Norsk Ordbok 2014 layout  

DyrvikNH 1999: Norsk historie 1625-1814.

Dyrvik, Ståle

Det Norske Samlaget, Oslo 1999

Av i alt 15543 ordformer var 1704 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
699404absolutisme11
700558absolutist1
699418absolutistiske1
700354academie3
700571adelsdominert1
699487adelsgods11
699566adelsgodset4
699477adelsjord2
699484adelspolitikk1
699482adelsprivilegia1
699282adelsrytteriet2
699163adelsslektene1
699159adelsstanden7
699502adelsvørdnaden1
700022adjungering9
700414adlersparre9
700477administrasjonstalent1
699208admiralitetskollegiet1
699179admiralitetskollegium1
700271ageringa2
700634agricultural14
699803aksjeselskapsprega1
700490aktualisera10
699947alderdomsforsyting1
699548aldersoppgåvene1
699655aldersstrukturen9
700462allianseforhold2
699306allianseforholda1
700717allianseforholdet1
699296alliansemessige1
699314alliansemønster1
699322alliansesystemet2
699609allmugekulturen3
700024allmugemann1
700090allmugepersonar2
700370allmugerørslene1
700059allmugeskule15
699807alunskiferen5
699244amta41
699260amtsinndelinga1
699268amtsreforma1
700329annuus3
699440appellerast9
699449appellvegen1
699969arbeidshusmenn1
699968arbeidskraftressurs3
699745arbeidsmigrasjon1
699501arbeidsrelasjonar1
699882arbeidsytingar2
700653arealtypar3
699800arendalstraktene1
700408armfelt6
700386artillerikamp1
699194arveeinevaldsregjeringsakta5
699319arvefølgjekrigen3
699464arvekongen1
699207arvemonarkiet1
699190arverettsforslaget1
699851arveskifta3
699042arveskifte15
699230assessorane4
699215assessorar7
700573attgivinga4
699699attåtnæringar21
700297audiensane2
699931auksjonerte24
699941austafjelske5
700440avbøtast4
700539avdabbinga1
699679avgivinga1
699172avgjerdstakaren2
700505avhendaren236
699343avhendingane12
699836avhengigskap6
700035avløningsforma2
700391avskjerast10
700209avskoga5
699647avslakkinga1
700029avsmalninga18
699463avstraffingsmåtar2
699116avståinga15
699352avståingane2
700515avståingsmåten2
699763avverkingsområda1
700361bankkravet1
700671befolkningsanalysen1
700620befolkningsforholda1
700204befolkningskonsentrasjonen1
700623befolkningsregulering1
699654befolkningsstrukturen7
700619befolkningsteorien1
699734beitetrykket47
699936benefiserte17
699983benzon3
699730beredyr1
700085bergakademiet2
699176bergamtet1
699029bergsgårds23
699778bergverka18
699237bergverksadministrasjonen2
699175bergverksnæringa3
699592bergverksprodukt4
700001bestillingsmenn23
700046bidragsytaren37
699439birketing1
699721blandkornet1
699806blåfargeverk6
699786blåfargeverket4
699412bodins1
700512bombelles4
699832bondeallmugen7
699037bondebefolkninga4
700311bondedelegasjon1
700303bondefellesskapen1
700314bondeflokkane1
699888bondehandel3
700259bondehandelen3
699869bondehushald3
699873bondehushalda1
700317bondeklagene3
699893bondekundane1
700006bondelensmennene3
699108bondeoppbodet2
700309bondeprotestar1
700453bonderørslene1
699768bondesageigarar1
700677bondesamfunna3
699106bondesoldatar10
699903bondetypen1
700610bondeuroa4
699880bondeøkonomi5
699605borgarbøkene1
699604borgarbøker1
699206borgarrepresentantane1
700489borgarrepresentantar1
700452borgarvennleg1
700633boserup14
700658boserups1
700502bourke7
699552bruksdeling12
699953bruksdelinga4
699576bruksrettar89
699725bruttofolltal1
699087brömsebro5
699842brødvinnande1
700088busetnadane1
700702busetnadsområde1
699703busetnadsstrukturane1
699556busetnadsstrukturen4
699606byallmugen1
699540bybefolkning1
699852byfutane2
700279bygdeansvar1
699747bygdefar1
699442bygdeting2
699251bygdetinget17
699551bygdeutkantane1
699716byggen30
699970bygselhusmenn2
699973bygselhusmennene2
699380bynæringane11
700233byskatt3
699378byskattlegginga1
699595bystyringa4
699578bysystemet2
699850byteøkonomi1
699445bytinget19
699254bøneskriv9
700624checks2
700307cicignon7
700175commerciens1
699155corfitz4
700580coulanges1
699715dalog2
699113dalsland42
699503dannebrogsordenen4
699504dannebrogsriddaren1
700161danskdominert1
699662datakvaliteten7
699814defensjonsskip3
