Norsk Ordbok 2014 layout  

HovudavtalenStat 2007: Hovudavtale for arbeidstakarar i staten PM 2006-06

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement, Oslo 2007

Av i alt 2114 ordformer var 160 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
971381arbeidsgjevarinstansen2
971394arbeidsgjevarnivået1
971392arbeidsgjevarpart1
971364arbeidsgjevarparten1
971388arbeidsgjevarplikter1
971476arbeidsgjevarrepresentant2
971376arbeidsgjevarrepresentanten1
971409arbeidsituasjonen1
971512arbeidskampen4
971429arbeidslokale9
971431arbeidstakaar1
971487arbeidstakarorganisasjon13
971399arbeidstakarpart1
971400arbeidstakarpartane3
971494arbeidstakerorganisasjonar1
971477arbeidstidsordning12
971511arbeidstvistlova3
971491attestasjon10
971484avdelingsstyre4
971504beviseleg14
971426budsjettdisponeringsmyndigheita1
971449budsjettdrøftingar3
971422budsjettfullmakter11
971414budsjettrutinane2
971435databehandlingsprogram1
971481distribusjonskanalane4
971415drøftingsemne2
971448drøftingssaker3
971432drøftingsspørsmål1
971463einkild1
971368endringsmåtar1
971374erfaringsdiskusjonar1
971383fagdepartementet29
971439forhandlingsmøta7
971444forhandlingspart6
971393forhandlingssaker1
971471framleggsrett5
971505fråtrer22
971489funksjonerer4
971382gjennomføringsmåten4
971455gruppan1
971469hovudavtalesakene1
971498hovudregulativet1
971403hovudsamanslutning17
971363hovudsamanslutningane57
971520hovudtarifforslag1
971372hta3
971510høvetalsvis1
971412informasjonsopplegg20
971386inngåing95
971389interessetvist1
971521interessetvisten3
971384interimsorganisasjonar1
971450involverande26
971458kompetanseutviklingstiltak15
971480kontortekniske3
971416kravsspesifikasjon1
971517leiingsfunksjonen4
971459leiingsoppgåver2
971460likestillingsfremjande2
971457likestillingstiltak9
971452livsfaseorientert5
971365lønssaker1
971369medråderetten17
971370medverknadsformer2
971442meklast4
971395myndigheita114
971421myndigheitsområdet4
971430måltidsrom1
971413møtekalender1
971417opplæringsplanar15
971466opplæringsverksemd14
971488organisasjonsfagleg1
971486organisasjonsfaglege3
971423organisasjonskartet5
971493organisasjonsoppdrag1
971509overeinskomstlønte2
971501overtidsgodtgjersle3
971445partssamaensett1
971425partssamansette3
971508partsstatus3
971473partstilhøve1
971379partstilhøvet2
971482permisjonsreglar3
971492permisjonsrettane2
971373personalarbeidet4
971483personalgrupper2
971428personalreglement3
971516plassfråtreding2
971514plassfråtredinga1
971515plassoppseiinga1
971402primærorganisasjonane1
971434prosjektorganisasjon15
971440protokolltilførsler1
971522røystingsresultatet3
971380samfunnsrolla16
971453seniorperspektivet1
971454stillingsgruppe3
971456stillingsgrupper6
971407studietillitsvalde1
971519sympatiaksjon1
971518sympatiaksjonar1
971451sæpreget1
971418tenesteliste1
971378tenestemannsorganisasjonane6
971500tenesteplan2
971366tenestetvistlova11
971499tilleggsregulativet1
971478tilllitsvalde1
971367tilpassingsavtalane1
971387tilpassingsavtalar3
971385tilpassingsavtale4
971375tilpassingsavtalen28
971497tilsetjingsorganet3
971502timebetalt3
971377tjenestetvister1
971523tolkingstvistar2
971436tryggingsinstruks1
971438tryggingsklarert3
971420turnuslister1
971446tvisteløysar1
971396tvisteløysast1
971441tvisteløysing49
971397tvisteløysingsreglar1
971462utlysingsteksten20
971391utløpstid1
971465utviklingssamtalar2
971419vaktplan5
971427velferdsmidlar4
971406verksemdsnivå2
971371verkskemda1
971437verneinstruks1
971490vidareutdanningskurs4