Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2000-01: St.prp. nr. 1 (2000-2001) FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Utgiftskapitla: 200-299 og 2410 Inntektskapitla: 3200-3299, 5310 og 5617

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.09.2000

Av i alt 27821 ordformer var 1605 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1491066achivement1
1492064administrasjonsbudsjettet8
1491305administrasjonsdepartementets22
1490821administrasjonsløyving1
1492311administrasjonsvederlag3
1491756akademikarregisteret2
1491985akademikerregisteret2
1492150akseleratoren4
1491394aktivitetsreduksjonen1
1491143aktivitetstilskott1
1491406akvakulturstudia4
1491445aldersavgang2
1491343aldersskiljet1
1491520allmennfakulteta12
1492032allmennformidling1
1491563allmennretta2
1491108anleggsdykkarkurs1
1491458anmodningsvedtak5
1491990antikkprogrammet1
1491891arbeidsgivardelen3
1490854arbeidsgivarpartane1
1490745arbeidslivsretta3
1491382arbeidslivssida1
1490973arbeidsmarknadsundersøkinga3
1491585arkitekthøgskolen8
1490828artsdatabank25
1491216assistenttimar1
1491969atomulykkeberedskap1
1491229audiopedagogtenesta4
1491246autismeprogrammet2
1491023avdragstider1
1491010avgangskarakterar3
1490782avgangsprøve10
1491270avgernsa1
1491078avionikk1
1491183baccalauréat1
1491319bakgrunnsrapport1
1492004barneforsking1
1491548basalfag4
1492041basisløyving3
1491342basistilskott1
1490889basisutgåver3
1491778bedriftsuniversitetet2
1490948befolkningsframskrivinga1
1491030behovsendring1
1492029berekningsorientert2
1491027bibelbussen1
1491809bibliotekspørsmål3
1492154bioinformatics1
1492156bioinformatikk1
1492260bispedømmeplan1
1492092bistandsanalysar1
1491712bleivika1
1491095blomsterdekoratørskole3
1491620boligsituasjon1
1491101brannskolen1
1491124bransjeskolane1
1490720breibandforskingsnett2
1491292breibandstenestar1
1491104brevkursa1
1491984brukaransvaret2
1491263brukarforum5
1491711brukarinstitusjon1
1491705brukarinstitusjonen1
1491755brukaroppfølginga2
1490760brukerinvolvering1
1491933brukerretta1
1492247bruttoføring2
1491975bruttonasjonalproduktnøkkel1
1492290budsjetteringstidspunktet15
1491303budsjettkategoriar1
1491623bustadtilsegner2
1491641buzzworld1
1491707byggebehovet1
1491204byggskole4
1492307bygningsutleige1
1491188cedefop4
1492188ceri1
1491238cochlea2
1491258cochleaimplantat7
1491280commat1
1491671dataingeniørutdanning1
1492007dataleverandørar4
1490961delingstimetalet1
1491157deltakarfylka1
1491085deltidengasjerte1
1491105deltidsbrannpersonell2
1492199delutdanningar1
1490933demokratikunnskapane1
1491127departementstilknytinga1
1491949detektering1
1491856diakonissehjemmets1
1490969dialogspel1
1491863dimensjoneringsmessige1
1491640diplomarbeid1
1491598diplomstudium3
1492000disiplinutvikling1
1492132disposisjonsløyving1
1492084disposisjonsløyvinga1
1492105djuphavsforskinga1
1491916dnmi18
1491947dnmis1
1492118dnva2
1491588doktogradsstudentar1
1491767doktorgradskandidat2
1492162doktorgradsprogramma1
1491599doktorgradsprogrammet1
1491793doktorgradsreforma1
1491923doktorgradsreglement1
1491924doktorgradsstipendiatane5
1490730doktorgradsstipendiatstillingar3
1491804doktorgradsstudentane2
1491593doktorgradstudiet1
1491586doktorgradsutdanninga4
1491989doktorgradsårsverk9
1491810dokumentasjonssentralane1
1491678dramapedagogikk1
1490834driftsbudsjetterte2
1492283driftsløyving4
1491324dugleiksskalaen1
1490830dykkarskole6
1491749dyrepleiarar3
1491362dysnett2
1491260døvblindblitte1
1491259døvblindfødde1
1492274døvekyrkjelydane10
1492285døvekyrkjene4
1492155ebi4
1491974ecmwf6
1491970ecomet1
1491979ecsn2
1491499ects2
1491978egos1
1491786eigarinstitusjonane1