699815defensjonsskipa2
700163definisjonsproblemet1
699467delbefolkningar1
700098delegera30
699051detaljplukket1
700578dikotomiske3
700043disiplineringsforsøka1
700066disiplineringsprosessen2
700475diskontokasse2
700483distriktskommisjonar1
700604diversifiseringa4
700328dobbelmonarkiet6
699277domenestat1
699283domenestaten1
700236drabanten3
699145dragkampar10
700639driftsmåtane22
700676dupâquier3
700641dyrkingsmåte1
700435dysenterien1
700069dåpspakta5
699656dødelegheit28
699667dødsalder1
699663dødsoppgåvene1
699665dødsraten55
699670dødstoppane1
700178edelmetall6
699614egaliteten3
700508eiendomsret4
699759eigarfordeling5
699916eigedomskonsentrasjonar1
699253eigedomsoverdragingar3
699796eigeforma1
699143eigennyttige5
700142einehertug1
699415einevaldsfyrsten4
699225einevaldskongane7
699534einevaldskonge5
699217einevaldsmakta3
700574einevaldsperioden1
700564einevaldsregima3
699354einevaldsregimet13
699413einevaldsstyret1
699535eingongskommisjonar1
700413ekk2
700089eksersisen12
700093eksisplassen5
700020ekspektanse2
700424eksporthamnene1
699124eksporttollen3
699776eksportvolumet28
700638ekstensive8
700637ekstensivt6
699389ekstraskattane5
699505elefantordenen1
700228elvemunningane9
699247embetsbrørne4
699250embetsdistriktet7
699461embetsforsømmingar1
700036embetsgard4
700037embetshandlingar3
700030embetshierarkiet1
700013embetsmannsborn1
700032embetsmannsdotter4
700086embetsmannsgruppa5
700728embetsmannskrinsar1
700015embetsmannsslektene2
700034embetsslektene1
700017embetssøkjar2
700128enkjedronninga2
699684enkjemenn7
699329enrollerte1
700385eskortera5
700387eskorteringa1
699171etatisering1
699239etatiseringa3
699079etterfølgjast4
700700etterprøva15
699680etterspørjande1
700554evolusjonisme4
700555evolusjonistane1
700518faktaformidling1
699034faktaskildringa1
699381familieskatt1
700579familisme3
700405fangeskip5
700056fangstinteresser2
699753fangstmengdene2
699061fasadeskiftet1
700530faseinndeling2
700390fastlandssperringa6
700393fastlandssystemet1
700281fattigforsorga1
700284fattigkommisjonane1
699991fattigstell12
699373feilslaga3
699752feitsilda1
700603fellesinstitusjonar21
700326felleskasse3
700091felleslitteraturen1
699033fellestida1
699112felthær1
699902festebonden1
699898festebøndene1
699301festningsbygging1
700125finansforvaltning12
699201finansfyrstar1
699340finanshus10
699193finanssakene1
699993fingernemt1
699508fingraderte2
700190finnmarkske2
700180fiskaltoll6
700493fiskeeksportørane4
700237fiskehandelen7
699744fiskemengder3
700384florissante1
700540fluktuasjonane5
699669fluktuerte1
699692flyttebalansen5
699897flytteforbod2
699310flåteherredømmet1
700395flåtemakta4
700425flåtenærværet1
699290flåteovertaket2
700380flåtestøtte1
699328flåteteneste1
700339fogderiet28
699691folkelaga4
700628folkepresset3
699693folketalsoppgjera1
699664folketalsoverslaga1
699724folltalet2
700436fordøyingssystemet7
699050foreiningstida5
699195forfatningsdokument2
700498forflyttingane3
700023forfremjingsvegar1
700325forsakande3
699046forskingsbidrag2
699291forsvarsanlegga3
699307forsvarsavtale2
700454forsvarsinnsatsen1
699298forsvarssynspunkt1
700445forsvarsutgiftene10
700432forsyningsproblem2
700220forsyningsstoda2
700695forteljegods1
699811fraktarar1
699689framandprega1
700596framoverskodande4
699520franskvennlege2
699093fredane2
699088fredsavtalane3
699615fredsbolken1
700465fredsfølar1
699337fredsoppgjera1
699311fredsoppgjeret4
700166fredsperioden4
700428fredssituasjon1
699292fredsslutningane3
699611fredstida7
700377fredstidskonjunkturar1
699396fredstidsnivået1
700460fredstraktatar1
700514fredsvilkåra9
699564frelsejord1
700324frelsesbodskapen2
699493fresjar1
699491friherreskap1
699339frihetstiden2
700051fromheitsliv3
699359fullgardar16
699840fullmektigar13
700282fundasar1
700713fundasen1
699414funksjonsdeling15
699938futedømma3
699132futedømme8
699910fyllestgjerande1
699787fyrsetjing3
699791fyrved2
700348fysiognomi6
700654fôrplantar1
699735fôrsankinga9
699486fødselsadelen2
