Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 17,2000-01: St.meld. nr. 17 (2000-2001) St.meld. nr. 17 Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.12.2000

Av i alt 15415 ordformer var 540 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1487213advokatrådet1
1487222aktivitetsbestemt1
1487330aktivitetsprogrammet2
1487236akuttløysingar1
1487520alderstestar4
1487190amsterdamtraktaten12
1487388andrelinjetenesta17
1487501arbeidsarenaer1
1487255arbeidslivsorientering1
1487458arbeidsmarknadsrelatert1
1487149arbeidsmarknadsretta4
1487503arbeidsmarknadsstyresmaktene2
1487269arbeidsmarknadstenester2
1487440arbeidstakardelen1
1487439arbeidstakarprosenten1
1487128asyleiningane2
1487125asylintervju11
1487274asylintervjua7
1487272asylintervjuet6
1487176asyllandet1
1487198asylområdet4
1487229asylprosedyre1
1487187asylrettslege1
1487306asylsaksarbeidet1
1487124asylsaksbehandling6
1487127asylsaksfeltet2
1487234asylsøkjarsenter1
1487157autorisasjonsprøva5
1487235avo1
1487366barnebasar2
1487365barnebase3
1487604barnevernutgifter6
1487327basisbeløp1
1487329basisbeløpet8
1487382bebuargrupper1
1487353bebuarmedverknad3
1487351bebuarmedverknaden1
1487352bebuarråd1
1487354bebuarrådet1
1487320beredskapsplassar1
1487218beredskapsstyrelsen1
1487543besøksheimar1
1487164bistandsverksemd2
1487542biträdare1
1487653boligdugnaden1
1487610boligtiltak1
1487156brukaropplæring3
1487411buforholdsundersøkinga2
1487432burettslagslova138
1487412busamvirke2
1487334busetjingførebuande1
1487425busetjingsbehov1
1487135busetjingsbehovet6
1487391busetjingsfasen2
1487138busetjingskommunar4
1487421busetjingsordning3
1487418busetjingsordninga5
1487134busetjingsplassar8
1487423busetjingssak1
1487335busetjingssaker1
1487427busetjingsstrategiar1
1487614busetjingsstrategien1
1487398busetjingstala3
1487528busetjingstiltak2
1487426busetjingsutvala4
1487424busetjingsutvalet6
1487416busetjingsåret6
1487651bustadbyggingsprosjekt1
1487647bustønadsordninga10
1487188cahar1
1487180catoc1
1487185cdmg2
1487232coa5
1487576councelling1
1487451deltakartimar1
1487629deltakartime3
1487591delutredning6
1487312demokratitiltak19
1487379direktebuset1
1487381direktebusetje2
1487378direktebusetjing12
1487380direktebusette5
1487193dobbelbehandling2
1487470dokumentasjonsordning1
1487130domstolliknande4
1487321driftsreglementet7
1487315dublinprosedyrane1
1487309effektueringa6
1487413eigarbustader12
1487433eigarseksjonslova168
1487150eigenaktivisering1
1487299eigenerklæringa2
1487296eigenerklæringar6
1487343eigenmeldingsskjema2
1487137eingongstilskota7
1487583eksillandet1
1487373eksilsituasjonen1
1487634elevtilskot1
1487203embetsmannskomité4
1487419enkeltkommunane2
1487197eurodoc1
1487436fagstyresmakta2
1487400familiesamansetjing2
1487344familiesamtale4
1487195fingeravtrykkregisteret1
1487558fjerntolking2
1487139flyktningarbeid4
1487434flyktningarbeidarar1
1487256flyktningavdeling1
1487608flyktningboliger3
1487212flyktningehjælp2
1487209flyktningenævnet7
1487207flyktningfeltet2
1487217flyktninglandsbyar1
1487175flyktningomgrepet3
1487189flyktningpolitiske4
1487182flyktningrettslege2
1487123flyktningsituasjonar6
1487360flyktningteamet1
1487613flytteåret1
1487368foreldrerettleiarane2
1487367foreldrerettleiarar3
1487174forfølgingsgrunnlaget1
1487509formalkompetansen3
1487508formidlingsaktiviteten2
1487385formidlingsinnsats2
1487523formuesaker1
1487491forsøksprosjekta5
1487556frammøtetolking2
