Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 25,2000-01: St.meld. nr. 25 (2000-2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.03.2001

Av i alt 9714 ordformer var 423 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1487875alderskategoriar3
1488009alkolholforbruk1
1487802amsterdamtraktat1
1488024amøbedysenteri1
1487861ansvarsbindinga1
1488077antidiskrimineringsfuglen1
1488090arbeidsdomstolen1
1488078arbeidsutforming1
1487857assumption2
1487803asylgrunn1
1487865avklaringsfasen1
1487828barnetrygdlova21
1488016befolkningstverrsnitt1
1487798beskæftigelse1
1487848biseksualiteten1
1487949bistillingar2
1487778bratterudsaka1
1487946brotfrekvens1
1487945brotfrekvensen2
1487812bustadslandet1
1488035cannabisstoff2
1487762depresjonsrelaterte3
1488084diakonhjemsaka1
1488112dialogprosessane1
1488113dialogprosessar2
1488110dialogprosessen2
1487785diskrimineringsforbod7
1487788diskrimineringsforboda3
1487787diskrimineringsforbodet14
1488076diskrimineringsfri1
1488080diskrimineringsføresegna6
1488082diskrimineringsgrunnane1
1487950distriktpsykiatriske1
1488123driftsstøtteutvalget1
1487985eigenorganiserte2
1487740eigenrapportering2
1487983eigentryggleik1
1487926ektefelleåtferd1
1487729ekteskapsliknande3
1488109endringsutsiktene1
1487814enkeltprestar1
1487800erhvervsområdet1
1487747essensialistane1
1487901etterutdanningsansvar1
1487896etterutdanningsopplegg1
1487895etterutdanningstiltak3
1488117fads3
1487887fagplandelen1
1487919familiemangfald1
1487725familiemønstera1
1487880familieverntenesta7
1488096feilretta2
1487771fho3
1488062foreldrebrosjyrar1
1487779forkynningsfridom1
1487733formbar1
1487745forplantninga2
1487810forskriftsheimel158
1487742fridomsgevinst1
1487964friluftsvandring1
1487918giftarmålsraten2
1487731gruppetilhøyrsle1
1487832haldningsundersøkinga5
1487763haldningsundersøkingar1
1488089handikapombodsmann1
1488127handlingsplanene2
1487889heimeforholda1
1487868helseopplysningsbøker1
1488046helseundervisning1
1487989heteronormative1
1488003heteronormativt1
1487766heteroseksualitet7
1488036hjelpebehova5
1487783homofiendtlege1
1487767homofilidiagnosen1
1487999homofobiske1
1487987homoidrettslag2
1487874homonegativisme3
1488132homopolitisk1
1487755homorelevante1
1487842homoseksualitetsskala1
1487772homseseksualitet1
1487735husarbeidsoppgåver1
1487915hushaldsstrukturen1
1487822husstandsfellesskap8
1487823husstandsfellesskapet3
1488021høgrisikogruppe4
1487890høgskolelova15
1487903høgskoleutdanningane4
1487841identitetsfellesskap2
1487835identitetsoppfatning2
1487980identitetsskapinga1
1487858identitetsutforminga1
1488000idrettsinnsatsen1
1487988idrettslagsmedlemmer1
1488002idrettspolitikken3
1488133idéverkstad1
1488138informasjonsopplegga1
1487780inhabilitetsproblem1
1487979innkapslande3
1487876intervjuundersøkinga4
1488070intimiserande2
1488104kirkemøtets1
1487920kjensleforhold1
1487906kjærastfasen1
1487995kjønnsgruppe1
1487734kjønnsidentitetar3
1487838kjønnsmodning13
1487958kjønnsrolleutvikling1
1487846kjønnsrolleåtferd1
1488007kjønnsvorter5
1488107kompromisskarakteren1
1488039kontaktfrekvens1
1488118kontingentinntekter1
1487784konvensjonsorgana9
1487791konvensjonspraksis2
1487786konvensjonsverna2
1487836kroppsendringane1
1487837kroppsendringar1
1487996kroppsnærleik1
1487982kulturdeltaking3
1487886kunnskapsområdet1
1488069kvardagsgleder1
1487965kvernsagn1
1488008kvinnebefolkninga6
1488098kyrkjelydsliv1
1487781lekamskrenkingar4
1488010levekårsforhold1
1487758levekårsgode1
1487715levekårssamanheng1
1487984levekårsundersøkingane4
1487797ligebehandling1
1487847livsforteljingane1
1487761livskvalitetsmåla2
1487749livskvalitetsstudiane1
1487753livskvalitetsundersøkinga1
1487748livskvalitetsundersøkingar1
1487968livsløpselementa1
1487860livstilstanden1
1487774lovsida3
1487864lunddal1
1487885lærarrettleiingar1
1487891læreinnhaldet1
1487736maktstrategiar2
1487991mannsidrettar1
1488048medisinernes2