699658fødselshyppigheit1
700626førstelanseringa2
699483førstestanden5
700568føydalstaten1
699199gabel11
700474garanterede1
699950gardbrukargruppa5
699844gardbrukarhushald3
699543gardbrukarhushalda3
699868gardbrukarhushaldet2
699913gardpart14
699933gardpartane3
699496gardpartar10
699706gardsvalda1
700118geheimekabinettminister1
700124geheimekabinettministeren1
699515geheimekonseil2
699234geheimekonseillet8
700112geheimerådane1
700102geheimerådar1
699229geheimerådet5
700129geheimestatsrådet5
699111generalkommissariat1
699173generalkommissariatet5
700246generalprokurør4
699168generaltollforvaltar1
700627giftarmålsmekanismen1
700673giftarmålsmønsteret3
699899gjeldsband1
699891gjeldsbyrder1
699929gjeldsdanninga1
699347gjeldsoppgjeret4
699707gjennomsnittsproduksjon2
699871gjenstandsmassen2
700657gjetast3
699740gjødselsstellet1
700646gjødslingskultur1
700208glasframstillinga1
700206glasproduksjon5
699783glasverka3
699920godsdrift5
700253godseigarjorda1
699476godsrettane1
699492godssamling2
699919godsstruktur1
699909godsstrukturen1
699488godssystemet3
700111gottlob8
700141gottorparane2
699643grannestaten1
699640granneøya8
700318granskingskommisjonane2
700315granskingskommisjonar18
700516grensefestningane57
700732grensereguleringar8
699490grevskap25
699495griffenfeld6
699581grunnleggingar2
700581grunnpreg1
699711grønår13
700065gudsspottande1
700511gustavianske4
700416gustenborgaren2
700417gyldenløvefeiden5
699750gytande14
700672hajnal6
699360halvgardar13
699048halvringar4
700313halvvæpna2
700040handelsborgaren2
700661handelsimpuls1
700569handelsinteressene2
699876handelsknutepunkta1
700254handelskompania2
700533handelskonjunkturane1
700172handelskonsentrasjon1
700439handelskrisa2
700194handelsmonopola2
700192handelsmonopolet3
700665handelsnettet1
700226handelsoppland2
700423handelsproblema2
700263handelsreguleringane2
699895handelsrelasjon1
699900handelsrelasjonane2
699884handelsrelasjonar2
700437handelssamkvemet1
699637handelsstasjonen4
699834handelssystemet22
699317handelssærrettane1
699126handelstraktaten12
700562handelsøkonomi2
699139handfestingane2
699761handsaginga1
699603handverksborgarane1
699593handverksproduksjon9
699086hannibalfeiden3
700650harvtypar1
700327haugianarane80
699714havreområde1
699616heilstatspolitikk3
700426heilsvarte5
699067helvtene2
699435herredet6
699452herredsfogd1
699456herredsfogdane1
699433herredsfogden2
699438herredsting1
699419herredstinga1
699436herredstinget1
699066hertugdømma27
699069hertugfamilien1
699294hertugmakta1
700147hertugslekta1
700146hertugtittelen2
700504hindsgavl3
700550historietolking2
700559historietolkinga1
699035historikardebatt1
699047historiografisk6
700053hoffprest2
700357holsteinarane1
700350holsteinarar2
700333holsteinske7
699561hoveriet5
699922hoveriplikter1
700519hovudendringane3
700000hovudforsørgjaren2
699557hovudgardane4
699521hovudklaga1
700243hovudkursen4
699641hovudlanda3
699242hovudlen2
700592hovudperspektivet8
699377hovudpilaren2
699341hovudpost8
700409hovudstøyt3
699546hovudtyding3
700538hundreårsbolk2
699288hundreårsbolken2
700063husandakta1
699853husdyrfôr8
700647husdyrgjødsla28
699728husdyrslaga4
699718husdyrtalet6
699674hushaldskategorien1
700675hushaldssamansetjing1
699676hushaldsstorleiken1
699678hushaldssyklusen1
700078husmannsborna1
699981husmannsforordninga1
700276husmannsforordningane1
699613husmannsgruppa8
699967husmannsparet1
699956husmannstermen1
699977husmannstypar1
699988husmannsvesen4
700081huspostillar7
700353hyllingsmøtet2
699192hyllingsseremoni1
699465hyllingsseremoniar1
700044hårdrag1
699072høgadelen16
699569høgfjellssamane2
699036høgmellomaldermaksimum4
700255høgmålet3
699600høkerane2
700095illegitimitet1
700076individopplysningar1
700563industrikapitalismen7
700320ingulfsland1
699272innbetalast20
699688innflyttarland1
700140innføddsretten2
700587innprogrammering1
699748innsatsvara2
699382inntektsgradert1
699686innvandringsrute1
699620innvandringstida1
700656intensiveringsbehov1
700718interessemotsetnaden2
