Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 68,2000-01: St.prp. nr. 68 (2000-2001) Budsjettkonsekvensar for 2001 knytta til gjennomføring av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.04.2001

Av i alt 1215 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493180aksjonærbase1
1493179aksjonærstruktur1
1493173allokerast2
1493155avsetnadsordninga1
1493183bonusaksjar4
1493184bonusaksje2
1493200budsjettestimat1
1493172deltakaravtalane1
1493199deltakardelar4
1493201deltakerdelar2
1493176driftskostnadselement1
1493167eigaravtalane2
1493165eigaravtalar1
1493194eigarrettane1
1493158eigarskapa1
1493177eigenkapitalbehov2
1493174fasilitetsleige1
1493156finansfunksjon1
1493154forretningsførarar15
1493153forvaltarselskap1
1493152forvalterordning1
1493159gassinfrastrukturen2
1493164informasjonsteknologitenester1
1493162interessentskapa10
1493175kapitalelement1
1493204kontantbalansane1
1493168kontantinnkallingar2
1493196kontantstraumane2
1493198kontantstraumelementa1
1493171kostnadsallokering2
1493185målevariabel1
1493166operatørrolla1
1493202oppgjersdato7
1493163organisasjonseiningane1
1493181privatiseringar2
1493186proratarisk4
1493187provisjonssats1
1493189reklamemateriale1
1493188rekneføresetnader1
1493150småinvestorar17
1493182stimuleringstiltaket1
1493170tariffinntekter2
1493190teikningsmateriale2
1493192tingsinnskot15
1493157transportfunksjonen1
1493161transportrelaterte4
1493160transporttilknytta1
1493169underinnkallingar1
1493178utfakturert2
1493151utvinningstillatingar1
1493193verdsetjingsdato1