Norsk Ordbok 2014 layout  

DimSos: Dimensjonar i moderne sosialteori

Brekke, Høstaker og Sirnes.

Det Norske Samlaget, Oslo 2003

Av i alt 13803 ordformer var 1829 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
506132absolutteringa2
507305affiniteten4
506580aggregering3
506846aggregerte6
507249agorafobi3
507506agrégation2
506003akkordforhandlingane2
506001akkordforhandlingar4
506015akkordkontor4
506347akkrediteringane1
506721akseptererer1
507519aktant3
506058akting3
506204aktualiserast6
506251aktualiseringar1
507522aktøromgrepet1
507347akulturell1
506104allgemeines1
507602alllereie1
507475allmenngjord5
507584allopoietiske1
507650alternativen1
507613angjeldande1
507601angjev2
507530animisme3
507324anomali12
505880anomaliar4
506872antaking1
507605antakinga1
506770antihumanismen1
506769antihumanistisk2
506118antiseptikk2
506626antitetisk13
507516antropomorfisme2
506187apesosiologi2
506144appelée1
507072arbeidarklassefamiliar1
506114arbeidarkoner1
506197arbeidsbygning1
506200arbeidsbygningar1
506199arbeidsbygningen1
507341arbeidsbører1
506002arbeidsplanlegging3
507139arbeidsutsiktene2
506629arkimedisk3
506841asentrisk1
506618asentriske1
506119aseptikk2
506131asymmetri13
505878atat1
506704atskilde2
507627ausdifferenzierung1
506413autensiteten4
507542automation26
506568autonomisering3
506695autonomiseringa2
506763autopoieitske1
506758autopoiesen1
506633autopoiesis11
506759autopoietisk16
506371autopoietiske24
506117autoritetenes1
507512autoritetsforholda4
507384avdelte9
506614avgjerdstakinga2
506267avgudane8
506271avgudsdyrkaren1
506265avgudsdyrking33
507205avindividualiserande1
506060avispolemikkar3
506467avlastande6
507357avnaturalisert1
506307avsløringssosiologien1
507229avstraffingane1
506335avstumpinga1
506543avsubstansialisert1
507353avtradisjonalisering1
507362avtradisjonaliseringa1
507273avverjast8
507578baecker1
506445bakgrunnselement1
506440bakgrunnshorisonten1
507140barndomsrøynslene2
506100barselfeber18
506189bavianane6
506186bavianar9
506195bavianflokken1
506193baviangruppe1
506210baviansamfunnet1
505978bearn1
507294begjærkonstruksjonar1
507493behaviorisme7
507080benektast1
505889berberane25
507242berbersamfunnet11
507248berberske2
506963beteikna4
507637beziehungen1
507495bibliotekssøk2
507400biletskrift3
506243biljardkule6
506244biljardkuler4
505961biokjemi13
507195blamera1
506093bloor3
506155bobling1
506115borgarstand14
506589borgerlege9
506281bourdieusk4
506295brahmin2
506291brahminane1
506290brahminen1
506954bygningstype18
506129callon5
506482carleheden1
507449chateauraynaud2
506931codierung2
506283collége1
507521courtés1
507514cussins1
505875daudvatn3
506667dekomponering6
505895delegerer38
507113delfeltet1
506346delstatsadministrasjonen3
506369delsystema22
506747delsystemet2
506752delsystemiske1
506865delsystemperspektiv1
506669delsystemspesifikk1
506476deltakarperspektiv3
506855deltakingsbaserte1
506583delystema1
506528demokratimodell2
506622demokratitanken1
506343demokratiteoretiske1
507041designerar11
507318desillusjonera1
507164destruerer6
506451determineringa1
506525dews2
506906diferensierte1
506666differansar15
507623differanseteoretiske1
506891differenseringsform1
506675differensieringsform6
506677differensieringsforma5
506701differensieringsformene2
506699differensieringsformer3
506671differensieringsgrad1
506887differensieringslogikken1
506881differensieringsontologi1
506819differensieringsprinsipp1
506460differensieringsprosess4
507118differensieringstenkinga1
507456differensieringsteori1
506285dijon15
507023dikotome1
506361dikotomisering2
507007dikotomiseringa1
507203dimensjonsspranget1
507453disintegrerer1
506444diskuere1
505916diskursetikken1
506498diskursive17