699084intrigera1
699642inuitisk1
700199investeringshjelp2
700193islandshandelen1
699865jarnforsterking1
699799jarnmalmen6
699805jarnmonopolet6
699857jarnskjeringar1
699782jarnverka10
699848jenkast3
699638jomfruøyane5
699863jordarbeidet20
699567jordbruksbusetnaden3
699962jordbrukseining1
699687jordbrukskulturen6
699911jordbrukslandskapet30
699949jordbruksproletariatet1
699912jordbruksstroka5
699948jordbruksstrukturane1
700635jordbrukssystem3
700680jordbruksøkonomien3
699286jordegodsinntektene2
699485jordeige3
699497jordeigedommar4
699918jordeigedomsforholda2
699921jordeigedomsstrukturen1
699361jordleiga4
699284jordleigeinntekter1
700251jordlottane1
700668jordmarknad1
699344jordmengdene1
699987jordressursar6
699930jordsala1
699460jurisdiksjonar11
699227kabinettmodell1
700119kabinettsordrane1
699517kabinettsstyre3
700134kabinettstyret1
700004kallsretten2
699102kalmarkrigen6
699731kaloriavkastninga1
699198kammersekretæren3
700404kanonbatteri1
699213kansellikollegiet5
700442kaperfarten1
700396kaperreglement1
700397kapertrafikken1
699928kapitalavkastninga14
699944kapitalplassering4
700028karrierestigane1
699860kartun5
699302kastellet7
700544kausalforholda1
700642kausalrekkja1
700689kedourie1
699082keisarkrigen10
699043kjeldemengdene1
699039kjeldemessig9
699659kjeldetype1
699998kjelflikkarar1
699841kjønnsdefinerte1
700202kjøpevarene1
700472kjøpmannsinteressene2
700473kjøpmannsrepresentantar1
699585kjøpstadbefolkninga1
699248kjøpstadene27
700222kjøpstadpolitikken1
699473kjøpstadprivilegia3
699582kjøpstadstatus2
700223kjøpstadvennlege1
699446klagast95
700312klagebreva6
699997klappjakter1
700239klippfisktilverking1
699935klostergodsa1
699553klyngjetun14
699808kobolten1
700101kollegieeksterne1
699223kollegiemodellen1
700130kollegiesjefane1
700133kollegiesjefar1
700062komedieskriving1
699231kommersekollegiet3
699219kommersekollegium3
699527kommissioner5
700264kompanihandel1
700074konfirmasjonsførebuinga4
700077konfirmasjonslistene1
699323konfliktsenteret1
699407kongekroninga2
700709kongelojalitet1
699402kongelova17
699385kongeprakta1
700510kongerige8
700104kongeskifta1
699147kongeskiftet1
699075kongeslekta6
700415kongespørsmålet4
699710kongsvingertraktene1
699188konjugerede1
700605konjukturavhengig1
700382konjunkturomslaget7
699235konseiet1
700107konseillet2
699516konseilstyre2
700108konseilstyret2
699671konsepsjonar3
699749konserveringa5
699743konserveringsmåtar1
699619konsolideringstid1
699877kontantinntekter1
699549kontraksjonen1
699375kontribusjon3
699376kontribusjonen5
699781koparverka5
700305koppskatt6
700456kornforsyninga3
700421kornforsyningane5
700260kornforsyningar5
699727kornimport2
700241korninnførsle1
699890kornkjøp3
700449kornkjøpa1
700455kornmagasin4
699878kornmangelen2
700216kornmarknadene1
700268kornmonopola1
700450kornprisane29
699712kornslaget22
700468korntilførslene2
700467korntilførsler1
699886korntønnene1
699881kornunderskot1
700513kornutskipinga1
700476kredittbehovet2
699883kredittsystem2
699131krigsbolkane1
700372krigsbolken1
699081krigseventyret1
699532krigskanselliet1
699209krigskollegiet2
699180krigskollegium1
700394krigslysingane1
700155krigsmåla4
700171krigsperiodane1
699397krigsrekninga1
700497krigsskodeplassen4
700487kristiansandspresten1
699563kronejord1
699351krongodsavhendingane1
699342krongodset15
699559krongodssal1
699285krongodssala5
699908krongodssalet5
700705kulturinteressa7
700358kurantbanken4
700154kursskiftet3
699831kvardagsramma1
699660kyrkjebokføring1
699040kyrkjebøker49
700283kyrkjehaldet1
700067kyrkjeordinansane1
699472kyrkjeordinansen3
700280kyrkjesala1
700278kyrkjeverjer7
699572kystbusetnaden1
700407kystvernet1
699547kårmann19
700230ladestader17
699510lagdelingsform1
700287lagrettemenn24
699443lagtinga5
699618landboreformene3
699105landhæren7
699364landkommisjonar1
699907landkommisjonen17
699925landkommisjonsmaterialet1
700448landkrigen3
700252landsbybusetnaden1
700249landsbyjorda3
699441landstinga7
700403landstøtte3
