Norsk Ordbok 2014 layout  

FylkesmannHl 2010: Fylkesmannen i Hordaland. Utvalde nettsider 2009 - 2010

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland, Bergen 2010

Av i alt 26119 ordformer var 1985 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1133901+oppdatert2
1133135abbonent3
1132330abortmetoden3
1133513adopsjonsbevis2
1132275advokatbistand20
1133425akerrikse2
1133467akkreditering49
1133469akkrediteringsbevis3
1132731akseptkriteria7
1133109aktivitetstilbydarane2
1133221aktivitetsveksten18
1133042aktrørar2
1132762aktsemje2
1133789akuttinstitusjonene2
1132204akuttmottak49
1132661alderskategoriane8
1133155alfarådet2
1133576allmenltilstand2
1133574allmennfarleg6
1132888allmennpsykiatriske2
1132718alne@tine2
1132171altinn154
1133212alumn2
1131962ambulansearbeidar6
1133059amfibie2
1132323angusane3
1132324anguskjøt3
1132141ankeordning4
1133157anleggsavfall17
1133567anmeldes12
1131978ansvarslinja3
1133575antivirale6
1132070an´no2
1133511apeltunvassdraget4
1133566aprilutgåva3
1133085arbeidslivsfag26
1133010arbeidsmiljøsak2
1132568arealføremål8
1132599arealføremålet2
1133181arealgrenser9
1132248arealkvalitetane2
1133385arealkvalitetar2
1133191arealområdet2
1132946arealomsyn2
1132452arealpolitisk3
1133045arealpress6
1132432arealstatus2
1133580arealstrategi2
1132034arealstrategien6
1133581arealutfordringar3
1132869arealutviklinga3
1133229arronderast4
1132040artsførekomstar5
1132036artssamansetjing2
1133065attgroingsprosessane4
1133878attplanting2
1133883attplantinga2
1133678augnetrøyst2
1133846aukien2
1132117aurstein2
1132925autorisasjonstap2
1132368avfallforskrifta2
1133383avfallnorge4
1132344avfallsballar2
1132345avfallsdeponi41
1133273avfallsdirektiv2
1131924avfallsflis4
1133038avfallsflisen2
1133158avfallsforum4
1133159avfallsplanar13
1133834avfallsprodusenten4
1133835avfallsregelverket4
1132341avfallstrevirke4
1133550avfallstypar15
1132049avgjerdstidspunktet3
1132236avgongen2
1133029avlaupsleidningar6
1132085avlsprosjektet18
1133035avløpsledninger2
1132122avskallinga3
1133547avskrap6
1133552avskrapt2
1133851avslagsprosent9
1132454avslutningsbolk2
1132804avveininger8
1132362avvikshandtering6
1132372avvikshantering2
1133359backgrounds2
1132283balholm118
1132391barnebustader4
1132087barnehagekonferanse2
1132086barnehagekonferansen5
1132211barnevernarbeidet7
1132927barnevernssak5
1133735barskogsvernområde2
1133395befares4
1133711befolkningsretta2
1132932behandlingmetodar2
1132751behandlingsrutinar4
1132301behandlingsteamet5
1133698behovsprofil2
1133484beitedeltaking2
1132353beitemarkssopp167
1132358beitepåverknad4
1133263bekkeeigarar2
1133208beredskap@fmho2
1132729beredskapsansvar12
1132242beredskapsomsyn11
1133578beredskapsplanlegging30
1133863bergfaks3
1133867bergstøberget2
1132524bergverkslova11
1133410besiktigelse3
1133396besiktigelsen4
1132411bestandssituasjonen134
1133586besøkssesongen2
1132016bevaringsmål8
1133645bevaringsmåla2
1132983bildelsenter2
1132015billefaunaen4
1132708bilvegnett2
1133056biotopbetring2
1132263bisetjing2
1133749bjellandsvatnet2
1132768bjerknessenteret60
1132536blandingskolonien2
1133700blodkomponentar4
1132953blåeggi2
1133475blåtungegrenser2
1132802boligarealer2
1133661bonderekruttar2
1133104bookingkode2
1133559botnskrog2
1133553botnstoff20
1133554botnstoffrestar2
1133506brannan2
1132634brannfelt3
1132633brannfeltet4
1132635brannområde2
1132743breens4
1133004brepåverka2
1132197brukaemedverknad2
1132214brukarperspektiv10
1132008bruksføremålet5
1132425bruksutvikling3
1133239bryjinga2
1132392bråvolltunet2
1133430buavåg37
1131964budsjettbrev2
1132738buerdalen22
1133887bunnstoff7
1133802busettingen3
1133800busettingsspørsmålet2
1132662bustadalder2
1132577bustadbebyggelse3
1133384bustadfortetting2
1132688bustadløyse15
1132210bustadsosialt31
1133084bustadtilboda2
1133116bygderådet2
1133833byggavfall6
1133160byggherrer6
1132597byggjehøgda5
1132598byggjehøgde6
1132005byggjeløyva9
1132047byggjereglane9
1131950byggjesakene8
1133100byggjesaksdel2
1132011byggjesaksdelen12
1133402byggjesaksgebyr4
1133569byggjesaksgebyret2
1132754byggjesakskøen2
1131963byggjesaksnettverk2
1132760byggjetilhøve2
1131948byggjetiltak84
1132390byggjetiltaka2
1132048byggjetiltaket10
1133488bygingslova5
1132446bygninglov4
1132901bygningsfeltet2
1133129bygningsmyndighetene7
1132703bygningsstyresmaktane2
1132653byrdefull4
1133639byrådsavdeling3
1133558båthamner9
