Norsk Ordbok 2014 layout  

KaldalHF 2003: Historisk forsking, forståing og forteljing

Kaldal, Ingar

Samlaget, Oslo 2003

Av i alt 10672 ordformer var 689 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
748935afrikamisjonærane1
749064agitasjonshefte1
749112agitasjonsskriftene1
749044amtmannsberetning2
749046amtsdistriktets1
748946analysemåtar6
749231anekdeotar1
749470arbeidarhistoria2
749473arbeidarsamhald1
749229arbeidserfaringar4
749090arbeidslivshistoria1
749249arkivaren1
749097arkivinstitusjonar15
749063arkivsider1
749001arkivverk4
749102arkivverket112
748972atomstrukturar1
749188augeblikksnotatane1
748985avhørde1
749061avismateriale1
749062avistekstar3
749040avlæssing1
749029avsagte3
748928bakoverorienteringa1
749553barraclough1
749316bedriftsinterne6
749241beinbit3
749146beinbitar3
749391berkhofer1
749481bestemorheim1
749533beteydningar1
749008bevaringspolitikk1
749119bevaringsstrev1
749121bevaringstiltak14
749141bildesign2
749166bokteksten1
748991bondebygder6
749273bruksamanhengar1
749177brukssamanhengar1
749508bunadsmønster2
749510bybrann6
748992byggestilar2
749038cementvarefabrikkar1
749172collingwood1
748954comprendre2
749282covering1
749221dagboksskildringa1
749161deltolking1
749118demografar5
749019dendrokronologi16
749082dialektopptak1
749070direkteumiddelbart1
749450discipline2
748916disiplineringstiltaka1
749380djupstrukturar1
749081dokumentasjonsteknikkane1
749028dombøker3
748947droysen1
749206dugnadverksemda1
748907eingongsfenomen6
748906einmalig1
749015elvebreidder5
748915emnespekteret1
749360emplotment1
749359emplotted1
749318enkelthending2
749417enkeltopplysning2
749219enkeltopplysningar9
749311enkeltårsaker2
749474erfaringsbakgrunnen9
748943erklären2
749246erslev7
749023etnologien2
749370etterkonstruerte1
748967etterlevning3
749190ettertidig1
748979ettertidsmenneske2
749422faktautsegner1
749215famile10
749152familiedynasti4
748939fasinerer4
749138ferieliknande1
749390figureringa1
749066fiksjonsforteljingar1
749423firetalet12
748958fiskarhistorie1
749566floto1
749083folkeminneforskarar1
749125folkeminnevitenskap1
749298folketalsfallet1
749043folketeljingsskjema4
749424folketeljingsskjemaet1
749209folkloristikken2
749074fonografane1
749532forandringsmuleg1
748920forandringsmulege1
749069fordøydd10
749338forklaringsgrepet1
749321forklaringstype1
749304formelaktig2
749042forsikringskostnadar1
749561forskarutforma1
749405forskingsavhandlingane1
748921forskingsopplegg3
749137forskingsprosessar1
748922forskingssentra10
749087forteljemåtar6
749086forteljingsrepertoar1
749355forteljingsteoretikaren1
749085forteljingstidspunktet2
749476fortidsbilde1
749512fortidslivet1
749498fortidsmeistring1
748896fortidsmenneska16
749153fortidsmenneske2
749158fortidsmennesket2
748914fortidsromantikk1
748892fortidsverd1
749286forutseiingar1
749184fotoeksempelet1
749402fotografimetaforen1
749114fotosamlingar8
748988fotostatkopiar2
749503framoverorienterte1
749365framstegsforteljinga3
749522framstegshistoriene1
749185framstillaren1
749324framstilllingar1
749535framtolka1
749308funksjonsforklaringar5
749022førskriftlege1
749204førstehandsskildringa1
749326føydalmakt1
748948geisteswissenschaften1
749515gjeldsforhold4
749175gjenleving1
749554globalhistorie1
749192glømsla10
749196glømsle1
749552goeffrey1
749351grendefellesskap1
749136grunnlovsskapinga1
749372grunnsjangrar1
749275grunntypar6
749178gullsmedteknikk1
748976gårdagane1
749369handlingslogikken1
749123haskell1
749406heilskapsbildet1