699372langtidstendensen2
699879langtidstrekk1
700231lasteplassar4
700084latinskulane4
699594laugsorganisering1
699494laurvig15
700109lausliva1
699862lauvknivar1
699263legdene14
699927leigeavgifter2
699964leigetida23
699110leigeverdien2
699955leiglendingssamfunn1
699926leiglendingsvilkåra3
699923lensinnehavarar1
699165lensinnehavaren1
699122lensinntektene2
699121lensinntekter1
699241lensordninga1
699249lenstida6
699164lensvilkåra2
700369leseforeiningar1
700070lesekunnige7
699838levebrødsporsjonar1
699232leverett1
699462likebehandlinga9
699346likvidar4
700557lineages1
700443lisensfarten9
700458lisenshandel1
700238litlefosen2
699951livssyklussteg1
699986livstidsfeste4
699974livstidskontraktar1
700258lofthusreisinga10
699222lokaladministrasjonen2
699261lokalembetsmenn3
699542lokalstudiar1
700399lougen1
699430lovboka70
699403lovbøkene17
699431lovbøker15
699154lovformelege1
699422lovgivingsarbeid2
699426lovkommisjonar5
699428lovspørsmålet10
700247lovutkast36
699434lovverka10
699861luksusting1
700722lærdomsliv1
700048læreautoritet2
700049læredisiplin1
699457lønsforholda6
700039lønssystema3
699896lønsutbetalar1
700009løytnants5
699531lüders5
699309lüneburg1
700123majestetskrenking3
700640makelegast1
699915makeskifte68
700151makeskifteavtale4
699746makkåtak1
700221maksimalpris46
699529maktopphoping1
699406maktoverføringa4
700148maktplattformer1
700492maktsfæren3
699280maktstaten3
700545maktstrev3
700127maktutøvarane4
699802malmtilgangen1
700643malthusiansk3
700629malthusianske4
699555mangbølte9
699701mangesyslar2
699835mangesysleriet6
699849mannsdomene1
699326mannskapstilgangen1
699545manntala3
700257manufakturane2
699178marineministeren7
700205marknadsmomentet1
700211marknadsvern1
699580marstrand27
700186massevarer2
699739matinntak10
699889matkornet13
699383matrikkelskatt3
699958matrikuleringa15
700273matrikuleringsarbeidet1
700496matrosforkledning1
699601matvarehandlarar1
700099maurflittige5
699522maîtressa1
699524maîtresse1
699824medelstorleiken1
700494meiningsklimaet3
700517meklingsforslaget1
700652mellomaldergrensene1
699934mellomalderlege13
699719mengdeforholdet1
700625menneskestyrte2
700165merkantilisme2
700522metodeundervisninga1
700461militærmønstring1
699279militærstaten6
699101militærstrategisk5
700137minoritetsdominerte1
700277minstegrensa8
699954minstestorleik5
700330mirabilis3
700055misjonsforsøk1
699221misjonskollegium2
700054misjonsområda1
700219misveksten1
699732mjølkeavdråtten2
700488mnemosyne1
699961moderbruket1
700663moderniseringsfasen2
700590moderniseringslitteraturen1
700662moderniseringsteori15
700577moderniseringsteoriar3
700585modningsgradar1
700189monopolhandelen3
700218monopolstoda2
699892monopoltilstandar1
700681mortalitet26
700682mortalitetsfall1
700679mortalitetsnivå1
699523moth3
700434motstandsevna7
699648målepunkta14
700726nasjonalitetsutviklinga1
699657natalitet5
700359nebenbank1
699203nedbetala8
699726nettoavlinga3
699690nettostraumen1
699636nikobarane2
700660nomadisme2
699588nordafjelske8
700499nordarmeen6
699887nordlandsgjelda1
700092nordlandspresten1
699297nordsjøsida1
699885normfeste1
700365nyhendenotisar1
700197nyorganisert3
700338nytiltak3
700082nyttebøkene1
699299nærforsvaret1
699702næringsdrifta3
700248næringsfridommen2
699220næringslivssaker1
700368næringslivsspørsmål1
700126næringsregulering1
699697næringsspekteret1
700337næringstiltaka1
699599næringsutøvinga2
700582nøkkeleining2
700131nøkkelposisjonen3
699530nøkkelpostar2
700207nøstetangen7
700379nøytralitetssamband2
700304nøytralitetsvakta4
699793oberbergamtet1
700485obligate1
699579oddevald1
700352odelsbondedyrkinga1
699937odelsskatten1
700245oeconomiske2
699265offisersgardar1
699633oldenburg38
699683omgifte3
699839omgiftemønster1
699682omgiftesannsynet1
699681omgiftet1
700392omlægra11
699097omlægringa4
699695omplassera8
699742ongel4
700366opinionsklimaet1
700136opinionsstyrte1
699315opningsakta1
699363oppattrydding3
700615oppattryddinga1
700164oppbunde3
699269oppebørsel2
700688oppebørselsbetjentar1
