Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-11,2000-01: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 11 (2000-2001) FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån, og om saldering av statsbudsjettet 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2000

Av i alt 1561 ordformer var 181 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492566aktivaside1
1492732arbeidsbustaden1
1492649aukjonsresultata1
1492632auksjonskalender14
1492637auksjonskalenderen5
1492608auksjonsmetodenfor1
1492643auksjonsresultata3
1492607auksjonssystemet1
1492648auksjonstidspunktet16
1492662avdragslåna1
1492659avdragsobligasjonar8
1492561avkastningskurvefor1
1492639budgjevar6
1492685budvolum2
1492650budvolumet2
1492619denominert6
1492585derivatinstrument1
1492731disponeringstid1
1492590durasjonen15
1492733døgnkvile1
1492658eigenbehaldning22
1492660eigenbehaldninga1
1492640einsprisauksjon7
1492621emittert1
1492627eurolån1
1492612fastrentebetalingar1
1492584flyterentelån6
1492668førtidig10
1492577gjeldsforvaltning28
1492610gjeldsforvaltninga12
1492583gjeldsportefølje5
1492602gjennomsnittsrenta11
1492702grunnkjøpslån3
1492576grunnkjøpsobligasjonar29
1492676hovudstol20
1492626immuniseringsportefølje8
1492586innanlandsgjelda11
1492600innanlandskemarknaden1
1492603innanlandslåna3
1492571inndragingseffekten1
1492669innfriinger1
1492605instrumentbruken9
1492693kassefunksjon7
1492730kjøkkenfunksjon1
1492664kjøpetidspunktet4
1492692kommunekasserarane10
1492696konsernkontoordning11
1492691kontolåna14
1492689kontolånet1
1492601kontolånsplasseringar27
1492567kostnadeneved1
1492711kredittavtalar7
1492712kredittlinjer3
1492560kredittrisikofri6
1492704kredittvurderingsselskapa15
1492673kupongrente10
1492562likviditeti1
1492690likviditetsforvaltning3
1492556likviditetsinndraging2
1492572likviditetsnøytralt16
1492670likviditetsverknader2
1492574lånefullmaktene9
1492553lånefullmakter23
1492555lånefullmaktsproposisjonen8
1492563låneinstrument9
1492663lånekostnaden4
1492573låneprogram51
1492554lånetransaksjonane1
1492630løpetider25
1492568marginalavkastninga1
1492591marknadslån28
1492596marknadslåna3
1492575marknadspapir13
1492646midtrenta28
1492706motverdien6
1492598målsone1
1492672nullkupongpapir2
1492638obligasjonsauksjon5
1492697operatørbank1
1492699operatørbanken14
1492569opplåninga70
1492616opplåningsstrategi5
1492617opplåningsstrategien19
1492564oversiktlegnorsk1
1492620parallellobligasjon2
1492625parallellobligasjonar1
1492623parallellobligasjonen1
1492618parallellån4
1492729pendlarreglane1
1492687plasseraren7
1492700plasseringsbehov8
1492606plattformfor1
1492683primærmeklarane3
1492642prisnotert7
1492629realisasjonsverdien14
1492595referanselån40
1492631referanselånfunksjonen6
1492578refinansieringsrisiko13
1492579refinansieringsrisikoen3
1492675rentebetalinga2
1492582rentebetalingane7
1492581rentebindinga44
1492588rentebytteavtalar52
1492609rentebytteavtalarer1
1492587rentederivat1
1492593renteeksponering10
1492589renteeksponeringa9
1492681rentekapitlet1
1492594rentekurva7
1492645rentepunkt29
1492580renterisikoen17
1492611renteswap5
1492641salsmetoden2
1492647salsrenta3
1492695skattebetalingsordninga14
1492678statskasseveksellån2
1492674statskassevekslane3
1492558statskassevekslar87
1492723statslånemidler2
1492622statsobligasjonen1
1492651statsobligasjonsauksjonane2
1492680statsobligasjonslån17
1492677statsobligasjonsutvidingar1
1492557statsopplåninga12
1492657tilbakekjøpte13
1492718tilleggsnummera1
1492717tilleggsnummeret4
1492713tilleggsproposisjonar2
1492724tollvedtak43
1492694trekkbeløp8
1492688uforrenta7
1492652underkurs25
1492679underkursen7
1492604utanlandsgjeldeksponeringa1
1492644uvegd1
1492614valutabytteavtalar18
1492615valutaeksponeringa3
1492710valutafordelinga2
1492624valutakursrisiko3
1492709valutareserven10
1492705valutaslag3
1492570valutatransaksjonane1