Norsk Ordbok 2014 layout  

A.R.TveitM 1987: Marknadsføring 1

Woje, Harald

Universitetsforlaget as, Oslo 1987

Av i alt 13678 ordformer var 958 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
715861adopsjonsprosessen4
715862adoptørar1
715695aerosolprodukt1
715560agenturbedrifter1
716114agenturhandelen1
715348aktivitetsoversikt1
715467andrehandsprisen1
715293anning1
716085annonsekonsulenten3
715888annonseprisane4
716020annonseutgiftene1
715202ansvarsstadiet2
715808antirøykjekampanjar3
715809antirøykjekampanje1
715812antirøykjekampanjen1
716116arbeidskraftundersøking5
715427arbeidsplanar16
715229arbeidsreglement5
715357arbeidsvilkåret5
715785arenareklame4
716080ateliersjef1
715975avbetalingshandel1
715964avbetalingskjøp1
715280avbetalingskjøpa1
715609avdelingsgrenser2
715428avgjerdsmønsteret4
715468avgjerdsområde1
715435avgjerdssituasjonen1
715318avgjerdstakar4
715995avtaleetikk2
715996avtaletilhøve1
715614bakarvarer30
715383bankkontaktar1
715845bedriftskjøp2
715358bedriftsmessige5
715180bedriftsorientert2
715374bedriftsplassering1
715493bedriftsutgreiing1
715316bedriftsvaremarknaden13
715172bedriftsøkonomien2
715432behandlingskapasitet13
715328behandlingsutstyr3
715298behovsavklaring2
715272behovshierarki1
715251behovshierarkiet1
715256behovsomgrepa1
715257behovsopplevinga3
715244behovsregistrering1
715249behovsstrukturen1
715599beslagvarer1
715353betalingsvilkår6
715381betalingsvilkåra1
715838bilkjøp45
715857bilutvikling1
715750bingesystem1
715821bladutgjevarane2
715753blankettar23
715894blanketten17
715813bodskapsinnhald1
715597bransjeblanding2
715594bransjeforretning2
715671bransjekjeder1
715165brukseigenskapane3
715912brukseigenskapar7
715914bruksreglane1
715167brukssituasjonen4
716081butikkmateriell1
715828butikkreklamen1
715869butikkseljarane3
716106butikkseljarar2
715979butikkseljaren1
715615butikksentra5
715598butikktypar2
715701butikktypen1
715503bygningsartiklar5
715210bytelova1
715981byteordning5
715204byteprosessane2
715236byteprosessar1
716070bytetilhøve1
715606campingartiklar1
715651chain16
715792daglegtalet1
715581daglegvaregrossistane1
715477dameklede17
715501databehandlingsutstyr1
715416dataoversikta1
715735datomerking16
715589datomerkinga12
715366debetsida2
715393dekningsgrad61
715394dekningsgraden48
715343dekningstilskot3
715943dekningstilskotskalkyle1
715306delavgjerder1
715443delmarknad11
715444delmarknaden9
715462delmarknadene4
715471delmarknader6
716004delprogram27
715650detaljforretningar2
715620detaljhandelsbedrift1
715665detaljhandelsbedrifter3
715455detaljisten16
715454detaljistgruppene1
715700detaljisthandelen1
715604detaljisthandelsbedrifter1
715579detaljistkundane1
715685detaljistorganisert1
715537detaljleddet2
715656detaljorganisert1
715349detaljplanar18
715866direktereklame7
715238distribusjonsaktivitetar1
715563distribusjonsforma6
715164distribusjonsfunksjonen2
715332distribusjonsgode2
715346distribusjonskanal20
715892distribusjonskanalen3
715554distribusjonskostnaden1
715247distribusjonsledd4
715570distribusjonsledda1
715506distribusjonsleddet3
715453distribusjonsmåte3
715562distribusjonsmønstra1
715170distribusjonsprosessen3
715590distribusjonsrekkja1
715573distribusjonssystem15
715572distribusjonssystemet16
715325distribusjonsvaremarknaden7
715447distribusjonsveg3
715429distribusjonsvegen1
715326distribusjonsverksemda1
715692distriktslager2
716027divisjonsleiinga2
715330eingongsinstrument2
715564einingskjøpa1
715219einskildbedrifta3
715669einskildbedriftene1
716074einskildlanda1
715795einvegskommunikasjon11
715740ekspedisjonsprinsipp1
715571eksportfunksjonen1
