Norsk Ordbok 2014 layout  

Bedriftsøkon3 2010: Bedriftsøkonomi 3

Benestad, Øistein

UNIVERSITETSFORLAGET, Oslo 1980

Av i alt 14458 ordformer var 986 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1142359addisjon35
1142056administarsjonsavd1
1142046administarsjonskostnader1
1142647administasjonsavdelinga1
1142492administasjonskostnader1
1142010administrasjonavdeling1
1141841administrasjonavdelinga1
1141991administrasjonsavd5
1142688administrasjonsavdeligna2
1141776administrasjonsavdeling21
1141782administrasjonsavdelinga29
1142053administrasjonskostander1
1141994administrasjonskostnad3
1141798administrasjonsløningar1
1142107administrasjonstillegget1
1141902agiotap2
1142596ahde1
1141759akkordløna4
1141762akkordlønssystemet3
1141761akkordsats1
1142230aksjeemisjonen6
1142197aksjekjøparane3
1142221aksjonnærane1
1142563aksjonærgruppe1
1142527analyseformål2
1142142analysesamanheng1
1142078andreaksen9
1142644andreprioritets1
1142158anleggsmidlane3
1141978ansvarsområda43
1142456apriltala4
1142368arbeidsinstruksane1
1141760arbeidsproduksjon1
1141974arbeidssetel5
1141756arbeidsytinga5
1142118attåtverksemd2
1141949avanseprosentane1
1142416avanseprosenten2
1142670avdelinane1
1141971avdelingskontroll1
1142039avrekningsgrunnlaget1
1141955avrekningsskjemaet1
1142448avrekningsstadene1
1141948avskr1
1142171avskrivingskonto3
1141899avskrivingskostnad2
1142630avskrivingskostnadene1
1142169avskrivingsmetode2
1141943avskrivingsobjekta1
1141896avskrivingsperioden2
1141897avskrivingstidspunktet1
1142017avsltuta1
1142013avsluttingskonto1
1141937avsluttingskontoane1
1142375avtaleområdet3
1142239bahandlar1
1142179balansane11
1142138balansepostane4
1142261bandholar1
1142193bedriftat1
1142203bedriftsamanslåing1
1142535bedriftsrekneskapen1
1142238behandlingsregel1
1142606beløpsrubrikkane1
1141745betalbare15
1142137betalingsmidlar9
1141892betalingsvilkåret1
1142460bildrift7
1142464bildrifta2
1141996bildriftsavdeling1
1141997bildriftsavdelinga1
1142414bildriftskostnadene1
1142287blankblankettar1
1142281bokføringsmaskin1
1141813brustypen1
1141772bryggjearbeidar7
1142094budsejettet1
1141765butikkutstillingar1
1142547byklehei1
1142378dataarkiv3
1142380dataarkiva1
1142371dataavtalen3
1142385databehandlingsføretak1
1142367datadisiplin2
1142256datahandlinga1
1142381datalovar1
1142366datamaskianr3
1142243datamaskinanelgg1
1142373datamaskinbaserte3
1142250datamaskinspråk2
1142241datamaskinspråket1
1142376datamaskinteiknikk1
1142313dataområdet1
1142363dataskjermterminal1
1142183debetpost1
1142616debetsaldoar1
1141934debiterer2
1142151debitorar9
1142067dekkignstilskotet1
1142080dekkingsdiagram7
1142028dekkingsdifferansane10
1142005dekkingsdifferansar12
1142016dekkingsdifferansen5
1142648dekkingsdifferansene1
1142519dekkingsgarden1
1141832dekkingsgrad24
1142063dekkingsgraden46
1142065dekkingspunkt7
1142057dekkingspunktanalysar1
1141718dekkingspunktanalyse2
1142509dekkingspunktanalysen1
1142506dekkingspunktdiagram2
1142064dekkingspunktet37
1142110dekkingspunktomsetning1