505905diskursivt10
506524diskursteorien2
507532dispositif1
507545dissertasjon1
507059distingverer1
507146distinksjonsmarkørar1
507058distinksjonsomgrepet1
507388diversitet17
507386diversiteten13
507114doktorgradsordningar1
507275dominansens1
506074dominansforhold6
507049dominansrelasjonane8
507056dominansrelasjonar3
507106dominansrelasjonen1
507368dominanstilhøva2
507369dominanstilhøve2
507104dominanstilstanden1
507135dominanstype1
507381domskraft2
506811dorschel1
507568dryzek2
506883drøftingan1
506235duhem1
507657durkheimsk1
506254dynamikkar1
507517dyresex9
507350dyreånd1
506976dårskapar3
506101dødsratane2
506912døvheit1
506106døyingstal39
507588eastons1
507320egosentrerte2
507647ehe1
506658eigenkompleksitet2
506771eigennyttemaksimerande1
507403eigenstyrke1
507585eignebyggjesteinar1
506785einkontekstural1
506789einkonteksturale1
505867einminimumsføresetnad1
506749einskapar6
506433einskapelge1
506837einskapsstiftande3
507458ekskluderingane1
507376ekskluderingar2
506462ekspertdiskurs1
506938ekspertkunnskap2
506952eksternalisera1
506196eksternalisere1
507160eksternaliserte1
506023ekteskapsstrategiar1
507250eldplassen2
507364elenda2
505907ellerfråverande1
507234elskast9
506232empiristisk3
506239empiristiske2
507448endogenisering1
507528endokrinologane1
506668enkeltdelar6
506651enkeltindivida9
507614enkeltpartar1
507615enkeltsamfunn1
507436entitet3
507438entitetane3
507437entiteten1
506286epistemologien1
506884epistemologisk9
505989epistemologiske18
507642erfahrung3
506234erfarast6
506496erfaringshorisont5
506439erfaringshorisonten1
507133erkjenningsinteresse1
507219erobrande7
507363estetiseringar1
507433eufemiserast1
506830evolusjonært5
507641exzesses1
507373fagforeiningspolitikken1
507537faitiche1
506306faktaobjekt1
507558faktisität1
506256faktisj2
506279faktisjane1
505949faktoranalyse3
507501fakultetsseminar1
507396fasiliterer1
506004fastlegginga12
507302fati21
507485fatting3
507527fedigan1
506858feiaktig1
506723fellesomgrep3
506374fellesstrekk5
505981feltarbeidsontolog1
507215feltlogikkane1
507123feltomgrep1
507124feltrelasjonane1
507125feltspråk1
506143fermentation1
506156fermenteringssprossessar1
506276fetisjane3
506616filtrerast5
506862fleirkonteksturale1
506784fleirkonteksturalt2
507539folgen3
507143forbruksartiklar8
506722foreteing1
506339forfallshistorier3
506328forfallstenkinga1
506449forforståingar3
507224forklednader1
507540formaler1
506984formeksperimenta2
507027formgrep2
507238fornufter1
506426fornuftsform1
506391fornuftsforma1
506386fornuftsideal1
506394fornuftskritikk6
507197fornuftsspråka1
507196fornuftstru3
506085forskarprestasjon1
507489forskingsobjektet1
505872forskingsproblem5
506033forskingsprosessen10
506172forskingsresultatet14
507604forskjøve2
507409forskoven1
506486forståingsorienterte3
506150forureinsing4
506997framandreferanse3
506674framstegsoppfatning1
505965framtider4
506338frankfurtarar1
506324frankfurtarskulen2
506327frankfurtarskulens1
505909frankfurterskulen3
506578fridomspraksis2
507390fridomstap10
507395fridomsverdi1
507278fritidsutstyr7
507254fronting3
507513fråkjenne4
506505funksjonsevna39
507600funksjonsomgrepet1
506697funksjonsorienteringa1
506702funksjonssystem6
506706funksjonssystema6
507538funktionen1
506509funsjonelt1
507557funsjonssysstema1
507653fylogenesen1
505956fyrstemakta2
507536fétiche1
506137fødeklinikken8
506099fødselslækjar1
506055føljetongsromanar1
506211førehandsdefinering1
507096føreretten20
506446føresetjast3
506336førestilinga1
507617førestllingar1
506459førspråkleg2
506090førtidige1
506687føydalsamfunna1
507287generalitetsambisjonane1
506354gesellsschaft1
505994giddensk1
506886gjendidige1
506503gjennompolitiserte1
507210gjennomtråla4
