Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18,2000-01: St.prp. nr. 18 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 100/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om deltaking frå EFTA/EØS-statane i Fellesskapet sitt program for forvaltingsnett (IDA-programmet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 372 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492399dataflyten1
1492377datautveksling12
1492391datautvekslinga2
1492383fagsektorar3
1492390felleskapsorgan1
1492401fordelingsprinsipp3
1492388forfatningsrettslege18
1492381forvaltingane3
1492378forvaltingar5
1492372forvaltingsnett4
1492394forvaltingsnettet1
1492386interimperiode1
1492385interoperabilitetsavgjerda1
1492379rådsavgjerd52
1492380samverknadsevne3
1492393sektorløysingar2
1492397sektorområde24
1492392sektorområder1
1492402sektorstyresmaktene21
1492400sektortiltak3
1492384sektorvedtaket1
1492403styringskomiteen84
1492404søkjarstatar1
1492382telematikkløysingar2
1492376transeuropeiske17
1492395åtgjerdar1