715532eksportprodusentane1
716086eksportsjefen4
715749ekstralager2
715541emballasjekostnadene1
715544emballasjetypane2
715539emballeringa1
715659engrosbedrifta1
715660engrosbedriftene3
715657engrosbedrifter2
715684engrosføretak3
715688engrosføretaka1
715535etteremballering1
715923etterspurnadsorientert1
716034etterspørjar4
716037etterspørjarsida2
715818fagblada10
715716fagkunnskapane5
715958faktoring16
715822faldarar3
715591fargevarer2
716067farmstilt1
716019februarmånaden2
715422feilhugsing1
715920feilval10
715648fellesannonsering1
715683fellesforetagende1
715668fellesinnkjøp6
715698felleskjøpa8
715804ferieopplegg4
715649filialføretak3
715959finansieringsinstitusjonen3
715848finansordningar1
715445folkesetnadsmønsteret1
716068forbrukarbehov1
716053forbrukarbevisste1
715187forbrukareiningane2
716076forbrukarengasjement1
715473forbrukargruppa3
715840forbrukargruppe3
715400forbrukarlovgjevinga1
716050forbrukarmål1
716060forbrukarorganisasjonen3
715634forbrukarpakningar2
716059forbrukarpolitkk1
715302forbrukarrapporten33
715291forbrukarsituasjonar1
715274forbrukarvaremarknaden9
716042forbrukerpolitikken2
716045forbrukerårsaker1
715281forbruksgjenstandar3
715320forbruksgoda1
715898forbrukssamhøyrande1
715294forbruksåtferda1
715169fordelingsarbeidet1
716049fordelingsspørsmål7
715232foredlingsprosessen3
715287fornuftsgrunnar1
715775fortolle13
715616fotgjengarvenleg1
715605fotoartiklar1
715404fotografilova2
715369framandkapital14
715367framandkapitalen6
715240framskaffing16
715431framtide3
715929funksjonsrabatt1
715449funsjonane1
715637førehandstinging3
715534føremballering5
715536føremballerte1
715465førpris13
715984garantia1
715985garantiansvar59
715987garantisertifikat1
715986garantisetel2
715290garasjeport3
715741gjennomsnittslageret1
715773golvarealet10
715693gomanbakeri1
715930grossistfunksjonen1
715448grossistkjede1
715575grossistledet1
715661grossistorganisert3
715670grossistsamband1
715489grovinndelte2
715317gruppeavgjerder1
715834gruppeinnverknad1
716093gruppesjefen1
715516grønsakjus1
715514gulrotsaft1
715619hallbutikk1
715406handelsledd2
715870handelsledda1
715918handelsleddet2
715409handelspartnerane1
715965handlingsparametrar1
715179handlingsplanane54
715188heimehushaldet1
715630heimkjøpsbutikkar3
715978heimlån6
715980heimlånsordning1
715976henterabatt1
715832hjelpemidel5
715243hovudaktivitetane10
715269hovudaktivitetar10
716025hovudalternativ10
715311hovudfunksjonane9
715896hovudreglar4
715587hyllekapasitet1
715588hyllevarmarar6
715783idrettsreklame1
715508idéinnsamling1
715505idémengda3
715194industrirevolusjonen3
715413informasjonsbehovet25
715797informasjonseffekten2
715858informasjonsgjevarar1
715410informasjonshenting1
715415informasjonsinnsamling2
715433informasjonsinnsamlinga1
715414informasjonskjelder34
715844informasjonsleiting3
715849informasjonsleitinga2
715826informasjonsplassar2
715802informasjonsspreiinga3
715190informasjonssøking3
715851informasjonssøkjande1
715234informasjonsvegen1
715839inndelingsklassene1
715385inndelingskriterium5
715335innkjøpsavdeling5
715754innkjøpsavdelinga9
715569innkjøpsfunksjonen13
715928innkjøpskjeder1
715319innkjøpsliste1
715757innkjøpsmengd2
715678innkjøpsorganisasjon1
715663innkjøpsprisar5
715697innkjøpssamvirke4
715182innleiingskapitla4
715939innløyste16
715379innsatsfaktorane23
715212innsatsressursane1
715991innskrenker6
715241inntektsskapande3
715487institusjonsgode2
715495institusjonsmarknaden2
715324institusjonsvaremarknaden6
715420intensjonell13
715419intensjonelt6
715225internmarknadsføring1
715863intresseområda1
715524introduksjonsfasen1