1133551båtoppsett3
1133888båtpleieprodukt3
1132565båtutstyr9
1133436bærareal2
1132281bærareala2
1133092bærarealet7
1132640bærekraftprinsippet2
1132631bærmengder2
1131983bærmiljøa4
1133766bærnæringa22
1132285bærproduksjon30
1132965chutney5
1132963cideri5
1133866cinnabarinus2
1133787coachingkurs2
1132712credokirken6
1133865crepidotus2
1133459dagbergsona2
1132092dagpakke16
1133637dagsentertenestene2
1133636dagsentertenester9
1133634dagsentertilbod7
1132594dagslysflate5
1133124dagsmulkt3
1133756datapresentasjoner2
1132820deflatoren11
1133848delingssakar2
1133852delingssamtykkje2
1133850delingssøknader10
1133022delprosjekter7
1132221deltakarkommunar10
1132891deltakarutgiftene2
1133490deltaktarane5
1132842depoinet2
1133274deponia25
1133453deponiforskrifta2
1132313diagnosegruppene6
1133702dispensasjoner29
1133592dispensasjonsvurderinga2
1133301dispensert5
1133604dk@fmho2
1132551dobbeltføreskriving2
1133080domstolsprøving20
1132053drensvatn6
1133253driftsløysing9
1133451driftsløyve7
1133474driftsorganisering3
1133275driftsparameter7
1132177driftstilskott17
1133463drikkevassbrønnar3
1133462drikkevassvassforsyning2
1133381duppeditt14
1133379duppedittane4
1132694dvergålegras12
1133141dyreutstilling5
1133764dyrkarlag2
1133090dyrkarmiljø4
1133093dyrkarmiljøa4
1132639dårelg2
1133280eiegdomsskatt2
1133288eigedommens10
1132107eigedomsbasen2
1132840eigedomshøve3
1133286eigedomsskattetakst4
1132660eigedomsskattetakstane7
1132663eigedomstaksering5
1132316eigenmeldt10
1132622einarsengården2
1132398eindagskurs2
1132940eingangstilskot3
1133123eingongsmulkt9
1133906einskildtenester3
1133745einskildtre2
1132195einskiltpersonar2
1133619ekstrra2
1132499elveeigar5
1132996elvevassforekomstar2
1133695ema10
1131932embetsoppdraget3
1132045emerald16
1133686emiratane7
1131931emningeit2
1133311endringsdato2
1133020energiløysningar3
1133675engartar3
1132352engplanter6
1133677engstarr2
1133868enkeltfunn7
1132606enkeltpasientar7
1133197enkeltsakshandsaming5
1133260enkelttiltaka4
1132547epikriser5
1132282epleproduksjonen9
1132520erstatningsreglane33
1132514erstatningsreglar37
1132078etablér2
1133446etterarrangement2
1132918evalueringssystem3
1132167fagkarakter2
1132871fagmyndigheiter2
1132961fagrapportar16
1133203fagstyresmaktene14
1133508faktark2
1133899fakturaadresse3
1132890familievern34
1132828fangstdagbok58
1132833fangstdagboka24
1132836fangstmelding12
1132829fangstresultat6
1133794faresituasjonar4
1132686fattigdomsfeltet8
1132209fattigdomssatsinga4
1133746fedjemyrane2
1133361fengselsdirektørar4
1132033fengselsundervisning6
1133154fengselsundervisninga13
1133354fengselundervisning2
1131940ferdiggodkjent2
1133497ferdselshindrande2
1133140festivalkjøkenet3
1133247festvaldagane2
1133611fetevarer2
1133561filterpose2
1132112fiskeforedlingsanlegget2
1132271fiskeforskrift3
1132532fiskemåsar4
1132538fiskemåse9
1132503fiskerdirektoratet2
1132509fiskerettshavarane2
1132989fiskeriforum11
1132734fiskesjukdomar3
1131969fisketider20
1131959fjelledelgran19
1132630fjelledelgraner2
1132081fjellrevhi6
1133005fjordbuktene2
1133769fjordfrukt11
1132867fjøsanger12
1132645fkd15
1131987fli@fmho3
1132009flisdeponiet6
1132340flising3
1132650flislagt4
1132010flismassane2
1132044florae4
1133055flytetorv4
1131952fmho22
1132920fmla9
1133441fmsf7
1131955foe11
1132742folgefonnens2
1132887folkehelsearbeidet39
1132878folkehelseinteresserte2
1132196folkehelseperspektiv9
1132213folkehelsesatsinga2
1132851folkerestaurant3
1133481fonno3
1132082forautomatar3
1133326forbildeprosjekt6
1133329forbildeprosjekta2
1133612fordelingsprosessen2
1133350fordelingsvedtak2
1131990foregangsfylke4
1132280foregangsfylker9
1132287foregangsprosjektet2
1132124foremål4
1133128forhåndsvarselet3
1133041formidlingsrolle2
1132258fornyingsprosjekta2
1132485forretningskonsept6
1133759forskarworkshop2
1132935forskingsstrategi6
1132309forskjelleg4
1131961forskriftsbrota2
1132378forureiningsforskrifta21
1133520forureiningslovverket2
1133889forureinning2
1133194forvaltingskomiteen5
1133821forvaltingsplanar19
1132408forvaltingsregion2
1132277forvaltningsorgar2
1133188forvaltningsreformen18
1133283forvaltningsrettsleg18
1133880foryngingsplikt2
1133839fragmenteringsanlegget2
1132067framkomsttilhøve14
1132835fredingssonene4
1132958friltidbustader2
1132464friluftslivstiltak13
1131947friluftsloven17
1133797friskpressa3
1132243fritaksmyndigheit2
1132781frugarden30
1132274frugardselva18