1488100menighetenes1
1487900menneskerettsaspektet1
1487884merkeleggjerast1
1488125mindretalsfråsegna1
1487720minoritetsstemplet1
1488013minoritetsstress2
1487789modinos1
1487986mosjonsaktivitetar5
1487795mouta1
1487754månedsavisa1
1488028mørketalet6
1488099møtegjengar1
1487939observasjonstid2
1488088ombodsapparat1
1487728ombodsmannsordning1
1488093ombodsordning4
1488087ombodsordninga4
1487974omsorgsrelasjonar1
1488130opinionshaldningane1
1487921oponionsdannere1
1488137oppfølgingsplanen1
1488001opphavsfamiliane1
1488063opplærning1
1487938oppløysingsdel1
1488124organisasjonsstøtte3
1487941parrelesjonen1
1487813parterskapslova1
1487928partnararn1
1487924partnarskapa18
1487927partnarskapsfamiliar2
1487811partnarskapslovgjeving2
1487816partnarskapsordningar3
1487817partnerskapslov2
1487818partnerskapslovene1
1488050programseriane2
1488026prosjektverksemd6
1487905psykologutdanninga1
1488049radioorakel2
1487922ramlegget1
1487796rammebestemmelser1
1487892rammeplanane6
1488074rasjonalen1
1487819registreringslandet1
1488111religionsfridomsprinsippet1
1488053ressursmiljø6
1487963rettleiingsinstans5
1487898rettleiingsopplegg3
1488061rettleiingsopplegget1
1488022risikosituasjon1
1487943rolleforventningar1
1488032rusingsfrekvens1
1488033rusingsfrekvensen1
1488058rusmiddelarbeidet1
1488037rusmiddeltiltaka1
1488044rådgjevingsinstansar1
1487962rådgjevningstenesta1
1487794salgueiro1
1487825samboerutvalget1
1487912sambuareffekt1
1487730samlivsordningar1
1487888samlivsundervisninga1
1487973samværsmønstra1
1487760segregerande5
1487724sekkenemninga1
1487732seksualitetsutforming1
1487738seksualitetsuttrykk1
1487739seksualundersøkingar1
1487944seksualvaneundersøkingar1
1487801seksuel1
1488017sekundærproblem1
1487853sensitivisering1
1487854sensitization1
1487844situasjonell1
1487768sjukdomsdiagnose5
1487756sjølverkjende1
1487966sjølverkjenningsprosess1
1487757sjølvidentifiserte1
1487716sjølvidentitet3
1488015sjølvmords1
1488018sjølvmordsforsøka1
1487942sjølvmordsprosent1
1487727sjølvmordsrisiko10
1488005sjølvmordsrisikoen7
1488054sjølvmordstruga2
1488014sjølvurdering1
1487936skilsmissedelen2
1487925skilsmissegrunnar1
1487937skilsmisseprosentane1
1487935skilsmisserisiko1
1487934skilsmisseåtferda3
1488031smittestad1
1488045sosialpersonellet1
1488067spesialistutdanningar1
1488066spesialistutdanninger1
1488065spesielisthelsetjeneste1
1487752spørjeskjemaa1
1487869spørjeskjemaundersøkinga3
1488085stillingsinnehavarane2
1487859stimatiseringa1
1487805straffeboda6
1487746straffeforbodet1
1487775straffeføresegner9
1487782straffesamanhengen1
1487769straffevern1
1488012stressituasjon3
1487737studentradikalismen1
1487750subkulturell1
1488029syfilisutbrotet1
1487845såna1
1488136særattestasjon2
1487907særbuarane1
1487829særkullsbarn21
1487743søkingsfasen1
1487773søkjarfasen2
1488040tabulagde2
1488004tenesteapparata1
1488041terapiforhold1
1488114terapiliknande1
1487808tilknytingsvilkår2
1487809tilknytingsvilkåra2
1487883tillitsproblematikken1
1488106tilsetjingsorgan2
1487790toonen1
1488034totalfråhaldskvinner1
1488091trakasseringssaker1
1487872trandisjonsbunde1
1487719treffestader1
1488097trudomssamfunna11
1488095trudomssamfunnet7
1487879trugsmålsepisodane1
1487878trugsmålsepisoden1
1487877trugsmålstilfella1
1488101undervisande3
1487881ungdomsbefolkninga7
1487840ungdomsfasen1
1488047ungdomsmedia1
1488134ungdomstelefon2
1487882unnaviking2
1487839utdanningskategori1
1487902utdanningskategoriar1
1487914utsilingseffekt1
1487894utviklingsrelaterte6
1487867vekebladartiklar1
1487806velferdsomsyna1
1488103velsigningshandlingar1
1487977vennenettverk1
1487976vennenettverka1
1487718vennskapsfamiliar3
1487975vennskapsfamilien1
1487972vennskapsideologien1
1487834vennskapskrins1
1487759vennskapsnettverket2
1488135vidareetablering1
1487910yrkesdeltainga1
1487909yrkesfrekvensen3
1487908yrkesprosenten2
1488071yrkesrelasjonane1
1487792zukrigl1
1487744årsaksdiskusjonen1