Norsk Ordbok 2014 layout  

FylkesmannRog 2010: FylkesmannRog - nettsider 2009 - 2010

FylkesmannRog

FylkesmannRog, FylkesmannRog 2010

Av i alt 19976 ordformer var 969 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1455644administrasjonssjefanes1
1455309aksesstid1
1455507aktieselskabet6
1455836aktivitetshandboka2
1455527aktsemdskart6
1455530aktsemdskarta2
1455667amatørastronomar2
1455298analysepublikasjonen1
1455232arealenes1
1455573arealformål1
1455810arholms1
1455754aronia15
1455669astronomiforeningar1
1455665astronomiår1
1455760atomulukker7
1455547autismeprosjekt1
1455158avfallsopprydding1
1454943avgjerslegrunnlag1
1455218avisingsplattform1
1455025avkastningsevne1
1455673avleggast1
1455167avlingshaustar1
1455236avløpsvegar17
1455388avspeila1
1455577avstandsgrenser1
1455104barnehagemynde15
1455611barneovervekt1
1455129barneverntjenesta1
1455202basisramma6
1455241behandlingens1
1455052behandlingseffekten1
1455069bekkasin1
1455522beredskapsførebuingar5
1455593beredskapskommune1
1455589beredskapskontaktane1
1455590beredskapskontaktar1
1455596beredskapsområdet3
1455672beredskapsoppgåver10
1455731beredskapsprisen1
1455607beredskapsrom2
1455609beredskapsrommet1
1455595beredskapsrådet4
1455592beredskapsutfordringane1
1455619bernstrøm1
1455143bestandstorleik1
1455221bestands­situasjonen2
1455704biokjelen1
1454994biotopvernområda1
1455701biovarmesentralen2
1455294bjerkreimsmarken1
1454929bjoafjorden1
1455063blomsterfloraen1
1455437bondenibyen@online1
1455139botilbod1
1455337brevtilsyn5
1455036bringslimark1
1455823bruksrasjonaliseringar1
1455352budsjetteffekt2
1455373budsjettproposisjonen64
1455366budsjettverknader1
1455785burdrifta1
1455499bussakse1
1455719bustadføremålet2
1455134bustadslause4
1455566bustønadsordningane3
1455721butettleik4
1455498bybanetrase1
1455543bybåndet1
1455708byggefri1
1455720byggeføremål1
1455703byggjeri1
1455043byningssjef1
1455108båtanlegg1
1455397bøhnsdalen4
1454948dagsats9
1455420dalanerådet1
1455448dallandskap1
1455342deflator2
1455722dekningsgrader1
1455374delkostnadsnøkkel1
1455370delkostnadsnøkkelen1
1455328delramma1
1455346demografikostnader1
1454964dfu4
1455761dispensajonar1
1455422dispensasjonshandsaming1
1455048distrikspsykiatriske1
1455460distrubuering1
1455239dobbelført1
1455091dobbeltføringa2
1455092dobbeltføringar2
1455099driftsstyrer1
1455778dyrkingsmanual1
1454960edlandsvatnet6
1455554effektivitetsforbedre1
1455074eggeskall3
1455788eggprogrammet1
1455784eggsektoren4
1454901eiendomsforvalningsutvalet1
1455821eigarskapsformar1
1455214eigenerklæringane3
1454992eingongsuttak2
1455662ekpertisesenter1
1455648ekstramidla2
1455330ekstratildelinga1
1455679eldstyrken1
1455793elevaktiviteter1
1455297elevevprestasjonar1
1455794elodea2
1455001elvebredde1
1455515endringssøknaden1
1455177energitransport2
1455705enkeltaksjonæren1
1455519ernæringsbehov2
1455518ernæringsstatus1
1455065eteorgiene1
1455066etero1
1455689etterbetale6
1455688etterbetaler1
1455796faginformasjon4
1455071falkerovet1
1455262feltgranskingar1
1454981ferdel1
1455624fereshteh1
1454999figgjoelva5
1454959figgjovassdraget3
1455852filnamnet1
1455142finnøya6
1455510finstoff1
1455250fiskefondsmidler1
1455405fiskegjellene1
1455417fiskeridirektpratet1
1455037fjordhagen1
1454974fjørebelte2
1455182flaumverk1