699266oppebørselsvesenet2
700181oppgivast2
699975oppgjord5
700234opphøging6
699379oppkravd5
699167oppkrevjinga1
699133oppkrevjingsmåten1
699140oppkrevjingsteknisk1
700185opplagsrett2
700188opplagsretten2
700664opplysningsnivå8
699366opprekning26
699362oppsitjaren15
700210oppstartproblem3
699598opptaksreguleringa1
699100oppvega2
699843oppvegast5
700584oppvekstfasar2
699506ordensplassane1
700479ordstyrarverv1
700196ostindiske8
700618overfolkingsgrensa1
700622overfolkingsterskelen1
700115overhoffmarskalk1
700110overhoffmarskalken1
699444overhoffretten79
700272overlevingskamp3
700433overmortaliteten1
700469overprovideringskommisjon1
699044oversiktsarbeid1
699661oversiktstala1
700121palassrevolusjon5
699797partseiga1
700094pasifisera2
699602patrisiat1
700608patrisiatet2
699327pengegodtgjersle2
699398pengemassen1
700528periodisera3
700529periodiseringsarbeidet1
700527periodiseringsforsøk1
699224personavhengige3
699356personklassane1
699416personkonstellasjonane1
700113personutskiftinga1
700706planmessige11
699946plasseringsmåtar1
699965plassleiga4
699971plassleige3
699525plessen2
700690presentasjonsproblema1
700721prestegjeldsnivå2
700005prestemedhjelparane1
699780prestisjeanlegg1
699078primogenitur1
700486prisoppgåver3
699478privilegeringsarbeidet1
700363privilegieavhengige1
699475privilegiebreva1
699191privilegiemessige1
699474privilegiestadfesting1
700262privilegiesystemet7
700200privilegiesøkjarar1
700521problematiserast8
700261produksjonsavgrensinga1
700265produksjonsverksemder7
700471profittsøkjande1
699135propagandapoenget1
699651prosentfordeling6
699653prosentfordelinga6
700003prostane12
700402proviantera3
700420provideringssaker1
699031prysers1
700388prøyssarar5
700447påslaga12
700301påteikning21
699519påverkeleg16
699528raadstuen3
699498rangforordninga2
699509rangsamfunn1
699119rd98
700116reformplanar2
699187reformprogram31
699823registertonn12
700334regjeringskommisjon5
700419regjeringskommisjonen19
699513regjeringsliknande1
699571reindrivande1
700648reiskapskulturen2
699867reiskapsmassen1
699722reitbruket2
700699rekapitulera2
700692rekapitulert1
700167rekneskapsførte33
699181rentekammeret18
700117requêtes1
699708ressursspekteret1
700617ressurstak4
700621ressurstaket2
699577ressursutnyttinga26
699118ressursuttak27
699211retterting1
699450rettsforvaltninga1
699453rettshandhevinga2
699162rettshistoriske19
699437rettskrinsar3
699432rettstenaren2
699459rettstenestene1
699458rettstenester1
699338revansjetrongen1
700106reventlow3
700344riiges1
699177riksadmiralen2
699189riksby3
700594riksdagsstyre1
700153riksdagsstyret1
700438riksdelane2
699212riksembetsmenn3
699073riksembetsmennene4
699210riksmarsken1
699470riksrådsadelen3
699401riksrådskongedømme1
700542riksrådsmonarki2
699060riksrådsmonarkiet1
699305rofartøy2
700033rotfaste10
700446rustingane1
700105rådgivarkrinsen1
700103rådslagningane1
699226rådsmodell2
699448rådstuerett1
699447rådstueretten2
699801råmalm1
699788råmalmen1
699758råvaretilgang1
700597régime2
699798rørosverket1
699417røveri14
699854røykomn83
699092rügen12
699303rüse1
700060sabbatsforordninga1
699984sabotering4
699769sagbruksnæringa4
699770sagbruksprivilegia8
699846sagbruksprodukt1
699774sagdrift1
699765sagskatten2
700288saketing1
700290saketinga2
700100saksførebuande26
699184saksstraumen1
699754saltebuene1
700212saltproduksjonen1
699784saltverket5
700572samantrengde4
700042sameksistera3
700669sameksisterande1
700683samfunnsdynamikken1
700135samfunnskontrakten6
700609samfunnspyramiden3
700096sanksjonsapparatet2
699200schack15
700418schimmelmann1
700570seinføydale1
700674seinmellomalder6
699945seljarens19
699312separatfredar1
699905setegardar1
699847setteved1
699845sidenæringane4
699698sidenæringar1
699512sikringsmekanismar2
700214sikringsventil17
700114sinnssjukdommen3
699794sirkumferens2
699809sirkumferensane1
700225sirkumferensar2
699795sirkumferensen3
699827sirkumferensordninga1
700242sirkumferenssystemet1
699574sjamanistiske1