749398heksebrenningar3
749051helseforhold19
749049helseforholda2
749395hemnaktig1
749279hempel1
749392historiebegrepa1
749247historieforskningens1
749548historieforteljingar7
748926historieinteresser1
749528historiekritiske1
749460historiekultur1
748923historieoppdrag1
748902historiestudia1
749557historietenkinga1
748942historieteoretikarar2
749132historieteoretikaren2
749570historiografi3
749564historiography2
748905historismen9
749353hjartefunksjonane1
749243horisontsamansmelting1
749489horisontutvidande1
749337hovudtråden1
749274husarbeidar2
749507husflidskvinner2
749341hushaldsformer1
749343hushaldsorientert1
748995husmennenes2
749352husteikninga1
749269høgrebølga1
749403idealsituasjon1
749485identitetsband2
749477identitetsbilde1
749488identitetsforteljingar2
749568iggers1
748973indianarlandsby4
748893indianaruttrykket1
749377industrialistisk1
749024industriarkeologi1
749366industrioptimismen1
749096informasjonssider2
748984inkvisisjonsmateriale1
749030inkvisisjonsprotokollar1
749257innnanfor1
749471innvandringsmiljø1
749310intensjonsforklaring2
749306intensjonsforklaringar3
749104internettarkiv1
749091internettrevolusjonen2
749511invented3
749078jaktfigurar1
749223journalistteksten1
749133jörn4
749258kapittelskifta1
749150kapitulasjonserklæringar1
749021karbonhaldig1
749000katalogaktig1
749276kausalforklaringar1
749242kjeldeanalysen1
748961kjeldebasert3
749139kjeldebegrep6
749140kjeldebegrepet2
748996kjeldefunn1
748993kjeldemangel1
749413kjeldereferansar3
749110kjeldesamlingane2
749105kjeldesamlingar1
749056kjeldeseriar3
748977kjeldesituasjon4
749095kjeldestrevet1
749234kjeldetolking1
748990kjeldetomrom1
749404kjeldetunge1
748999kjeldetypane1
749003kjeldetypar2
749534kjempehøge4
748941kjernemål1
749179kjærleiksvise3
749237kjønnsforskinga14
749386kobberrrød1
748881kobberrød1
749250kolligasjon2
749127kommunearkiva2
749157kommunikasjonsreiskapar1
749356konfigurativ1
749358konfigurerande2
749170kontekstualiserast1
749165kontekstualiseringa5
749401korrelere5
749447krigsromantikarar1
749176krigsvåpen8
749467krimforteljinga1
748899kulturfaga3
748900kulturgeografien2
749432kverulere4
749335kviforforklaringar1
749251kvinnehistorikar1
749116kyrkjelydsblad7
749315landsbykulturar1
749122landskapsforståelse1
749290lausfrå1
749222legerapporten2
749459legitimeringar1
749109leseapparat8
749180likningsprotokollar1
749079logoar31
749075magnetlydbandet1
749375marknadsoptimisme1
749115masterband1
749400mccullagh2
749052medisinalberetning2
749050medisinalberetningar1
749248meiningsfult2
749160meiningssamanheng1
749244meningsinnhald2
749080merkevarebygginga14
749011mesopotamisk2
749444metaforlada1
749448metaforladde1
749453metaphors2
749143metodebøker1
748953metodedebatten2
748969metodelitteratur1
749198metodelitteraturen1
749396metodelærer1
749073middelalderromanar1
749452middletown9
749107mikrofilmkort1
749283militæropprustning5
749287militæropprutstning1
749555miljødebatt14
749378miljøødelegging2
749367miljøødeleggingar1
749305minimumsform1
749336minimumsversjon1
749193minneaktiveringa1
749182minneberetningar1
749496minnehistorier1
749500minneproblema1
749191minneskildringar1
749547moderlanda1
748982montaillou2
749277motivforklaringar3
749181museumsutstillingar1
749113musikkinnspelingar2
749227mytologiserer1
749455naturgrodde1
749412naturleggjorte1
749433nazihæren1
749103nettsøk13
749546normalforteljingar1
749549normalførestillingar1
749544normalhistoria1
749545normalhistorier1
748981normalmåten1