1455181forbygningar1
1455398foreldreskolen1
1455137formålbestemminga1
1455007fornyingsarbeidet14
1455010fornyingsprosjekter1
1455658forskingsbastionen1
1455274forskriftsendringane19
1455208forskriftsregulering19
1455012forsøksloven1
1455160forsøplingsforbodet1
1455605forureinast1
1455580forureiningsbøtande1
1455209forurensningsforskrifta6
1455080forurensninsgdirektoratet1
1455187forvaltningslovgivningen10
1455585fosforavrenninga1
1455583fosforgjødslinga1
1455581fosfortala1
1455582fosfortalet1
1454922fredingssoner5
1455657fremjas1
1455271fritaksordningar7
1455156fråvikne1
1454954fråværsperiodane1
1454997fuglestadåna1
1455739fylkesbesøk4
1455726fylkesdelplanarbeidet1
1455378fylkesflak1
1455804fylkesmannshjørnet1
1455188fylkesskogkontor1
1455191fylkesskogkontoret1
1455189fylkesskogråd1
1454971fødesøk1
1455854fødselsnumra2
1455163følgjekostnadar2
1455621førebyggingspris5
1455523førehandstemminga1
1455691førskolelærarutdanninga13
1454977gardsbehov2
1455106gardsnaustet1
1455484garpaskjerskaien2
1455556gerica1
1455770gitlesen7
1454926granhogst2
1455316grenseprinsippet1
1455394grubbing1
1455401grudavatnet3
1455700grunderkampar1
1455471grunnskoleåra1
1455148grønfroskane1
1455147grønfroskar1
1455435grøntdraget1
1455717grøntkorridor1
1455255halvårsvurdering3
1455120handelsgartner1
1455085handlingsplanarbeidet1
1455138handsamas1
1455682havert19
1455332havnivåstiging3
1455686havresursslova1
1455124havsø1
1455354heiltidstilbod1
1455675heimelagring1
1454933hekkefuglane1
1455051helsebevarande7
1454955helsekravforskrifta1
1454957helsekravforskriften1
1455807helsestasjonspersonell2
1455047helsestasjonsverksemd4
1455811helsesøsterstudentar1
1455837helseutfordring2
1455053henvisininga1
1455121herredsagronom1
1455777hestebruk2
1455783hestegjødsla1
1455763hetlandstunet1
1455248hjortevilttiltak7
1455067hjørneplassen1
1454925hovudvirkemiddel1
1455732howson2
1455095huskirka1
1455144hybridfrosk2
1455141hybridfroskane1
1455145hybridfrosken2
1455710hyttedelområde1
1455445hytteutviding1
1455757høgaktivt4
1455299høygare1
1454930ilhomane2
1455562immerstein1
1455702imponært1
1455267indikatorart5
1455502industrbedrifter1
1455457influensaberedskap3
1455489influensarapport1
1455492influensasjukdommen1
1455539informasjonssida3
1455151innføringslinjene2
1455183inngrepspåverka1
1454914innholdsstandard1
1455538innlandsfiskeforskriften1
1454923innlandsfisklova12
1454924innlandsfiskloven5
1455237innlogga3
1455664innovasjonsprosessane1
1455790innreiingssystem1
1455633inntektsoverslaget4
1455327inntektssvake5
1455311innvandrarrådet3
1455646institusjonskommunane1
1455367integreringstilskotssatsane1
1455579investeringspengane1
1455751isboksane2
1455750iskremprodusentane2
1455040islandshestgård1
1455685jakttidsavgrensingar1
1455500jordbrukareal1
1455231jordvernområde1
1455651jærdagene1
1455402jærelvar1
1455753jærosten1
1455286jærtistel3
1455287jærtistelen5
1455440kachris@online1
1455506kafèdialog4
1455650kafèdialogar1
1455404kantsonen1
1455808kapasitetsgrunner1
1455268karakteriseringsarbeid2
1455799karakterrapportar1
1455155karlegginga2
1455528kartleggingsprogram4
1454931kartlenke1
1455226klareringsgrad1
1455224klareringssaker31
1455225klareringsstyresmakt39
1455088klikkbare2
1455412klimahefte2
1455413klimaheftet5
1455334klimaprojeksjonane1