507319gjensidigheita2
506163gjenstandsmessig2
507337gjentolking1
506154gjæren93
506532graduelt7
507660grafisme2
507137grandes13
507321grensefenomen1
507247groperioden1
507252grotida2
506064grunnformene8
506876grunninnstilling3
506381grunnkategorien1
507064grunnlegg5
506630grunnomgrep12
506623grunnskiljet1
506268gudommelege4
505912guneriussen10
506436gyldigheitskarava1
506414gyldigheitskrav5
506425gyldigheitskrava6
506423gyldigheitskriteriet1
506786gyldigheitsrom1
506362habermasianar2
506870habermasianske1
505993habermasisk2
507546habilitasjonsavhandling1
506329habilitasjonsavhandlinga1
507030habitusane6
507231habitusomgrepet2
507159haldepunkta14
507343halvgjorde4
507356handelsborgarskapen1
506383handlingsforma3
506404handlingsformene2
506487handlingsformer2
507430handlingskapasitet1
507429handlingskapasitetar1
506014handlingskrefter1
506406handlingsmodellen1
505845handlingsmotiv2
506434handlingsomgrep1
506405handlingsomgrepet4
506037handlingsprinsipp1
506401handlingssituasjonar3
506402handlingssituasjoner1
506065handlingsstil1
506066handlingsstilar1
507246handlingstendensane3
507141handlingstendensar2
506376handlingsteori3
506774handlingsteoriar1
506897handlingsteorien2
506788handteringar5
507492hankjønnspronomenet1
506660harste5
505977haute23
507097hegelsk4
506570heilskskapleg1
506247hendingsforlaup1
506249hendingsforlaupa1
506549hengsel10
507563herredømeformer1
505886herredømefri4
506430herredømefrie1
507358heterogenisert1
507001heterogeniteten4
507465hobbesiansk1
507553hochform1
507313homolog1
507223homologe7
507226homologien1
507221homologt1
507565honneth1
507569hovedretningar1
506941hovuddimensjonen1
507025hovudskilje15
506050hovudsstridsemnet1
505997hundete1
507272hypersensitiv1
507284hypersensitive3
507044høgareståande7
506688høgmiddelalderen3
506258høgstatusperson2
505947høstmark41
507570høvesvsis1
506795iakttakaren5
506477iakttakarperspektiv1
506882iakttakarposisjon1
506915iakttakast1
506867iakttaking5
506790iakttakingar1
506388iakttek2
506926iaktteken1
506024ibid149
507439identitetstyranni1
506978imitasjonen11
506948imiteringa2
507387immanente6
506360inadekvat2
506028incestforhold2
506030incesttabuet2
507071individspråket4
507634individuum1
505995industrialisme9
506011infraspråk1
506452inidivida1
507378inkluderingane2
507377inkluderingar1
507094inklusjon3
507209inkonsistensen4
506182inkorporering47
507607inkorporeringa10
506086innanforeit1
506091inndelingane14
506968innelukking4
507128inngraverte2
506581inngrepsdjupna1
506431innløysast13
507296innovasjonar75
507455innpoda11
507351innrettast68
507208innrullert10
506165innrullerte3
506185innsatsar51
506175innskripsjonar1
506986innsnevrar6
505908innverknadsskala1
507643instabilität1
505846instituerte3
507189institusjonsflukt1
507244institusjonsnivået3
506491instrumentaliseringa2
506875instrumentarium2
506530integrasjonsmedium2
506619integrasjonssikrande1
507374intellektualisere1
507379intellektualiseringa1
507375intellektualiseringane1
506302intellektualisert1
507204intensitetar1
505917interessehorisonten1
507109interesseperspektivet1
507107interessetenkjar1
507582interpenetrasjon1
506407intersubjektive4
506416intersubjektiviteten2
507157intimitetsfeltet1
507165intimitetskommunikasjonen1
506932intimität1
507274intrigant4
505929introduserande3
507611involverar9
507177involveringa10
506977ironisera3
507566joas55
507531jullien2
506593juridifiserte1
506740kalkulerast17
507145kanaliseringar1
507464kantiansk6
506198kantinepersonalet5
506257kategoriseringsmåten1
507117kausalitetar1
507116kausalitetstenkinga1
505946kausalskjema1
506689keisardynastia2
506812kettner1
506152kjemikaliane39
507329kjenslemønstra1
507162kjenslespråk1
507241kjenslesystem1
