Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 39,2000-01: St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.04.2001

Av i alt 11406 ordformer var 482 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1488837agtbar1
1489134aktiviseringsarenaer1
1489284aktivitetsmønstra1
1489196aktivitetspolitiske1
1489272aktivitetsstøtta1
1489275aktivitetstilskotet1
1488900aktivitetsundersøkingane1
1488965aktsemdregelen1
1488975aktsemdsregelen1
1488964allemannsrettar2
1489135allidrettsopplegg1
1489202alpinidrettar1
1489201anleggskrevjande1
1489274anleggstypar4
1489020arealbruksendring2
1488819arealdokumentasjon7
1489051arealkategori1
1489007arealkategoriane2
1489006arealkategoriar1
1488886arealplanspørsmål1
1489082arealprisar1
1489129arealtilhøve1
1489119avfallsproblema6
1488844barnegenerasjon1
1489181barskogverneplanen1
1489231basisundersøkingane1
1488836beboe5
1489148breulykker1
1488881bruksformene1
1489193brukspotensial4
1489264budsjettvise22
1489030bygnadstrukturen1
1489060bymarkene5
1489039bystrøka1
1489099båtutfart1
1488983bærplassar1
1488914bærslaget3
1488882bærstadene1
1489161dagsturhytter1
1488999delutgreiing14
1489110detaljplannivå1
1489251direktoratsnivå5
1488809diskusjonspartar1
1489021dispensasjonsføresegna4
1489025dispensasjonsvedtekta1
1489117driftsordningane1
1489102driftsordningar8
1488962driftsplanarbeidet1
1488929driftsplanbasert5
1488930driftsplankonseptet2
1488922driftsplanprosjektet2
1488907eigedel5
1489137eigenorganisert5
1489170eigeorganisert4
1488861eldrerolla1
1489087enkeltbehandling2
1488913ernæringsvise1
1489182ferdselsforbodet2
1488973ferdselsform1
1488974ferdselsforma1
1488972ferdselsformer2
1488982ferdselskultur1
1489072ferdselsnett1
1488961fiskarforeiningar8
1488918fiskedeltaking1
1488920fiskedeltakinga1
1489290fiskeforsking10
1488923fisketilbodet6
1488932fisketilhøve2
1488927fisketiltaksplanar1
1488919fiskevanar1
1488996fleirbruksplanar1
1488998fleirbruksreglar1
1489056folkehelseaspekt1
1488833foredlande1
1489204foregangsorganisasjon1
1489118forvaltningsordningar3
1489262forvaltningsutviklinga6
1489073friluftselement1
1489236friluftsfagleg1
1489271friluftshald1
1488860friluftslivmønsteret1
1488864friluftslivsaktivitetane9
1488959friluftslivsaktivitetar16
1488812friluftslivsaktiviteten3
1489169friluftslivsaktørar1
1489278friluftslivsanlegg1
1488902friluftslivsarbeidet3
1489037friluftslivsareala1
1488857friluftslivsforvaltinga1
1488877friluftslivsforvaltning1
1489055friluftslivsføremål3
1489112friluftslivsinteressane1
1488850friluftslivskulturar2
1488848friluftslivskulturen1
1488926friluftslivsmeldinga4
1488851friluftslivsmønsteret3
1488865friluftslivsomgrep1
1488876friluftslivsomgrepet1
1488971friluftslivsorgan1
1488814friluftslivsorganisasjonane24
1488811friluftslivspolitikk3
1488808friluftslivspolitikken22
1489226friluftslivsrelatert1
1489184friluftslivssamanheng3
1488963friluftslivsstyresmakter1
1488968friluftslivstilbod7
1489163friluftslivstilboda1
1489067friluftslivstilbodet1
1489168friluftslivstradisjonen1
1488852friluftslivsundersøkingar1
1489167friluftslivsutstyr1
1489014friluftslivsutøvarane3
1488858friluftslivsutøvarar7
1488859friluftslivsutøvinga2
1489003friluftslivsverdiane1
1489028friluftslivsverdiar2