1492242eingongsstipend1
1492268einskildgraver3
1491336einskildskolar1
1490886eksamenssekretariatet3
1492148eksperimentoppsetta1
1492138elementærpartikkelfysikk1
1491111elevdagar2
1491360elevevaluering2
1491160elevkompetansen6
1491074elevlistene1
1491611elevrabatt1
1491367elevservice1
1490949elevtalsauke1
1490772elevvurderinga2
1492135embc2
1492134embl11
1490936enkeltlærarar2
1491427enqa1
1491886ergoterapistudiet1
1491895ergoterapiutdanning1
1492136esrf10
1490817etableringsåret2
1491165etatsnivå2
1490851etatsstyringa26
1491463etatstyringsmøta1
1491013etterberekninga1
1491150etterbetalingar19
1490989etterskottsvis4
1491977eumetnet1
1492106europaforsking1
1492003europeanisation1
1491881eurytmihøgskole1
1491792evalueringsformer1
1491577evalueringskomité4
1490860evalueringsoppdraget5
1492086evalueringsopplegget1
1491513evalueringsprisen1
1491451evalueringstiltak2
1491988evalueringsverksemd1
1492183facilities3
1490908fagkapitla14
1491601faglærarstudentane1
1491602faglærarstudia2
1491600faglærarstudium2
1491147fagopplæringskontora1
1491833fagplanutvikling1
1491450fagsaker3
1490868fagskoleutdanninger2
1490965fagårsverka1
1492189fastrenteordninga1
1491814fellesmidlar1
1491642fellesnivået1
1491354fellesorgana1
1491905fellessatsingar3
1490890fellesutgåver2
1491423feltkurs1
1491116femtenvekers1
1492291fengselspresttenesta1
1492094finnmarksforsking1
1492225finnmarksordninga1
1491981finskalamodell1
1490744fjernundervisningsinstitusjonar10
1491785fjernundervisningsprosjekt1
1491402fjernundervisningstilbod5
1491763fjernundervisningstiltak1
1491077flyfag2
1492235flyktningstipend1
1491338folkehøgskoleelevane1
1491331folkehøgskoleliknande1
1491333folkehøgskoleorganisasjonar1
1491332folkehøgskolerådet4
1491340folkehøgskoleår1
1490824forbrukarhaldningar3
1492289fordelingsspørsmålet3
1491237foreldreopplæring3
1491898foretakssektoren1
1490866forhandlingsansvar1
1491725forkursklasse1
1492292forkynnarverksemd1
1492031formidlingsprogrammet1
1492306forpaktingskontraktar1
1492049forskarbasen1
1491987forskarinitiert1
1491907forskarinitierte3
1491921forskarpersonalet1
1492066forskarpersonell1
1490819forskarrekruttering8
1492018forskarsamarbeid2
1492083forskarutdanningsakademi4
1491528forskarutveksling5
1492098forskingsaktivitetar7
1491752forskingsgrupper1
1492042forskingsinfo1
1491509forskingsinntekter4
1492126forskingskonferansar1
1492143forskingslaboratoria2
1491508forskingsleiing2
1490719forskingsnettet15
1491799forskingspark5
1491920forskingsparkane6
1492016forskingsplattform2
1491996forskingsprofil2
1492116forskingsrelatert1
1492127forskingsrelevante1
1491431forskingsressursane2
1491434forskingsressursar2
1492078forskingsrådsevalueringa1
1491900forskingsrådsmidlane1
1490769forskingsrådsprogramma1
1492147forskingsrådsprogrammet3
1491913forskingsrådsreformen1
1491925forskingsrådsstipendiatane1
1491912forskingssaker1
1490796forskingssatsingane1
1491850forskingsstiftelsar3
1491536forskingsstiftelsen6
1491917forskingsstrategisk1
1490855forskingssystem3
1491909forskingssystemet5
1492023forskingsterminar1
1491910forskingsutval4
1492089forsørgingskjelder1
1491911forvaltningsdepartement1
1491272forvaltningsnettet1
1492254forvaltningsordningane2
1490876forvaltningsteneste11
1491268fotokopiering5
1491728frischsenteres1
1491222friskolers77
1492157følgjeforskinga1
1491171følgjeforskingsprosjekt1
1491619førehandsgodkjende4
1490985førehandstilsegner1
1490955førskolelærarutdanning6
1491674førskolelærarutdanningane1
1492251førstegongsvarsel2
1491436førstelektorstillingar1
1491440førstestillingar3
1492180gassforsking3
1491515gaustadbekkdalen1
1491811gaveprofessorat1
1492207gebyrstipend11