1132284fruktlagra8
1133798fruktrute11
1132031fråfallsproblematikken2
1133742frøtrea2
1133052fuglebiotop2
1133068fugletårn2
1133069fugletårnet3
1133534fureberg6
1133542futegard2
1133570fylkesberedskapsrådet21
1132722fylkesberedskapssjef24
1132451fylkeslandbruksstyra34
1133192fylkeslandbruksstyrets2
1133620fylkesmanne7
1133308fylkesmannes2
1132757fylkesmannnen5
1132723fylkesros13
1133318fylkessidene2
1133205fylkessjukepleiar5
1133447fylkestur34
1133448fylkesturen16
1132488fysioterapitimar2
1132239fòrproduksjon4
1133183fødselstidspunkt8
1132332førarkortsaker8
1133327førebileteprosjekt2
1132810føregangsbilete2
1131981føregangsfylkeprosjektet3
1133763føregangsfylker2
1133099føregangsfylkestatus2
1133762føregangsstatus16
1133091føregansfylke2
1131980føregongsfylke3
1132245føremålstjeneleg2
1132548føreskriving2
1132550føreskrivinga2
1132549føreskrivingspraksis4
1132201førmålet7
1133300førseielege2
1132469førslutten2
1133198førsteinstans27
1132481gajek2
1132361galvanoaksjonen4
1132359galvanoindustrien10
1133618galvanoverksemdene2
1132132gardskarta6
1132134gardskartarbeidet6
1132131gardskartprosessen14
1133139garnityret4
1132755gebyrfinansiere4
1132753gebyrfinansiert5
1133401gebyrfinansierte3
1132041geitaknottane20
1132414genbankmaterialet2
1133277gipsavfall3
1133870gjenommsnittlege2
1132325gjerdetrasè2
1132462gjestegrupper2
1132459gjesteundersøking6
1132460gjesteundersøkinga7
1133609gjevnt2
1133670gjuvslandslia18
1132355glansteppemose36
1132322gourmetbitar2
1133257granhausten2
1133741granplantar2
1133736granplantefelt13
1133738granteigane2
1133739granteigen2
1133443gratisførsteråd2
1133770grillplassar5
1132994grimstadfjorden2
1133693grovfôrbasert2
1132487grunnlagsdata14
1133582grunnressurs2
1132029grunnskoleopplæring227
1132026grunnskoleopplæringa75
1133006grunnvassundersøkingar2
1132088gruppefellesskapet2
1133825grågjess3
1133815grågåsbestand2
1132181grøntproduksjon5
1132960grøntstruktur17
1133734gullbergnotten9
1133432gullvegen5
1132715gurdwara2
1132644gytebestandene7
1132269gytefiskteljingar2
1133828gåseartar2
1133818gåsebeite2
1133820gåsebestanden3
1133817gåseforvalting2
1133816gåseforvaltinga6
1133826gåsejakta2
1133824gåseskadar2
1132347hagemark33
1132237halveringsmålet6
1132351halvnaturlege5
1133351hammarhaug2
1133541hammerhaug2
1132695handlingplanen2
1132915handlingsplanmidlar2
1132962hardangerkling2
1132674hardangerkonferansen2
1132740hattebergsdalen5
1132541hauglandsosen2
1131995haustas8
1132468haustbare5
1133415haustingar3
1131925haustingsfasen2
1133174haustingsstrategiar4
1132899havbruksforvaltning11
1133690havbruksutvikling2
1133156havnivåstigning11
1132721havstigningsprogrammet4
1133642heilhskapleg2
1132870heilskapsvurderingar4
1132028heimedag4
1132955heisutbygging2
1133823hekkebestand3
1132534hekkeholme2
1132531hekkekoloniar4
1132530hekkereservat2
1132539hekkeresultat2
1132540hekkestad6
1133417hekkingar11
1132142helsearbeidarfaget35
1133048helsehjelpa240
1132333helsekrava28
1133712helselov3
1133731herland@fmho2
1133510herredsstyresalen2
1133908hetsetilsynet2
1133234hivstrategi5
1133238hivstrategien4
1133676hjartegras52
1133532hjellestadvarden2
1133856hjelpeskjema2
1133175hjorteinteresserte5
1133170hjorteseminar9
1133172hjorteseminara2
1132302hofacker4
1133256hogstauken4
1133881hogstinntekter3
1132830hogsværfjorden2
1132013hopsfjellet12
1132121hordalandsbøndene2
1132416hordalandsjordbruket2
1131929hordalandskommunane6
1132120hordalandslandbruket6
1133879hordalandsskogane2
1133259hordalandsskogbruket2
1133255hordalandsskogen2
1133353horizontal2
1132051horsøy8
1132336houvdsak3
1133705hovedbegrunnelse3
1132676hovedmålgruppa2
1133780hovedprosjekt5
1132123hovedutfordringa2
1132625hovudhogsten2
1132595hovudplanet5
1133171hovudregien2
1133083hovudsatsingane13
1132627hovudtreslaget2
1132137hovudverkemidla2
1132002hudinfeksjonar2
1133782huglo264
1133884hundremillionarsklassen3
1133801husforholda2
1133837hushaldsapparat10
1132881husnestunet14
1133001hydromorfologiske4
1133568hytteeier4
1132542håholmen2
1133367høgskolestudiar2
1133368høgskoleutdanna6
1133164høivangli8
1132646høryingsuttalen2
1133673høstingslandskap2
1133674høstingsskog2
1132527høyringsdokumenta4
1132859høyringskonferanse9
1132863høyringskonferansen5
1132255høyringsmøte41
1132094ikkjebuande2
1133177ikkjereversible2
1133304ikraftsetting4
1133296inerkommunale2
1132750infeksjonsførebyggjande2