1489219friluftslivutøvarar1
1488854friluftslivutøving1
1489004friluftsmark1
1489235friluftsoppgåver1
1489041friluftsopplevinga1
1489042friluftspakke1
1489246friluftspolitikken1
1488883friluftsprosjekt1
1488840friluftstradisjonane1
1488888friluftstur1
1489173friluftsulykker1
1488916fritidsfisket11
1488987fritidsutøving2
1489243fylkesplanlegging11
1489091fyreigedommane2
1489086fyreigedommar3
1489092fyrstasjonene2
1488827fødekilde1
1488943førstegongsjegerar6
1488936gjennomsnittsfiskaren1
1488986gjerdeklyv1
1488842godversmenneske1
1489044grønnstrukturen1
1489048grøntstrukturverdiar3
1488863haustingsaktivitetar4
1488985haustingsdelen1
1488838haustingsfriluftslivet2
1488830haustingstradisjonar3
1489218heilårsstandard1
1489211helseaspekt2
1488894helsegode1
1488835hovedskal1
1489220hyttenæringa1
1489221hyttestandard1
1488981høgvasstand1
1489126ideperm1
1489136idrettsmeldinga8
1488862ikkjekommersielle1
1489199infotavler1
1488896inneaktivitet1
1488891inneklimasjukdomar1
1488933innlandsfiskebestandar1
1488938innlandsfiskeområde1
1488928innlandsfiskeprogrammet2
1488921innlandsfiskeprosjektet1
1488970innmarksomgrepet1
1489224instituttprogram18
1488956jaktkortsal1
1488955jegeropplæring2
1488945jegeropplæringa3
1488958jentesyslar1
1488978jordekant1
1489179kanaliseringstiltak1
1489085kartleggingsmetoden3
1488845kjerringrokktrappa1
1488941kjøtmengdene1
1489241klageordninga30
1489191koldedalshytta1
1489031kolonihagar5
1489001kommuneplanlegginga6
1489239kommuneutvikling1
1489057konliktar1
1489029konsesjonsvurdering1
1488957kortsal3
1489138kroppsøvingstimar4
1488834kryb1
1488993kulturmiljøverdiane2
1489162kulturmiljøverdiar4
1489233kunnskapsbehov29
1488946kunnskapsoverføringa4
1489040kvalitetsendring1
1489283kvardagsfriluftsliv1
1488855kvardagsfriluftslivet3
1489071kvardagslandskapet3
1489036kvardagsparken1
1489012kystfriluftslivet3
1489100kystfriluftsområda1
1489027kystleier1
1488910kystleiprosjektet6
1489108kystoppsyn1
1489081kystsoneområde1
1488924lakseressursane1
1489052landbrukstiltaka1
1489121landskonferansar3
1489240leirplassar1
1488901leirskulane8
1489127leirskular4
1488823livskvaliteter1
1488880luktopplevingar1
1489200lysløyper2
1488846læringspyramiden1
1489054løypemaskiner1
1488817markagrense4
1488818markaområda30
1488816markaområde14
1488870miljödepartementet1
1488872miljöombyte1
1488824miljøbetinget3
1489049miljøbyane1
1489045miljøbyarbeidet1
1489084miljøbyprosjekt1
1489043miljøbyprosjektet4
1489222miljøeffektiv18
1488898miljøhandlingsplanane14
1488822miljøhandlingsplanar29
1488878miljøperspektivet1
1488992miljøverninteressar1
1488903mosjonskulturen1
1489065motivasjonsfaktorane1
1488912motivasjonstiltak5
1489141motiveringsarbeidet1
1488867motorbruk1
1489208motorbåttrafikken2
1488821motorfartøy6
1489207motorferdselforvaltning1
1489223motorferdseloppsyn1
1489206motorferdselpolitikken1
1488843mottakarsystemet1
1488813målstrukturen2
1488832nasjonaliseringsprosessen1
1489005naturavgift3
1489133naturbarnehagar2
1489257naturforvaltningsråd4
1489286naturforvaltningsrådet1
1489258naturforvaltningsråds1
1489123naturgledeperspektivet1
1489143naturlosprosjekt1
1488825naturomgivnader6
1489255naturoppsynslova1
1489033naturpreg1
1488895naturpregede1
1489077naturskjøtsel1
