Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 854 ordformer var 79 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986406aksjonsutval3
986385arbeidseffektiviteten4
986382arbeidskrafteining1
986434avsetnadsproblemet1
986405bondelagets60
986397borgarars1
986412bruksstorleikane1
986392bruksstrukturpolitikken3
986452driftsgranskingane16
986383eksportindustriar2
986419formuegrenser1
986387førsteprioritering1
986413gjennomsnittsstorleik1
986378gjenreisingsperioden3
986445grenseproduktiviteten1
986425hjepemidlet1
986407hogna5
986390jamstellingsarbeidet1
986435jamstellingskomitéen1
986391jamstellingsmålsettinga1
986424jordbrukspolitisk3
986429jordbruksskolane1
986395konjunktursvingninger4
986447kornproduksjonsbruk1
986448leirjordbygder1
986384levestandardfremjande1
986388levestandardhevande1
986437marknadslikevekt1
986451mekanisera1
986376mekanisring1
986446mjølkeproduksjonsbruk7
986427møtetimar1
986381nasjonalinntekten2
986400nordbøs1
986420nydyrkingstilskot1
986411oppregulering7
986426oreigningsreglar1
986386overgangstiden3
986444overmekaniserte1
986394planhusholdning1
986389prishevingane1
986442prisnedsettingar1
986440prissenking2
986439prisuelastisk1
986438prisuelastiske1
986415produksjonsfordelingen1
986441produksjonsmålsetting1
986414produktprisene1
986416rasjonaliseringsarbeidet6
986443rasjonaliseringsføremål1
986377rasjonaliseringskomitéen4
986409rasjonaliseringskomitéens1
986449redskapskapasiteten1
986408rådgjevingsorganet1
986399salsproduksjonen2
986433småbrukarlagets19
986428småbrukarskolane1
986402sosialtrygda1
986423storbondeprofil1
986401storleiksgruppene2
986454strukturmålsettinga1
986410strukturpolitikken13
986404strukturpolitiske4
986455strukturrasjonaliseringsprogram1
986417stønadene10
986421stønadsmidel1
986432stønadstiltak4
986403stønadstiltaka1
986422støttebruka2
986453sysselsettingsvilkår1
986430totalomvending1
986393umåtelige1
986396understerkinga1
986379yrkespassive3