715518introduksjonsstadiet2
716039investeringsvilje18
716061iocu1
716096juniorkonsulent1
715389kafeteriaer1
715967kaffislag1
715969kaffisortane2
715628kafévarer2
715876kampanjeplanlegging1
715466kapitalgjenstandar4
715636kapitalinnsatsen5
715738kartonar2
715713kassebetjeninga1
715626kassedisk1
715718kassepersonalet1
715672kela1
715652kjedebutikkar18
715907kjedesamarbeid2
715831kjenslebinding1
715502kjøkeninnreiingar3
715273kjøparåtferd5
715321kjøparåtferda3
715327kjøparåtferden1
715654kjøperutiner1
715277kjøpesituasjonar1
715610kjøpmannsvarehus1
715682kjøpmennenes5
715304kjøpsalternativ1
715310kjøpsavgjerda1
715334kjøpsavtalar6
715988kjøpsdatoen2
715322kjøpsfrekvensen1
715799kjøpshandling2
715307kjøpshandlinga3
715873kjøpsmåla1
715872kjøpsproblema1
715333kjøpsprosess2
715276kjøpsprosessar1
715296kjøpsprosessen24
715859kjøpsrisikoen1
715275kjøpsåtferd1
715846kjøpsåtferda1
715676kledebransjen1
715568kledeindustrien1
715850kollat1
715595kolonialforretningar2
715641kolonialgrossistar2
715679kolonialgrossistenes1
715790kommunikasjonshandling1
715803kommunikasjonsinnsatsen1
715789kommunikasjonsmodell2
715469kommunikasjonstiltak10
715788kommunikasjonstiltaka2
715805kommunikasjonstiltaket1
715974kompletterast6
715492konfeksjonsfabrikkar9
715461konkurransemiddel6
715463konkurransemidla1
715457konkurranseprofil2
715430konkurranseprofilen1
715159konkurransetilhøve13
715558konserveringsmetodane1
715640konservesfabrikkar1
716054konsumerisme4
715297kontaktannonsar7
715578kontaktmåtane2
715817kontaktpris1
715823kontaktprisen4
716017kontorutstyrsfirmaet1
715230kontrollinstansen6
716028kontrollmåte2
716029kontrollområde1
715762kontrollrekn1
716008kontrolltiltaka18
716040koordineringsproblem1
715329kopieringsmaskiner5
715617korttidspass2
715893kosmetika4
715368kostnadsaukande1
715922kostnadsorientert4
715370kostnadsstrukturen6
716055kotler1
715957kravskreditt1
715386kredittbehov1
715719kredittkundar1
715955kredittordninga1
715168krisnlaupet1
715483kundegruppene7
715488kundekjenneteikn1
715956kundekrava1
716102kundeopplæring2
715806kundeprat1
715715kunderettleiinga1
715384kundestrukturen3
715933kundetilstrøyminga1
715916kvalitetsdimensjonane1
715911kvalitetsomgrepet11
715915kvalitetsskilnadene2
715966kvalitetsvarer14
715377kvantifiserte5
715681køff1
715632køyreruter10
715725lagerdimensjonering1
715705lagerfunksjonen3
716108lagerfunksjonærar1
715730lagerfunksjonærer1
715728lagerhaldet2
715731lagerkartotekføring1
715759lagerkostnadene2
715761lagerkostnader1
715756lagermengd1
715768lagerproblem1
716065lagerressursane2
715732lagerstorleik3
715737lagerutforming1
715726lagerutstyr3
715760lagerverdien1
715395lagringsevne8
715557lagringsfunksjonen2
715559lagringsoppgåver1
715772lasterampe4
715963leasingselskapet4
716105leiaroppgåvene8
715962leigefinansiering2
715935leigegjenstanden1
715694leigeproduserar1
715363leiingssystem2
715411leiteprosedyre1
716072levekårsgapet1
715215leverandørsida13
715458leveringsdugleiken1
715382leveringsfristane2
715584leveringsmåten3
715937leveringsstaden5
715938leveringstidspunktet4
715553leveringsvilkår9
715936leveringsvilkåra7
715722likviditetsutrekningar1
715361linjeprinsippet1
716066livsføresetnadene2
715479livsstilskriterium1
715480livstilkriteria1
715931lokkevarer5
715174lovvedtekter2
715292luksusklassa1
715627lågpristilbod6
715214långjevarane15
715723lønsutrekningar1
715301løysingsalternativa2
715927maktrabatt1
715300mangeltilstanden1
715666manufaktursektoren1
716079markedsforbund1
716062markedstinget2
715391marknadsaktiviteten1
716110marknadsanalyse19
716088marknadsapparatet1