1490727gebyrstipendlista7
1492241gebyrstipendordninga1
1491971geodesi8
1492087gerontologiske1
1491860gjennomføringsprosenten1
1491045gjesteelevsoppgjer1
1491676gradsnemning1
1490766gradsstrukturen1
1491877gradsstudium2
1490773gradssystem1
1492300gravplatene1
1492299gravsteinkrypten1
1491902grunnbudsjetta2
1491876grunnfagsstudent1
1492080grunnforskingsformål1
1491527grunnforskingsinstitusjonen1
1491906grunnforskingsmidlane1
1492131grunnforskingsorganisasjonar2
1491908grunnforskingsprogram4
1491993grunnforskingsprogramma5
1492009grunnforskingsprogrammet1
1491897grunnforskingsprosent1
1491039grunnkurstilbod1
1492005grunnløyvinga16
1492145grunnpartiklane1
1490959grunnressursen1
1490921grunnskoleinternat2
1491000grunnskoleinternata3
1491326grunnskoleprosjektet2
1490784grunnskolereforma2
1492271gudstenestefeiring1
1492269gudstenesteformene1
1490906haldningsmål1
1491274halvårseiningar2
1491223handelsskolers1
1491067handlingspotensial1
1491175hausteksamen1
1490807havbruksforsking4
1491546havforskingsfartøy5
1491955havvarsel1
1491169heilhetlige1
1491126heiltidsbrannpersonell1
1491697heiltidsekvivalentar1
1491121heilårselevar2
1491071heilårselevplassar3
1491261heimeskolen13
1491276heimstadskolane1
1491889helsefaghøgskolane1
1491820helsetenesteforsking5
1490847helårsverknad1
1491980hirlam1
1491266hjelpemiddeltilpassing1
1491464hovedfagskandidatar1
1490852hovedinnleiinga1
1490934hovudevalueringa1
1491766hovudfagskandidat1
1491639hovudfagskandidatane1
1491727hovudfagskandidatar1
1491470hovudfagsstudia2
1491656hovudfagstilbod1
1491562hovudfagstilbodet1
1490707hovudinnleiing1
1491337hovudkursa1
1490832hovudutgreiing1
1491794hovudutgreiinga1
1491703husleieordningen1
1492305husleigeavtalar4
1491706husleigebeløpet1
1491724husleigebygg1
1491644husleigeinnbetaling1
1491710husleigekostnader9
1491700husleigeordninga11
1491887husleigetildelinga1
1491882husleigetilskott2
1491883husleigetilskotta1
1491884husleigetilskottet3
1491139håndverksregisteret1
1491754høgse1
1491702høgskolebygg1
1491932høgskoleinstitusjonane1
1491669høgskolekandidatutdanningar1
1491839høgskolesektorane1
1490725høgskolesektoren60
1491646høgskolestiftelsen8
1491352høgskolestudiet1
1491457høringsmøter1
1491236hørselssektoren7
1491355icde3
1491327idehefte2
1491432incentivbasert3
1491589industridesignstudiet1
1491812informasjonbrosjyrar1
1491378informasjonsdokumentet1
1490939informasjonskatalog1
1490829informasjonsoppgåver4
1491325informasjonsplan2
1492272informasjonsstrategiar3
1491760informasjonsteknologisatsingar3
1491568informasjonsteknologiutdanning1
1491813informasjonstenesten1
1491516informatikkbygget1
1491672ingeniørutdanningar2
1492227inkassohandsaming2
1492215inkassokundane1
1492210inkassostrategien3
1490762inneklimaprogram3
1492040innkjøpskompetansen2
1492245innkrevjingsresultatet1
1492045innovasjonssystemet6
1491627innreiingsarkitektur1
1490776inntakskvaliteten1
1491723inntektsbeløp1
1491390inntektskapitla15
1491384inntektsløyvinga17
1491315innvandraropplæringa1
1491314innvandrarpolitikken1
1491109inspeksjonskurs1
1491901institusjonsbudsjetta1
1492262institusjonsdiakonien1
1491857institusjonsendringar1
1490777institusjonsevalueringar1
1491392institusjonskapitla6
1491832institusjonskontraktane1
1491824institusjonssamarbeid4
1490943institusjonsskolar1
1491452institusjonstypar5
1491482institusjonsutbygging1
1492099instituttevalueringar2
1492111instituttgruppa1
1490816instituttløyvingar5
1491476instituttnivå1
1491915instituttpolitikk5
1492108instituttprogramma1
1491914instituttsektoren19
1492100instituttstrategiske1
1492310instruksverket3
1490983integreringstilskottet4
1490881intensjonserklæringa1