1455331klimasårbarheita1
1455072klimaårsakar1
1454962klugsvatnet1
1455661kokkemiljø1
1455029kommueplanen1
1455431kommunaløkonomiske2
1455475kommunegrensar1
1455433kommunenr1
1455421kommuneplanprosessane5
1455429kommunerekneskapane11
1455363kommuneretta11
1455618kommuneøkonomidagen4
1455197kompensasjonsgraden9
1455238kompetansebeviset6
1455282konferanseavgifta1
1455277konferansedagen1
1455666konkurrransar1
1455638konsekvensjusteringa2
1455102konsevensane2
1455524kontinuitetsplanlegging2
1455304koordineringsrolle4
1454900kormeseth5
1454894kravskjema3
1455038kriminalitetsproblematikk1
1455094kristkirken3
1455233kulturinslag2
1455780kulturlandskapspleiar1
1455022kulturtilstanden1
1455009kvalitetsforbedrende1
1455779kvalitetshøy1
1455185kvitlen1
1455450kystmoseartar1
1455449kystprega1
1455060lagaetter1
1455756lageranlegga1
1455261laksefiskproduksjonen1
1455223lakseresurssane1
1455186lakssvelafjellet1
1455824landbruksforvaltar1
1455656landbuk1
1454970landskapsinngep1
1455140latterfrosk4
1455061lauvtreområda1
1455711leirskuleområdet1
1455508lingvangtunnelen2
1455687lisensjegarar1
1455774litlemoen1
1455444livssamfunn2
1455244livssynssamfunnsloven1
1455467loftsalen1
1455557lokalverdi1
1455446longavatnet2
1455382lovbestemminga2
1455028lundevatn1
1455027lundodden4
1455842lyngheiområde4
1455278lysarka30
1455553lånarregistrering1
1455743læreplanforståing1
1455259makroalgesamfunna2
1455116mandrup2
1455659matforedlingsindustri1
1455452matskole12
1455453matskolen3
1455454matskoler2
1455604matvarkrisa1
1455552medieflyt1
1454893medlemsoversikten2
1455626mennibarnehagen2
1455246mestringsnivå3
1455285mestringsnivåa1
1455211metallkonstruksjonar5
1455693metalloverfalter1
1455119midbrød1
1455563midtlyngutvalet7
1455839miljøbase2
1455838miljøoversikt1
1455114miljøpåkjenningar1
1455064miljøvernarm1
1455291miljøvernmister1
1455131miljøvernområdet42
1455407muslingbestandar1
1455406muslinglarvene1
1455076mustasjestreken1
1455758måletala1
1455451narturreservat1
1455070nasestyverar1
1455447natureservat1
1454975naturminna1
1455303naudetatane22
1455300naudmeldetenesta4
1455302naudmeldeteneste2
1455305naudsentral1
1455306naudsentralar1
1455307naudtenesta1
1455269nedjusterast6
1455802nettoutgifter3
1455628nettstade1
1455042nevøy6
1455828nkkprogrammet1
1455678nonsfjellet3
1455164normaltapstal1
1455795nuttallii1
1455713nystøldalen1
1455809nyttsysvak1
1455586næringsavrenninga1
1455011næringsutviklingsprosjekter1
1455415ognabukta7
1455501omdispinert1
1455797omgjeringane4
1455416områdevis1
1455033omsorgsutfordringar2
1455376oppgåveendringar2
1455351oppgåveutviding1
1455275opplevsuldal1
1455494opplæringsløpa1
1454947oppretthaldt6
1455432oppslagstabell1
1455426oppsøkar1
1454998orreelva2
1454976overflateformene1
1455576overgangsføresegner21
1455521pandemiførebuingar2
1455476pandemilegevakt1
1455458pandemiplanane2
1455465papirlommetørkleet1
1455385parkeringsrestriksjonar4
1455649parkgartneri1
1455625parsian1
1455514partikkelhaldige1
1455512partikkelinnhald1
1454942partsrettar6
1455643pasientnytte1
1455847passordbeskytta2
1455403perlefisket3
1455481personellinnsats2
1455318petrokjemisektoren1
1455493planfaglege1
1455423planføresetnadane1
1455482planføresetnadar1
1455428planleggingsgrunnlaget2
1455578planloven1
1455544plansamarbeid8