506264kjerneform1
506732kjærleiksbodskap1
506934kjærleiksboka3
507158kjærleiksform3
507156kjærleiksforma4
507325kjærleiksformene2
507187kjærleikskodane3
507299kjærleikskoden7
507188kjærleikskommunikasjon1
507151kjærleikskommunikasjonen19
506994kjærleiksomgrepa1
507155kjærleiksrelasjon1
507198kjærleiksrelasjonane1
507211kjærleiksstyrte1
506993kjærleikssystemet2
507166kjærleikstilstanden7
507293kjønnsbestemte7
507214kjønnsdimensjonen9
505969kjønnsdominans2
507330kjønnshabitusar1
507317kjønnslagnaden1
507230kjønnslogikkar1
507334kjønnslogikken1
507236kjønnsnormene1
507303kjønnspreginga1
506942kjønnsrelasjonane5
506930kjønnsrelasjonar3
506020klanssamfunnet1
507075klassebakgrunn8
505847klassebasert5
507066klassebestemte2
507053klassedominans4
507081klassedominansen9
507142klasseerfaringa1
507022klassefraksjonane8
507021klassefraksjonar7
507306klassefraksjonen2
507314klassehabitus1
507090klassehabitusane2
507073klassehabitusar3
507312klassekarakter2
507309klasselagnaden1
507134klassemakta3
507047klasserelasjonane3
507055klasserøynsler1
507370klassesamfunna1
507144klassestilane1
506700klassestrukturar1
507333klassesubjekta1
506032klassifikasjonar13
507217klassifiseringsskjema1
507245klassifiseringsskjemaene1
506962klassismen1
506138klorkalkløysing1
506661kneer4
507100knektens1
507098knektrelasjonen1
506888kodelogikken1
506902kodesemantikkane1
506909kodespesifikke1
507190kodestrukturen1
506738kodifiseringa24
506920kodifiserte17
506516koloniserende1
505836kommentarbøker1
506539kommunikasjonsavlastande1
507233kommunikasjonskodane1
505881kommunikasjonslause1
506579kommunikasjonsmedia9
507425kommunikasjonssamanhengane1
506921kommunikasjonssamanhengene1
507326kommunikasjonssystem32
506410kommunikasjonsteori4
506971kommunikasjonstypane2
506943kommunikasjonstypar3
507028kommunikasjonstype2
506553kommunikasjonsvilkår1
506534kommuniktative1
506777kommuniserast14
506703kommuniserbare1
505832komparasjon7
506928komparasjonar4
506929komparert3
506490kompensatoriske13
506652kompleksitetsbearbeiding1
506657kompleksitetsreduksjon1
506914kompleksitetsreduksjonen1
506683kompleksitiet1
507480kompliseringa1
506877konfliktlaus1
505863konfliktlinjer9
507443konjunkturell1
507218konsekvensorienterte3
507148konsekvensrikt4
506415konsensusskapande1
507367konserverte15
507289konstantane5
506421konstative1
507571konstitusjonalistisk1
506632konstruksjonsmessige5
507476kontaktpunkta17
507468kontekstlaus2
507393kontekstualiseringar1
506201kontorteknikkar1
507079kontraproduktiv6
507037konversera9
507280konverteringsarbeidet2
506479koordinerar3
506538koordinerast45
507259kosmologien2
506308kraftfelta1
506105krankenhaus1
507265krigsdugande1
507147krigslysingar1
507095kriminalfilmar5
506488krisetendensar2
506760kriteriar58
506713kriterim1
506544kritierium2
507029kroppsføring7
506063kroppsleggjorde4
507034kryddersortar1
506166krøter120
505962kuhn10
507286kulturtypane1
506087kunnskapselement1
505924kunnskapssosiologi3
506269kunstelskaren3
506227kunstfelt11
506224kunstfeltet59
507020kunstkommunikasjon1
506949kunstkommunikasjonen15
507057kunstsamanhengar1
505936kunstsosiologi1
505933kunstsosiologiske1
507048kunstsystem1
506935kunstsystemet19
507628kunstsystems1
507038kunstteoretiske2
506463kvardagsdiskurs1
507603kvasiløysing1
506134laboratoriepraksisar1
506171laboratorieutstyr5
506153laboratorieutstyret1
507152labyrintane8
506145lactique1
507355landadel5
506169landbrukssamanslutningane1
507262landeigedomar5
506056landsbygdforteljingar1
505834latour193
506013latoursk4
506610legitimitetsaspektet1
505982leibniz10
506356leistet1
507644leitdifferenz1
505919lesarskap1
505963leseretning2
507505lesjø6
506574levandegjorde3
506690likearta35
506679likeordna1
