Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 82,2000-01: Ot.prp. nr. 82 (2000-2001) Om lov om endringar i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.04.2001

Av i alt 540 ordformer var 35 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1486287arbeidstakarrettigheiter1
1486285arbeidstakarvernetved1
1486317bevisproblema1
1486304driveomgrepet4
1486306drivepersontransport2
1486296eigentransporten1
1486309eigentransportkøyretøy1
1486311eigentransportområdet1
1486292forskriftertil1
1486315førsegna5
1486308godsløyve6
1486316handlingsfølgja1
1486314kontrollobjekt6
1486297kontrollstyresmakta3
1486294køyreplikta1
1486286landtransporttenester1
1486295lastekøyretøy1
1486291lovendringsprosessen1
1486305løyvefritt3
1486293løyvemessig3
1486302løyveplikt23
1486301løyveplikta19
1486310løyvfritak1
1486312næringsbruken1
1486299næringslovgjeving1
1486284prøveordningane2
1486283prøveordningved1
1486298påtalestyresmakta3
1486282samferdselslov11
1486300transportutøvar1
1486288yrkestransportlov8
1486289»drive1
1486313»kravet1
1486290»omgrepet2