Norsk Ordbok 2014 layout  

KjemDekl 2002: Rettleiing for deklarering av kjemiske produkt

Produktregisteret

Statens sentrale register over kjemiske produkter, Oslo 2002

Av i alt 2263 ordformer var 496 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
712815abstracts1
712913aktsemdreglane1
712834alifat1
712951angivelsen1
712700ansvarsoverføring3
712707arbeidsmiljøinstitutt96
713021arbeidsområdar1
712839aromatinnhald1
712778arvestoffskadande1
712972autoriserast2
713034avgiftsdirektoratets1
712723avhending329
712611avløprensing1
712690avtalerettsleg8
712876benzeninnhaldet1
712897bestemmingsmetode1
712818bindestrekane2
712901biokonsentrasjonsfaktoren1
712665brannfaremerkte1
712914brannfarlige13
712977brukarinstitusjonane2
712969brukerinstitusjonane1
712734bruksklar4
712961deklaranten1
712954deklarasjonar10
712596deklarasjonsansvarleg6
712604deklarasjonsansvarlig6
712941deklarasjonsansvarlige1
712639deklarasjonsbehandling1
712571deklarasjonsnummer6
712833deklarasjonsnummeret1
712743deklarasjonsopplysningar1
712553deklarasjonsplikt8
712664deklarasjonsplikta10
712944deklarasjonsplikten1
712667deklarasjonspliktig4
712767deklarasjonspliktige5
712598deklarasjonssamanheng1
712567deklarasjonsskjema11
712597deklarasjonsskjemaet8
712547deklarerast16
712946deklarere7
712950deklareres2
712542deklarering41
712672deklareringa5
712966deklareringsplikt1
712749deklarerte10
712911dekomponeringsprodukt1
713006detaljinformasjon6
712867detergent1
713007direktoratets47
712738dispensasjonssøknadene7
713030distriktsapparat1
713035distriktsforvaltning1
713036distriktstollstedar1
712580einecs2
712694eineforhandlar1
712622eklarasjonspliktig1
712587eksplosjonsfare13
712871eksplosjonsfareklassifisering1
712727eksplosjonsfaremerking5
712880eksplosjonsfaremerkte1
712730eksplosjonsfarlige3
712996eksponeringsforholda1
712994eksponeringssituasjonar2
712581elincs2
712725elsikkerhet10
712737eltryggleik11
712884enzympreparat1
712825eo11
712849epoksyforbindingar1
712821etoksilater1
712823etoksileringsgraden1
712822etoksilerte1
713009etterlevast27
712824etylenoksidgrupper1
712890f+1
712726fagmyndigheit3
712800fareetikett4
712772fareetiketten4
712942fareetiketter1
712549fareklassene2
712601fareklasser1
712781farekodane1
712775farekodar1
712584farekode2
712928farekoder2
712556faremerking4
712780faremerkinga3
713025firmaas2
712896flammepunkt7
712898flammepunktet2
712990folkehelsa@folkehelsa1
712717folkehelsas2
712921forbrukartenester25
712794forbrukarvare1
712841fordampingssnøggleik1
712899fordelingskoeffisient1
712561forgiftingar24
712719forgiftingsfare1
712720forgiftingsulykker2
712683forureinsningstilsyn4
712670fôrvarer8
712938g)13
713000giftigleik1
712999giftinfo2
712706giftinformasjonssentralen11
712560giftinformasjonssentralens1
712940h)10
712618handelsnamn6
712927handelsnavn1
712903handelsvaren2
712724hendvendingar1
712608hjelpestoff3
712716hovudarbeidsområda7
712919hovudkvittering2
712635hovudsakelig3
712715humantoksikologisk2
712976høytafon1
712588identifikasjonsnr1
712570identifikasjonsnummer13
712579identifikasjonsnummeret2
712574iht6
713011implementering163
712932innholdsangivelse1
712909inntaksveg1
712991internettadr5
712747intervalla19
712851isocyanater1
712979journalførast9
712666kjemikalie13
712557kjemikaliedokumentasjon1
712686kjemikalieinformasjon6
712939kjemikaliet8
712926kjemikaliets3
712937klassifiseringen1
712870klassifiseringspliktige2
712668klassisiferingspliktig1
712644kodesettet2
712838kokepunktsintervall1
712826komponentnamnet1
712810komponentnummer2
712812konfidensialitetsomsyn1
713012konseptevaluering2
712981kontorlokalar1
712624kontrollansvar43
713038kontrolleiningar3
712868korrosjonsinhibitor2
712630kovalent3
712875kreftklassifisering1