506109likgift1
506112likgifta1
507417likskapsform1
507077likskapsverdien4
506956liktær3
505882lingar2
506049litteraturlærarar1
505943livsbaner3
506560livserda1
506455livssamanhengane2
507131livssamanhengen3
507054livssjansar4
507292livsstilslandskapet1
506517livsverdenens1
506499livsverdsbasert1
506565livsverdsbaserte2
506547livsverdsdiskursane1
506585livsverdsdiskursar1
506599livsverdsgenererte1
506475livsverdskommunikasjon1
506603livsverdsmessige1
506567livsverdsnormer1
507573livsverdsomgrepet2
506864livsverdsperspektiv1
506456livsverdssamanhengane1
506518loc48
506586logikkane2
507587lorsch1
506372lovreguleringar8
506363luhmanniansk1
505922luhmanns25
505927luhmannsk3
506720lukkest2
506259lågstatusperson1
505979lærareksamen32
505942lønsskilje2
506326maktformer3
506609maktfri4
506481maktmediet3
506514maktsystem2
506301mallavarapu1
506783mangfaldiggjord3
506591massemanipulasjon1
506590massemedial5
506333massemediale13
507031materialitet9
507251matplassen1
506640maturana3
506901mayntz1
506919medformar1
507406mediasjon1
506334mediatiseringa3
506745medie21
506409medvitsfilosofien1
506893medvitsfilosofisk1
507361meiningsdanningar1
506694meiningsdimensjonar2
506753meiningsgrensene1
506922meiningshorisont2
506871meiningskonflikt1
506698meiningskontekst1
507328meiningskontekstar1
506787meiningsområde1
507154meiningspunkt1
506916meiningsreservoar1
506075meiningsrom6
507398meisterhjerne4
506983mellomperiode11
506608meningsdannande1
507103menneskedanninga1
507239menneskeforming1
507225menneskeforminga1
507105menneskestil1
507045menneskestilen1
507460mentasjon1
507115metodologien5
506113miasme1
507288middelhavsdelen1
506390middelrasjonaliteten1
506533mikrofundament1
506711miljøproblematikken12
506284mines4
507206minikollektiv3
507479minimumføresetnad1
507452minimumsføresetnad1
506069miskjenning5
506073miskjenningar2
506529mjukar21
506148mjølkesyre37
506141mjølkesyrebakterien10
506228mjølkesyrebakterier5
505853mjøseth1
507413mobiliseringane4
507412mobiliseringar5
507076mobilitetssamfunnet3
506253modellsosiologi1
506815moderniseringsforskinga1
506816moderniseringstrendar1
506389modernitetspessimismen1
506378modernitetsteoretikarar1
506730moglegheioter1
507308moglegheitsrom1
506225moglegskap2
507257monopolisera4
505986monopoliserer3
506443motstandsdugleg1
507200motsvara41
507283mottakingane1
507336mouffe1
506038multidimensjonalt2
506558multifunksjonaliteten1
506442munikativ1
507016målestokkane10
507235målmedvit1
506142mémoire8
506662nassehi2
507199naturane2
506729naudynt2
506739negasjonar2
507529nevrologane2
506982nobiliteten2
507496norart1
507422normativitetar1
507424normativiteten1
506548normdanning2
506550normfri1
506773normkonformitet1
507606normstruktur1
507555nullserie1
506714nullverdi2
506277nyordet10
506772nyttemaksimerande6
506108obduksjonar13
506110obduksjonssalen1
507488objekthaldning1
506061objektivisme4
506026objektivismen2
506863observasjonspunkt2
506478observatørperspektiv1
506885observatørposisjon1
507220offent1
505873ogsåover1
506270oljemaling8
506179omdanningar9
506636omdreiingspunktet6
506649omformulert15
506944omgrepsplanet6
507000omgrepsskilje1
506958omgrepsutvikling3
507258omkostnadene2
506998omskapingar2
506814omverdstilknytning1
507652ontogenesen1
506255ontologi11
506164ontologiar1
506221ontologien10
505985ontologiske20
506908operasjonaliserte2
507281oppdragarfunksjonen2
507127opphava2
506512opphevelsen4
507099opphøgja4
506542oppkløyvinga1
506385opplysingsfilosofien1
506337opplysingsideala2
506393opplysningens2
506432oppløsying1
507366oppsplittande5
507385oppsplittingar2
506203oppsummeringsvis5
507060ordflyt6
506776orig439
506955ornamenta13
506184overdeterminerande1
506873overeinsstemmande1