700075sjeleregister1
699423sjællandske6
699821sjøfartsnasjonane1
700398sjøkrigen4
699833sjølvbergingsgraden2
699904sjølveiga11
699989sjølveigarbøndene2
699940sjølveigegraden1
700593sjølveigejordbruk1
699942sjølveigeprosent1
699939sjølveigeprosenten1
700678sjølvreguleringa2
700611sjølvrekruttering5
700729sjølvstenderadikalismen1
699125sjømaktene11
699816sjørøvartruga1
700401sjøvande12
699976skappels3
699963skatteansvar2
699142skattebetalinga4
700275skattebreva2
700274skattebyrdene2
699267skatteinnkrevjarar3
699562skattejord1
699565skattejorda1
699141skattekrava4
699144skatteoppkrevjarar10
699894skatteoppkrevjaren56
699204skatteprivilegia2
699136skattepålegga1
699128skatteskruen4
699368skatteskylda1
699278skattestat1
699064skattestaten5
699621skattestreiken2
699134skattesummane1
700289skatteting1
700291skattetinga1
699214skattkammerkollegiet1
700506skattland9
699369skattleggingsføremål1
699978skattleggingsinteressene1
699872skiftematerialet3
700381skipsfartsboomen1
700444skipsfartseventyr1
699810skipsfartsnasjonane3
700607skipsfartsnæringane1
699813skipskjøp1
699829skipsvedlikehaldet2
699330skodeplassen30
699685skogstraktene4
699837skomakarverkstaden5
700080skuleforordninga2
700083skuleforordningane1
700071skuleplikta5
699773skurdkvantumet1
700310skutefart1
700213skutehandel1
700217skutehandelen1
699959skylddeling25
699308skånelanda1
700667slaverisystem1
699607slesvigarar1
700332slesvigske10
699536slottsloven4
700347slutningsrekkje1
699533sluttbehandling65
699980småbondestand1
699737småbygde1
699107småfartøy2
699349småkreditorane1
700364smålappar2
699117smålenene12
699858småplagg2
700073snarkurs1
700484soknekommisjonar1
699932soknekyrkjene5
700411soldatleirane1
699733sommarbeitinga6
699041sorenskrivarane22
699258sorenskrivardømme2
699455sorenskrivardømmet1
699259sorenskriveri13
700566sosialgruppa6
699612sosialgruppene4
700509souverænitet4
700389spaniarar3
700457spekulasjonsprega1
700184spesialbehandlinga2
700122spesialdomstol14
700316spesialoppnemnd2
699045spesialstudiar1
699764spesialvyrke1
700038sportelinntekter1
699709spreiingssentra1
700480stadmann1
700267stagnasjonsperiode3
700616stagnasjonstendensane1
699062stagnasjonstendensar3
700018standardmåten1
700598standardoppskrift1
699917standsbrørne2
700031standsgrensene8
699466standsinndelinga2
699469standsinterne1
699468standsmodell1
700014standsomgrepet1
699471standspolitikken2
699053statsbyggjar1
700266statsdel2
699070statsdelane13
700160statsdelen5
699262statsendringa3
700701statsfellesskapen3
699169statsfunksjonar1
700696statsgrense1
699388statsinntekt1
699114statsinntekter21
699410statsinteressene1
699228statskollegiet6
699514statskollegium2
699205statskreditorane3
700244statsleiinga15
699160statsomveltinga2
699236statsoppgåvene2
700058statspietisme1
700061statspietismen2
700719statssamband8
700712statssambandet2
700698statstypen2
699979statthaldarembetet10
699537statthaldarfunksjonane1
699137statthaldartid1
700470statthaldartida1
699507statushierarkiet1
699924statusoppgjer2
700235statusskifte1
699511stenderforsamlingane1
699076stenderforsamlingar2
699149stendermøta8
699080stendermøte8
699157stendermøtet10
699196stenderrepresentasjon1
699243stiftamt5
699246stiftamta2
699245stiftamtet2
699275stiftamtmenn7
699271stiftamtsskrivar1
699274stiftamtsstova1
699270stiftamtsstove1
699597stiftsbyane5
700336stiftsoverrettar2
700430stiftstala1
700300stilast18
699238stillingshierarki1
699395stipulerte40
699995stodderfut1
699996stodderkonge5
699738storferasane3
699202storkjøpmannen2
700321storkjøpmennene2
699038storkonflikten6
699348storkreditorane1
699489storleiksgrenser1
699358storleiksklassar4
699148stormaktsekspansjonen1
700595stormaktsstilling3
699096storminga3
699575storsamfunna3
699252straffeeksekutør1
700308strilebønder1
699914strøgods1
699518styringsoppgåvene2
699596styringsoppgåver2
699332støttepunkta3
699855støypejarnsomnar2
700021suksesjonen2
699624summeringar1
699421supplikk11
700296supplikkane9
699255supplikkar6
700299supplikken4