1491413interdepartementale29
1491048interessepartar3
1491277internatskolane1
1491002internattenester1
1491007investeringskompensasjon2
1491017investeringskompensasjonen3
1491018investeringstilskotta1
1492110isfs1
1491443justeringsoppgjera1
1491505kandidatmåltala3
1491552kandidatmåltalet1
1491742kandidatproduksjon1
1491606kandidatstudia2
1491595kandidatstudium1
1491422kandidattal3
1491469kandidattala2
1492054kandidatundersøking1
1491986kandidatundersøkjing1
1491719kandidatutdanningar1
1491849kapitalinnskott3
1491341kapitaltilskott1
1492082karrierestipend1
1490970kartleggingsundersøking2
1491783kasserapport1
1492030katalyse2
1490867kategoriinnleiinga7
1491370kategoriomtale2
1491574kategoriomtalen5
1491295kidlink1
1491943kjernedata1
1491919kjernetenesta3
1492050kjønnsforskarar1
1491939kjønnsindikatorar1
1491117kjørelærarar1
1490944klassetala2
1491110klokkedykkarutdanning3
1491486knutepunktansvar1
1491483knutepunktfunksjonane1
1491679kommunalkandidat1
1492033kommunikasjonsteknologiske3
1491694kompetansegrunnlaget3
1491777kompetansekartlegging1
1491317kompetansenettverket16
1490734kompetansepolitikken5
1491713kompetanseprofil3
1490735kompetansesamfunn1
1491230kompetansesenterfunksjonar4
1491251kompetansesentersystemet1
1491245kompetansesystem2
1490924kompetanseutviklinga17
1491158kompetanseutviklingsarbeidet1
1490714kompetanseutviklingsprogrammet23
1490928kompetanseutviklingstiltaka1
1491218kompletterande21
1492266konfirmasjonsopplæringa21
1491068konfliktforståing1
1492058konsernkontoordninga15
1492286kontingentbidrag1
1492287kontingentbidraga1
1492173kontingentinnbetalinga1
1491751koordinatorrolla1
1491950korttidsvêrvarsel1
1491014kostnadsberekningsutvalet1
1492229kostnadsnormen3
1492175kreftførebyggjande1
1492304krigsgravtenesta1
1492302krigskyrkjegardane1
1491040kryssløp1
1492059kulturavtalene3
1491252kulturmedverknad1
1490993kulturskoletilbodet6
1490795kunnskapsallmenningen6
1491254kunnskapsformidlarane1
1491430kunnskapsintensivt8
1490849kunnskapsmarknad1
1490726kunsthøgskolane12
1491026kunstskoleråd1
1491631kunstutdanningane6
1491424kunstutdanningar4
1491605kunstutdanningsinstitusjonane2
1491024kupongrenta6
1491704kurantprosjekt1
1491267kursavgifter1
1491361kurselevar1
1491135kursfartøyet2
1491698kursstudentane1
1491696kursstudentar1
1490747kurstorg2
1491471kvalitetsfremmande2
1491453kvalitetssikringsfunksjonar1
1491151kvalitetssikringstilskott2
1491148kvalitetssikringstilskottet1
1490785kvalitetsutvikle1
1490783kvalitetsutviklinga13
1490930kvalitetsutviklingsarbeidet1
1491351kvinneuniversiteta2
1490880kyrkjeavdelinga4
1492303kyrkjegardsforvaltningar1
1492255kyrkjestatistikken2
1491100lagdned1
1491745landbrukshøgskoles1
1491465landsdelsmusea4
1491576landsdelsmuseum2
1491069landslinjene6
1491046landslinjeordninga2
1491029landslinjer11
1491075landslinjetilboda4
1491818lavopplagsbøker1
1491349leiingsfag3
1490925leiingsfunksjonane1
1490978leirskolen3
1490977leirskoleopphald48
1490710leirskoleopplæring10
1492114lekfolkskonferanse3
1492115lekfolkskonferansen1
1491323lesekrava1
1492144lhc7
1491789lifelong2
1491253likemannssamlingar1
1491801likestillingsdirektivet1
1490888likestillingsperspektivet9
1491673linjeorganisert1
1491173livsmeistringskompetansen1
1491228logopedisk1
1491249logopediske1
1491530lokalsituasjonen1
1491953lokalvêrvarslinga1
1491807lydbaserte1
1490883lydbokordninga2
1492193lånedelen1
1491405lærarautdanningane1
1490954lærarårsverka2
1491049lærebedriftane1
1490891lærebokdekning1
1491034lærekontrakter1
1490752lærepenger4
1490884læreplanarbeid4
1491056læreplanrevisjonen1
1490737læreplanverka5
1492279læresak1
1491284læringsnett6
1491286læringsnetta1