506951overgangsomgrep1
505984overkomme10
507315overlegenheita2
506573overlevingane1
505891overordning2
506170oversetjinga1
506173oversetjingsprosessder1
505883overstrekke1
506241overstrekkje1
506233overstrekkjer1
507509paradeigma2
507243paradigmatisk16
507638paradox11
507389parasittiske5
505992parsoniansk1
507618parsonianske1
507277partnerval1
507167pasjonens1
507237pasjonskoden1
505906pasningsspel12
505938passeron3
506120pasteur64
506861patologiar1
506484pengemediet1
505871pengestraumar14
505928pensumbøker10
507295persipert1
507202personkjemien2
505970perspektivere3
507635persönliche1
506127pickering3
506126pinch4
507061pinnocchio1
507174plaire9
507170plaisir21
506546pluraliseringa2
507253pløyinga4
506645poiesis7
506617politikkforståing1
506597politikkomgrepet1
506839polykonteksturalt1
507499positivismedebatten2
507261pratsame28
506453predeterminering1
507063preging2
507574preskriptivt4
506577prisgje1
506598problematikkar2
507649probleme4
505971problemfelta2
506613problemhandteringa1
506293profanere1
507610profittlogikk1
507017programfunksjonen1
507630programmierung1
507012programnivået1
507260prokura9
506556proseduralt1
506907prosesserte2
506349prosjektrapporten9
507227psykologiar1
507547publikasjonene2
505918pålshaugen4
507572radikaldemokratisk1
506612radikaldemokratiske1
506595rammesetjande1
506686rangordna7
506382rasjonalitetsform2
506384rasjonalitetsforma11
506755rasjonalitetskontinuum1
506822rasjonalitetskriterium2
506895rasjonalitetsomgrepet2
506828rasjonalitetsproblematikken2
506821rasjonalitetsproblemet2
506176reagensrøyra2
507342realiseringane9
506756realitetskontinuum1
506757realitetsnivå1
507541recht22
506497reetablerer3
507490refleksjonsformer1
506387refleksjonsteori1
507005refleksjonsverdi1
507654reformulerer1
506927regress26
506422regulative5
506017reiarinspektørane1
505987reifikasjon1
506985rekursiv6
505967relasjonisme8
507524religøs3
506380representasjonskrise1
507255representering1
506979representeringa1
506857reproduksjonsproblema1
507648reproduktion5
505896resepsjonshistorie4
507500resepsjonshistorisk1
507130resonnansbotnen1
506659respondere11
505855responsar6
507297restruktureringar2
506345rettsreferent1
506939reverseringar1
506082revolutions8
507640rhetorik3
506973rigiditet4
506953rikmannshus2
506501risikogenererande1
506965risikosone8
507646romantische2
505920ronge1
506851rundebordskonferansar2
507307røyndomshorisont1
507040røynslehorisontar1
507046røynslehorisonten3
507173sadomasochismen3
506292saligramen4
505837samanfattingar1
507426samanhenger37
505893samanknytinga8
507414samankoplingane1
507410samankoplingar6
505840samanlikningsmåten1
507212sameiningar2
506495samfunet1
506918samfunnnet1
507335samfunnsdiagnose2
506450samfunnsdifferensieringa1
505959samfunnsendrande2
506684samfunnsformar1
507491samfunnsgeografi19
507620samfunnsheilheilskapen1
506625samfunnsidentitet1
506471samfunnsintegrasjon1
507463samfunnslekamen11
506848samfunnsmesssig1
506572samfunnsnivå15
506945samfunnssfærane1
507473samfunnssolidariteten2
507082samfunnstilstanden1
505945samfunnstrukturen2
507332samfunnstype4
505944samfunsstrukturen1
506724samnnsynlegheita1
506754samtaleforum2
505935sandstrøm73
507477savannane4
506125schaffer5
506317schelling13
506672segmentær3
506676segmentære4
506681segmentært2
505870sektorinndelinga1
507629selbstorganisation1
506656seleksjonar4
506950selekterande1
506513selvstendigjort1
506096semmelweis29
507322sentralitet9
507010sentralkodane2
507009sentralkode3
507201sentralkoden2
506824sentralsystem2
507168sentrerte7
507515serres6
506124shapin2
506717shils3
506168silkeprodusentane1
507015singulære2
506903sirkuleringsradius1
505964sivilisasjonskritiske6
506051sjangerar11