1132296infeksjonskontrollprogram3
1132315influensapandemien26
1132480influensasjukdom9
1132108infoland7
1132083infoplakat2
1131986informasjonmidlar3
1133421informasjonsrolle2
1132813infrastrukturløysingar4
1132063inndalsveien9
1132388innkalkuleres2
1132779innkjøpsprosesser2
1132024innpaatunet5
1133382innsamlingsmengda2
1132806innsigelseskompetanse2
1132997innsjøvassforekomstar2
1133903inntaksvurderinga2
1133773inntektsbidrag3
1132763inspeksjonsrapport7
1133640institusjonsaktig2
1133643institusjonsinnlegging3
1132969institusjonsretta2
1132363internkontrollforskrifta9
1132864invitasjonsbrevet2
1133858inår2
1132855iverksetjnga2
1133047ivertaking2
1132467janar2
1133165jartun5
1132556johannessen@bergenclinics2
1133740jonatunnelen2
1133721jordalsbygda3
1133062jordbetringstiltak2
1131934jordbruksverksemda3
1133719jorddalselva3
1133348jordfond2
1132133jordregister2
1132135jordskiftelov5
1133503jordvernbrevet2
1133843jordvernmålet5
1133388jordvernpolitikk12
1132928journalkopi2
1133465journalsystem11
1131958juletredyrking6
1132623juletrehogsten2
1132629juletreproduksjon10
1132624juletreprodusentane7
1133594jussbistand@dirnat3
1132875jægergruppen2
1133355jöhvi2
1133492kaaes5
1133106kaffemat2
1132478kaigaten5
1133078kaigt2
1132671kalkunane3
1132669kalkundrift2
1132668kalkunproduksjon2
1132672kalkunslakteri2
1132865kanalveien2
1131951kapasitetsomsyn7
1132165karaktersetning2
1132169karakterskalaen12
1133096karenstal4
1133437karenstid8
1133438karenstida5
1132376karlegging3
1133655kartbase2
1132038kartelgging2
1132977kartfesting17
1133822kartleggingsinnsats2
1133150kartleggingsverktøy31
1133151kartleggingsverktøyet7
1132816kartutkast2
1133832kjeldesorting2
1133279kjellane2
1133623kjemikalieregelverk16
1132247kjerneområdekartlegging8
1133599kjerneverdien2
1133271kjevikdalen4
1132483kjøpesenterforskrifta6
1133812kjøpsvoluma2
1132326kjøtleverandørar2
1132178kjøttfeproduksjon3
1133081klagerunden6
1132648klagesakar3
1133131klagesaksbehandling7
1133710klagesakshandsaminga5
1132225klagetalet9
1133119klasssar2
1133333klimahuset3
1133019klimanøytral31
1132819klimaomsyn13
1133173klimapåverknader4
1133335klimavennlege15
1133728klubbrådgjevarane4
1133727klubbrådgjevarsamling2
1132576kodeverket2
1133026kohlmann6
1133138kokkemesteres17
1132486kollektivdekning2
1132064komitevedtak2
1132949kommunedelpanen2
1133067kommuneeigedomen2
1133268kommunegrupper16
1132099kommunehelsetenester9
1133267kommunenummer9
1132893kommuneplankonferansen4
1132898kommuneplanleggjarar2
1132569kommuneplannivå5
1132584kommuneplanprosessen8
1132189kommuneprosjektet3
1133009kommunerevisor9
1132491kommunerolle3
1132307kompetansepåfyll4
1132555kompetanserettleiarar2
1132198kompetansetiltaka6
1132073kompetanseutviklande4
1133114konferansedag4
1132856konferansedagane2
1132421konferansedeltaking2
1133898konferanseutgiftene2
1132405kongeørnpar3
1132046kongleproduksjon4
1132371konsentrete3
1133853konsesjonssakene6
1133167kontaktinformasjon42
1133694kontaktopplysningar5
1132369kontollert2
1133631kontrollaksjonen12
1133854kontrollundersøking7
1133414koordineringsansvaret18
1132666korreksjonsfaktorane2
1132665korreksjonsfaktorar3
1132003korttidseiningar2
1132575kpbestemmelsesområde2
1133344krami5
1131957kravskjemaet2
1132803kretsene5
1133341kriminalvårdsstyrelsen2
1133793kroppsvisitasjonar2
1133689kryvi12
1132218ktp15
1133744kubikkmassen2
1133838kuldemøblar2
1132785kulturlandskapsareala2
1132974kulturlandskapsprisen35
1132782kulturlandskapsverdiar9
1132788kulturlandskapsverdiene2
1132305kulturminneetaten2
1133654kulturminneløypa11
1132978kulturminnesatsing4
1133606kulturparkar17
1132320kunnskapsbygging15
1133334kunnskapslaboratorium4
1132776kuntepunkta2
1132095kursavgift7
1132980kurspoeng2
1132226kvalifiseringsstønad11
1132022kvalitetsikra3
1133699kvalitetsstyringssystema2
1132180kvalitetstilskot7
1133269kvantitive4
1133806kvoteaukene2
1133811kvotekjøparane2
1133809kvotevolum2
1133664kvp6
1132832kyrkjenes3
1132894kystfarvatn10
1133428kystkulturlandskapet2
1131930kystskogbruket31
1132998kystvassforekomstar2
1132119køylo2
1132116køylovika2
1133378lagringsforhold3
1133375lagringstilhøve3
1132268laksebestand6
1132508lakselusangrepa2
1132643lakselusskadd2
1132410laksestammene22
1132529laksholmen8
1132455landbruksbygningane2
1132174landbruksføretak8
1133180landbrukslovene4
1132766landbrukslovgivning2
1132125landbruksopolitikk2
1131993landbruksoppgåver6