1491287læringsnettet3
1491791læringsperspektiv8
1491008læringsstøttande2
1491149lærlingtilskott1
1490894lærlingvurdering2
1491162lærlingvurderinga3
1491938lønnsspenn1
1490873løysingstiltak1
1492077løyvingsansvar1
1491193løyvingsbehovet10
1490994løyvingsforslaget21
1491682løyvingsskilnadene1
1490872managementprogram1
1491817mangelområde3
1492015marinrelatert1
1491092maskinførarskolen2
1491410matematikkvanskar1
1492025materialforsking3
1492028materialforskingsprogrammet2
1491269medarbeidarer1
1491417medisinutdanninga7
1490918medlemssamfunna1
1490917medlemssamfunnna1
1491096meieriskole4
1491894menighetssøsterhjemmets1
1492123menneskerettsårboka1
1491942meteorologifagleg1
1491058miljølæreplanar1
1491059miljøopplæring2
1491966miljøskipstenester2
1491231miljøtilbod7
1491936miljøvernforskarar5
1491206minimumstilskott2
1490728minstestipendet2
1490960minstetimetalet3
1492120misjonsforsking1
1492121misjonskunnskap1
1492278mkr23
1492184mobilitetsprogrammet7
1491956modellprodukt1
1491057modulinndeling1
1491313modulprøver1
1491161modulstruktur1
1491224montessori3
1491283morgandagens1
1491722multimedieteknikk1
1490998musikkskoleorkester2
1491680musikkutdanningane1
1491800narom1
1491099navigasjonsskolefartøy1
1491391nedjusteringar2
1491960nedlesing3
1492046nent3
1492047nesh1
1492006nesstar2
1491279netd1
1491838nettinfrastruktur9
1490708nettinnhald7
1490835nettobudsjettering29
1490833nettobudsjetterte11
1490722nettoendringa2
1491481nettoløyvinga2
1491844nettverksbruk1
1491840nettverksorganisasjonane3
1491846nettverkssamband1
1491841nettverkssystemet1
1490800nifus3
1491372nivåbaserte1
1491356nivåplassere1
1491609nmhs1
1490997nmok2
1490789nordlab3
1491572nordområdeforskinga1
1491492nordplus29
1492141nordsync4
1491770nordunet15
1491645noregsnettrådets1
1490746noregsuniversitetet10
1492130norfas2
1491285norgesuniversitetet3
1491853normalkostnad2
1491865normalkostnaden5
1491859normalkostnadene11
1492133nucléaire5
1491495nufu1
1492093nyhetsbrevet1
1492163nyutviklinga1
1491535nærara1
1491496nærområdesamarbeidet1
1491962observasjonsgrunnlaget1
1491946observasjonsstasjonar1
1491972observasjonssystema1
1491867omfordelingsmodellen3
1491610omgrupperingsproposisjon2
1491474omstillingsaktiviteten1
1491240omstillingseining1
1491242omstillingseininga1
1491545omsyningar1
1491630operafag1
1491964oppdragsforskinga1
1491866oppdragsinntekter59
1491732oppdragsstiftelse1
1491668oppdragsstudium1
1491359oppdragsundervisning2
1491358oppdragsverksemda34
1491597oppfyllingsgraden2
1491080oppfølgingsklassar1
1491288opplærings15
1491275opplæringsformer2
1490895opplæringsgrupper1
1491298opplæringshindringar1
1490748opplæringsmodellar6
1491309opplæringsregionane2
1490750opplæringsregionar1
1491044opplæringsråd8
1490864opplæringsråda30
1491042opplæringsrådet3
1491003opplæringstilhøve1
1491098opplæringsverksemda36
1490756oppplæringsområda1
1491142opptaksgrunnlag1
1491478opptakskapasitet1
1490723opptakskapasiteten16
1491397opptaksnivå1
1491398opptaksnivået4
1490741opptaksparagrafane3
1491421opptaksrammene1
1491425opptaksrammer1
1491652opptakstall1
1490841organisasjonsgjennomgang5
1492213organisasjonsgjennomgangen2
1491043ormet3
1491507overoppfylte1
1490915overslagsløyving343
1490899overørast1
1492019ozonforsking1
1490898papirpunktskrift1
1491825partnerskapa3
1491187patways1
1491334pensjonistskolane1
1491888pensjonsinnskott1
1491782personaladministrasjonen2
1490875personalsystem2
1490877personalsystemet1
1492043personutveksling2
1492185petroleumsforsking9
1492267pilegrimstradisjonane5
1491412planleggingsføresetnadene1
1490972pmt22
1491968polarfront2
1490879policydokument2
1490882policynotat1