1487359fylkeskoordinatorane4
1487358fylkeskoordinatorar2
1487584følgjestudien3
1487428førflytting1
1487183gjenbusetjing4
1487602gjennomsnittsprinsippet4
1487168gjennomsnittsutgifter2
1487480godkjenningsarbeidet4
1487483godkjenningsdatabase1
1487476godkjenningsordningane1
1487482godkjenningssaker2
1487192grensekontrollstyresmakter1
1487441grunnlegggjande1
1487590grunnskolesektoren3
1487336grunnskoletilbodet6
1487337grunnskoleundervisning5
1487656grunntabellar1
1487250gruppeheimar2
1487633gruppetilskot1
1487289gruppevurdering2
1487457halvdagsbasis2
1487318handhevd1
1487456heildagsbasis2
1487142heildagskvalifiseringsprogram1
1487493heildagsprogram1
1487342helsekontor1
1487494helseoppfølging1
1487519hjelpeverja4
1487446hovudløp1
1487308hurtigprosedyre1
1487350ifim5
1487171igc5
1487265immigrasjonssaker3
1487578incor1
1487211indenrigsministeriet2
1487659individdata3
1487490informasjonsbulletin1
1487238innføringsklasser1
1487215innkvarteringslokala1
1487267innreisa4
1487592inntektssystemutvalget1
1487657inntektstal1
1487511innvandrararog1
1487241innvandrarkontor1
1487465innvandrarrepresentantar2
1487488innvandrerefrå1
1487221integrasjonslova1
1487253integrationsverket2
1487430integreringsproblematikk1
1487616integreringstilskotsordninga3
1487606integreringstilskotsperioden1
1487225introduksjonsperioden2
1487254introduksjonsplan1
1487148introduksjonsprogramma4
1487224introduksjonsstønaden8
1487245invandrarverket1
1487643kjøpelån6
1487220kommunekvotane1
1487422kommuneplassar1
1487387kommunikasjonsbarrierar1
1487152kompetansebygginga5
1487389kompetanseeininga3
1487471kompetansereformen6
1487473kompetanseviser1
1487341konsulterast10
1487268kontantytingar5
1487177konvensjonspartar1
1487386korttidsarbeidsmarknaden1
1487586kososvoalbanarane1
1487512kursleiarsamlingane1
1487617kvalifiseringsarbeid2
1487510kvalifiseringsbehov1
1487144kvalifiseringsopplegg2
1487495kvalifiseringsplan5
1487492kvalifiseringsplanar5
1487499kvalifiseringsplanen1
1487141kvalifiseringssystemet4
1487167kvalifiseringstilbod8
1487454kvalifiseringstilboda2
1487143kvalifiseringstilbodet9
1487464kvalifiseringstiltaka1
1487420kvalifiseringtilbod1
1487179kvinnerfrå1
1487131lekmedlemmer3
1487661levekårsområde2
1487479lisboakonvensjonen3
1487581lokalstudie1
1487658longitudinelle1
1487170lundeutvalet2
1487644lånesøkjarar4
1487538løyvegrunnlaget1
1487357massefluktsituasjon1
1487525meddommarutvala2
1487548meistringsstrategiar4
1487310melderutinane2
1487313menneskerettsovervaking2
1487291menneskesmuglarorganisasjonar1
1487284menneskesmuglingssaker3
1487184migrasjonskomiteen1
1487186migrasjonspolitiske2
1487205migrasjonsutval4
1487206migrasjonsutvalet7
1487200minstegarantiar1
1487377mottaksarbeidet1
1487332mottaksdata1
1487339mottaksfasen7
1487133mottakskommunen4
1487231mottaksservice1
1487390mottaksteam1
1487151multimediabaserte1
1487514multimediebaserte3
1487466mødregrupper1
1487481naic5
1487397nasjonalitetsgruppe1
1487263naturalization1
1487228nedtrappingstilskot1
1487298nemndleiarane2
1487449nivåbasert6
1487160noregsnettrådet36
1487486norgeblei1
1487202nshf13
1487631nvi5
1487553nødløysinga1
1487199nødsituasjonar1
1487527omsorgsløysinga3
1487529omsorgsløysingane2
1487455omsorgsplikter6
1487154oppfølgingssamtale3
1487533opphaldsgrunnlag8
1487216opphaldssenter2
1487307opplysningsteneste2
1487484opplæringsnivå7
1487505opplæringsretten5
1487153overformynderia7
1487266overføringsflyktningane3
1487615partnarskapsløysingar2
