Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 41,2000-01: Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.03.2001

Av i alt 9867 ordformer var 411 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485414akershusuttaler4
1485331amtskommunale1
1485324amtskommuner1
1485328amtsrådet1
1485327amtsrådsforeningen1
1485531arbeidsrettsleg5
1485465arealplantypane1
1485495arkivansvaret1
1485497arkivsituasjonen1
1485322avgiftsplikt33
1485636avgiftsregulativ1
1485534avgiftsvedtak7
1485304avgjerdsfullmakt3
1485305avgjerdsfullmakta1
1485441avgjerdsinstansen11
1485513avgjerdskarakter1
1485449avgjerdskompetanse9
1485355avgjerdsreglane1
1485654avhengje2
1485628avvisninga4
1485584basistillegg1
1485588basistillegget3
1485408behandlingsprosedyrane1
1485536bringjast1
1485395brukarrepresentert1
1485380bustadfylket4
1485392buvikutvalet2
1485494båtavgiftsloven1
1485653delegasjonsforbodet3
1485520delegeringsforbod1
1485498delegeringsfullmakta1
1485412delinger1
1485572delingsforhold1
1485481deltakarforhold1
1485484deltakarforholdet6
1485447derogasjon1
1485471derogasjonsfullmakt2
1485631derogasjonsfullmakta1
1485530derogasjonsfullmakter1
1485490derogasjonsheimelen1
1485455distriksmandata1
1485524distriktsrevisjonar1
1485491dokumentavgiftsloven1
1485419dokumentoffentlegheit16
1485557dommarkompetanse6
1485632eigedomsskattesoner1
1485601eingongskostnadane3
1485589eingongskostnadene6
1485603eingongsstøtta1
1485504eingongsutgiftene5
1485483eittårsfristen7
1485398endringskrav1
1485552endringssaka1
1485284endringssaker11
1485250fastsetjingar1
1485368fastsetjingssak3
1485260fastsetjingssaker13
1485616fastsettje3
1485437fastsettjingssaker1
1485257fellesnemnd17
1485274fellesnemnda91
1485516fellesnemndene1
1485645finansformue6
1485479firmaopplysningar1
1485393fleirkommunale2
1485626flytteaktivitet2
1485340folkeregisterført1
1485574folkesamansetjinga1
1485527formannskapsmodell4
1485256formålsregel4
1485351formålsregelen10
1485478forretningskommune1
1485265forretningsstad43
1485461forskotsinnbetalt1
1485547forvaltningseigedom8
1485357forvaltningslovgiving1
1485488forvaltningsrutinar5
1485323fremgangsmåden1
1485506fristreglar6
1485245fullmaktspreg1
1485273funksjonsperiode5
1485281fylkesinndelingen6
1485319fylkesinndelingssaker1
1485456fylkestilhøyrsle2
1485453føreleggje1
1485352føremålsføresegna3
1485477føretaksregisterlova78
1485649garantiforhold1
1485463gebyrregulativ6
1485454gjennomføringslov4
1485515gjennomføringsorgan2
1485296gjennomføringsperioden1
1485297gjennomføringsprosess1
1485293gjennomføringsprosessane3
1485271gjennomføringsprosessen2
1485347gjennomføringsreglar2
1485320gjennomføringsresolusjon1
1485499gjennomføringsresolusjonane2
1485509gjennomføringsresolusjonar1
1485294gjennomføringsresolusjonen3
1485383grenseendringssak4
1485430grenseendringssakene1
1485359grenseendringssaker3
1485249grensefastsetjing35
1485385grenseinndeling1
1485315grensejusteringssak2
1485306grensejusteringssakene1
1485303grensejusteringssaker4
1485462grensejusteringstilfella1
1485364grensendring1
1485266grensesaka2
1485369grensestrekningar1
1485622grenseteikning1
1485312grunnlovsbehandling1
1485470harmoniseringsproblem2
1485570husbanklova18
1485439høyringsform2
1485434høyringsmetodar2
1485436høyringsmetode6
1485621høyringsmetoden1
1485629høyringsmåtar1
1485354identitetskriteriet1
1485459iliknast1
1485630ilikne2
1485333inddelingsnævndet1
1485326inddelingsnævnet9
1485336indelning2
1485349indelningsdelegerade1
1485325indenrigsministeren9
1485573industrikonsesjon1
1485403informasjonsinstans1
1485381iniativrett1
1485614initiativtidspunktet1
1485330innbyggjarhøyring20
1485620innbyggjarhøyringar3
1485247inndelingsendring34
1485344inndelingsendringa9
1485279inndelingsendringane1
1485253inndelingsendringar7
1485291inndelingslovgivinga2
1485285inndelingsnavn3
