Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 50,2000-01: St.meld. nr. 50 (2000-2001) Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2001 og fisket etter avtalene i 1999 og 2000

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.06.2001

Av i alt 3799 ordformer var 354 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1489799acfm81
1489963aktivmelding5
1490077augepålkvoten15
1489868balanserekneskapen12
1489875bankline15
1489852banklinekvote1
1489948beitevandringsmønster10
1489835beskatningsmønster12
1489826beskatningsmønsteret36
1489995bifangstane24
1489994bifangstar25
1490074bifangstkvotar12
1489845bifangstkvote36
1489828bifangstreglar21
1490071blåkveitekvotane6
1489882blåkveitekvoten18
1489938bosett1
1489783botnfiskartar20
1489832botnfiskbestandane36
1489777botnfiskkvotane16
1490022botnfiskkvote6
1489778botnfiskkvoten38
1489860bringslingkvoten1
1489855brislingkvoten7
1489953bruksvakttenesta4
1489930djyphavsressursane1
1489797endangered16
1489996eugrl10
1490043eukvoten1
1490008eusona1
1489945fangstdokumentasjon12
1489944fangstdokumentasjonssystem10
1490058fangstdøgn9
1489793fangstinnsatsen24
1489965fangstmeldinga10
1490057fangstnivået17
1489919fangstratane6
1489789fangstrettar11
1489956fangstsamansetjinga10
1489959fangstsamansettinga6
1490072fangsttal25
1489969fangstuttaket14
1490030fartøykvote5
1489771fellesbestandane127
1489914felleskvote7
1489755fempartsavtala8
1490062fempartsavtale31
1489795fempartsforhandlingar14
1490061firepartsavtala3
1489839fiskbare5
1489738fiskedødelegheit9
1489837fiskedødeligheit2
1490033fiskeriavtala4
1489732fiskeriavtalene8
1489736fiskeriforhandlingane34
1489769fiskerijurisdiksjon63
1489870fiskerijurisdiksjonsområde12
1489954fiskerioppsynstenesta10
1489942fiskeriorganisasjonar24
1489911fiskeriorganisasjonen23
1489950fiskeripotensialet10
1489742fiskerisamarbeidet61
1489792fiskerisona116
1489794fiskerisonen17
1489801forhandlingsdelegasjonar2
1489864forsøksfiske28
1489899forvaltningsstrategien20
1489830forvaltningstiltaka28
1489798forvatningsorganisasjonen4
1489876færøybanken7
1489824grensetenesta12
1489781grønlandsrekeflåten9
1489986haneskjel5
1489856hestmakrell77
1489872hestmakrellkvoten10
1489829highgrading8
1489805hovudfordring1
1489814hysekvotane28
1489810hysekvote16
1489764iccat106
1490000industriartane7
1490002industrikvoten10
1490003industritrålarane22
1490001industritrålarflåten6
1489890industritrålfisket59
1489916innsatsbegrensningar1
1489779innsatsregulert16
1489958inspeksjonsfartøy12
1489952inspektørkorps11
1489757irmingerhavet106
1490015isgalt11
1489886iøs19
1489980jurisdiksjonsområda23
1489879jurisdiksjonsområder3
1489774kolmulekvotane7
1490009kolmulekvote17
1489853kolmulekvoten41
1490024kolmulesesongen10
1490013kombinertkvoten10
1490068konsumartane10
1489785konsumartar8
1489773konsumfellesbestandane7
1489891konsumfiskartar4
1489892konsumfiskbestandane13
1489815konsumleveransar1
1489767kontrollavtaler5
1489971kontrollpunktmelding10
1489822kontrollsamarbeid36
1489734kontrollsamarbeidet7
1489940konvensjonsområdet64
1489931kvalbestandane16
1489957kvalfartøya8
1489883kveitekvoten2
1489918kvoteanbefaling1
1490086kvotearrangement5
1489843kvoteavrekning8
1489804kvoteavtala35
1489748kvoteavtalar35
1489733kvoteavtalene13
1489750kvoteavtaler6
1489803kvotebyte24
1489825kvotebytet36
1489961kvotekontrollsystem10
1489955kvotekontrollsystemet40
1490083kvoteregulerar5
1489762kvoteregulere2
1489960kvoterekneskapen12
1489782kvoterettar20
1489999kvotetala11
1489893kvotetildelingane3
1489974kvoteunndragingane10
1489970kvoteunndragingar11
1489978kvoteutnytting7
1489784kvoteutnyttinga12
1489869kvoteutvekslinga9
1490049kystbrislingflåten10
1490047kystgruppa10
1490050kystreketrålarane10
1489756kyststatsregime16
1489821landingsdata20
1489973landingsstad13
1489776linefartøy47
1490029linefartøya3
1489934listinga15
1489984loddekvota3
1490031loddekvotene3
1489906loddesesong10
1489987makrellfangstane16
1489746makrellforvaltninga3
1489972makrellisens20
1489834makrellkvotar18
1489796makrellreguleringar10
1489967meldingstypane10
1489818mentella9
1489823murmanrybvod9
1489806murmansktorsk25
1489926myndigheitsområde15
1489925nafos18
1490052nafounderområde1
1489763nammco89
1489800nordaustatlanteren10
1489827nordsjøkonferansen17
1489889nordsjøsildbestanden11
1489924observatørdekning8
1489842omrekningsfaktorar30
1489964oppgjevast5
1489766organsation2
1490056otherskvoten1
1489935partskonferansen16
1489966passivmelding5
1489939patagonsk8
1489741problemkompleksa4
1489962rapporteringsplikta37
1489915rekebestanden17
1489780rekeflåten20
1489951ressurskontrollen103
1489993ringnotfartøya11
1490048ringnotgruppa12
1489816rognlodde1
1489975saltvannsfiske10
1490073samlekvoten22
1489923satelittovervaking4
1489768satelittsporing9
1489770satellittsporing116
1489976satellittsporingsutstyr5
1489765seafo106
1489817sebastes18
1489874seigarn18
1490080seikvotane14
1489861seikvote25
1489743sildearrangementet2
1489836sildeavtala2
1489888sildebestandane12
1489840silderegimet2
1489933sjøpattedyrbestander1
1489932sjøpattedyrkommisjonen16
1490017sjøtunge18
1490046skagerrakavtalen10
1490014skjelbrosme11
1490016skolest16
1489981sluttsetelstatistikken14
1489968sluttsetlar31
1489791smotthavet14
1489751smottholavtala22
1490044smottholkvoten4
1489884smottholsavtala8
1490067snabeluerkvotane4
1489929statistikkområder3
1489894svalbardsona42
1489949søraustatlantiske10
1489857tilleggskvantum8
1489737torskeforvaltninga2
1489740totalkvotane81
1489909totalregulering1
1489802tredjelandskvoten10
1489744trepartsavtala35
1489867trepartsforhandlingane6
1489747ubreiingsområde1
1489759uerbestanden27
1489928uerfisket11
1489859uerkvotane14
1489858uerkvote14
1489761uerkvoten43
1490027uerkvotene2
1489985underfiska2
1489983underfiske1
1489912underområde170
1489838ungsild36
1489831utkastproblemet12
1489998utnyttjast1
1489786utvidingstiltaka10
1490010vassild11
1489841vatntrekk5
1489917vitskapskomité44