1141831dekkingstilskot37
1141803dekkingstilskota1
1141802dekkingstilskotet29
1142047dekkingstilskott1
1142168desinvesteringar1
1142350dialogspråk1
1142029differansane8
1142387distribusjonsføretak4
1141766distribusjonskostnader4
1142466dividenden10
1142355dividerte1
1141810divisjonskalkulasjon2
1141816divisjonskalkylen1
1141785driftsavhengige3
1141870driftsbokføring1
1142442driftskost1
1142426driftskostnadssats1
1142458driftsoppgjer1
1142413driftsoppgjeret4
1142025driftsoppgjersskjema2
1142595driftsrekneskapane1
1142470driftsrekneskapsskjema1
1142258driftstrygt1
1141786driftsutavhengige1
1141888eigarløn7
1142145eigedelspostane1
1142489eigedelspostar1
1141763eigenelg1
1142176eigenkapitalendring2
1142156eigenkapitalprosenten13
1141900eineeigarføretak3
1142031einingskostnad4
1141805einingskostnadene16
1142083einingskostnader5
1142358eksponensiering1
1141822ekvivalenseiningar2
1141811ekvivalenskalkulasjon2
1141817ekvivalenskalkyle2
1141823ekvivalensmengd1
1141827ekvivalensmetoden11
1141818ekvivalenstal1
1141821ekvivalenstala3
1141819ekvivalenstalet2
1142637eloks1
1142178endringsbalansen1
1141953engrosforretning4
1142198engrosforretninga1
1142678engrosforretningar2
1142438enkeltrubrikk3
1141871etterkalkulasjon1
1142610etterskotsvis30
1141801etterspurnadselastisiteten1
1141915fakturabeløp2
1142272fakturadata1
1142334faktureringsrutine1
1142388familiestatus2
1141872femtimarskurset2
1142234feriebåten1
1142624ferieår1
1142164finansieringsanalysens1
1142540finansieringsformene3
1142170finansieringskjelde37
1142166finansieringsmidlar1
1142702finansieringsmåtane1
1142160finansieringsstruktur2
1142154finansieringsstrukturen7
1141857finansrekneskapen52
1141930finansrekneskapsarket1
1141931finansresultat5
1141938finansresultatet5
1142360fjerndatabehandling2
1142236fleksibililtet2
1142341flytskjema1
1142200foliokonto5
1142226foliokontoen2
1142103fordelingsgrunnlag6
1141944fordelingsnøklane6
1141942fordelingsnøklar12
1142477fordelingsskjema1
1142472fordelingsskjemaet1
1142405foredlingstillegg1
1141830forholdstala8
1141741formuespostane1
1142131forreninga2
1141894forrentinga3
1142091forretningskjede1
1141887forretningsrekneskapen12
1142526forskotsbetalte3
1142633fullfordelingsmetoden1
1141882føringsmåtane1
1142297førprenta1
1142077førsteaksen22
1142541gagnlefor1
1142052gasjekostnad1
1142558generalforsamligna2
1141804ginko1
1142496gjeldskontoar1
1141751gjenkjøpsprisen1
1142417gjennomsnittsavanse1
1142150gjennomsntitleg1
1142700gjenomsnittleg1
1142024glåmfjord2
1141731grunnkontoplanen2
1141742gruppera5
1142528gurnnlag3
1142126gårdsdrifta1
1142468gåseflå3
1141998hjelpeavdeling2
1142440hjelpemateiale1
1141779hjelpemateriala1
1141980hjelpestader1
1142276holbandet1
1142265holkort9
1142269holkorta3
1142267holkortet4
1142619hovudbokkontoane1
1142249hovudeiningane1
1142302hovudlageret4
1141749hovudmateriale3
1142248hovudoppbygginga1
1142095hushaldsmaskin1
1142420husværekostnad1
1142432husværekostnadene1
1142422husværekostnader2
1141829høvestala1