1485350inndelingsprosessane1
1485263inndelingsprosessen1
1485287inndelingsreform3
1485316inndelingssak7
1485377inndelingssaka7
1485415inndelingssakene2
1485262inndelingssaker26
1485432inndelingsspørsmål1
1485342inndelingsspørsmålet6
1485624inndelingssøknaden1
1485595inndelingstilskot7
1485596inndelingstilskotet7
1485254inndelingsvedtak5
1485464inndelingsvedtaket1
1485585innsparingsutsiktene1
1485505iverksetjingsdato1
1485508iverksetjingsdatoen1
1485348iverksetjingstidspunkt3
1485489iverksetjingstidspunktet11
1485637jaktforskrifter1
1485259jernbaneverkethar1
1485362justeringssaker2
1485345justitiedepartementet5
1485341kammarkollegiet7
1485482kommunalrettsleg1
1485332kommunaludval1
1485334kommunaludvalg1
1485500kommunedelingar1
1485496kommuneeininga1
1485261kommuneinndelingslov3
1485283kommuneinndelingslova14
1485310kommuneinndelingsreforma1
1485255kommuneinndelingssaker1
1485457kommunenenes1
1485353kommunepåpeiker1
1485652kommunerådet22
1485643kommunestyrevalperiode1
1485451kommuneuttaler8
1485452kommuneuttrykkjer1
1485625kommunikasjonstilhøve4
1485396kommunikasjonstilknyting1
1485593kompensasjonsmodell1
1485598kompensasjonsmodellen1
1485295kompetansefordelinga7
1485577konfliktorgan1
1485591kostnadsbehovet1
1485604kostnadskomponentar1
1485583kostnadsulemper3
1485532kyrkjelovgivinga2
1485339landstingskommun1
1485460likningsoppgjeret1
1485278lovrevisjon7
1485317lovrevisjonen16
1485361lovstruktur9
1485501manntalsføring4
1485268medverknadsplikt4
1485420meiroffentligheit1
1485569nedskrivingsbidrag1
1485356någjeldande4
1485329nævnet7
1485537nøkkelpersonale1
1485417nøvendig1
1485533ombodsperioden1
1485581omstillingssprosessen1
1485635opningstidsvedtekter1
1485618oppgjersorgan1
1485314oppmøteprosent1
1485538organsom1
1485468overgangssituasjonen3
1485286overskjønnsnemnd9
1485308overskjønnsnemnda17
1485539partsamansette1
1485647pengevederlag2
1485525personalvedtak1
1485428planleggingsvirksomhet2
1485634planvedtaka1
1485407pliktregel4
1485514prosessleiande6
1485251prosesslov4
1485617prosessprega1
1485545påbydast4
1485433påleggsheimel3
1485549realisable5
1485566realitetsendring71
1485418realitetsvurdering3
1485288reformbehov2
1485529regelavvik2
1485492rettsgebyrloven6
1485510revisjonseining4
1485523revisjonseiningar2
1485519saksbehandlingsreglane79
1485264saksførebuingsfasen1
1485363sakshandsamingslov1
1485587samanslåingskommunane2
1485638samanslåingskommunar1
1485298samanslåingsprosessane2
1485313samanslåingssak3
1485610samanslåingssaker1
1485511samanslåingssituasjon3
1485277samanslåingssituasjonar1
1485526samanslåingstidspunktet1
1485289samanslåingsvedtak1
1485244sedvanerettsleg4
1485388skaldepartementet1
1485648skatteformer1
1485543skattekraft3
1485548skattekrafta5
1485560skjønnsbehandling1
1485275skjønnsnemnd14
1485307skjønnsnemnda38
1485559skjønnsnemndene4
1485575skjønnsnemndsystemet1
1485413skjønnsprega3
1485561skjønnssak7
1485554skjønnssaker5
1485590standardforbetringar1
1485311stortingsvaldistrikta1
1485639særlovgiving11
1485427særlovgivinga100
1485300tallaksenutvalet1
1485599tapsgaranti2
1485503tilsetjingsfullmakt1
1485608tilsynsmekanismar1
1485646tingrettsleg1
1485445typetilfella7
1485633utbyggingsgraden1
1485411utgiftsdelinga1
1485627utgiftsstruktur1
1485384utgreiiast1
1485346utgreiingsinstans4
1485394utgreiingsinstansar1
1485402utgreiingsinstansen2
1485343utgreiingskostnadene3
1485267utgreiingsorgan3
1485372utgreiingsorganet6
1485429utgreiingsprinsipp1
1485486utløysingssum4
1485406uttaleplikt5
1485416uttaleretten4
1485528valdato1
1485576valførleik8
1485642vallovgivinga12
1485423vallovutvalet45
1485650varaleiarane1
1485252vedtaksfullmakt4
1485318vedtaksfullmakta2
1485502vedtaksrunde2
1485485vedtektsgrunnlaget1
1485258vegdirektoratethar1
1485655verkeperiode1
1485615vestfoldat1
1485651virkeperiode1
1485440vurderingsmoment4
1485335ändringar3