Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 10,2000-01: Ot.prp. nr. 10 (2000-2001) Om lov om iverksetjing av visse internasjonale tiltak i samband med vedtak av Den europeiske unionen innanfor Den felles utanriks- og tryggingspolitikken

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.10.2000

Av i alt 584 ordformer var 39 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485080fellesskapskompetansen1
1485055fellesskapsregelverk1
1485072gjennomføringslova4
1485082handelsavtalene1
1485064heimelsgrunnlag46
1485063heimelsgrunnlaget37
1485065heimelslov4
1485068hovudmålsetjingar8
1485070ikkjespreiing45
1485062iverksetjingstiltak2
1485090iverksetjingsvedtaket1
1485071juppé9
1485059justissamarbeidet6
1485089kontraktstilhøve2
1485066lovgjevingsprosess1
1485081lovstrukturelle1
1485087luftfartsavtalene1
1485053omnummereringa1
1485067reaksjonsmoglegheitene1
1485056rettsstatsprinsippet2
1485086sjøfartstraktatar1
1485085tenestehandel2
1485054teu9
1485091tilrar310
1485074tilslutningslov1
1485088tiltaksføresegnene1
1485057tredjestatar38
1485084unntaksføresegna17
1485083unntaksføresegner16
1485077utførsleregulering9
1485079utlendingslovgjevinga2
1485078visumforbod1