1133442landbruksrådgiving12
1132418landbruksskjøtsel2
1133349landbrukstakst8
1132417landbrukstilknytt4
1133264landbrukstilknytta5
1132327landskapidrift2
1132857landskapsarbeidet6
1133720landskapsinngrep6
1132848landskapskonferanse2
1132849landskapskonvensjonen40
1132787landskapskvalitetane3
1132957landskapsomsyna2
1133433landskapsparkarbeidet2
1132461landskapsparken10
1133596landskapsparkkonferanse2
1133434landskapsparkkonseptet2
1133601landskapsparkånd2
1132796landspott2
1132966landstevlinga2
1132058lastatst2
1132348lauveng11
1133392lauvholmosen2
1133144lavbudsjettarrangement2
1133330lavenergistandard3
1132976lavikstølen6
1133715legemiddelbehandling8
1132299legemiddelhandtering4
1132968legetid3
1131974levemånadane2
1133058levestadar6
1133284likskapssynspunkt2
1132659likskapsvurderinga2
1133724linjedans2
1132818litlås2
1132186livoglyst30
1132294livsavslutninga2
1132297livsforlengjande16
1132775livsløpskostnader3
1132936livsstilsskapt2
1132710livssynssamfuna2
1131954livssynssamfunnet10
1133136lokalfinalen3
1133687lokaliseringskriteria2
1133403lovbrotsgebyr168
1133405lovbrotsgebyret14
1133777lovfestta2
1132560lovkommentaren2
1133435lovlegkontrollen23
1133455luktsterk2
1133276luktutslepp10
1133456luktutsleppa2
1132357lysopen3
1132780lønnelund10
1132260lønskontor3
1133182løysingsfristen7
1131941løyvingsbrevet2
1133252mafestivalen2
1132343magnusstykkjet2
1132879maksimumstal2
1133126malane12
1132884mangfoldsdirektoratet62
1133089marikollen4
1132300markestad16
1132736masseskadar2
1132683matattache4
1133683matdepartementets6
1133143matfest8
1133250matfestivalprogram2
1133254matmiljøa3
1131970matreelva2
1132831matresfjorden2
1133602matsatsing5
1133791mediafokus6
1132249medvitsauke2
1132822meirskatten2
1132173meirverdiavgiftspliktig10
1132105meklarare2
1132109meklarpakkane4
1132106meklarpakkar2
1133413meldeplikter3
1132441melgren3
1132308mentoring10
1132306mentorprogram10
1133305menypunkt5
1133307menypunktet10
1133685merdoppdrett4
1133615metalloverflata2
1133061metodebruk11
1132745midtfonna2
1131996miljødata69
1131949miljøforum6
1132641miljøindikatorar6
1133319miljøinformasjon100
1132251miljøkontaktar3
1133000miljømåla45
1133226miljømålasom2
1131994miljøoppgåver10
1133320miljøplan42
1133841miljøsanere3
1133840miljøskaleldege2
1133316miljøstatus111
1133565miljøteamet9
1133422miljøtema16
1133424miljøtilskot20
1132521miljøverndeparatementet2
1132528miljøverndepartetmentet2
1132678miljøvurdering7
1132866mindemyren3
1132525minerallova2
1133149ministerråds37
1133873ministervitjing2
1133168mjs@fmho2
1133799mjøkekvote2
1133803mjølkekvotekjøp3
1133785mjøsvågen2
1132800motsegnspunkt2
1132947motsegnspunkta2
1133189motsegnsrett4
1133376mottaksordningar8
113247630
113322312
1132592måleverdig4
1132907målsetningane20
1133429mølstrevåg6
1132517najsonalparker2
1133039nasjonaler2
1132522natumangfoldlova2
1132354naturbeiter2
1132084naturforvaltnings6
1133663naturforvatning2
1132727naturhendingar10
1133486naturmangfaldlov21
1133487naturmangfaldlova89
1132720naturmangfaldslov4
1132764naturmangfaldslova16
1132515naturmangfold15
1132516naturmangfoldlova3
1133644naturprega10
1133750naturrreservat2
1133743naturskogen2
1132349naturtypen80
1132733naturulykker7
1133028nausteigaren2
1132647naustfunksjonar2
1132652naustføremålet4
1133034naustport2
1132572naustutbygging8
1133003nedbørfeltet3
1132328nemndbehandla11
1132253nettredaktøren6
1132292nettsak7
1132293nettsakene2
1133317nettstadsfamilie3
1133754nettstedets10
1133324nettverksbyggar2
1133112nettverksgruppa9
1133668nettverkssamlingar11
1133298ngir2
1131936nmsk5
1133697nomført2
1132746nordfonna2
1132626nordmannsgran8
1133147nordpluss18
1132118nordrepollen16
1133431nordsjøsykkelruta2
1133225normverdiar2
1133629norsas2
1133836norscrap6
1133237nysmitta5
1133236nysmitte8
1133722nystarting9
1132571næringsbebyggelse2
1132967næringsforeninga4
1133584næringsføretak3
1132900næringsplanleggjarar2
1132533næringssvikt4
1133454nærmiljøproblem2
1133220nøkkeltall15
1132057oljeholdig5
1132055oljeinnhald4
1133847omdisponerer15
1132244omdisponeringstala2
1132304omhandalar2
1133111områdemerking2
1132444områdeplan11
1132523områdevern19
1133692omsetnadskanalar2
1132286omsettingsledd2
1133146omsorgdepartementet2
1132544omsorgssaker5
1132212omsorgstenestenestene2
1132273omvikedalselva6
1133169oov@fmho2
1133688oppdrettsforholda2
1133666oppfylgings2
1133452oppfylgje2
1132216oppfølgingstenester14