1455424planscenarioet1
1455709planspørsmål2
1454972plantefredingane1
1454967plantelivsfreda1
1454916postmottak@fmro4
1455280powerpointformat8
1455737praksisnær2
1455082preikestoleområdet1
1455629preikestolområdet4
1455483pressepakke3
1455486pressesentra1
1455281prestholm10
1455792priseutdelinga1
1455023produksjonseigenskapane3
1455118produksjonsmedarb1
1455117produksjonsmedarbeider1
1455663produktdifferensiering1
1455575programvareleverandørane1
1455540prosjektskjøn3
1455154pumpesystema1
1455509raundalsbekken4
1455203refusjonsgrunnlaget1
1455313regionalplanen1
1454961reguleringshøgden1
1454935reirplyndring1
1455773reisekostnadar1
1455714rekkehyttene1
1455740rekneopplæring4
1455634rentekompensasjonsordningane2
1455789rentestøtta9
1455480reservelister1
1455767ressurseiningar1
1455537ressurskommunar1
1455308ressurskoordinatorar1
1455425restimmunitet1
1455541restskjøn1
1455054rettighetspasient1
1454987rettseigarar1
1455630rettstrygge1
1455317revtangen2
1455781ridestiane1
1455776ridestiar6
1455273rogalandseleven1
1455504rogalandsfinale1
1455782rogalandshesten1
1455430rogalandskommunane3
1455175rogalandsnatur1
1455680rogalandsskogbruket1
1455293roglaland1
1455058rovfugltrekk1
1455162rovviltart1
1455525rusrådgjevar1
1454920ryfylkebassenget3
1455260ryfylkefjordane10
1455601rådgivingsteneste14
1454917rødneelva2
1455631saksbehandlingsreglar52
1455314saksprotokoll1
1455146salamandre1
1455733salmén1
1455086samannsatt1
1455206samfunnstryggleikskonferansen1
1455084samfunnsvar1
1455551samlingsutvikling1
1455768samorganiserte3
1455000sanddynesystem1
1455759sannsynlegheiten1
1455130sektorområda11
1455684seljegarane2
1455681seljegerar2
1455272semesteravslutning1
1454904sentralnivået1
1455587serviceboks1
1455798setjesaker1
1455227sikkerhetstjenste1
1455571situasjonsdato1
1455569situasjonsdatoen1
1455491situasjonsrapportering2
1455645sivilforsvarslova1
1454944sjukefråværsdagar2
1455825sjukehuskorridorar1
1454932sjøfuglkolonien1
1454927sjøfuglreservat20
1454928sjøfuglreservatet1
1455380sjølaksefiskarane4
1454915skansegaten2
1455835skansegt1
1455343skatteoverslag2
1455018skatteutvikling1
1455377skatteutviklinga1
1455056skinansfjellet1
1455254skjemabibliotek2
1455322skjønnstildelingen1
1455006skjønsmidla3
1455325skjønsramme1
1455013skjønstildelinga4
1455319skjønstilskota1
1455676skogbranntid1
1455263skogdekkande1
1455598skoleanlegg19
1455599skoleanlegget8
1454891skoleeiegar1
1455738skoleeiegarar1
1455283skoleeigarane94
1455097skoleeigarprisen2
1455386skolegongen1
1455270skolegudsteneste2
1455443skoleiegar1
1455801skoleleiar2
1455220skoleprogramma1
1455078skolesamarbeidet3
1455533skreddata1
1455762skriftleggjorde1
1455594skulemassakre2
1455339sluttrapportane3
1455495sluttvurdering3
1455671smittestyresmakter1
1455800snittkarakterane1
1455463sosialinstitusjonar12
1455136sosialtenestelov3
1455216sosialtenesten1
1455749spesialitetskrav6
1455125spinnerimester1
1455193språkdelingsgruppene1
1455201språkdelingsgrupper2
1455195språkdelings¬klasser1
1455338språkoppæring1
1455068starespesialist1
1455427statusrapportar5
1455712stavastøldalen3
1455531steinsprangkart1
1455614storahuset2
1455641storbymidla1
1455030storkonferanse1
1455031storkonferansen1
1454989strandbreidda3
1455107stranddelen1
1454966strandflata11