1142147høvetala1
1141903ihendehavarobligasjonar8
1142510illsutrer1
1142076illustrer11
1142483importlast7
1142189inbetalt1
1141966industrirekneskap2
1142240inndata9
1142309inndatadelen1
1142245inndataeining2
1142252inndataeininga2
1142254inndatasida1
1142032inndekt3
1142259inneining2
1142264inneininga4
1142288inneiningar1
1141842innkalkulera3
1141852innkalkulerast2
1141794innkalkulerer3
1142663innkalkulering3
1142402innkalkuleringa2
1141792innkalkulerte29
1141770innkjøpsverdien10
1142289innlesinga4
1141796inntakskost20
1141874inntaktskost2
1142062inntektsfunksjonane1
1142349instruction1
1142182investeringsmåtane1
1142112investeringsmåtar1
1142036kalkulasjonsgrunnlaget2
1142233kalkulasjonsmaskin1
1141809kalkulasjonsmetodane1
1141808kalkulasjonsmetodar2
1142449kalkulasjonssamandraget2
1141889kalkulasjonssamanheng1
1141850kalkulasjonssats1
1142030kalkulasjonssatsane2
1141838kalkulasjonssatsar1
1141898kalkulatorisk34
1141746kalkulatoriske84
1141867kalkuler7
1142090kapasitetsutvidinga1
1142515kapiasitet1
1142601kapitalkontoane1
1142447kapitalutnytting1
1142504kassedagbok1
1142567kassekredittkonto1
1142566kassekredittkontoen1
1142430kassekredittrente1
1142280kasseregistreringsapparat1
1142642kasskredittgjeld1
1142125kjøpmannsforretning1
1142205knutsons1
1142679kolonialbransjen1
1142645kongensg1
1142202konkurranseposisjon7
1142213kontantbeløpet4
1142615kontobok2
1141726kontoer23
1141729kontogruppa2
1142554kontoinndeling1
1141732kontoklassar1
1141730kontoklasse2
1141728kontoklassen1
1141720kontonamn1
1141733kontoopplegget1
1141724kontoplanar1
1142480kontoramme1
1142481kontorammer1
1142000kontorassistentløn1
1142026kontorinventar1
1141918kontosamband1
1141723kontosystematikk1
1142143korrigeringspostar1
1141956kortevareavdelinga1
1141954kortevarer2
1142268kortholar1
1142445kortperiodisk1
1142591kortperiodiske2
1142457kostandsstadene1
1142055kostn3
1142074kostnaderforteneste1
1141744kostnadsart2
1141768kostnadsartene3
1141747kostnadsarter4
1141773kostnadsberar2
1141778kostnadsberarane3
1141834kostnadsberarar2
1141807kostnadsfordelingar1
1141983kostnadsfordelingsskjemaet4
1142497kostnadskontoane1
1141873kostnadsomgrepet1
1141875kostnadsprosenten9
1142421kostnadsslag1
1141976kostnadsstad2
1141977kostnadsstaden2
1141856kostnadsstadene20
1141835kostnadsstader17
1141716kostnadsteori1
1142007kostnadstilhøva3
1141939kostnadstillegg1
1141844kostnadstillegga3
1142576kostnarder1
1142646kotex1
1141984kreditkolonne1
1142439kreditrubrikk2
1142428kreditsaldoar1
1142148kredittid24
1142537kredittida2
1142545kredittkundane1
1141904kredittsal7
1142494kredittsalet3
1142186kundefordringane4
1142338kunderegister3
1142427kundereskonto1
1142223kursverdien2
1142229kursvinsten1
1142602køpa1
1141881lagerauke4
1142012lagerauken1
1142356lagercella1
1142306lagerceller1
1142247lagereining3
1141993lagerendring1
1141879lagerendringane3
1141877lagerendringar14
1142270lagereret1
1141880lagermink6
1142665lagerreduksjon3
1142316lagringsmetodane2
1142693leco2