1133228oppgraving2
1133196oppgåveløysninga3
1133193oppgåveportefølje7
1132006opphevingsvedtak5
1132199oppkapasitet2
1132397oppkvisting4
1133667opplæringsdagar2
1132136oppnemd4
1132912oppnåinga7
1133560oppsamlingskum2
1132670oppskalere2
1133337oppstartkonferanse2
1133338oppstartkonferansen2
1133591oppstartsarbeid2
1133387oppstartsmeldinga6
1133315oppstartsmeldingar2
1133502oppstillingsskjema2
1133904oppsummeringsrapport5
1133649opptaksområdet2
1133195oppåvene2
1132074orientér2
1132182originalskjema3
1132620oscarsgt2
1132262oskespreiing13
1133610ostegården2
1133608osterulade2
1133386osøyro2
1132896otober2
1133614overflatebehandla6
1132360overflatehandtering2
1132367overflatehantering2
1132259overføringseffekt4
1132526overgangsreglar182
1131956oversendingsbrev7
1133184overtakar3
1132637overvakingsregime6
1132018overvakingsresultata4
1133076overvassystem2
1133573pandemiutvikling3
1133571pandemiøvinga3
1132356papirhinnelav34
1133595parkentusiastar2
1132513parkeringsavtalen4
1132062parkeringslommer2
1133757parkkonseptet2
1132876partnarskapskonferanse4
1132926pasientdokumentasjon3
1132097pasientrettsklager6
1132098pasientrettslova176
1133016passivhusstandard12
1132557pedersen@fmho2
1133053pilotarbeid2
1132256pipeingengineer2
1133299plandel32
1132561plandelen40
1133696plandelene2
1132007planføresegnene8
1132956plangrunnlaget12
1133362planlov9
1133363planlova10
1132068planomsyn2
1133044planretningsliner13
1132811planspørsmåla2
1133190planstyresmakt21
1133312planteknisk4
1133672plantelivsfredning2
1132945planutkast6
1132342plastemballert2
1133555plastpresenning3
1132545pleiefaglege2
1132250politiadvokatar2
1132128politikkutfordringane2
1133227polysykliske7
1132060postmottak@fmho32
1133360preferences3
1133781prekvalifiseringsprosessen2
1133784prekvalifiserte7
1132807premissgivere2
1133466presseinvitasjon4
1132612pressemøte40
1133450presseprogram7
1133346prestegardseigedomar3
1133345prestegardsskogar4
1132110prestneset2
1132752prevalensundersøkingane2
1132492primærhelsetjeneste4
1132797prioriteringsprosess2
1132823prisindikatoren2
1132793prisjustert17
1132758prismarknad2
1133357prisons2
1132616prisvinner34
1132502produksjonsløyva3
1132170produksjonstilskott21
1133622prosessavløpsvatn4
1133617prosessavløpsvatnet4
1132139prosessreglar9
1132364prosessvatn10
1133097prosjektidear7
1133331prosjektkatalog3
1133583prosjektområda3
1132257prosjektskjønn9
1131971psykologfagleg2
1132510psykologsatsinga4
1132636pyrofile2
1133130påklaget7
1132892påmeldingsskjema15
1133564påtaleleiinga2
1133148rammeprogram102
1132200randkommunar3
1133369rapporteringar21
1133855rapporteringsrutinane13
1133370rapporteringsskjema9
1133499rapporteringssystemet18
1133265rapportgenerator2
1133266rapportgeneratorar2
1132841rasofra3
1132839refsingstiltak6
1133485regionalkontor2
1133597regionalparkentusiastar2
1132175registreringstidspunktet10
1132603reguleringsplankartet2
1132578reguleringsplannivået2
1133309regulerinsplanar2
1133717rehabiliteringsinstitusjonar6
1133716rehabiliteringstilbod24
1133621reinser4
1133589reiselivsføretaka2
1131967rekneskapsavlegging4
1133270rekneskapssamandrag2
1133002rekreasjonstiltak2
1133297renovasjonsverk3
1133077rensast3
1133162representatntar2
1133132ressursbesparende6
1133900ressursnummer2
1133480restriksjonsgrensa2
1133072rettigheitspasient2
1133071rettigheits­pasient2
1132254rettskrivingsordboka4
1132276rettsråd110
1132138rettsutgreiing10
1133008revisjonsordnng2
1132690revisorattestert2
1133110rikseveg2
1133051rimbareidtjørna16
1132374risikoaksjon6
1132730risikobiletet18
1133366risikokart3
1132724risikotilhøve7
1133831rivingsarbeid7
1131939rmp66
1132821rnb32
1132882rosendalstunet8
1133087rothaugen3
1132954rupeskaret2
1132203rusakutt5
1132942rusakuttmottak2
1132202rusmiddelavhengigheit2
1132194rusmiddelmisbruk32
1132554rusmiddelmisbrukarar53
1132208rusområdet10
1131972ruspasientar7
1133549rutninane2
1133243ryddehogstar4
1132799ryddingsvyrket2
1133681rydningsrøyser16
1133088rådalslien3
1133729rådgjer2
1133040rådgjevingsansvar2
1132127rødgrøne11
1132506rømingsstatistikken2
1132505rømningsstatistikken2
1133752rübbert3
1132714sabha5
1133522saksh32
1132704saksopplysningane8
1132885saksutgreiinger2
1133857saksvolum2
1133030salsannonse3
1133585salsklare2
1133907samarbeidsfora21
1133650samfunnansvar2
1132075samfunnsentreprenør2
1132066samfunnsomsyna4
1133364samfunnstryggleiken17
