Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2000-01: St.meld. nr. 3 (2000-2001) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2000

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.04.2001

Av i alt 877 ordformer var 88 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1488199aksjefutureskontraktar3
1488213aktivaklasse1
1488211aktivaklassene1
1488140budsjettutviklinga11
1488198differanseporteføljen10
1488221forvaltingsavtalen7
1488219forvaltingskostnadene14
1488155føringstekniske2
1488204gjensalsavtaler3
1488143inntektsløyvingane18
1488176kontantstraumen56
1488192kvartalsoverføringa1
1488157lennsmannsetaten2
1488153løyvingsendringane10
1488226meiravkastinga3
1488194mellomrekning12
1488159mindreutgift252
1488152mindreutgifta38
1488149nysaldering7
1488151nysalderinga100
1488142nysaldert320
1488160nysalderte16
1488200obligasjonsfutureskontraktar2
1488209obligasjonsinvesteringane10
1488216obligasjonsporteføljen2
1488207obligasjonsporteføljene1
1488150oljekorrigert32
1488139opprettholdbar1
1488168petroleumsinntektene28
1488154petroleumsinntekter45
1488156petroleumsutgifter12
1488174rekneskapsførde5
1488220resultatoppstillinga10
1488197risikomålet10
1488196risikostyringa18
1488173tingingsfullmakter10
1488225totalavkasting1
1488212totalavkastinga15
1488217totalporteføljen15
1488201tredjepartsavtaler2
1488146utgiftsløyvingane15
1488214valutakorga18
1488186valutakursvinsten2
1488206valutasamansetjinga10
1488202valutaterminkontraktar3
1488182verdipapirvinstar7
1488158verkssemd2