1492117postdoktoral1
1492034postdoktorprogram1
1490732postdoktorstillingane7
1490731postdoktorstillingar25
1492011postdoktorstipendiatane2
1491928postdoktorstipendiatar2
1490844postgruppe6
1490863postgrupper3
1491050praksiskandidatane3
1491455praksisundervisning1
1491454praksisundervisninga1
1491878praktikumsstudentane1
1491873praktikumstudentane1
1492113prestasjonsteknologi1
1492280prestenesta1
1491409primærvitnemålskvoten3
1491346prisomrekning6
1491310privathøgskolelova1
1491851privathøyskoleloven6
1491220privatskolefeltet1
1491219privatskoleorganisasjonane2
1491197privatskoleorganisasjonar2
1491221privatskolers10
1490845privatåtte9
1491954produksjonseffektiviteten1
1491683produktivitetsstudie1
1491480produktivitetsundersøking1
1491468profesjonseksamen1
1491677profesjonskunnskap1
1491506profesjonsstudia6
1491189profesjonsutdanninga7
1491692profesjonsutøvelse1
1491992profesjonsutøving1
1491442professorstillingar6
1491952prognosemodell1
1491951prognosemodellane1
1492076programbudsjetta1
1492158programbudsjettet3
1492101programforslaga1
1492168programgruppe1
1492024programløyvingane1
1492002programmidla1
1492075programstyra8
1491729proratisk1
1490823prosessutvikling1
1491163prosjektfylka3
1492107prosjektinntekter2
1492102prosjektløyvingane1
1491999prosjektmidla1
1491381prosjektsekretariat5
1491181prøveavgifta1
1490787prøveformer3
1491011prøvemateriell1
1491009prøvemateriellet1
1491054prøvenemndsmedlemmer1
1490861publikumsinformasjon4
1491448publikumsutstilllingar1
1492091publiseringsverksemda5
1490897punktskrift13
1491192qualifications1
1491661radiografutdanning1
1491665radiografutdanninga2
1491473rammebudsjettering1
1490968rammeprega5
1491893rammereduksjon1
1490711rammetilskotta5
1492065randsoneverksemd1
1491487rapporteringsrutinene1
1490774realfaglege9
1490804realfagsbygget1
1491578realfagslærarar2
1490759reformland2
1491146reformlærlingar2
1490927reformrelatert1
1491093reindriftsskole2
1492238reiselivfag1
1491207reklameutdanning1
1491376reknedugleik2
1491780rekneskapstenester1
1491420rekrutteringsinnsatsen1
1491931rekrutteringsperioden1
1492013rekrutteringsprogram2
1491930rekrutteringsstillingane1
1490805rekrutteringsstillingar13
1491929rekrutteringsstillinger1
1491764rekrutteringsstipendprogrammet2
1492248rentegjelda3
1491133repetisjonskursa2
1491404reseptarutdanninga2
1491663reseptarutdanningane1
1491055ressurssenterverksemd1
1492301restaureringsassistentane1
1492296restaureringsplan2
1490826resultatområda168
1490865resultatrapport50
1491156resultatrapportar3
1492073resultatsstyringssystem2
1491538rettleiingsmønsteret1
1490912rettleiingsoppgåver3
1491316rettleiingsverksemd2
1491052rettselevane1
1491241rettsvilkårsavtalen1
1491757riksbibliotektenesta33
1491194rknuwc2
1492027romforsk1
1492026romforskingsprogrammet2
1491196rusgiftmisbruk1
1492071rådgivarkapasiteten1
1491617rådgivningsteneste1
1492069rådsfunksjonane1
1490911rådsfunksjonen1
1490857sakshandsamingsprosessar1
1490858sakshandsamingssystem7
1491489samarbeidsprogramma6
1490788samlivsopplæring3
1491307samorganisere3
1490838samorganiseringa8
1490780samtak15
1491244sandfallet1
1490812satelittkommunikasjonsprogramma1
1491543satellittformidling1
1491345satsauken4
1492239scenefaga2
1491629sceneinstruktørar2
1491628scenekunstavdelingane2
1491278schoolnet1
1492048scres2
1491262sekretariatsløysing1
1492276sekretariatsoppgåvene5
1491119seksvekers1
1492001sektormidlar1
1490850sektorstyring5
1491012sensorrettleiing1
1491129sensorutdanning1
1491154sentraltinitiert1
1491531sentrumsbygningane1
1491380servicenæringenes2
1491321sials2
1491957sikringsplan2
1491587sivilarkitektstudiet1
1491584sivilindustridesignstudiet2