749156normalsituasjonen13
749159notidsassosiasjonar1
749232notidskonteksten1
749278nytteslause2
749060nyutgitte6
749256oberstfamilie1
749410objektivitetsdebatten1
749245ogsanningar1
749560oppdragshistorie1
748908opplysningstenkarane1
749285opprustninga14
749009originalmaterialet7
749521overførbart8
748882oversettarforeining1
749149pavedekret1
749317pensjonskassane3
749381pensumlitteraturen3
749558pensumutvalet1
749263periodeinndelingar1
749262periodisere8
749098personalstab3
749111pliktavleveringslova16
749225politiavhøret2
749010potamisk1
749439prefigurerte1
749201primærkjelde5
749033primærmaterialet4
748919prosessperspektivet1
749236pågaånde1
749100pålagte46
749012pótamos=elv1
748887pølsesteiking1
749429pünktlichkeit1
749048rapportmateriale2
749449refiguring1
749268regjeringsdominans1
749271regjeringsperiodane1
749514rettferdskjensler1
749211rettsavhør2
749032rettsmateriale1
749027rettsprotokollar8
749267revudere1
749434riktigaste2
749071rolletypar3
749124rosander3
749106rullfilm1
749314rutinisert1
749134rüsen2
749320samantreffa1
749202sekundærkjelde2
749264sentristisk1
749376sjangerkategoriane1
749384sjangerteorien1
748904skapingshistorier1
749296skipsbillettar1
749293skipskapasiteten2
749017skogsbygder3
749013skogslandskap2
749559skoleundervisninga2
749145skribentsituasjonen1
749088skriftlause4
749077skriftsspråket2
748960skriveråd2
749117slektsforskarar4
749014snauhogge6
749026sommarsete1
749089sosialhistoria2
749490sosialhistorikarar1
748970sources5
749563southgate18
749330spesifiserande3
748986sporforsvinningsprosessane1
749128sportolking1
748987spritstensilane1
748932spørjemåtane2
749101statsarkiva18
749226straksforteljinga1
749519styringsperiode1
749342subistensorientert1
749344subsistens5
749347subsistensorientering1
749018svedjebruk1
748937svikarjakta1
749440symbolbetydningar1
749034søkestikkord1
749099søkesystem2
749214talopplysningar2
749349tankemodell1
749505tapsprosess1
749252teknologihistorikar1
749216tekstbegrepet1
749383teksteksempelet1
749093tekstkommunikasjon1
749382tekstpassasjar1
749421tekstuell1
749135tenkingas1
749045throndhjems17
748901tidsaspekta1
749265tidsinndelingar1
749357tidsrekkefølgje2
749270tidsskilja1
748897tidsspesifikke1
749164tidssøyle1
748978tilhørarane11
749428togtabellar1
749466tolkingsgrep1
748950tolkingsmetoden1
749233tolkingsprosessane1
749220tolkingsprosessar4
749147tolkingsreiskapane1
749562tosh6
749208tradisjonsforskinga1
749228tradisjonsforteljing1
749084tradisjonsforteljingar2
749502tradisjonsskaping1
749126tretvik1
749183triumfmonument1
749379tropologi1
749313trusførestillingane1
749312trusførestillingar1
749065turistblad1
749212tviegga6
749537tværast1
749217ufortolka6
749036ulykkesstatistikk6
749210underslåing2
748925universitetshistorikarar1
748912unmittelbar1
749504urkommunismen1
749151utanriksvesen1
749057utgreiiingar1
749389utryddingsprosessane1
749076uttrykksfult1
749543utvikinga6
749518valkampdebattar1
749411verdiforankra4
749407verdioppfatningar4
749092verdsarkivet1
749497vergangenheitsbewältigung1
749167verktyskrinet1
748944verstehen6
749451veyne1
749567videnskabshistorisk1
749472vikingfestar1
749094virusbesøk1
748971vitneføringa3
749397vitskapsideal1
749302årsaksbegrep1
749303årsaksbestemt1
749288årsaksbestemte1
748949årsaksforklarast1
749284årsaksforklaringa4
749319årsaksformel1
749307årsaksmessig2
748945årsaksmessige1
749289årsakssamanhengane8
749323årsakstenkinga1
749309årsakstermar1
748936æresbegrep4
749230æresførestillingar1
749144überreste1