712943krevet12
713026kvalitetssikringssystem17
712689leigeprodusent2
713024leverandørars1
712978loggføringa2
712922lovpåboda2
712615luktemner1
712610luktfjerning2
712882løysingsmiddel12
712960maksimumsmengd2
712980makuleringa1
712710marknadskontroll8
712930mengdefordeling1
712757mengdeinformasjonane1
712865mengdeintervall1
712797mengdoppgåve1
712992menneskjas1
712952merkeetikett1
712605merkeforskrift2
712656merkeforskrifta22
712550merkeforskriftas3
712713merkeforskriftene2
712551merkepliktig40
712663merkepliktige9
712784merkereglane3
713018mhp5
712924mikrobiologiforskrifta1
712945mikrobiologiforskriftens1
712554mikrobiologiske19
712947miljøeffekter3
712891miljøfarlige14
712718miljømedisinske2
712905miljørisiko30
712616mineralnæring1
712959minimumsmengd2
712729mogligheit2
712629molekylar18
712633molekylvekt3
712634molekylvektsfordeling1
712631monomer2
712627monomere3
712636monomers1
712763myndigheitenes9
712803nace3
712836naften1
712827naturstoff7
712813nummerere3
712995nødvendiggjer1
712935oksiderende1
712835olefin1
712613oljespill1
712693omsetningskjeda1
712623omsetningsledda16
712699omsettarar2
712594omsettarbegrepet1
712925omsetter16
713010operatørselskapas1
712845oppgis46
712649oppløysningar6
712612opprensing1
712677oppriking6
712789organisasjonsnummeret13
712614overflateaktive3
712967overholdast1
712863overskotsstoff1
712861overskuddsstoff1
712728pcbas3
712564pib9
712736plantevernsmiddel1
712856polyakrylater1
712847polyisocyanater1
712625polymer5
712844polymerar3
712846polymeren1
713005postboks@npd1
712998postmottak@giftinfo1
713020postmottak@sft1
712852prepolymer1
712850prepolymerar1
712955produksjonsserie1
713003produktansvarlig5
712577produktdatabasen3
712917produktdatablad2
712974produktdeklarasjonar1
712651produktdeklarering2
712721produktdokumentasjon6
712643produktets16
712751produktklassifiseringa1
712653produktkontrollova51
712555produktmerking5
712637produktnummer4
712702produktopplysningar5
712543produktregisteret143
712592produktregisterets5
712703produktsamansetning1
712953produktseriar3
712746produktserie8
712958produktserien7
712806produkttypane3
712559produkttypar11
712641produkttype7
712759produkttypekodar1
712931produkttyper1
712742prøveproduksjon30
712745prøveproduksjonsperiodar1
712862reaksjonsprodukt1
712632reaktant1
712714regelverksutvikling41
712679regenerert1
712816registry1
712779reproduksjonsskadande1
712860restmonomerar3
712774risikosetningar1
712929risikosetninger2
713017risikovurderingar63
712761råvareleverandørane4
712701samansetningsinformasjon1
712811samansetningsopplysningane1
712832samansetningsopplysningar1
713001samenestingar1
712626samenkopling1
712948sammensetning41
712975sammenssetning1
712609sanitærreingjøring1
712722selskapas4
713027selskapsinterne1
712993shd7
712658sikkerhetsloven33
712795skjerevæske1
712735sluttbrukar47
713032ssb@ssb1
713016stami59
713015stami@stami1
712731stoffblandingane2
712545stoffblandingar13
712934stoffblandingen4
712764stoffblandinger3
712602stofflista3
712620stoffliste1
712874stofflisten1
712923straffepåbod1
712965styresmaktane12
712786styresmaktar17
712760styringsmakta11
712842substituert3
712843sulfonert1
712968systemtekniske5
713033tad@toll1
712973teieerklæring1
712787telefaksnummer10
712982terminalrom2
712970terminaltilgang1
712910testreferanse1
712675tokomponentprodukt1
713037tollstedar1
712859trimer1
712963tryggings2
712687tryggingsarbeid10
712964tryggingsbestemmelsene3
712659tryggingsinstruksen4
712971tryggingsklarerast1
712962tryggingsreglane10
712546tryggleiksarbeid15
712566tryggleiksvedtektene1
712645ucn3
712599ureinskapar1
712848utgangsstoffa4
712829utvunnen3
712691vareeigar1
712680vasketynnar1
712902vass14
712628vektfleirtal2
712808vektprosent20
712788ønskjar6