1491836sivilingeniørstudentar2
1491721sivilingeniørstudium4
1491551sivilingeniørutdanninga6
1490775sivilingeniørutdanningane1
1491890sjukepleiarskolane1
1491203sjøaspirantskolar2
1491781skattefogdetaten1
1490825skogprodukta6
1491257skoleavdelingane2
1490765skolebyggjarar1
1491004skoledelen1
1491339skoledokumentasjonen1
1491166skoleetat1
1491174skolefilmutvalet1
1490971skolefritidsordningane7
1490926skoleleiarane9
1491164skoleleiarprogrammet1
1490974skoleleiarstillingar1
1490709skolepakka11
1491271skolereformene1
1491179skoleringskurs1
1491826skolesamarbeid1
1490761skolesamfunnet1
1490951skolestorleik2
1491239skoletolking1
1491184skoleutveksling1
1491199skoleverksemd8
1491575skriftseriar1
1491594slasinntekter1
1491369sluttevaluert1
1491289soff7
1492232sommarsemester1
1491501sommarskolane4
1491934sommarstipend3
1491658sosialfagutdanningar1
1492061sosioøkonomi1
1491128spesialkurs8
1490913spesialpedagiske1
1491227spesialpedagosiske1
1491503spesifisterte1
1491750sportsdyr2
1490940spreiingsarbeidet1
1491549sprengjearbeida1
1491827språkassistentar2
1492240språkstipend1
1491845startap1
1492250statistikkdirektiv3
1490798statsbudsjettanalyse3
1490799statsbudsjettanalysen3
1491001statsinternat1
1491926stillingsnivå5
1491995stillingssituasjon1
1491021stimuleringstilskott4
1490712stimuleringstilskotta2
1491019stimuleringstilskottet3
1492208stipendiering1
1491822stipendkomite1
1491937stipendperioden1
1492234stipendprosent2
1491541storfag1
1492165strålelinje1
1491667stråleterapeutar5
1492172stråletid1
1491795studentaktiviteten2
1491615studentbarnehagane3
1491614studentbarnehagar3
1491612studentbarnehageplassar3
1491621studentboligtilsegner1
1491624studentbustadeiningar1
1491625studentbustadprosjekter1
1491514studentevaluering2
1491428studentevalueringar3
1491537studentgjennomstrøyminga3
1491618studenthelsetenesta3
1491787studentmobiliteten3
1491726studentmåltal2
1491408studentmåltala2
1491502studentmåltalet9
1491512studenttilstrøyminga1
1491429studentvelferda2
1491797studentårsverk2
1491779studieadministrativt1
1491802studieforholda1
1491784studieformer1
1491681studiegjennomføring2
1491525studiegjennomføringa8
1491526studieintensitet1
1491573studiekvalitetsarbeidet2
1491472studieløpa1
1491803studiemåla1
1490996studiepermisjonar1
1491426studieplanutvikling1
1491892studieplasskuttet2
1491475studieprofil2
1491414studietilhøva1
1491401studieønske2
1490896støttemateriell3
1490815støtteprosenten1
1492194støtterett1
1491961svalsat1
1491176sveineprøvar1
1491565svinvik5
1492137synchrotron1
1492164synkrotonkjelde1
1492170synkrotronforsking2
1492174synkrotronkjelda1
1492166synkrotronrelatert1
1492140synkrotronstråling1
1490739særavtalane2
1492177særprogramma1
1491371særtilskott1
1491357søkesystema1
1491466søkjarmønster2
1491651søkjarsvikt2
1491477søkjartilgang1
1490842søknadshandsaming2
1492179søknadsrundar2
1491170søsterdepartementet1
1491419tannlegestudium4
1491664tannteknikarutdanning1
1491720tannteknikarutdanninga1
1491383tariffpartar1
1490887teiknordbok3
1491256teiknspråkbrukarar26
1490809telekommunikasjonsforsking1
1491318temaområda6
1491250tenestedekning1
1491579teorifagbygget2
1490932tilbodspakke1
1491153tilbodsstruktur1
1491123tilknytingsformene3
1491798tilknyttningsformer1
1491899tilleggskanal1
1490893tillknyting1
1490901tilsagnsfullmakta2
1492063tilsegnsfullmakta27
1490818tilsegnsfullmakter14
1491734tilskotett1
1490904tilskottsforvaltning1
1490859tilskottsforvaltninga1
1491622tilskottsgrensa1
1491205tilskottsgrunnlaget3
1492281tilskottsmottakaren2
1491880tilskottsprosentsatsar2
1491198tilskottsregel15
1490916tilskottsrett1
1491864tilskottsutrekninga1