1142524leigebuarinnskot1
1141990leiketyfabrikken1
1142539leverandørgjelda3
1142618leverandørlistene1
1142136likviditetsanalysar4
1142146likviditetsanalyse2
1142152likviditetsbudsjett2
1142365linjesambandet1
1142311linjeskrivar1
1142330linjeskrivaren5
1142503lovpåboden2
1141914lovpåbodne2
1141753løningsmetodane1
1141917lønsavrekning2
1141975lønskort1
1141752lønskostnad19
1142520lønsnemda1
1142038lønsstigning1
1142682lønstkostnader1
1142695løsnkostnad1
1141982løysingsmetodane1
1142285magnetbandstasjon2
1142320magnetbandstasjonar1
1142292magnetiserbar3
1142294magnetiserbare1
1142293magnetiserbart1
1142317magnetplate6
1142291magnetskrift2
1142295magnetskriftlesaren1
1142318magnettrommel2
1142326magnettrommelen1
1142342makrokart1
1141946manufakturavdelinga1
1142680manufakturbransjen1
1142339maskinorientert1
1142237maskinspråk1
1142369maskinspråka1
1141846maskintimar8
1141840maskintime3
1141989materialavd10
1141774materialavdeling21
1141777materialavdelinga39
1142473materialavdelingskostnadene1
1142051materialforbruket7
1142634materialforvaltnignsavdelinga1
1142407materialforvaltningskostnadene14
1142404materialforvaltningstillegg1
1142235materialiserast2
1142104materialkostnadene14
1142523materialprisen1
1141972materialrekvisisjonar1
1141973materialsetlar1
1142044meirkost12
1142324metalltrommel1
1141800minimumskost10
1141964minimumspris2
1142144minuspostar1
1142643motrekna2
1142304multiplikasjonen7
1142035mved2
1142517månadsresultatet1
1142401månadssal1
1142476møbelverksted1
1142199ndøvendig1
1142187nedskrivast8
1142124nemnarane1
1142119nettobeløp2
1142082nettoforteneste5
1142132nettosal6
1142129nettosalet5
1142605nordindustri2
1141849normalsats10
1141843normalsatsar9
1142664normaltakstane1
1142008normaltal1
1142006normaltillegg4
1142676normaltillegga1
1142482norsklast6
1142222novaco5
1141739nsrf1
1142058nullpunktomsetning5
1142069nullpunktomsetninga14
1142096nullpunktsomsetninga1
1142542nybyggingsfond1
1142543nybyggingsfondet2
1142227nyemisjonen2
1142172nyttinventar1
1142149omløpsfart8
1142127omløpsfarten15
1142140omløpsmidlane2
1142139omløpsmidlar29
1142652opningsbalanse43
1142484oppgjerskontoane1
1142511opplysnignane1
1142435opplysninganeovanfor1
1142336ordrekontoret1
1142298ordrelister2
1142346oriented2
1142177overkursen4
1142382overlating40
1142033overproporsjonale3
1142128overskotsgrad1
1142130overskotsgraden4
1142211ovetek1
1142609pantegjeldsrenta1
1141901pantegjeldsrenter4
1142210pantobligasjonen19
1141957papiravdelinga1
1142275papirband1
1142262papirbandholar1
1142286papirbandlesar1
1142282papirbandlesaren1
1142544paslserte1
1142383persondatasystem3
1142384personopplysningsføretak1
1142321platelageret2
1142322platestasjonen2
1142204posterast4
1142195preferanseaksjar5
1142188preferanseaksjekapital4
1142196preferanseaksjekapitalen2
1142559preferansekapital5
1142589prinsipept2
1142207prioritets3
1141789prisførarskap1
1141790priskalkulasjon1
1141787priskalkulasjonar2
1142231prismerkingsmaskinar1
1142546privatuttakat1
