Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 115,2001-02: Ot.prp. nr. 115 (2001-2002) Om lov om endringar i inkassolova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.09.2002

Av i alt 1819 ordformer var 131 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493563advokatforeninghar4
1493601avtaleparten14
1493636betalingsoppfordringa3
1493555eigeninkasso8
1493624einfaktisk1
1493542familiedepartementetmeiner1
1493613filialnett1
1493530finansavtaler11
1493531finansoppdrag11
1493557forbrukarforhold15
1493545forbrukarombodethar1
1493543forbrukarrådetforeslår1
1493653foreldelseslova1
1493585foreldingsregel2
1493581foreldingsreglane4
1493534foretaksløyve6
1493575forliksmekling2
1493574forliksrådshandsaming1
1493599formuesobjekt15
1493635forskjelshandsaminga1
1493640forvaltningsskjøn4
1493638framandinkasso50
1493582fristavbrot2
1493580fristavbrotet2
1493583fristavbrytande5
1493558fråskrivast2
1493594gjeldsordningsinstituttet2
1493533gjeldsordningslova17
1493538gjeldsordningssaker5
1493611gjennomskjæringsregel1
1493539hovudorganisasjonog4
1493556høyringsintansane1
1493527inkassoforetaka19
1493561inkassoforetaket17
1493590inkassoforskrifta7
1493536inkassoforskriften4
1493548inkassoklagenemnd13
1493565inkassoklagenemnda17
1493650inkassoklagenemndene1
1493631inkassoklagenemnder1
1493522inkassolova183
1493549inkassorettslege3
1493535inkassosalæra1
1493544inkassotiltak1
1493584inkassotvist1
1493547inkassotvistar4
1493570inkassotvisten1
1493632inkassoverksemda7
1493551inkassoverksemder2
1493567inndrivingskostnadene3
1493559inndrivingskostnader12
1493620inndrivingsmetodar3
1493612innmatstransaksjonar1
1493579konfliktløysingsorgan4
1493541konkurransetilsynetgitt1
1493614konsernselskapa3
1493566kravshavar7
1493586kravshavarane1
1493646kravsmål58
1493603kreditorskifte1
1493554kredittilsynethar1
1493604kredittkostnader1
1493648leddkan17
1493562litispendens5
1493564litispendensregel1
1493647litispendensverknaden1
1493569litispendent4
1493628lovforberedelse3
1493627lovteknikk9
1493529lånefordingar1
1493607lånefordningar1
1493609lånefordringane1
1493597lånefordringar3
1493537managementog1
1493593menneskerettsreglane2
1493596mishalde22
1493602mishaldssituasjon2
1493615motomsyna6
1493639nemndsavtale1
1493550nemndsavtalen5
1493637nemndsbehandling1
1493553nemndshandsaming17
1493630nemndsmedlemmene6
1493523nemndsordning5
1493528nemndsordninga5
1493524nemndssystemet2
1493634nemndstilknyting4
1493629paragrafnummer1
1493560prejudisielt6
1493645punktumvert1
1493588rapporertingsordning1
1493643rettsuvisse11
1493592sakskostnadsansvar4
1493633saksportefølje3
1493642sakstilknyting1
1493598samtykkekrav9
1493532samtykkekravet6
1493618samtykkeregel1
1493525sanksjonsmidla8
1493587sanksjonsmidlet1
1493591sanksjonssystemet13
1493608selskapskapital2
1493605selskapsrettslege14
1493546skyldnarane28
1493552skyldnarar32
1493649skyldregelen1
1493540sparebankforeningenhar1
1493621spesialmotiva5
1493652spesifiseringskrav1
1493651straffesanksjonerte5
1493589straffetrugselen1
1493625suffisienskravet2
1493641søksmålsinteresse1
1493606transaksjonsformer1
1493568tvangsfullføre1
1493572tvangskraft4
1493573tvangskraftige2
1493577tvisteløysingsorgan22
1493644tvistemålslovens1
1493571tvistetema2
1493578utanrettsleg21
1493576utanrettslege10
1493595utleggssaker2
1493616verdipapiriseringsforetak2
1493619verdipapiriseringstilfella1
1493622vilkårsheimelen4
1493526»abonnementsavgift1