Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 12,2000-01: Ot.prp. nr. 12 (2000-2001) Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.11.2000

Av i alt 509 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485122andynes1
1485112ansvarsavgrensing24
1485132ansvarsavgrensinga21
1485103ansvarsgrensene65
1485115ansvarsgrenser46
1485134avgrensingssummane3
1485123departementetviser2
1485097endringsprotokoll8
1485131fartyeigarar2
1485117fiskarlaguttaler1
1485119fiskarlagynskjer1
1485114forbunduttaler1
1485118forsikringsår1
1485105førhan1
1485106hovedforretningssted2
1485110hovudforretningsstad1
1485109hovudforretningsstaden1
1485129ikraftsetjing56
1485128ikraftsetjingsdag1
1485094konvensjonssette1
1485116lovendringsframlegget3
1485111norskeansvarlege1
1485127ratifikasjoner1
1485113rederiforbunduttaler2
1485124rettseining3
1485108sjørettslige5
1485120sjørettssamarbeidet2
1485096skadebotansvaret22
1485130trygdedekninga6