507078sjanselikskapen1
507222sjukepleievitskap5
506845sjølvbeskrivingar1
506642sjølvdannande3
507172sjølvnekting1
506643sjølvoppretthaldande2
507581sjølvorganisasjon1
506646sjølvreferanse10
506764sjølvreferansen1
506959sjølvreferensiell2
506707sjølvreferensielt2
506470sjølvregulerande9
507423skammekrok3
506287skeptisismen59
505868skiljemerka2
506016skipsdelar2
506972skjematisert1
506596skjeringsflatene1
507405skrivehandlinga1
507658skrivereiskapar1
506081skuleretninga2
506987skulering22
507036skulpturert6
507175skyldnader163
506191slektskapsforhold7
506940smaksfeltet2
506980smaksomgrepet3
506988smaksregimet1
507110sondra4
506836sondring10
506854sondringa8
507327sosi4
506793sosialstruktur3
506364sosialteknokrat2
507559sosialteknokraten1
506358sosialteknologi1
506316sosialteoretikarane1
507548sosiologimiljøet1
506366soziale6
506318sozialforschung1
506355sozialtechnologie1
506969spegelvending9
507176spelsom1
506566spesialkode1
505932spesialområde51
507039spesialtilfelle12
507126spesifiseringar4
507074språkmakta2
505914språkteoretiske2
506161stabiliseringa6
507346stammekulturar2
507169standshierarkiet1
507359standsmessige7
507454standsmoralen1
507161standstilhøyrsle1
507213standstvang1
507579stanitzek1
506320starnberg2
505976statshøgskulane2
505851statsprofesjonar1
505874statssosiologi1
507279statusgjenstandar1
507612stichweh1
506670stigningsforhold5
507470stilart23
507471stilarten16
506322stilinga4
506068stillingstakingane1
506067stillingstakingar1
507179storkninga4
506898storleiker9
506693strata7
506989stratifiserande1
506981stratifiseringa3
505877stratifisert4
506685stratifiserte2
506691stratum6
506692stratumet1
507014strengleik18
506353stridshanar1
507619strukturfunksjonalismen2
506330strukturwandel1
507526strum5
507502studentpolitiske4
507194stunderog1
506489styringskapasiteten1
506562styringsmedia2
506466styringsmedium4
506006styrkeprøver5
507427styrkerelasjonar1
507411styrkeskilnad1
507478styrkeskilnader1
507013subdisiplinane1
507192subdisiplinar2
506396subjektfilosofien3
506403subjekthaldning1
507088subjektivitetar1
506594subpolitiske1
506005substansar33
507024substansens1
505966substansialisme9
506213substansialismen1
506212substansialist1
505996substansialistisk1
506215substansialistiske1
506312subsumsjonsmodell1
506370subsystema16
507462subsystemet2
507498sundbø76
507507superieures1
506208surmjølka14
506226surna46
506149surninga3
506151surningsprosess1
506961symbolomgrepet1
506859synssstad1
506541systembasert1
506502systembaserte2
506946systemdanning1
506653systemdanninga2
506664systemdifferensiering3
506367systeme5
506592systemelementa1
506357systemforschung1
506359systemforskinga1
506900systemgrensene1
506999systemhistoria1
506520systemimperativ1
506500systemimperativa4
506515systemimperativenes1
506472systemintegrasjonen1
506561systemintegrerte1
506802systeminterne4
506504systemisk14
507089systemkodane1
507150systemkommunikasjonen1
506913systemlogikkane1
505968systemlogikken3
506834systemmedia3
506508systemnivå8
506635systemomgrep2
507120systemomgrepa1
506377systemomgrepet3
506899systemontologi1
506762systemoperasjonar1
506923systemorienteringa6
506810systemovergripande1
506917systemoverskridande7
506937systemperspektivet1
506808systemrasjonalitet2
506827systemrelativ1
506761systemrelativt1
506974systemseleksjon1
506835systemsfærar1
506474systemsfæren1
506746systemskapte1
506559systemspesifikke2
507597systemstruktur1
507594systemstrukturen2
506375systemteoretiske3
505991systemteoriar1
506647systemteorien19
506856systemteorietiske1
506766systemtypar1
505884såkan1
506801særdøme2
506575særeigenheiter2
506641særkjenneteikn2
506427talehandingssituasjonen1
505948tarrou1
507180teknifiserte4
