Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: "The General Carrot Buyer"

Glosvik, Øyvind

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-11

Av i alt 2099 ordformer var 229 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
567628accidents2
567485adelsskapet1
567529affektivt4
567482akkumuler1
567534aktørars1
567615aldershot6
567443andregradslikningar1
567448attfinninga1
567494augustfødde1
567614avebury5
567420avgjerdstaking3
567505bandittstaten1
567592behavioral3
567524bodycount5
567584bolter7
567631bounded1
567586braybrooke1
567555britebuplass1
567409buyer3
567570bøttekottet9
567591calif1
567408carrot10
567488chancellor5
567595cliffs5
567459cyert2
567616decisions5
567626deptford2
567491dingsar17
567601donaldismen1
567424dormativt1
567554dorta3
567417dourchester1
567624eds8
567449ekspertens2
567444ekspertsystem1
567594englewood2
567489exchequer2
567600expertise37
567416fabelvesenet1
567623feigenbaum1
567478feilkopling5
567576feilkoplingar1
567553forklaringskategori1
567480forklaringskategoriar1
567469forklaringskrafta1
567467formålsrasjonell9
567464formålsrasjonelle10
567454fuzzy2
567521geldtrechnung1
567532gniarar2
567510gongetabellen4
567504gradsforskjellar3
567546grensekostnadsnytten1
567547grensenytten20
567617guetzkow1
567426gummistrikkar1
567474halvleiarane1
567468handlingskategoriane2
567475handlingsreglane1
567606harlow7
567637harmondsworth5
567456heisprogrammet1
567535hjulmakarane1
567541hjulmakaren1
567536hjulmakarens1
567604ifrah1
567490informasjonsretta1
567501informasjonstilgang9
567598institutionalism1
567538instrumentalisme3
567537instrumentalitet6
567440intelligensprogram2
567572investeringssituasjonar1
567453jackplugg1
567451janik2
567484jernburet12
567514kalkulasjon28
567513kalkulasjonen9
567523kalkulasjonens1
567462kalkulering6
567522kapitalrechnung1
567447kognitivistane3
567507kognitivistar1
567577konsekvenslogikken1
567526korzybski2
567472kretskorta1
567486landsbygdherrane1
567430landsbytorget2
567503laugsvesen2
567498legalrasjonelle1
567530legalrasjonelt1
567564leiaropplæringsprogram3
567567leiarprogram1
567552leiartrening18
567437leikegrinda15
567470lingslogikkane1
567509lurium3
567497læringsassosiasjonen1
567496læringsentusiastar1
567422maksimerande1
567476maskinkrafta1
567473maskinstrukturen1
567528mcduck2
567590menlo1
567517mentalinstitusjonane1
567516mentalinstitusjonar1
567434mikroverda3
567630models7
567557målhierarkiet4
567542målstyringskonsulent1
567520naturrechnung1
567582necessary12
567438newel1
567587novice3
567492nullnivå4
567588nursing4
567518nytteomgrep10
567427omslagsband1
567578operasjonaliseringar2
567515operasjonalisert5
567561organisasjonsmedlemer1
567599organizational3
567618organizations13
567545parkbenkar6
567548parkbenkproblema1
567550parkbenkproblemet1
567551parkbenksituasjonar1
567566parkbenksjefar1
567544parkstellet1
567627perrow1
567565plansjefar1
567481preferanseorientert1
567483preferanseorienterte1
567411preferansestyrt1
567414privatetterforskaren8
567634processes2
567508rammeproblem1
567506rammeproblemet1
567463rasjonalitetsomgrep5
567479rasjonalitetsomgrepa1
567571rational6
567632rationality4
567487reknebrettet2
567519rekneoperasjonar5
567580requirements3
567621retrospect1
567636rocking6
567610sanity1
567421satisfiserande1
567581schizophrenia1
567568sektorforsvararar2
567612semantics1
567495septemberregnet1
567560seriemononogam1
567575shakespearar1
567622simulates1
567433sjonsfolka1
567558skilsmålsadvokatar1
567574skriveseansen1
567439solver8
567471spelteoretikarane1
567502stammeøkonomiar1
567533stokastiske10
567477stormeistrar1
567556strøsukker6
567635swedberg11
567460søketeori2
567511tautologiane1
567629technoligies1
567527teljelege2
567413tisk3
567429torgforvaltninga1
567466torghandlar5
567423torghandlaren9
567452toulmin2
567539trehjula5
567563tverrsektoriell30
567569typologisere2
567500uintenderte4
567620vandemark1
567465verdirasjonelle4
567609vienna4
567619wiley11