Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 51,2000-01: St.prp. nr. 51 (2000-2001) Om tilføring av innskotskapital og auka låne- og garantiramme for Statkraft SF

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.03.2001

Av i alt 1075 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493008avkastningstala5
1493018bedriftserverv6
1493016eigarposisjonar19
1493017eigenkapitalandel5
1493019eigenkapitalandelen2
1492994ekspansjonsfase2
1493009engrosmarknad1
1493011engrosprisar5
1492999forretningsrådgjevning1
1492992forvaltningsorientering1
1493021garantibehovet1
1493002garantiforpliktingar3
1492995heas1
1493003innskotskapitalen8
1492993investeringsomfanget1
1493013kapitalsøknad2
1492989kapitalsøknaden5
1493004kontraktsmarknaden1
1493010kraftmarknadene1
1493001langtidsgrensekostnad1
1493014nettverksemd2
1493000opningsbalansen39
1492998rådgjevningsfirma1
1493020skatteutbetalinga2
1493015sluttbrukarselskap1
1493012sluttbrukarverksemd4
1492991statsføretaksforma4
1493006statsføretakslova7
1492990verdivurderingsrapportane1