1489128naturskular8
1488873naturupplevelse1
1489144naturvegleiarar5
1489190naturvernunionen14
1489093navigasjonsinfrastruktur3
1488911nytteføremål1
1488831nytteføremålet1
1489205nyttereiskap1
1489061nærfriluftsområda1
1489069næringsutøvelse2
1489280nærmiljøordninga2
1488839omnøysemd1
1488967opphaldsrettane1
1488841opplevingsgrunnlaget1
1489177opplevingskvalitetar3
1488890opprørsfase1
1489256oppsynsarbeidet1
1489145oppsynsrolla1
1489273opptrappast1
1488934overvakingsresultat1
1488976paraskiing1
1489245plansamanhengar1
1489247planstruktur4
1489263policyutviklande1
1489252politikkformidlar1
1488874prestation1
1488869primæransvaret14
1489090prosjektprosessar1
1488966rasting1
1489228rds6
1489089reguleringstilhøve1
1489237reklamebudsjett1
1489015rekreasjonsdagar1
1488915rekreasjonsvise1
1488828rekreationsrum1
1488893rekreerer1
1489189restriksjonsnivå4
1489227resultatdokumentasjonssystem1
1488810resultatområdet316
1489253retningsgivar1
1489244rettleiingsarbeidet2
1488906ridelysta1
1489160ridestigar1
1489034rivetomter1
1489261rådsstruktur2
1488937saltvassfiske2
1489088samanband1
1489002sektorlover2
1489248sektorplan2
1489075servituttavtale7
1489270servituttavtaler6
1489225sip2
1488829sjæleligt1
1489209sjøfriluftslivet1
1489078skjergardsparkane18
1489023skjergardsparkar27
1489103skjergardstenesta33
1489101skjergardsteneste2
1489070skogarealene2
1489053skogbruksdrift4
1488884smakssans1
1489259snfr5
1488849snowboardkøyring1
1489180soneringstiltak1
1488856sosialforvaltninga2
1489194spelemiddeloverskotet5
1489288spelemideloverskotet1
1488866spenningsbasert1
1488960spenningselement1
1489013spenningsorienterte2
1489172spesiallovgiving3
1489146stabbursnes4
1489242stadfestingsordninga2
1489232statistikkinnsamling1
1489289stimuleringsarbeid1
1489120stimuleringsarbeidet6
1489186stimuleringssida1
1488853storedelar1
1489026strandenger6
1488904strandfriluftslivet1
1489016strandsitjarbruk1
1489267strandsoneprosjektet2
1489212støyrestriksjonar1
1489214støyteppe1
1488868sveveturar1
1488997særlovene34
1489130teknikk«1
1488952tekstboks9
1488905telemarkskjøyring1
1488980terrengforma1
1488820terrengslitasje6
1489038tettstadsekspansjonen1
1489046tettstadsenteret1
1489035tettstadslandskapet1
1489017tettstadsutviding1
1488892tilfriskningsprosessen1
1488940tilleggsmelding20
1489008tilretteleggjingstiltak2
1489149tilskotsrammer1
1489104tilsynsordningane25
1488897tiltakspunkta1
1489132totalutvikling1
1489192trekkjelke1
1488984treplantene1
1488887turfellesskapet1
1489213turflyginga1
1489094turvegdrag1
1488875tävling1
1489176ulykkesførebyggjande2
1489230undersøkingsopplegg1
1488879undomsgjengen1
1489125uteundervisning2
1489098utfartsparkering3
1488939utfiskingstiltak2
1489229utgreiingsinstitusjonar3
1489260utgreiingsoppgåver14
1488977utmarksnatur1
1488979utmarksnaturen2
1489151utstyrssentralar2
1489157uværsskur1
1489210vannscooter1
1489158varding1
1489254vegleiingsinstans1
1488994vegleiingsmateriale1
1489124vegleiingsmateriell8
1489105vegleiingsoppgåver2
1488931vekeskort3
1488815verdivurdert4
1489188vernevedtekter1
1489147vernområder1
1488949viltbestandar7
1488948viltmengda1
1488944vilttrygdavgift1
1488871vistelse1
1488947våpenhandtering2
1489131årsplanene1
1489066øf2