1491941tilskuddspostane2
1491554tilslagsprosent1
1490923tilstandsrapportane21
1491264tilstandsrapporteringa1
1490937tilval1
1491006tilvalg1
1490922tilvalsspråk2
1491209tjenestemannsregister2
1492081toppforskingsmiljø1
1492010toppforskingsprogrammet4
1491296toppidrettsstilskott1
1491114trafikklærarar9
1490831trafikklærarskole5
1491130trafikklærarskolen1
1491564trondheimbiennalen1
1492264trudomsgrunnlaget3
1492270trusarven1
1491106tryggingsopplæring1
1491107tryggingssentret1
1491132tryggleiksopplæringa10
1492104tryggleikspolitikken2
1491136tryggleikssenter1
1491637tukthuskvartalet1
1491769tungrekneanlegget2
1491768tungrekneprogrammet1
1491965tungrekneressursar1
1491761tungrekning4
1492244tvangsfullbyrdelseslova2
1492103underskotta4
1491511undervisningsoppgåver3
1491557undervisningsstrategiutvalet1
1491366undervisningsverksemda1
1492237undervisningsår2
1492261ungdomsgudstenester2
1490718uninett46
1491439universitetslektorstillingar1
1491485universitetsråd1
1491493universitetsråds1
1491790universities3
1491517unm2
1491532urbygningen1
1490758utdanningsdepartementa4
1490885utdanningsektoren1
1490751utdanningsfinanisering1
1490870utdanningsfinaniseringa1
1490840utdanningsfinansiering15
1490754utdanningsfinansieringa7
1491131utdanningsinstansar2
1492216utdanningslån7
1490733utdanningsprofil3
1490736utdanningsprosessar1
1491488utdanningssamarbeidet7
1490869utdanningsstøtteordninga3
1492196utdanningsstøtteordningane1
1490755utdanningsstøttesystemet1
1491306utdanningstilbydarar3
1491125utdanningsverksemda2
1491265utgiftsløyvinga12
1491830utreisande3
1491433utrekningsmodell4
1491903utstyrsbehov3
1491748utstyrsløyving1
1492039utstyrsmidlar1
1492038utstyrssatsinga2
1491053utstyrssituasjonen7
1492035utstyrsstrategi1
1491904utstyrsutval2
1492037utstyrsutvalet1
1491061uttaksramma1
1492020utviklingsforskinga2
1491494utviklingsrelatert2
1491715utviklingsverksemd5
1491374vaksenopplæringsfeltet2
1490767vaksenopplæringsinstitusjonane6
1491364vaksenopplæringsorganisasjonane3
1491299vaksenopplæringsorganisasjonar2
1490768vaksenpedagogisk9
1492203valutaendringar1
1492202valutafastsetjinga1
1492204valutaføresetnadene1
1492201valutakompensasjon1
1492205valutarisikoen6
1492124vannakademiet1
1492125vannkonfliktar1
1491858varehandelshøyskole2
1491081varetektsavdelinga1
1491167vedlikehaldsetat1
1491735vekekurs4
1491731vekttallsgivande1
1491479vekttalspotten1
1491616velferdsarbeidet1
1490848verdiendringar19
1491991verdinettet3
1490905verdiprofilering1
1492128verdsmatematikkåret1
1490975verkemiddelordninga2
1490976verkemiddelskolar5
1490920verkemiddeltiltak3
1490757verkemiddla1
1491885vernepleierhøgskole2
1490729verradar2
1491076vertsfylkeskommunen6
1491459vertskommuneproblematikken1
1491461vidarekvalifisere2
1491603vidareutdanningseiningar1
1491407vidareutdanningsverksemda2
1492243virkemiddelkommunane1
1492112virkeåret1
1491140vitnemålsbase1
1491145vitnemålsdatabasen1
1491498vitnemålstillegg2
1492053vitskapsråd1
1491983vitskapsråden2
1492057vitskapsrådsstillinga1
1491243voksentoppen5
1491208vsi1
1491180vurderingsordningar1
1491178vurderingsrettleiingar1
1491948vêrradar2
1491963vêrradarnett1
1491967vêrskipet2
1491945vêrtenestekontor1
1491959vêrtenester1
1491944vêrvarslingsavdelingane1
1491976vêrvarslingsformål1
1491973wmos1
1491693yrkesdidaktikk1
1491456yrkesfaglærarutdanning3
1491776yrkesfaglærarutdanningane1
1491190yrkesopplæringsmiljø1
1491152yrkesopplæringsnemndene5
1491047yrkesrettleiinga6
1491073yrkessjåførfaget3
1491467årseksamenar9
1491141årskursbevis1
1490958årstimar2
1492284årsverknaden3
1490836årsverksramme2
1491247åtferdsproblematikk2
1490963øremerkte23
1491759øvingslæraravtale1