Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 44,2000-01: St.prp. nr. 44 (2000-2001) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i dei lengde delprogramma innanfor EU-programmet for folkehelse (2001-2002)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.02.2001

Av i alt 458 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492941delprogramma17
1492943folkehelseprogramma6
1492939forurensningsbetingete1
1492944førebyggingssida1
1492940handlingsprogramma43
1492938helseovervaking9
1492946levekårsovervakingssystem1
1492945narkotikaførebyggingsprogrammet1
1492950narkotikaprogrammet1
1492936narkotikavanebruk4
1492953programdeltakinga5
1492942rådsavgjerda16
1492951sjukdomsovervaking2
1492947trendanalysar3
1492952vurderingsrapportane1