1487328pengereglementet2
1487181personkrinsen38
1487498praksisrelatert3
1487507praksisrelaterte1
1487496programoppfølging3
1487239programrådgivar2
1487500programrådgivaren1
1487223programtilskot2
1487599protokollforhandlingar1
1487448prøvebevis1
1487158prøvesituasjonen3
1487314realitetsbehandlast4
1487472realkompetanseprosjektet17
1487521referansepersonar3
1487260referansepersonen3
1487233registreringssenter1
1487577repatriation1
1487303restansar52
1487295sakbehandlarar1
1487172saksrestansane1
1487502samfunnsinformasjon2
1487518samfunnsorienteringa2
1487201samrådsgruppe10
1487557samtalepartane1
1487348sekundærfase1
1487347sekundærfasen1
1487396sekundærflytting8
1487414sekundærflyttingar1
1487374sekundærtilfelle1
1487395shus3
1487609sifbo4
1487326sivilforsvarsleirar2
1487257sjablontilskot2
1487417sjølvhelpte1
1487642sjølvått4
1487559skjermløysingar1
1487561skjermtolking5
1487445skolebakgrunn6
1487393skoleringsarbeid1
1487621skoletilskot1
1487362smitteangst1
1487361smittevernproblem1
1487600sosialhjelpsutgifter1
1487237spesialplassar2
1487552språktenester4
1487513srv8
1487242startpunt1
1487297statsautorisasjon1
1487264statsborgarspørsmål1
1487638statsrefusjon11
1487636statsrefusjonen4
1487311straffeforfølgjast11
1487371stressforstyrring4
1487655stønadsformene1
1487594stønadsnivå15
1487169støtteformene2
1487530støttekontaktordning1
1487477suppleringskurs2
1487248svenskundervisning6
1487383særteneste1
1487532søknadsbehandlinga6
1487560telefontolking4
1487582tidsskøyr1
1487338tilbaketaking5
1487580tilbakevendingsperspektiv1
1487162tilbakevendingsperspektivet2
1487569tilbakevendingspolitikken3
1487572tilbakevendingsprogram1
1487585tilbakevendingsprogramma1
1487570tilbakevendingsprogrammet1
1487588tilbakevendingsstøtta2
1487165tilbakevendingsstøtte4
1487161tilbakevendingstiltak2
1487415tilflyttingskommunar1
1487646tilskotsdel2
1487650tilskotsrammene1
1487649tilskotsutmålinga2
1487618tilskotsåra1
1487404tilskotsåret1
1487331tilstelingar1
1487459tiltaksperioden1
1487517timeramma1
1487145timeramme5
1487549tolkeetiske1
1487567tolkefeltet1
1487555tolkefunksjonen2
1487568tolkemarknaden1
1487155tolkeområdet2
1487565tolkeoppgåva1
1487551tolketenestene5
1487159tolkeutdanning5
1487563tolkeutdanninga1
1487566tolkeverksemd1
1487550tolkeyrket1
1487271torturkonvensjon8
1487372torturskadar1
1487597transittfunksjon1
1487132transittkommunen3
1487319transittmottaka4
1487648trygdetakarar3
1487408trygdetid24
1487288tryggleiksforholda2
1487304tryggleiksituasjonen1
1487363tuberkulosekontrollen2
1487214udenrigsministeriet1
1487208udlændingestyrelsen14
1487407uføretidspunktet7
1487534underhaldskravet7
1487515undervisningsgruppene2
1487516undervisningsstadene1
1487645ungboprosjekt1
1487249ungdomseiningar1
1487467utdanningsmarknaden2
1487611utgiftskrevjande1
1487409utjamningsmeldingajf1
1487487utjamningsmeldingaog1
1487226utjamningsordningane1
1487300utlendingsforskrifta26
1487178utlendingslovgiving1
1487292utlendingsregelverket5
1487246utlänningsnemnden2
1487230utreisefrist3
1487247utrikesdepartementet1
1487632vaksenopplæringslova5
1487431vanskeligstilteog1
1487270velferdsomsyn3
1487406velferdsrettane1
1487536verjen4
1487595vertskommunekompensasjonen5
1487191visumpolitikk1
1487603volumtilskot1
1487607volumtilskotet1
1487384weekendheimar1
1487146yrkesprøving38
1487147yrkesprøvinga4
1487252»eget5
1487173»flyktning1
1487305»gamle2
1487273»medlemskap1
1487286»opphald1