715867marknadsavdelingane2
716094marknadsavdelingar1
715864marknadsbyrå1
715392marknadsdekning5
715530marknadsforskarane1
716087marknadsforskaren2
716064marknadsførere1
715177marknadsføringsaktivitetane10
715376marknadsføringsapparatet2
715158marknadsføringsarbeid6
715231marknadsføringsarbeidet9
715352marknadsføringsavdelinga1
715173marknadsføringsfaget14
716024marknadsføringsform1
715175marknadsføringsfunksjonen7
715491marknadsføringsinnsatsen2
715781marknadsføringskommunikasjon1
715833marknadsføringskommunikasjonen1
715338marknadsføringsleiinga7
715258marknadsføringsmetodar4
715178marknadsføringsoppgåvene1
715446marknadsføringsorganisasjonen2
716033marknadsføringsperspektiv1
715340marknadsføringsplan5
715242marknadsføringsplanane2
715339marknadsføringsplanar5
715341marknadsføringsplanen8
715337marknadsføringsplanlegging3
715350marknadsføringsplanlegginga4
715203marknadsføringsproblema1
715439marknadsføringsprogram2
715440marknadsføringsprogrammet1
715270marknadsføringsprosessen1
715263marknadsføringssamanheng3
716041marknadsføringsspørsmål1
715201marknadsføringsstadiet2
715278marknadsføringssynspunkt1
715807marknadsføringsteknikkar2
715200marknadsføringsteoretikarane2
716075marknadsføringsteori1
715191marknadsføringsteorien8
715213marknadsføringstiltak18
716069marknadsføringstiltaka1
716077marknadsføringsyrke2
715387marknadsinndelingar1
715405marknadsinngrepa1
715303marknadskommunikasjon12
715779marknadskommunikasjonen9
715801marknadskommunikasjonstiltak1
715402marknadslova1
715344marknadsoppdeling7
715474marknadsoppdelinga7
715478marknadsoppdelingskriterium1
715375marknadsplanane1
715407marknadsplanar4
715373marknadsplanen2
715181marknadsplanlegging2
715418marknadsplanlegginga1
715459marknadspolitiske4
715401marknadsrådet34
715484marknadssegmenta7
715470marknadssegmentering2
715209marknadstilnærming1
715485marknadstypane2
715904maskinvask3
715271maslows3
715456massedistribusjon5
715889massepåverknader1
716091medieformidlingssentral1
716007mediekontroll1
716090mediesjefen2
715885medievanane5
715222medinnverknad9
715739mellomlagra12
715901merkavarer1
715903merkefamiliar1
715902merkevareprodusentar2
715905merkevareprodusenten1
716111messearrangement1
715218miljøavhengig1
715712minimumlageret1
715744minimumsgrensa6
715743minimumslager1
716073minskes11
715520mogningsstadiet5
715268monoanlegg1
715267monoutstyr1
715266monoutstyret1
716035moralfilosofen4
715970moteprodusentane1
715734motesvingingar2
715417motivasjonsgrunnlaget1
715248motivasjonsteorien3
715289motivgruppa1
715852motorsider2
715887mottakargruppene2
715796mottakarreaksjonar2
715860muskelutviklarar1
715223målsetjingsdebatt3
716016månadsoversikt1
715494møbelprodusenten33
715675nortextil1
715513nutana1
715847nytteopplevingar1
715780nærmiljøfaktorane1
715160nøkkelbedrifter3
715989omlevering4
715973omsetningsauken17
715800omsetningsendringar1
715612omsetningsfart5
715481omsetningsfarten10
716057omsetningsformene1
715529omsetningskurva2
716058omsetningsproblem2
715954omsetningsrekkja1
715798omsetningstala16
715528omsetningsveksten10
715855opinionsleiarane5
715854opinionsleiarar14
715856opinionsleiaren3
715835oppdelingsgrunnlag1
715354opplæringstiltak68
715424opprioritering4
715906ordreblanketten1
715582ordreekspederinga1
715586ordresetlane1
715585ordresetlar3
715926ordrestorleik1
715233organisasjonshierarkiet3
715216organisasjonslære3
716009organisasjonsplanane1
715359organisasjonsskjemaet1
716078orienteringshefte1
715721pakkedisk1
715714pakkedisken1
715549pakningen20
715545pakningsstorleikar2
715509pakningsstorleiken1
715227personalgjennomtrekk1