700302supplikkvegen1
700614svakstilte2
700431svartåret1
700507sverrig9
699560säterier1
699240særrettane4
700068søndagsgudstenestene1
700340søndmøer3
699589sønnafjells7
699771sønnafjelske10
699295sørgrensa17
700693talespråka5
700170talfest3
699573tamreinhald2
700659tamreinhaldet1
700176tankebygning1
700575tankebygningen1
699554teigblanding14
700250teigblandinga14
700482teikningslister1
700201tekstilproduksjonen4
699625teljarane21
699675tenarhaldet4
699677tenarinstitusjonen2
699992tenarløn3
700684teoretisert5
700179tevleføre8
700173thott6
700588tidsaksen5
700541tidsavgrensinga13
700645tilarbeiding13
700670tilarbeidingsgrad1
700138tilbaktrekte1
700376tilleggsperspektivet1
699966tilseiing6
700731tilsidesetjingane1
700007tilsynsoppgåver32
700561tilvender1
699762tiløksinga2
700292tingallmugen4
700045tingbøkene28
699256tinglag11
699257tinglaga2
699454tinglaget2
700285tingreisene1
700295tingsamlingane3
700286tingsamlingar15
700293tingsvitna1
700294tingsvitne19
700319tinndølen5
699856tinntallerknar2
699384tjuedoble1
700520tolkingsreiskapar1
700027tollarembeta1
700026tollbetjenten1
699335tollfridommen1
699127tollinntektene17
700362tollinntekter13
699273tolloppkrevjinga2
700183tollpolitikken6
700256tollrullane1
700182tollrullen1
700342topographisk5
699085torstenssonkrigen2
699586totalbefolkninga5
700583tradisjonsoverføring1
699321traventhal1
700227trelastdistrikta1
700229trelasteksport10
699826trelasteksporten16
700491trelasteksportørane1
699819trelastfarten2
700322trelasthandlarane18
699757trelastnæringa22
699772trelastprodukt1
699590trelastutskipinga1
700355trondheimsmiljøet1
699161tronfølgjesituasjonen1
699152tronfølgjespørsmålet1
700145tsarfamilien10
700150tsarina1
699345tvangskjøp1
699186tyngslene11
700711tyskarfeiden2
700157tyttebærkrigen1
700203tøyproduksjon1
699870tøyslaga1
699859tøysortar1
700351ufarleggjord4
700174uforgribelige1
699156ulfeldt19
700451ulikebehandling6
699399ulødig1
699499underinndelte1
700064underkastast6
699828underleveransane1
700240underordningsforholdet1
699629underregistrering5
700159unionspartnar5
700356universitetskravet2
699875urbaniseringsgraden3
699293uskadeleggjering2
700567uskadeleggjorde6
699957uskyldsett3
700481utanrikssakene4
700383utanrikssektor1
699608utanverd1
700730utblinking1
700686utbyttingsapparat1
700016utdanningskrava4
700224utferdinga12
699766utførsletollen3
699789utilverka2
699365utlikningsgrunnlag3
699355utlikningsmåten1
699370utlikningsnøkkel2
700306utlikningsprinsippet1
699350utlånarane2
699591utløpa2
700655utmarksbruket2
699972utmynta8
700002utnemningsretten2
700463utsiktsstad1
699115utskrivingane4
699694utskrivingar5
699324utskrivingshæren2
700552utviklingskjeden1
700546utviklingsperspektivet7
700556utviklingsskjema3
700547utviklingstenkjarane1
699405utøyla2
700586uvaldeleg1
700723uåret3
699071valkongedømme2
699785vallø9
699158valmonarkiet2
699074valrike1
700548valøren15
699760vassaga6
699756vassdrivne2
700687vatningssystema1
699216vedtaksgrunnlaget9
699558vekedagsbønder1
699104vekkjaren19
699713veksttida1
699720veksttilhøva5
700400velrusta2
699864veltefjøl1
700152vennskapstraktat1
699183verkefeltet8
700466verkelyst3
699790verksanlegget1
700323verkseigarane7
699792verksgründaren1
699777verksnæringa2
699804verkssamfunnet1
699990vestanom1
699960vidarefordeling2
699568villreinstammene3
699736vinterfasen1
699874vintermørke12
699825vinteropplaget1
699982visestatthaldar3
700441visestatthaldaren3
700501våpenstillstand15
699281våpenteknologiske1
699751vårsild12
699089westfahlen2
700503wetterstedt9
699091wismar3
700412yngleplassar2
699952yrkesalternativ3
700072yrkesførebuing1
699304yrkesoffiser5
699109yrkessoldatar8
700644åkerarbeidet3
699723åkerjorda15
700651åkervekst1
699741åkervidda6
699717åkerviddene1
700630årsakskjeda2
700019årslønene2
700525årstalslista1
700526årstalslistene1
700576åttedobla7
700378åtteårig10
699065ösel4
699818ønskeposisjonen1
699123øresundstollen6
699550øydegardane13
699357øydegardsmenn1
699906øydetida15