1142060produksjonsintervallet1
1142061produksjonsmengdene1
1141781produksjonsnummeret1
1142049produksjonsresutlatet1
1141784produksjonsstorleiken1
1141979produktkalkylane3
1142014produktresultat6
1142015produktresultatet13
1142022produktresutlatet1
1141717produktval2
1142345programmeringsspråk6
1142351programmeringsspråket2
1142343programplan4
1142155prosentbalanse2
1142635prosentfortenesta1
1141799prosenttillegg35
1141797prosenttillegget2
1142273punchemaskin2
1142337punchemaskinar1
1142274punchemaskinen1
1142278puncheutstyret1
1142290punching1
1142284punchinga1
1141820pyrus1
1142115pålydane4
1142086påvis2
1142667ramax2
1142556raykonhuset1
1142560rayonhuset1
1141783registreringssystem14
1142329registreringsutstyr2
1142263registreringsutstyret2
1141736regneskapspliktige1
1141735regnskapsskikk3
1141725regnskapsterminologi1
1142521reklamekostnadene1
1141764reklamekostnader1
1142305rekneartar2
1142303rekneeininga8
1142134rekneskapsanalysar2
1142023rekneskapsarket4
1142632rekneskapsavdelinga5
1141968rekneskapsavdelingar1
1142532rekneskapsavslutninga2
1141965rekneskapsdøme1
1141719rekneskapshefte1
1141722rekneskapsheftet1
1142111rekneskapsmaterialet4
1142562rekneskapsoppgjer1
1141967rekneskapsopplegg1
1141738rekneskapsoppstilling1
1142009rekneskapsperiode3
1142011rekneskapsperioden2
1142184rekneskapsposteringar1
1142185rekneskapssaneringa1
1142108rekneskapsskjemaet1
1142400rekneskapsutdrag1
1142219rekneskapsverdien4
1142113rentabiliteten43
1142117rentabilitetsanalysen1
1142133rentabilitetsmåla1
1142120rentabilitetsutrekninga1
1142123rentabilitetsutrekningar2
1141890renterekna3
1142206reparasjonsverkstad4
1142627representasjonskostnader1
1142467reservefondsavsetninga1
1142600restoverskot1
1142628restoverskotet1
1142208resttilgodehavandet1
1141935resultatelement5
1141932resultatelementa1
1141883resultatkontoen3
1142586resultatoversikt1
1141740resultatpostane9
1142533resultatutrekninga1
1141895risikohefta1
1142587risikokostnaden1
1142588risikokostnadene1
1142059risikomargin10
1142075risikomargindekkingstilskot1
1142068risikomarginen36
1141886råbalanse8
1141912råbalansen10
1141721råbalansetal1
1141885råbalansetala2
1142459råmaterialforbruket1
1142153råvarelageret3
1141988rørosmøblar1
1142048røyknes3
1141913saldobalanse2
1141928saldobalansen1
1142045salgsavdeling1
1142475salsavdelingskostnadene1
1141837salsinntekta14
1141767salskostnad2
1142522salskostnadene5
1142498salsoppgjer6
1142406salstillegg1
1142379samabnd3
1141771samlebandsarbeidar1
1141755samlebandsproduksjon1
1142192saneringane1
1142565saneringsbeløpet1
1142191saneringsvinst3
1142568saneringsvinsten1
1141958sebergsg1
1142173sejta1
1142116selskapskontrakt2
1142599selskapskontrakten1
1142666senco1
1142244sentraleining3
1142251sentraleininga10
1142201seriestorleikar1
1142018sesi1
1142561sitllinga1
1141916sjekkbeløp1
1141999sjåførløn1
1142174sjølvfinansieringa6
1141795sjølvkostet1
1141906sjølvkostkalkulasjonen1
1141851sjølvkostkalkylen5
1141791sjølvkostmetoden18
1142694sjølvkostmetodne1
