nr. 24 (2001-2002) Om lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (namn på fyrsteinstansdomstolane m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 441 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493669bydommeren1
1493664byrettene1
1493673byrettssaker2
1493665byskriverembete4
1493672dommarstilling1
1493660domstolleiaren2
1493663domstolloven66
1493657embetsnamna1
1493667fullfaglege1
1493658fyrsteinstansdomstolane12
1493671fyrsteinstansdomstolar1
1493659førsteinstansdomstolene2
1493656rettergangslovgjevinga3
1493666spesialdomstolane1
1493668tinglysingsloven19
1493670tingrettsdommeren1
1493674tingrettssaker2
1493661verjemålsrett2