1132777samordner11
1133204samordningsoppgåver13
1133075sandfang5
1132406sauelam3
1133660sekretariatsfunksjonen22
1133489sektorlovane5
1132246sektormynde3
1132805sektormyndighetene2
1133222sektorrapportar2
1133289sentrumsleilegheit4
1132289separasjonsbevillingar5
1133445seremonimeisterens2
1133101serviceorganisasjonar2
1133755sidepresentasjon2
1132439sidergründer2
1133457sigevassbarriere2
1132930sigevassleidning2
1132931sigevassleidninga2
1133460sigevassleidningen2
1133461sigevassreinsinga2
1131923sigevatn28
1133278sigevatnet25
1133625sikkerhetsdatablad2
1132535sildemåsar2
1132537sildemåse10
1132543sildemåsen4
1133572situasjonsrapportar5
1132140sivilprosessen6
1132667sjablonreglar2
1132658sjablonsatsane6
1132471sjukdomsbølgje2
1132726sjukdomspandemi2
1133073sjukdomsutgifter6
1132311sjukefråværsprosenten11
1132314sjukefråværstilfelle2
1132295sjukeheimslegar12
1131998sjukehusinfeksjonar31
1132507sjøaureelvar3
1132504sjøaurestammane11
1132409sjølaksefiske15
1132628sjølvdekning2
1133342sjølvforsørgjande12
1133179sjølvkostområde2
1132889sjølvmordsførebygging11
1133137sjømatkokk16
1133290skattetakst8
1132655skattetakstar9
1132826skatteøyret4
1133861skeianeset2
1132288skilsmissebevillingar5
1132399skiltbruk2
1132651skipsgolv3
1133060skjøtselarbeidet2
1133737skjøtselshogst5
1132043skjøtseltiltak24
1133063skjøtseltiltaket2
1132632skogbrannreservat2
1132014skogbrannreservatet6
1132443skogbrukssektoren8
1132638skogfagmiljø2
1133864skogfrue13
1133244skogkommunane3
1133245skogkommunar2
1133886skogkompetanse2
1133261skogsbilvegnettet2
1131926skogsvegdekning2
1131928skogsvegnettet5
1132489skolehelsetjenesten19
1132808skoletomtene2
1133827skremmeområda2
1133819skremmeområde2
1132972skuleeigarar42
1133098skulefrukt66
1133632skulehelsetenester3
1131979skulemiljøutvala2
1133242skyllande2
1133390slaktekapasitet4
1132113slaktekapasiteten3
1132350slåtteenger16
1133418slåttemønsteret3
1132697smittevernrutinar6
1132496smoltprosjektet2
1133548småbåthamnene13
1133374småelektronikk47
1133380småelektronikken4
1133774småkrafta10
1133772småkraftprosjekt24
1133872småkraftseminar2
1133771småkraftsuksess2
1132778snibsøer2
1133095snittareal4
1133810snittkvotane4
1133118snusarar16
1133767sognefrukt32
1133426sommernettene2
1132130sommersten@fmho2
1133514sondbø2
1133665sosialhjelpsytingar2
1132223sosialklagar4
1132229sosialklagerapporten2
1132228sosialklagesakene2
1132224sosialklagesaker4
1133708sosialmelding6
1133718sosialmeldinga22
1132447speilvendingsprinsippet2
1133483sperresona15
1133714spesialisthelsetenestelova24
1133905spesialisthelsetjenester7
1133082spesialistkompetanse10
1133512sportsfiskere7
1132252språksjau2
1133562spylevatn4
1133557spylevatnet8
1133653staalnacke49
1133032stadfestes9
1133232stadlege69
1133587standardskilt2
1133249standområdet2
1132168standpunktkarakteren6
1132860statped45
1133444statsborgarseremoni13
1132719statsetatsleiarar5
1133862stavklokke2
1133679steinstorkenebb13
1131937stipulering6
1133796stoppestadar4
1132984storebotn3
1132716storfeprosjektet10
1132179storferasar8
1133646storsalamander11
1132042storsalamanderen10
1133641storsamunnet2
1133419storspove4
1133748storsøy4
1132735storulykker5
1132387strandlinjen3
1132380strandsoneaksjon7
1132559strandsonepolitikk19
1132558strandsonerettleiaren6
1133593strandsonesak3
1133563strandsonesaker8
1132588strandsoneverdiane2
1133046strandsoneverdiar2
1132903strategi@post2
1133829stripegås4
1133808strukturpåverknad2
1133321styvingstre52
1132649ståhøgd2
1132975stølskaffi2
1132774støtteteneste11
1133556støvsugarutstyr2
1132693støygrenser6
1132692støyreduksjon4
1132365substitusjonsplikt8
1132366substitusjonsplikta9
1133624substitusjonsvurderingar2
1133371suksesskonferansen4
1133494sunde@dirnat5
1132331svangerskapsavbrota6
1133272svartasmoget44
1133703svartediksveg2
1133701svartediksvei4
1132705svartediksveien6
1133613sykklar2
1132877synergiskapande2
1132675synliggjere6
1133493synnove5
1132396sysselsetjting2
1132725sårbaranalysen3
1131999sårinfeksjonar7
1133074særfrådrag123
1133464særløysingar4
1133638sæthregarden2
1133635sæthregården2
1132319sætremarka6
1133795søknadskjema3
1132691søknadskriteria7
1132687søknadskriterium3
1133166søknadsomgangen13
1132465søknadsvilkår2
1132744sørfonna2
1133033sørsiden8
1132080søskenflokkar4
1132759takseringsforbund20
1132656takseringssystemet6
1133399takseringsutgifter2
1133282takstretningsliner5