1142392skatteavskriving1
1142180skattebelastninga3
1142607skattebetaling3
1142499skattegjeld14
1142500skatterettsleg6
1142490skatterettslege4
1141947skotyavdelinga2
1142279skrivemaskinterminal4
1142260skrivemaskinterminalen6
1142471småindustrier1
1141995snøskuffefabrikk1
1142649sobra4
1142299spesialblankettar1
1142491spesialutrekning1
1142181stabilex1
1142651statusverdi1
1142224statusverdien2
1142163strømmingsanalyse1
1142167strøymingsanalsye2
1142161strøymingsanalyse9
1142165strøymingsanalysen2
1141757stykkakkord2
1142300styreeininga8
1142604sventa1
1142332systemering5
1142340systemplan1
1142344systemplanen3
1141848særkostnadene1
1141876tabellan1
1142486tabellariske7
1142505talopplysningane2
1142232talrekkje6
1141911tapskostnad1
1141981teiknekontor3
1142216teikningskursen5
1142661teikningsrettane1
1142662teikningsrettar4
1142218teikningsretten1
1142485tekstrubrikk1
1142362telelinjer6
1142611termindagane1
1141758tidsakkord2
1141950tidsavgrensingane3
1141951tidsavgrensingsskjemaet1
1141754tidsløn8
1142319tilgangstida2
1142194tilgodehavandet2
1142361tilkoplast3
1141812tilleggskalkulasjon6
1142446tilleggskalkyle1
1141855tilleggsmetoden5
1142425tilleggsprosenten1
1142098tilleggsrubrikkane1
1141940tilleggssats2
1141845tilleggssatsane25
1142037tilleggssatsen6
1142042tilskotskalkylar1
1141963tilskotskalkyle2
1141793tilskotsmetoden42
1142050tilskotsmetodne1
1142101tilskotsrekneskap1
1141866tilverkn1
1141853tilverknadsavd11
1142581tilverknadsavdeligna1
1141775tilverknadsavdeling46
1141780tilverknadsavdelinga42
1142409tilverknadsavdelingane1
1142474tilverknadsavdelingskostnadene1
1142677tilverknadskapasiteten1
1141825tilverknadskost87
1141987tilverknadskostnad1
1141828tilverknadskostnadene5
1141836tilverknadskostnader7
1142043tilverknadsmeirkost32
1142597tilverknadsmeirksot1
1141969tilverknadsprosessar1
1142593tilverknadsprosessen2
1142411tilverknasdavdelinga1
1142121totalkapitelen2
1142093totalomsetnigna1
1142271transaksjonsdata4
1142469treskofabrikk3
1142327tromlane5
1142175udisponert6
1142653ukorrigerte1
1142564underhandsakkord1
1142034underproporsjonale3
1142114utbyteprosenten1
1142242utdala1
1142310utdata4
1142312utdatadelen1
1142246utdataeining2
1142253utdataeininga3
1142335utdataeiningane1
1142308utdataområda1
1142307utdataområdet1
1142255uteiningane2
1142328uteiningar2
1141884utgiftskontoar1
1142331uthaldsevne1
1142212utløysingssummen4
1142395utrangeringsverdi3
1142393utrangeringsverdien1
1142614utrekningsoppgåve2
1142641utstyrsmagasinet3
1142374vaktsemdplakat1
1142636varehandelsbedrifta1
1142640varehandelsverksemda1
1141750varekostnad3
1142434varekostnaden1
1141941varekostnadene1
1141748varekostnader4
1142088vareslaget6
1142296varetingingar1
1141826varetypane4
1142408varmeavdelinga1
1142141vekselfordringar3
1141891vekselgjeld5
1141788vinningsoptimum1
1141910vurderingsprinsipp3
1142507xxxxxxxxx1
1142190åpreferanseaksjekapitalen1
1142162årsberetningen10
1142531årsoppgjersdisposisjonar1
1141734årsoppgjøret2
1141737årsregnskap64