Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 234 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841762arbeidardemokrati1
841763arbeidsr├ąda1
841744baranczak1
841746bochenski1
841765domenach1
841761fengselstraffer2
841755halina2
841745jazek1
841753jozef6
841747kazimierz6
841749kijowski1
841748kisielewski1
841750krynicki1
841752lipinski1
841754lipski1
841756mikolajska1
841757nowakowski1
841760radom2
841758strykowski1
841764underkuar1
841759zieja1