1132403tapsomfang3
1132407tapsperioda2
1133201telefonvarsling5
1133768telefrukt5
1133598temabasert7
1132732temakapitla2
1133018temaområdet10
1133406temarettleiar2
1132707temasida4
1132563temaside7
1132706temasider7
1132205tenestebehova2
1132227tenestetype3
1132337tenster2
1132583terrengnivå8
1132801tetthetsnormene2
1133458tettingsmasse2
1132032tilbakeføringsgarantien4
1132266tilbakegongen3
1132642tilbakevandra2
1133230tildekkjast5
1132794tildelingsbrev24
1132689tildelingsbreva19
1132943tildelingsbrevet23
1133790tilleggsbekymringer2
1132335tilleggsdokumentasjon4
1132217tillitsperson8
1132553tillitspersonar5
1132261tilsegnsbreva4
1132215tilskotordningar2
1132685tilskotskommunane10
1132220tilskotsmottakar60
1132219tilskotstildeling2
1133630tilsynsaksjon3
1133792tilsynsmyndighetene11
1133408tilsynsplikt5
1132883tilsynssaka14
1133178tilsynsstillinga2
1133509tiltaksprogram16
1131935tiltaksstrategiane6
1132929timebok2
1133535tingløysing2
1132191tobakksførebygging17
1133120tobakksundervisning2
1133706tomteutnyttelse2
1132874tomteutnyttingsgraden2
1133725traktormekking2
1132484transportval3
1133014trebyggeri4
1133013trefokus3
1132101trekkområdet2
1132952trekkorridoren2
1133322tresatsing2
1133323tresatsinga3
1133011treseminar4
1133024treseminar@fmho2
1133023treseminaret2
1131960tretypen5
1133258trevareverksemder3
1132415trusselfaktorane7
1132412trusselfaktorar5
1132375tryggleiksetatane2
1132377tryggleiksrelatert3
1133325ttfb4
1132021tverrsektorielt35
1132709tømmersjef3
1133882tømmerverdi3
1133885tømmerverdiane2
1132512uklårleiken4
1133753ulfsbøl3
1133285ulikebehandlinga2
1132702ulovlighetene6
1133133ulovlighetssak2
1133145ulriksdal9
1132054ultrafiltreringsan­legg2
1132570underformål8
1132004undersøkingsdagen2
1132065underutvalet9
1133336undervisningsmiljø7
1133117undervisningsprogrammet13
1133633unskte2
1132235utanlansk2
1133477utbrotstadane2
1132812utbyggingsretningar2
1132511utbyggingstomt2
1132240utbygningspress2
1132973utdanningsstyresmaktene10
1132924utegangsdrift2
1132922utegangssau10
1133153utlendingsstyresmaktene31
1133313utløpt20
1132770utsjekking5
1133627utsleppsmålingane2
1133842utsleppsrammene2
1132111utsleppssøknaden6
1133723utspurt7
1133248utstillare2
1133142utstillarliste3
1132951utviiding2
1132076utviklingsaktørane7
1132072utviklingsaktørar28
1132190utviklingskraft12
1132231vaksinasjonsdekning6
1132232vaksineteam2
1132230vaksinetilbod2
1132470vaksinetilbodet3
1133894valkonferanse7
1133895valmedarbeidarar12
1133518vannportalen4
1133616vannreinseanlegg2
1133626vannreinseanlegget2
1133036varmtvannstank3
1133207varslingsadresse7
1132948vasscooter5
1132747vassdragsnatur26
1132999vassforekomstane6
1132895vassforvaltning39
1133007vassforvaltninga14
1132990vassområde23
1132995vassområdet4
1132992vassregion9
1133517vassregionen4
1132991vassregionmyndigheita3
1132993vassregionutvalet3
1131927vbase6
1133449vebyrjar2
1133231vegetasjonsmassar2
1132817vegleiaren6
1132937vekstavvik2
1132933vekstmålingane2
1133482vektoraktive4
1132552velferdsdirektoratet176
1133037venstremenyen8
1133869verdiskapar11
1133662verdiskapingsidear2
1131997verdiskapingsprogramma5
1132657verdsetjingsprinsippa2
1132426verkemiddelpott2
1132728verksemdsbasert2
1133507verneføresegna3
1132238verneheimel5
1132241verneheimelen2
1133684vernekart2
1132737vernemålet2
1132519vernetidspunktet3
1132959vesenleg2
1132950vesentlieg2
1132613vetrelidsalmenning2
1132370vidarelevering4
1133347vidareselde4
1132079vidareutdanningsmidlane4
1132103vikafjellsflokken6
1132027vikarproblematikken3
1132466viltinteresser3
1132593vindaugsarealet4
1132463vinteraktivitetane3
1132923vinterperioden5
1133332visningsdagar2
1132964vitro6
1132096vognstølen2
1132102volaflokken4
1132126vossemøtet2
1132413vossovassdraget4
1132607vurderingstema18
1133066våtmarksbiotopen4
1133054våtmarksfugl4
1133057våtmarksmosaikken2
1133050våtmarksreservat5
1133064våtmarksreservata4
1133471westland4
1133783wrap4
1133607yppelig2
1133491zander19
1133420åkerrikse20
1133416åkerriksevenleg2
1132654ållmenta2
1132183åpningstidas3
1133241årshogsten2
1133726årsmøtesamling3
1132401årsverkinnsatsen3
1132739ænesdalen4
1133389øklandsvågen5
1132905økoaktørane2
1132909økoaktørar2
1132910økoansvarlege2
1132908økoareal3
1133094økodyrkarar4
1133439økoløftkommunane2
1133814økomjølkkvotar2
1133813økomjølkkvote2
1133765økoprosjekt3
1132944øvekjøring2
1133224øvingsbanar2
1132272øysteseelva3