Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 19,2000-01: St.prp. nr. 19 (2000-2001) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000 m.m. under Olje- og energidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 1853 ordformer var 125 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492439amerada4
1492519anleggsmetodar1
1492486budsjetterminar2
1492484budsjetterminer1
1492482byggjebehandling1
1492479datapakkane6
1492494dornum1
1492412draugenfeltet3
1492525estetikkbestemmelser1
1492447europipe10
1492515fargesetjing1
1492522fargesette1
1492527faseoppheng1
1492465feltutviklingsutgifter9
1492476fjerningstilskot4
1492454fjerningstilskotslova3
1492453fjerningsutgifter11
1492429fnp2
1492518fuglebiotopar2
1492517fugleområde2
1492497gassbehandling1
1492492gassbehandlingsanlegga1
1492481gassintroduksjon1
1492503helseomsyna1
1492417injeksjonsbrønn2
1492490investeringoverslag1
1492422investeringsestimat1
1492489investeringsoverslaga3
1492452kontantrekneskapen1
1492510kostnadstilhøvet1
1492505kraftleidninger1
1492506kraftleidningsaker2
1492514kraftleidningsmaster1
1492498kårstøanlegga2
1492513masteavstand1
1492508mastetypar2
1492504masteutforming3
1492471mellomregnskapet2
1492509miljøverknadane2
1492406myndigheitsbehandling1
1492419nordflanken3
1492523nærføringa1
1492430operatørskapet1
1492428petrojarl2
1492450petroleumsforsikringsfond50
1492521planteområde1
1492413plattformmodifikasjonar1
1492416produksjonsbrønn1
1492418produksjonsbrønnen2
1492427produksjonsskipet16
1492456produksjonsslutt2
1492421prosessert8
1492485restløyvinga1
1492487resttilsegn1
1492445rettshavargruppe6
1492491rikgassrøyrleidningen1
1492431røyrleidningssystemet4
1492462salsvoluma3
1492434stigerøyrsplattforma4
1492411tambarlisensen1
1492488tilsegnene9
1492520transportskadar2
1492529traséer1
1492528traséflytting1
1492507traséjustering1
1492512traséplanlegging1
1492516traséplanleggjing1
1492424trollgruppa4
1492410ulafeltet2
1492457underpost196
1492478undersøkelsesmateriale7
1492426utbyggingsløysinga14
1492483utsleppssøknader1
1492496uttestingsarbeidet1
1492423utviklingsløysing1
1492444vanninjeksjon1
1492440vassinjeksjon5
1492441vassinjeksjonsprosjekt1
1492442vassinjeksjonsprosjektet1
1492530vernevilkåra2
1492499åsgardfeltet1
1492459åsgardkjeda11