505835teknikalitetar2
505955teknologistudiar1
506673teleologisk7
506438teleologiske3
506866telos15
506607temadefinerande1
505925temanummera1
506437tematiserast9
505941temaval8
507121tendensiell6
506964tenderte11
507340teoretisering10
507556teoriarbeidet1
505865teoribruken1
507575teoridanninga3
505833teorielement1
505864teorihistoria1
505842teoriimport1
506628teorikonstruksjon1
505869teoritradisjonar2
507186tidsintegrerte1
507184tidsstrukturen3
507183tidssyklus1
507207tidssyklusen1
506804tilbakeverknadene1
506905tilf1
507086tilkortkominga1
507469tilordnar2
507608tilordninga4
506710tilpassingsevne11
506780tilsluttast2
506621tilstrekjeleg1
506348tiltredingsførelesinga1
506275tilverkinga19
507132tolkingsnøklar1
507300tolkingsrepertoar1
507185tolkingsrom4
506584tostegsmodell2
506587tostegsmodellen1
506806totalsystem1
506874toverdistrukturen1
506340tradisjonskritikk3
505862tradisjonslandskapet1
506751transaksjoner51
507290transhistorisk1
506741tredjeverdiar1
507481trusgjenstandar1
506274trusgjenstanden1
506297trusobjekt2
506288trusobjekta1
506727trykkjekunst2
506392tvangsformer3
506420tvangslaus3
507440tvangssamanhengar1
507101tvikampen5
507352tvilast3
507122tvitydnader1
507240typologiar8
507026uhyggje30
507256ukvinneleg4
506991umedvit2
506823umogleggjer2
506217underfelt1
507632underkapittelet1
507311underlegenheit1
507316underlegenheita1
506311underleggingsmodell1
507461undervariant1
507068undervasskjer7
507401unidimensjonalt1
506418universalpragmatiske1
505975universitetsprofessorane4
507191universitære3
507636unpersönliche1
507062uoriginal9
505841usamanliknbart1
506728usannsynelg1
506726utbreiingsmedia3
506725utbreiingsmedium1
507371utdanningsekspansjonen1
505974utdanningsrekruttering1
507067utdanningsrevolusjonen9
505939utdanningssosiologi2
505934utdanningssosiologiske2
505923utdanningsteori1
506678utdifferensiering5
506569utdifferensieringa3
507349utdifferensiert1
506563utdifferensierte9
506552utdifferentiserte1
506076utforskingsmåten1
506248utgangsposisjonane2
506840utgå9
506924utside13
507069utsilinga4
507457utskilde60
505892utskiljast1
506996utsondring1
506551utvekslingsfunksjon2
506817utviklingsdriv1
506089utviklingsprosess13
507271valdspotensial2
506960vanhelging15
506054vaudeville1
506967vedrørt4
507487vedtaksreglar3
507006vektleggingar4
507348verdisfæren1
507052verdsetjingane6
506190verdsetjingar3
507091verdsetjingsmekanismar1
507338verdsetjingsnivå1
507050verdsetjingsregime1
506077verdsetjingsrelasjonar1
506057verdsetjingsstrukturen3
506654verdskompleksitet3
506424verdsreferansane2
506602verkeområde223
507639vernunft7
506576verthaldne1
507282vertinneroller1
507544verwaltung1
505861vidareutviklingar1
506555viljesdanning5
506510viljesdanninga1
505951vitskapsantropologi4
506181vitskapsantropologien2
506461vitskapsdiskurs1
505960vitskapsfilosofien5
506095vitskapshistora1
506083vitskapshistoria10
507018vitskapskommunikasjonen1
506325vitskapsorienteringa1
506128vitskapssosiologane1
505950vitskapssosiologi1
506079vitskapsstudiane6
505953vitskapsstudiar5
506240vitskapstradisjon1
506222vitskapstradisjonen2
506220vitskapsverksemd1
507002vurderingare1
506992vurderingskriteriet1
507033vurderingskriterium13
505900wacquant3
505952woolgar2
507525yearley1
506000yrkeskategori1
506207yrkesvanar1
506536ålmenngyldige1
506682åopprettholde1
507497årg33
505844årsaksforhold15
505866åspegle1
505858åtferdsforhold1
505857åtferdsorienteringa1
507153åtskiljinga2
507269æreskampen5
507276æresobjekt2
505890æresrelasjonane1
507298æressamfunnet1
507267æresstatus1
507268æressubjekt2
507138écoles1
505843émile20
507543ôffentlichen1
506331öffentlichkeit1
506167ølbryggeria3
507310ønskjelegeeigenskapane1
507065ønskjelegog1