Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 26,2000-01: St.prp. nr. 26 (2000-2001) Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 1136 ordformer var 63 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492836arbeidsdrifta23
1492824byrettane13
1492826dommarstillingane1
1492874domsutgifter5
1492884erkjentlighetsbeløp2
1492868gebyrfinansiering2
1492864gebyrpliktige8
1492857innsynslova3
1492839integreringstilskott4
1492841kosovoflyktningane1
1492827leiarlønnssystem1
1492887løvye3
1492848løyvingsrekneskapen38
1492840mindrebehovet6
1492847oppgjerskontoen27
1492863registereininga2
1492844rekneskapsbilag2
1492872saksavviklinga8
1492871salærsatsen28
1492870salærutgifter2
1492858straffesakshandsaminga6
1492842tilbaketransportering1
1492843tilbaketransporteringane1
1492878timeforbruket5
1492886trossamfunna1
1492832tvangsforretningar12
1492849utgiftsførte4
1492861vegadministrasjonsgebyr1