715983personalhandbok4
715356personalmangel8
715360pielle2
716051planleggingsevne1
716032planleggingsfasar1
715437planleggingsgapet2
716022planleggingsperiode2
715782postkassereklame3
715621postordreforretningar1
715925prestasjonsrabatt1
715639primærprodusentar7
715525prisavgjerdene1
715941priskalkylar1
715464priskonkurransen13
715633prismerkjast2
715635prismerkt1
715724prisutrekning3
715388privathushald9
715171problemfeltet9
715206produksjons5
715770produksjonsavdelingar6
715163produksjonsfasen9
716036produksjonsfordelane1
715486produksjonsgode2
716084produksjonsmedarbeidarar2
715207produksjonsmengd4
715237produksjonsomgrepet1
715205produksjonsstadet1
715193produksjonsstadiet1
715766produksjonsstans7
715305produktalternativa2
715999produktavdelinga7
715787produktdemonstrasjonar2
715166produkteigenskapane2
715408produkteigenskapar6
715533produktemballasje3
715498produktendring3
715523produktform1
715515produktformene1
715517produktformer3
715917produktgruppe4
715555produktgruppene16
715542produktkostnadene1
715364produktkvaliteten5
715511produktlivssyklusen1
715945produktmengda2
715162produktorienterte1
715314produktrøynsler1
715496produkttilbod2
715308produkttilbodet10
715871produkttilpassing2
715265produkttypen4
715313produktutvalet5
715499produktutviklingskostnadene1
715507produktutviklingsprosessen3
715837produktvalet1
715512produktvariantane3
715262produktvariantar2
715527produktvarianten1
715259produktønska1
715323produsentvaremarknaden3
715423profittmåla1
715932punktprisnedsetjing2
716043pyskologiske1
715883påminnarar1
715312påverkarane3
715315påverknadseffekt1
715613rabattane25
715611rabattvarehusa1
715161rakst22
715355rasjonaliseringsaktivitetar1
715199rasjonalt2
715699redskapsfabrikk1
715836referansegruppene6
716083reinteiknarar1
715990reklamasjonsretten10
716013reklameaktivitetane2
716092reklamearbeidet1
716002reklameavdelinga7
715819reklamebodskap4
716098reklamefunksjonen1
715397reklameinnsatsen1
716097reklamekonsulent1
716095reklamekonsulenten2
715890reklamemidla1
716003reklamemål1
715647reklameopplegg4
716015reklameplanen1
715208reklamesal5
716014reklamestøtte1
715198reklameteknikken1
715643reklametiltak4
716112reklameutforming1
715412rekneskapsoversikter19
715884reminders1
715729rentekostnader49
715824reportasjereklame1
715827reportasjereklamen1
715746reservelageret1
715421ressursdisponering2
715434ressursfordelingar2
715490ressurssløsande2
715550returneringa1
715689risikospreiing4
715733rullerer21
715436rutinesaker1
715769råvarelager2
715791røynsleområde2
715645røynslesamarbeid2
715336saksbehandlarar68
715696salgssentral15
715450salsaktivitetane1
715567salsaktivitetar1
716100salsavdelignar1
716012salsbrev2
715877salsfasen1
715601salsflata11
715891salsframstøytane1
715452salsfunksjonen2
715934salsgjenstanden3
715908salshjelp7
716099salsingeniøren2
715460salsinnsats7
715451salskapasitet1
715940salsklausular1
716011salskonkurransen2
716101salskonsulenten2
716089salsleiarane1
715878salsmateriell1
715909salsmontrar1
716000salsmål4
716006salsmåla2
715561salsoppdrag5
715664salsopplegg3
715879salsopplæring1
715195salsorientert1
716018salsoversikt2
715841salsoversikter1
715655salspolitikk1
715702salspolitikken1
715197salspotensialet5
715897salssamhøyrande1
715875salssamtalen1
716103salssekretæren1
716005salssituasjonar1
715583salssjåførane1
715881salsstaden4
715196salsstadiet2
716031salsstatistikk4
715264salsstatistikkar2
715629salstida2
716001salstiltak1
715228samarbeidsideane1
715638samarbeidsoppgåver4
715176samfunnsideala2
715183samfunnsrelaterte2
716047sammenfattes4
715279samnemning53
715658samsarbeidet1