1454980strandressursar1
1455822strandsskog1
1455150straumlinjene1
1454958straumsåna3
1455333styresmaktsorgan3
1454899styringsdata5
1455312sultani1
1454913sumrapporter1
1455361sykestueprosjektet1
1455736sysselsetjingsarbeid1
1455764sårbaranalysar1
1455251søknadssystem2
1455247søknadssystemet2
1455264tareplanter2
1455848tekstfil1
1455805temasamling2
1455470tendes2
1455559terminutbetalingane1
1455715terrassehyttene1
1455642tidligintervenering1
1455032tilbydernettverket1
1455534tilgjengelegheitslov6
1455775tilretteleggingsprosjekt1
1455190tilsettingsmynde1
1455841tilskotordning2
1455791tilskotsbeløp1
1455198tilskotsgrunnlaget28
1455362tilskotsramme4
1455844tilskotssats3
1455843tilskotssatsen6
1455132tilskotssordningar1
1455089tilskottssatsen3
1455242tilskuddordningen1
1455240tilskuddsberettigede1
1455520tilsynserfaringar2
1455826tilsynsmeldinga5
1454938tilsynsoversikt1
1454939tilsynsverksemda45
1455335tjensvollveien1
1455831toh@fmro1
1455442tonnasjevarer1
1455204toppfinansieringsordninga4
1455073toppredatorar1
1455503transformasjonsområda1
1454979transporttraséar1
1455469trodahl1
1455243trossamfunnsloven1
1455096trussam1
1455207trusselvurderingar9
1455265trådalgar6
1455511tunnelboringa1
1455513turbiditet1
1455026tvangsgebyr18
1455321ufordelt3
1454965uldvarefabrikker5
1455517underernærde1
1455496undervegsvurderinga2
1455347undervisningstimetalet6
1455219ungdomsskolane9
1455372urbanitetskriteriet1
1455213ureiningsmyndigheitene4
1455755utabeidd1
1455284utdanningsdirektoratat1
1455276utdanningskonferansen3
1455459utdanningskrav3
1455434utdanningsspeilet11
1455627utdypa1
1455014utgiftsbehov7
1455323utgiftskrevende1
1455324utgiftsreduserende1
1455746utlysingsbrev1
1455745utlysingsbrevet1
1455529utløpsområde1
1455113utmagring1
1455677utmarksbrannen1
1455690utrgreidd1
1455279utskriftversjon9
1455414utslipppa1
1455699utstillingskategoriar1
1455698utstillingsmessa1
1454995uttaksstad1
1455292uttdelinga1
1455696utviklingskarakter2
1455393vaksenopplæringsforbundet1
1455389vaksenopplæringskonferanse1
1455387vaksenopplæringskonferansen1
1455392vaksensopplæringsorganisasjonar1
1455228vaksinedeltakinga1
1455229vaksineringsarbeidet1
1455230vaksineringsprosessen1
1455461valgrogaland1
1455462valrogaland1
1455075vandrefalkbestanden1
1455654vanndirektivet1
1455674varslingsrutinen1
1455617vassdirektivarbeidet1
1455718vassdragsbeltet4
1455266vassforskrifta11
1455180vasskraftmagasin3
1455716vasstreng1
1455289vatnamotholmane1
1455295vatneli1
1455296vatneområde1
1455655vatnkvalitet1
1454988vegetasjonslause1
1455184vegtilknytting1
1455290vekseområde2
1455375vekstoverslag2
1455636vekstoverslaget2
1454968vernforskrifta1
1455608verstefallsteoriane1
1455660veterinærsenteret1
1455153viftesystema1
1455122vigdel1
1455683vignesholmane2
1455093vigselrett9
1455133vilttiltak51
1455059vindkraftsøknadane1
1455505vinnerprodukta1
1454963vintererle1
1454921vinterstøing1
1455479virusmidlar2
1455668vitenskapsjournalistar1
1455390voksenopplæringsforbundet5
1455692våtprosessar1
1455045wacs6
1455850xls2
1455103yrkesfagkompetanse2
1455742yrkesopplræinga1
1455021­eiendom1
1455020­åsetesretten1
1455166åkerriksebestanden1
1455171åkerriksehabitat1
1455165åkerriksehekkingar1
1455169åkerrikser2
1454918åmselva1
1455620økonomiutviklinga1
1455695øvingsdirektivet1