715674samtex1
715475segmentere2
715482segmenteringa1
715396seljarapparatet1
716021seljararbeidet1
716107seljarleiarar1
715880seljaropplæringa1
716030seljarrapportar1
715972seljarstaben1
715644seljarstyrke1
715811selskapsrøykjarar1
716063seminartilbod3
715556sentraliseringstendens4
716104serviceinnstillinga4
715747sesongreserve1
715816sinnstemningar2
715342situasjonsanalysen7
715814sjukehuskostnadene1
715250sjølvaktualiseringsbehov1
715253sjølvaktualiseringsbehova1
715252sjølvhevdingsbehovet1
715600sjølvhjelpsbutikkar1
715942sjølvkostkalkyle4
715566sjølvplukking1
715538sjølvval7
715510skoindustrien4
715504skrellast5
715720skuldskrivne1
715288slitestyrken11
715868sluttpåverknaden1
715921smakskvalitet1
715913smakskvaliteten4
715286smaksmotiv2
715593smørjeoljar2
715390solferiar1
715703sortimentsbreidd1
715704sortimentsdjupn1
715764spedisjon15
715776spedisjonsfirma5
715774speditør9
715777speditøren1
715552spesialemballasje1
715472spesialutvikla7
715441spesifiseringa3
715784sponsorverksemd3
715540stabling4
715522stadiuma1
715551standardflasker1
715998standardkontraktar11
715548standardmåla28
715547standardpallar1
715546standardøskjer1
715426stillingsinstruksar4
715618storbutikk4
715607stordriftsforma1
715667stormarknader1
715810storrøykjarar7
716023strategiformulering1
716026strategiformuleringar1
715950stykkprisen13
715398styringsform21
715425subsidieringspolitikk1
715235suksessprodukt1
715946svinnet29
715285sykkelkjøp1
715755systemarbeid2
715944særkostnader7
715924særpris1
715592sølvvarer2
715543søppelproblem4
715947tannkostar2
715624tenesteform1
715622tenesteforma2
715623tenesteformene2
715577tenesteformer3
715239tidsforbruk6
715565tidsintervall15
715521tilbakegangsstadiet2
715842tilbodsmapper1
715246tilbodspolitikk1
715347tilbodsvilkår3
715365tilbydarar247
715526tilbydarsida10
715960tilleggsprovisjon1
715224tillitsmannsarbeid3
715708tingingsblankettar1
715745tingingsimpuls1
715752tingingsimpulsen1
715748tingingspunkt1
715710tingingspunktet4
715580tingingssetlar2
715711tiningspunktet1
715596toalettartiklar9
715853tostegshypotesen1
715951totalinntekt1
716010totalprogram1
715786trafikkreklame2
715825trafikkreklamen1
715765transminst1
715351transportapparat8
715778transportknutepunkt3
715736transportteknikk1
715284trimsykkel7
715727truckar17
715642trykkingssentral1
716109trykkjerimedarbeidarar1
715283tørrblekkpenn1
715992underretter4
715220undersystem2
715476ungdomsklede9
715299urotilstand1
715829utformingane4
715282utilfredsstilte1
715631utkøyringsavdelinga1
715767utlasting7
715961utleigeselskap2
715771utpakkingslager1
715706utpakkingslageret1
715997utpresse3
715994utsalsstad31
715874utsalsstaden20
715625utstyrsforretningar1
715865utteikning2
715820utteikninga2
715362uttrykking3
716052uttømming1
715895utvalspolitikken1
715948utvalsvarer1
715184utviklina2
715192utviklingsfasane5
715211utviklingsstadia1
715910varedemonstrasjonar1
715438varehandelsbedrift4
715646varehandelsbedrifter1
715185varehandtering6
715751varekartoteket1
715952varekreditt1
715982varekunnskap5
715977varekøyring10
715603varemagasina2
715576varemarknadene2
715953varemengd2
715653varepolitikk1
715843vareprat4
715709vareregistreringa1
715608varesalet5
715295varetilboda1
715254varetypar9
715255varetypen2
715899vareutvala1
715531vaskepulvermerket1
715331vedlikehaldstenester3
715993vedtekta8
715882vekebladannonsar1
715519vekststadiet4
716044velferdsfaktorar1
715189verdimålet1
716071verdsressursane1
715403verkeområdet645
715372vidareforhandlarane3
715245vidareforhandlarar2
715717vindaugsutstillingar1
715261wranglerbukse1
715500årsmodellar3